Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prahlada Krutha Narasimha Stotram Lyrics in Tamil

Prahlada Krutha Narasimha Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்துதி꞉ (ப்ரஹ்லாத க்ருதம்) ॥
[** அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ –
நாரத³ உவாச –
ஏவம் ஸுராத³யஸ்ஸர்வே ப்³ரஹ்மருத்³ரபுரஸ்ஸரா꞉ |
நோபைதுமஶகன்மன்யுஸம்ரம்ப⁴ம் ஸுது³ராஸத³ம் ||

ஸாக்ஷாச்ச்²ரீ꞉ ப்ரேஷிதாதே³வைர்த்³ருஷ்ட்வா தன்மஹத³த்³பு⁴தம் |
அத்³ருஷ்டா ஶ்ருதபூர்வத்வாத்ஸானோபேயாயஶங்கிதா ||

ப்ரஹ்லாத³ம் ப்ரேஷயாமாஸ ப்³ரஹ்மா(அ)வஸ்தி²தமந்திகே |
தாதப்ரஶமயோபேஹி ஸ்வபித்ரேகுபிதம் ப்ரபு⁴ம் ||

ததே²தி ஶனகை ராஜன்மஹாபா⁴க³வதோ(அ)ர்ப⁴க꞉ |
உபேத்ய பு⁴விகாயேன நனாம வித்⁴ருதாஞ்ஜலி꞉ ||

ஸ்வபாத³மூலே பதிதம் தமர்ப⁴கம்
விலோக்ய தே³வ꞉ க்ருபயா பரிப்லுத꞉ |
உத்தா²ப்ய தச்சீ²ர்ஷ்யண்யத³தா⁴த்கராம்பு³ஜம்
காலாஹிவித்ரஸ்ததி⁴யாம் க்ருதாப⁴யம் ||

ஸதத்கரஸ்பர்ஶது⁴தாகி²லாஶுப⁴-
ஸ்ஸபத்³யபி⁴வ்யக்தபராத்மத³ர்ஶன꞉ |
தத்பாத³பத்³மம் ஹ்ருதி³னிர்வ்ருதோத³தௌ⁴
ஹ்ருஷ்யத்தனு꞉ க்லின்ன ஹ்ருத³ஶ்ருலோசன꞉ ||

அஸ்தௌஷீத்³த⁴ரிமேகாக்³ரமனஸாஸுஸமாஹித꞉ |
ப்ரேமக³த்³க³த³யா வாசாதன்ன்யஸ்தஹ்ருத³யேக்ஷண꞉ ||
**]

ப்ரஹ்லாத³ உவாச –
ப்³ரஹ்மாத³யஸ்ஸுரக³ணா முனயோ(அ)த² ஸித்³தா⁴-
ஸ்ஸத்த்வைகதானமதயோ வசஸாம் ப்ரவாஹை꞉ |
நாராத⁴னம் புருக³ணைரது⁴னாபி பூர்ணா꞉
கிம் தோஷ்டுமர்ஹதி ஸ மே ஹரிருக்³ரதேஜா꞉ || 1 ||

மன்யே த⁴னாபி⁴ஜனரூபதபஶ்ஶ்ருதௌஜ-
ஸ்தேஜ꞉ ப்ரபா⁴வப³லபௌருஷபு³த்³தி⁴யோகா³꞉ |
நாராத⁴னாய ஹி ப⁴வந்தி பரஸ்ய பும்ஸோ
ப⁴க்த்யா துதோஷ ப⁴க³வான்க³ஜயூத²பாய || 2 ||

விப்ராத்³த்³விஷட்³கு³ணயுதாத³ரவிந்த³னாப⁴-
பாதா³ரவிந்த³விமுகா²ச்ச்²வபசம் வரிஷ்ட²ம் |
மன்யே தத³ர்பிதமனோவசனேஹிதார்த²
ப்ராண꞉ புனாதி ஸ குலம் ஸ து பூ⁴ரிமான꞉ || 3 ||

