Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Slokam

Premendusagara Stotram Lyrics in Malayalam:

പ്രേമേന്ദുസാഗരസ്തോത്രം
ശ്രീപ്രേമേന്ദുസാഗരസംജ്ഞകശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമമാലികാ ।
കലഹാന്തരിതാവൃത്താ കാചിദ് വല്ലവസുന്ദരീ ।
വിരഹോത്താപഖിന്നാങ്ഗീ സഖീം സോത്കണ്ഠമബ്രവീത് ॥ 1 ॥

ഹന്ത ഗൌരി സ കിം ഗന്താ പന്ഥാനം മമ നേത്രയോഃ ।
ശ്രീകൃഷ്ണഃ കരുണാസിന്ധുഃ കൃഷ്ണോ ഗോകുലവല്ലഭഃ ॥ 2 ॥

ഗോവിന്ദഃ പരമാനന്ദോ നന്ദമന്ദിരമങ്ഗലം ।
യശോദാഖനിമാണിക്യം ഗോപേന്ദ്രാംഭോധിചന്ദ്രമാഃ ॥ 3 ॥

നവാംഭോധരസംരംഭവിഡംബിരുചിഡംബരഃ ।
ക്ഷിപ്തഹാടകശൌടീര്യപട്ടപീതാംബരാവൃതഃ ॥ 4 ॥

കന്ദര്‍പരൂപസന്ദര്‍പഹാരിപാദനഖദ്യുതിഃ ।
ധ്വജാംഭോരുഹദംഭോലി യവാങ്കുശലസത്പദഃ ॥ 5 ॥

പദപഞ്ജരസിഞ്ജാനമഞ്ജുമഞ്ജീരഖഞ്ജനഃ ।
മസാരസമ്പുടാകാരധാരി ജാനുയുഗോജ്ജ്വലഃ ॥ 6 ॥

ശൌണ്ഡസ്തംബേരമോദ്ദണ്ഡശുണ്ഡാരംയോരുസൌഷ്ഠവഃ ।
മണികിങ്കിണിസങ്കീര്‍ണവിശങ്കടകടിസ്ഥലഃ ॥ 7 ॥

മധ്യമാധുര്യവിധ്വസ്തദിവ്യസിംഹമദോദ്ധതിഃ ।
ഗാരുത്മതഗിരിഗ്രാവഗരിഷ്ഠോരസ്തടാന്തരഃ ॥ 8 ॥

കംബുകണ്ഠസ്ഥലാലംബിമണിസംരാഡ് അലങ്കൃതിഃ ।
ആഖണ്ഡലമണിസ്തംഭസ്പര്‍ധിദോര്‍ദണ്ഡചണ്ഡിമാ ॥ 9 ॥

ഖണ്ഡിതാഖണ്ഡകോടീന്ദുസൌന്ദര്യമുഖമണ്ഡലഃ ।
ലാവണ്യലഹരീസിന്ധുഃ സിന്ദൂരതുലിതാധരഃ ॥ 10 ॥

ഫുല്ലാരവിന്ദസൌന്ദര്യ കന്ദലീതുന്ദിലേക്ഷണഃ ।
ഗണ്ഡാന്തതാണ്ഡവക്രീഡാഹിണ്ഡന്‍മകരകുണ്ഡലഃ ॥ 11 ॥

നവീനയൌവനാരംഭജൃംഭിതോജ്ജ്വലവിഗ്രഹഃ ।
അപാങ്ഗതുങ്ഗിതാനങ്ഗകോടികോദണ്ഡവിക്രമഃ ॥ 12 ॥

സുധാനിര്യാസമാധുര്യധുരീണോദാരഭാഷിതഃ ।
സാന്ദ്രവൃന്ദാടവീകുഞ്ജകന്ദരാഗന്ധസിന്ധുരഃ ॥ 13 ॥

ധന്യഗോവര്‍ധനോത്തുങ്ഗശൃങ്ഗോത്സങ്ഗനവാംബുധഃ ।
കലിന്ദനന്ദിനീകേലികല്യാണകലഹംസകഃ ॥ 14 ॥

നന്ദീശ്വരധൃതാനന്ദോ ഭാണ്ഡീരതടതാണ്ഡവീ ।
ശങ്ഖചൂഡഹരഃ ക്രീദാഗേണ്ഡൂകൃതഗിരീശ്വരഃ ॥ 15 ॥

വാരീന്ദ്രാര്‍ബുധഗംഭീരഃ പാരീന്ദ്രാര്‍ബുദവിക്രമീ ।
രോഹിണീനന്ദനാനന്ദീ ശ്രീദാമോദ്ദാമസൌഹൃദഃ ॥ 16 ॥

സുബലപ്രേമദയിതഃ സുഹൃദാം ഹൃദയങ്ഗമഃ ।
നന്ദവ്രജജനാനന്ദസന്ദീപനമഹാവ്രതീ ॥ 17 ॥

ശൃങ്ഗിനീസങ്ഘസങ്ഗ്രാഹിവേണുസങ്ഗീതമണ്ഡലഃ ।
ഉത്തുങ്ഗപുങ്ഗവാരബ്ധസങ്ഗരാസങ്ഗകൌതുകീ ॥ 18 ॥

വിസ്ഫുരദ്വന്യശൃങ്ഗാരഃ ശൃങ്ഗാരാഭീഷ്ടദൈവതം ।
ഉദഞ്ചത്പിഞ്ഛവിഞ്ഛോലീലാഞ്ഛിതോജ്ജ്വലവിഗ്രഹഃ ॥ 19 ॥

