Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Premendu Sagara Stotram Lyrics in English | Hindu Slokam

Premendusagara Stotram Lyrics in English:

premendusagarastotram
sripremendusagarasamjnakasrikrsnastottarasatanamamalika ।
kalahantaritavrtta kacid vallavasundari ।
virahottapakhinnangi sakhim sotkanthamabravit ॥ 1 ॥

hanta gauri sa kim ganta panthanam mama netrayoh ।
srikrsnah karunasindhuh krsno gokulavallabhah ॥ 2 ॥

govindah paramanando nandamandiramangalam ।
yasodakhanimanikyam gopendrambhodhicandramah ॥ 3 ॥

navambhodharasamrambhavidambirucidambarah ।
ksiptahatakasautiryapattapitambaravrtah ॥ 4 ॥

kandarparūpasandarpaharipadanakhadyutih ।
dhvajambhoruhadambholi yavankusalasatpadah ॥ 5 ॥

padapanjarasinjanamanjumanjirakhanjanah ।
masarasamputakaradhari januyugojjvalah ॥ 6 ॥

saundastamberamoddandasundaramyorusausthavah ।
manikinkinisankirnavisankatakatisthalah ॥ 7 ॥

madhyamadhuryavidhvastadivyasimhamadoddhatih ।
garutmatagirigravagaristhorastatantarah ॥ 8 ॥

kambukanthasthalalambimanisamrad alankrtih ।
akhandalamanistambhaspardhidordandacandima ॥ 9 ॥

khanditakhandakotindusaundaryamukhamandalah ।
lavanyalaharisindhuh sindūratulitadharah ॥ 10 ॥

phullaravindasaundarya kandalitundileksanah ।
gandantatandavakridahindanmakarakundalah ॥ 11 ॥

navinayauvanarambhajrmbhitojjvalavigrahah ।
apangatungitanangakotikodandavikramah ॥ 12 ॥

sudhaniryasamadhuryadhurinodarabhasitah ।
sandravrndatavikunjakandaragandhasindhurah ॥ 13 ॥

dhanyagovardhanottungasrngotsanganavambudhah ।
kalindanandinikelikalyanakalahamsakah ॥ 14 ॥

nandisvaradhrtanando bhandiratatatandavi ।
sankhacūdaharah kridagendūkrtagirisvarah ॥ 15 ॥

varindrarbudhagambhirah parindrarbudavikrami ।
rohininandananandi sridamoddamasauhrdah ॥ 16 ॥

subalapremadayitah suhrdam hrdayangamah ।
nandavrajajananandasandipanamahavrati ॥ 17 ॥

srnginisanghasangrahivenusangitamandalah ।
uttungapungavarabdhasangarasangakautuki ॥ 18 ॥

visphuradvanyasrngarah srngarabhistadaivatam ।
udancatpinchavincholilanchitojjvalavigrahah ॥ 19 ॥

sancaraccancarikalipancavarnasragancitah ।
surangaranganasvarnayūthigrathitamekhalah ॥ 20 ॥

dhatucitravicitrangalavanyalaharibharah ।
gunjapunjakrtakalpah kelitalpitapallavah ॥ 21 ॥

vapuramodamadhvikavardhitapramadamadah ।
vrndavanaravindaksivrndakandarpadipanah ॥ 22 ॥

minankasankulabhirikucakunkumapankilah ।
mukhendumadhuridhararuddhasadhvivilocanah ॥ 23 ॥

kumaripatalunthakah praudhanarmoktikarmathah ।
amandamugdhavaidagdhidigdharadhasudhambudhi ॥ 24 ॥

carucandravalibuddhikaumudisaradagamah ।
dhiralalityalaksmivan kandarpanandabandhurah ॥ 25 ॥

candravalicakorendro radhikamadhavimadhuh ।
lalitakelilalito visakhodunisakarah ॥ 26 ॥

padmavadanapadmalih saivyasevyapadambujah ।
bhadrahrdayanidraluh syamalakamalalasah ॥ 27 ॥

lokottaracamatkaralilamanjariniskutah ।
premasampadayaskantakantakrtakrsnayasavratah ॥ 28 ॥

muralicauragaurangikucakancukaluncanah ।
radhabhisarasarvasvah spharanagarataguruh ॥ 29 ॥

radhanarmoktisusrūsavirunniruddhavigrahah ।
kadambamanjarihariradhikarodhanoddhurah ॥ 30 ॥

kudungakrodasangūdharadhasangamarangavan ।
kridoddamaradhiradhatadankotpalataditah ॥ 31 ॥

anangasangarodgariksunnakunkumakankatah ।
tribhangilangimakaro venusangamitadharah ॥ 32 ॥

venuvistrtagandharvasarasandarbhasausthavah ।
gopiyūthasahasrendrah sandrarasarasonmadah ॥ 33 ॥

smarapancasarikotiksobhakaridrgancalah ।
candamsunandinitiramandalarabdhatandavah ॥ 34 ॥

vrsabhanusutabhrngikamadhukkamalakarah ।
gūdhakūtaparihasaradhikajanitasmitah ॥ 35 ॥

narivesanigūdhatma vyūdhacittacamatkrtih ।
karpūralambitambūlakarambitamukhambujah ॥ 36 ॥

manicandravalidūtikḷptasandhanakausalah ।
chadmaghattatatiruddharadhabhrūkutighattitah ॥ 37 ॥

daksaradhasakhihasavyajopalambhalajjitah ।
mūrtimadvallaviprema ksemanandarasakrtih ॥ 38 ॥

abhisarollasadbhadrakinkinininadonmukhah ।
vasasajjibhavatpadmapreksyamanagrapaddhatih ॥ 39 ॥

utkanthitartalalitavitarkapadavim gatah ।
vipralabdhavisakhoruvilapabharavardhanah ॥ 40 ॥

kalahantaritasyamamrgyamanamukheksanah ।
khanditoccandadhisaivyarosoktirasikantarah ॥ 41 ॥

vislesaviklavaccandravalisandesananditah ।
svadhinabhartrkotphullaradhamandanapanditah ॥ 42 ॥

cumbavenuglahadyutijayiradhadhrtancalah ।
radhapremarasavartavibhramabhramitantarah ॥ 43 ॥

ityesonmattadhih premna samsanti kamsamardanam ।
sphurantam puratah preksya praudhanandotsavam yayau ॥ 44 ॥

premendusagarakhye’sminnamnamastottare sate ।
vigahayantu vibudhah pritya rasanamandaram ॥ 45 ॥

iti srirūpagosvamiviracitastavamalayam premendusagarastotram
athava srikrsnastottarasatanamam sampūrnam ।

Also Read:

Premendu Sagara Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Premendu Sagara Stotram Lyrics in English | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top