நைவாத்மன꞉ ப்ரபு⁴ரயம் நிஜலாப⁴பூர்ணோ
மானம் ஜனாத³விது³ஷ꞉ கருணோ வ்ருணீதே |
யத்³யஜ்ஜனோ ப⁴க³வதே வித³தீ⁴த மானம்
தத்த்வாத்மனே ப்ரதிமுக²ஸ்ய யதா² முக²ஶ்ரீ꞉ || 4 ||

தஸ்மாத³ஹம் விக³தவிக்லப³ ஈஶ்வரஸ்ய
ஸர்வாத்மனாமபி க்³ருணாமி யதா² மனீஷம் |
நீசோ(அ)ஜயா கு³ணவிஸர்க³மனுப்ரவிஷ்ட꞉
பூயேத யேன ஹி புமானநுவர்ணிதேன || 5 ||

ஸர்வே ஹ்யமீ விதி⁴கராஸ்தவ ஸத்த்வதா⁴ம்னோ
ப்³ரஹ்மாத³யோ வயமிவேஶ ந சோத்³விஜந்த꞉ |
க்ஷேமாய பூ⁴தய உதாத்மஸுகா²ய சாஸ்ய
விக்ரீடி³தம் ப⁴க³வதோ ருசிராவதாரை꞉ || 6 ||

தத்³யச்ச² மன்யுமஸுரஶ்ச ஹதஸ்த்வயா(அ)த்³ய
மோதே³த ஸாது⁴ரபி வ்ருஶ்சிகஸர்பஹத்யா |
லோகாஶ்ச நிர்வ்ருதிமிதா꞉ ப்ரதியாந்து ஸர்வே
ரூபம் ந்ருஸிம்ஹ விப⁴யாய ஜனாஸ்ஸ்மரந்தி || 7 ||

நாஹம் பி³பே⁴ம்யஜித தே(அ)திப⁴யானகாஸ்ய-
ஜிஹ்வார்கனேத்ரப்⁴ருகுடீரப⁴ஸோக்³ரத³ம்ஷ்ட்ராத் |
ஆந்த்ரஸ்ரஜ꞉ க்ஷதஜகேஸரஶங்குகர்ண
நிர்ஹ்ராத³பீ⁴ததி³கி³பா⁴த³ரிபி⁴ன்னகா²க்³ராத் || 8 ||

த்ரஸ்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம் க்ருபணவத்ஸல து³ஸ்ஸஹோக்³ர-
ஸம்ஸாரசக்ரகத³னாத்³க்³ரஸதாம் ப்ரணீத꞉ |
ப³த்³த⁴ஸ்ஸ்வகர்மபி⁴ருஶத்தம தே(அ)ங்க்⁴ரிமூலம்
ப்ரீதோ(அ)பவர்க³ஶரணம் ஹ்வயஸே கதா³ நு || 9 ||

யஸ்மாத்ப்ரியாப்ரியவியோக³ஸயோக³ஜன்ம
ஶோகாக்³னினா ஸகலயோனிஷு த³ஹ்யமான꞉ |
து³꞉கௌ²ஷத⁴ம் தத³பி து³꞉க²மதத்³தி⁴யா(அ)ஹம்
பூ⁴மன்ப்⁴ரமாமி தி³ஶ மே தவ தா³ஸ்யயோக³ம் || 10 ||

ஸோ(அ)ஹம் ப்ரியஸ்ய ஸுஹ்ருத³꞉ பரதே³வதாயா
லீலாகதா²ஸ்தவ ந்ருஸிம்ஹ விரிஞ்சிகீ³தா꞉ |
அஞ்ஜஸ்திதர்ம்யனுக்³ருணன்கு³ணவிப்ரயுக்தோ
து³ர்கா³ணி தே பத³யுகா³லயஹம்ஸஸங்க³꞉ || 11 ||

பா³லஸ்ய நேஹ ஶரணம் பிதரௌ ந்ருஸிம்ஹ
நார்தஸ்ய சாக³த³முத³ன்வதி மஜ்ஜதோ நௌ꞉ |
தப்தஸ்ய தத்ப்ரதிவிதி⁴ர்ய இஹாஞ்ஜஸேஷ்ட-
ஸ்தாவத்ப்ரபோ⁴ தனுப்⁴ருதாம் த்வது³பேக்ஷிதானாம் || 12 ||

யஸ்மின்யதோ யர்ஹி யேன ச யஸ்ய யஸ்மா-
த³ஸ்மை யதா²(அ)யமுத யஸ்த்வபர꞉ பரோ வா |
பா⁴வ꞉ கரோதி விகரோதி ப்ருத²க்ஸ்வபா⁴வ-
ஸ்ஸஞ்சோதி³தஸ்தத³கி²லம் ப⁴வதஸ்ஸ்வரூபம் || 13 ||

மாயா மனுஸ்ஸ்ருஜதி கர்மமயம் ப³லீய꞉
காலேன சோதி³தகு³ணானுமதேன பும்ஸ꞉ |
ச²ந்தோ³மயம் யத³ஜயா(அ)ர்பிதஷோட³ஶாரம்
ஸம்ஸாரசக்ரமஜ கோ(அ)திதரேத்த்வத³ன்ய꞉ || 14 ||

ஸ த்வம் ஹி நித்யவிஜிதாத்மகு³ணஸ்ஸ்வதா⁴ம்னா
காலோ வஶீக்ருதவிஸ்ருஜ்ய விஸர்க³ஶக்தி꞉ |
சக்ரே விஸ்ருஷ்டமஜயேஶ்வர ஷோட³ஶாரே
நிஷ்பீட்³யமானமபகர்ஷ விபோ⁴ ப்ரபன்னம் || 15 ||

த்³ருஷ்டா மயா தி³வி விபோ⁴(அ)கி²லதி⁴ஷ்ண்யபானா-
மாயுஶ்ஶ்ரியோ விப⁴வ இச்ச²தியான்ஜனோ(அ)யம் |
யே(அ)ஸ்மத்பிது꞉ குபிதஹாஸவிஜ்ரும்பி⁴தப்⁴ரூ-
விஸ்பூ²ர்ஜிதேன லுலிதாஸ்ஸ து தே நிரஸ்த꞉ || 16 ||

தஸ்மாத³மூஸ்தனுப்⁴ருதாமஹமாஶிஷோ(அ)ஜ்ஞ
ஆயுஶ்ஶ்ரியம் விப⁴வமைந்த்³ரிய மாவிரிஞ்சாத் |
நேச்சா²மி தே விலுலிதானுருவிக்ரமேண
காலாத்மனோபனய மாம் நிஜப்⁴ருத்யபார்ஶ்வம் || 17 ||

குத்ராஶிஷஶ்ஶ்ருதிஸுகா² ம்ருக³த்ருஷ்ணரூபா꞉
க்வேத³ம் களேப³ரமஶேஷருஜாம் விரோஹ꞉ |
நிர்வித்³யதே ந து ஜனோ யத³பீதி வித்³வான்
காமானலம் மது⁴லவைஶ்ஶமயன் து³ராபை꞉ || 18 ||

க்வாஹம் ரஜ꞉ப்ரப⁴வ ஈஶ தமோ(அ)தி⁴கே(அ)ஸ்மின்
ஜாதஸ்ஸுரேதரகுலே க்வ தவானுகம்பா |
ந ப்³ரஹ்மணோ ந து ப⁴வஸ்ய ந வை ரமாயா
யன்மே(அ)ர்பிதஶ்ஶிரஸி பத்³மகர꞉ ப்ரஸாத³꞉ || 19 ||

நைஷா பராவரமதிர்ப⁴வதோ நனுஸ்யா-
ஜ்ஜந்தோர்யதா²(ஆ)த்மஸுஹ்ருதோ³ ஜக³தஸ்ததா²(அ)பி |
ஸம்ஸேவயா ஸுரதரோரிவ தே ப்ரஸாத³-
ஸ்ஸேவானுரூபமுத³யோ ந பராவரத்வம் || 20 ||

ஏவம் ஜனம் நிபதிதம் ப்ரப⁴வாஹிகூபே
காமாபி⁴காமமனு ய꞉ ப்ரபதன்ப்ரஸங்கா³த் |
க்ருத்வா(ஆ)த்மஸாத்ஸுரர்ஷிணா ப⁴க³வன் க்³ருஹீத-
ஸ்ஸோஹம் கத²ம் நு விஸ்ருஜே தவ ப்⁴ருத்யஸேவாம் || 21 ||

மத்ப்ராணரக்ஷணமனந்த பிதுர்வத⁴ம் ச
மன்யே ஸ்வப்⁴ருத்யருஷிவாக்யம்ருதம் விதா⁴தும் |
க²ட்³க³ம் ப்ரக்³ருஹ்ய யத³வோசத³ஸத்³விதி⁴த்ஸு-
ஸ்த்வாமீஶ்வரோ மத³பரோ(அ)வது கம் ஹராமி || 22 ||

ஏகஸ்த்வமேவ ஜக³தே³தத³முஷ்ய யத்த்வ-
மாத்³யந்தயோ꞉ ப்ருத²க³வஸ்யஸி மத்⁴யதஶ்ச |
ஸ்ருஷ்ட்வா கு³ணவ்யதிகரம் நிஜமாயயேத³ம்
நானேவ தைரவஸிதஸ்தத³னுப்ரவிஷ்ட꞉ || 23 ||

த்வம் வா இத³ம் ஸத³ஸதீ³ஶ ப⁴வாம்ஸ்ததோ(அ)ன்யோ
மாயா யதா³த்மபரபு³த்³தி⁴ரியம் ஹ்யபார்தா² |
யத்³யஸ்ய ஜன்ம நித⁴னம் ஸ்தி²திரீக்ஷணம் ச
தத்³வை ததே³வ வஸுகாலவது³ஷ்டிதர்வோ꞉ || 24 ||

ந்யஸ்யேத³மாத்மனி ஜக³த்³விலயாம்பு³மத்⁴யே
ஶேஷேஸ்வதோ நிஜஸுகா²னுப⁴வோ நிரீஹ꞉ |
யோகே³ன மீலிதத்³ருகா³த்மனிவீதனித்³ர-
ஸ்துர்யே ஸ்த²தோ ந து தமோ ந கு³ணாம்ஶ்ச யுங்க்ஷே || 25 ||

தஸ்யைவ தே வபுரித³ம் நிஜகாலஶக்த்யா
ஸஞ்சோதி³தப்ரக்ருதித⁴ர்மிண ஆத்மகூ³ட⁴ம் |
அம்ப⁴ஸ்யனந்தஶயனாத்³விரமத்ஸமாதே⁴-
ர்னாபே⁴ரபூ⁴த்ஸ்வகணிகாத்³வடவன்மஹாப்³ஜம் || 26 ||

தத்ஸம்ப⁴வ꞉ கவிரதோ(அ)ன்யத³பஶ்யமான-
ஸ்த்வாம் பீ³ஜமாத்மனி ததம் ஸ்வப³ஹிர்விசிந்த்ய |
நாவிந்த³த³ப்³த³ஶதமப்ஸு நிமஜ்ஜமானோ
ஜாதேங்குரே கத²மஹோமுபலபே⁴த பீ³ஜம் || 27 ||

ஸ த்வாத்மயோனிரதிவிஸ்மித ஆஶ்ரிதோ(அ)ப்³ஜம்
காலேன தீவ்ரதபஸா பரிஶுத்³த⁴பா⁴வ꞉ |
த்வாமாத்மனீஶ பு⁴வி க³ந்த⁴மிவாதிஸூக்ஷ்மம்
பூ⁴தேந்த்³ரியாஶயமயம் விததம் த³த³ர்ஶ || 28 ||

ஏவம் ஸஹஸ்ரவத³னாங்க்⁴ரிஶிர꞉ கரோரு-
நாஸாஸ்யகர்ணனயனாப⁴ரணாயுதா⁴ட்⁴யம் |
மாயாமயம் ஸது³பலக்ஷிதஸன்னவேஶம்
த்³ருஷ்ட்வா மஹாபுருஷமாப முத³ம் விரிஞ்ச꞉ || 29 ||

தஸ்மை ப⁴வான்ஹயஶிரஸ்தனுதாம் ச பி³ப்⁴ர-
த்³வேத³த்³ருஹாவதிப³லௌ மது⁴கைடபா⁴க்²யௌ |
ஹத்வா(ஆ)நயச்ச்²ருதிக³ணாம்ஸ்து ரஜஸ்தமஶ்ச
ஸத்த்வம் தவ ப்ரியதமாம் தனுமாமனந்தி || 30 ||

இத்த²ம் ந்ருதிர்யக்³ருஷிதே³வஜ²ஷாவதாரை-
ர்லோகான் விபா⁴வயஸி ஹம்ஸி ஜக³த்ப்ரதீபான் |
த⁴ர்மம் மஹாபுருஷ பாஸி யுகா³னுவ்ருத்தம்
ச²ன்ன꞉ கலௌ யத³ப⁴வஸ்த்ரியுகோ³ஸி ஸ த்வம் || 31 ||

நைதன்மனஸ்தவ கதா²ஸு விகுண்ட²னாத²
ஸம்ப்ரீயதே து³ரிதது³ஷ்டமஸாது⁴ தீவ்ரம் |
காமாதுரம் ஹர்ஷஶோகப⁴யேஷணார்தம்
தஸ்மின்கத²ம் தவ க³திம் ப்ரம்ருஶாமி லீன꞉ || 32 ||

ஜிஹ்வைகதோ(அ)ச்யுத விகர்ஷதி மாவித்ருப்தா
ஶிஶ்னோ(அ)ன்யதஸ்த்வகு³த³ரம் ஶ்ரவணம் குதஶ்சித் |
க்⁴ராணோ(அ)ன்யதஶ்சபலத்³ருக்க்வ ச கர்மஶக்தி-
ர்ப³ஹ்வ்யஸ்ஸபத்ன்ய இவ கே³ஹபதிம் லுனந்தி || 33 ||

ஏவம் ஸ்வகர்மபதிதம் ப⁴வவைதரண்யா-
மன்யோன்யஜன்மமரணாஶனபீ⁴தபீ⁴தம் |
பஶ்யன்ஜனம் ஸ்வபரவிக்³ரஹவைரமைத்ரம்
ஹந்தேதி பாரசர பிப்ருஹி மூட⁴மத்³ய || 34 ||

கோ ந்வத்ர தே(அ)கி²லகு³ரோ ப⁴க³வன்ப்ரயாஸ
உத்தாரணே(அ)ஸ்ய ப⁴வஸம்ப⁴வலோபஹேதோ꞉ |
மூடே⁴ஷு வை மஹத³னுக்³ரஹ ஆர்தப³ந்தோ⁴
கிம் தேன தே ப்ரியஜனானநுஸேவதாம் ந꞉ || 35 ||

நைவோத்³விஜே பரம ஹே ப⁴வவைதரண்யா-
ஸ்த்வத்³வீர்யகா³யனமஹாம்ருதமக்³னசித்த꞉ |
ஶோசே ததோ விமுக²சேதஸ இந்த்³ரியார்த²-
மாயாஸுகா²ய ப⁴ரமுத்³வஹதோ விமூடா⁴ன் || 36 ||

ப்ராயேண தே³வ முனயஸ்த்வவிமுக்திகாமா
மௌனம் சரந்தி விஜனே பரமார்த²னிஷ்டா²꞉ |
நைனான்விஹாய க்ருபணான்விமுமுக்ஷ ஏகோ
நான்யம் த்வத³ன்யஶரணம் ப்⁴ரமதோ(அ)னுபஶ்யே || 37 ||

யன்மைது²னாதி³ க்³ருஹமேதி⁴ஸுக²ம் ஹி துச்ச²ம்
கண்டூ³யனேன கரயோரிவ து³꞉க²து³꞉க²ம் |
த்ருப்யந்தி நேஹ க்ருபணா ப³ஹுது³꞉க²பா⁴ஜ꞉
கண்டூ³திவன்மனஸிஜம் விஷஹேத தீ⁴ர꞉ || 38 ||

மௌனவ்ரதஶ்ருததபோ(அ)த்⁴யயன ஸ்வத⁴ர்ம-
வ்யாக்²யாரஹோஜபஸமாத⁴ய ஆபவர்க்³யா꞉ |
ப்ராய꞉ பரம் புருஷ தே த்வஜிதேந்த்³ரியாணாம்
வார்தா ப⁴வந்த்யுத ந வா(அ)த்ர து தா³ம்பி⁴கானாம் || 39 ||

ரூபே இமே ஸத³ஸதீ தவ வேத³த்³ருஷ்டே
பீ³ஜாங்குராவிவ ந சான்யத³ரூபகஸ்ய |
யுக்தாஸ்ஸமக்ஷமுப⁴யத்ர விசக்ஷதே த்வாம்
யோகே³ன வஹ்னிமிவ தா³ருஷு நான்யதஸ்ஸ்யாத் || 40 ||

த்வம் வாயுரக்³னிரவனிர்வியத³ம்பு³யாத்ரா꞉
ப்ராணேந்த்³ரியாணி ஹ்ருத³யம் சித³னுக்³ரஹஶ்ச |
ஸர்வம் த்வமேவ ஸகு³ணோ விகு³ணஶ்ச பூ⁴ம-
ந்னான்யத்த்வத³ஸ்த்யபி மனோவசஸா நிருக்தம் || 41 ||

நைதே கு³ணானுகு³ணினோ மஹதா³த³யோ யே
ஸர்வே மன꞉ப்ரப்⁴ருதயஸ்ஸஹதே³வமர்த்யா꞉ |
ஆத்³யந்தவந்த உருகா³ய வித³ந்தி ஹி த்வா-
மேவம் விம்ருஶ்ய முனயோ விரமந்தி ஶப்³தா³த் || 42 ||

தத்தேமஹத்தம நமஸ்ஸ்துதிகர்மபூஜா꞉
கர்ம ஸ்ம்ருதிஶ்சரணயோஶ்ஶ்ரவணம் கதா²யாம் |
ஸம்ஸேவயா த்வயி வினேதி ஷட³ங்க³யா கிம்
ப⁴க்திம் ஜன꞉ பரமஹம்ஸக³தௌ லபே⁴த || 43 ||

[** அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ –
நாரத³ உவாச –
ஏதாவத்³வர்ணிதகு³ணோ ப⁴க்த்யா ப⁴க்தேன நிர்கு³ண꞉ |
ப்ரஹ்லாத³ம் ப்ரணதம் ப்ரீதோ யதமன்யுரபா⁴ஷத ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச –
ப்ரஹ்லாத³ ப⁴த்³ர ப⁴த்³ரம் தே ப்ரீதோ(அ)ஹம் தே(அ)ஸுரோத்தம |
வரம் வ்ருணீஷ்வாபி⁴மதம் காமபூரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ந்ருணாம் ||

மாமப்ரீணத ஆயுஷ்மன் த³ர்ஶனம் து³ர்லப⁴ம் ஹி மே |
த்³ருஷ்ட்வா மாம் ந புனர்ஜந்துராத்மானம் தப்துமர்ஹதி ||

ப்ரீணந்தி ஹ்யத² மாம் தீ⁴ராஸ்ஸர்வபா⁴வேன ஸாத⁴வ꞉ |
ஶ்ரேயஸ்காமா மஹாபா⁴கா³ஸ்ஸர்வாஸாமாஶிஷாம் பதிம் ||

ஶ்ரீ நாரத³ உவாச –
ஏவம் ப்ரலோப்⁴யமானோ(அ)பி வரைர்லோகப்ரலோப⁴னை꞉ |
ஏகாந்தித்வாத்³ப⁴க³வதி நைச்ச²த்தானஸுரோத்தம꞉ ||
**]

இதி ப்ரஹ்லாத³க்ருத ஶ்ரீன்ருஸிம்ஹஸ்துதி꞉ |

Also Read:

Prahlada Krutha Narasimha Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Prahlada Krutha Narasimha Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top