സഞ്ചരച്ചഞ്ചരീകാലിപഞ്ചവര്‍ണസ്രഗഞ്ചിതഃ ।
സുരങ്ഗരങ്ഗണസ്വര്‍ണയൂഥിഗ്രഥിതമേഖലഃ ॥ 20 ॥

ധാതുചിത്രവിചിത്രാങ്ഗലാവണ്യലഹരീഭരഃ ।
ഗുഞ്ജാപുഞ്ജകൃതാകല്‍പഃ കേലിതല്‍പിതപല്ലവഃ ॥ 21 ॥

വപുരാമോദമാധ്വീകവര്‍ധിതപ്രമദാമദഃ ।
വൃന്ദാവനാരവിന്ദാക്ഷീവൃന്ദകന്ദര്‍പദീപനഃ ॥ 22 ॥

മീനാങ്കസങ്കുലാഭീരീകുചകുങ്കുമപങ്കിലഃ ।
മുഖേന്ദുമാധുരീധാരാരുദ്ധസാധ്വീവിലോചനഃ ॥ 23 ॥

കുമാരീപടലുണ്ഠാകഃ പ്രൌഢനര്‍മോക്തികര്‍മഠഃ ।
അമന്ദമുഗ്ധവൈദഗ്ധീദിഗ്ധരാധാസുധാംബുധി ॥ 24 ॥

ചാരുചന്ദ്രാവലീബുദ്ധികൌമുദീശരദാഗമഃ ।
ധീരലാലിത്യലക്ഷ്മീവാന്‍ കന്ദര്‍പാനന്ദബന്ധുരഃ ॥ 25 ॥

ചന്ദ്രാവലീചകോരേന്ദ്രോ രാധികാമാധവീമധുഃ ।
ലലിതാകേലിലലിതോ വിശാഖോഡുനിശാകരഃ ॥ 26 ॥

പദ്മാവദനപദ്മാലിഃ ശൈവ്യാസേവ്യപദാംബുജഃ ।
ഭദ്രാഹൃദയനിദ്രാലുഃ ശ്യാമലാകാമലാലസഃ ॥ 27 ॥

ലോകോത്തരചമത്കാരലീലാമഞ്ജരിനിഷ്കുടഃ ।
പ്രേമസമ്പദയസ്കാന്തകാന്തകൃതകൃഷ്ണായസവ്രതഃ ॥ 28 ॥

മുരലീചൌരഗൌരാങ്ഗീകുചകഞ്ചുകലുഞ്ചനഃ ।
രാധാഭിസാരസര്‍വസ്വഃ സ്ഫാരനാഗരതാഗുരുഃ ॥ 29 ॥

രാധാനര്‍മോക്തിശുശ്രൂഷാവീരുന്നീരുദ്ധവിഗ്രഹഃ ।
കദംബമഞ്ജരീഹാരിരാധികാരോധനോദ്ധുരഃ ॥ 30 ॥

കുഡുങ്ഗക്രോഡസങ്ഗൂഢരാധാസങ്ഗമരങ്ഗവാന്‍ ।
ക്രീഡോഡ്ഡാമരധീരാധാതാഡങ്കോത്പലതാഡിതഃ ॥ 31 ॥

അനങ്ഗസങ്ഗരോദ്ഗാരിക്ഷുണ്ണകുങ്കുമകങ്കടഃ ।
ത്രിഭങ്ഗിലങ്ഗിമാകാരോ വേണുസങ്ഗമിതാധരഃ ॥ 32 ॥

വേണുവിസ്തൃതഗാന്ധര്‍വസാരസന്ദര്‍ഭസൌഷ്ഠവഃ ।
ഗോപീയൂഥസഹസ്രേന്ദ്രഃ സാന്ദ്രരാസരസോന്‍മദഃ ॥ 33 ॥

സ്മരപഞ്ചശരീകോടിക്ഷോഭകാരിദൃഗഞ്ചലഃ ।
ചണ്ഡാംശുനന്ദിനീതീരമണ്ഡലാരബ്ധതാണ്ഡവഃ ॥ 34 ॥

വൃഷഭാനുസുതാഭൃങ്ഗീകാമധുക്കമലാകരഃ ।
ഗൂഢാകൂതപരീഹാസരാധികാജനിതസ്മിതഃ ॥ 35 ॥

നാരീവേശനിഗൂഢാത്മാ വ്യൂഢചിത്തചമത്കൃതിഃ ।
കര്‍പൂരാലംബിതാംബൂലകരംബിതമുഖാംബുജഃ ॥ 36 ॥

മാനിചന്ദ്രാവലീദൂതീകൢപ്തസന്ധാനകൌശലഃ ।
ഛദ്മഘട്ടതടീരുദ്ധരാധാഭ്രൂകുടിഘട്ടിതഃ ॥ 37 ॥

ദക്ഷരാധാസഖീഹാസവ്യാജോപാലംഭലജ്ജിതഃ ।
മൂര്‍തിമദ്വല്ലവീപ്രേമാ ക്ഷേമാനന്ദരസാകൃതിഃ ॥ 38 ॥

അഭിസാരോല്ലസദ്ഭദ്രാകിങ്കിണീനിനദോന്‍മുഖഃ ।
വാസസജ്ജീഭവത്പദ്മാപ്രേക്ഷ്യമാണാഗ്രപദ്ധതിഃ ॥ 39 ॥

ഉത്കണ്ഠിതാര്‍തലലിതാവിതര്‍കപദവീം ഗതഃ ।
വിപ്രലബ്ധവിശാഖോരുവിലാപഭരവര്‍ധനഃ ॥ 40 ॥

കലഹാന്തരിതാശ്യാമാമൃഗ്യമാണമുഖേക്ഷണഃ ।
ഖണ്ഡിതോച്ചണ്ഡധീശൈവ്യാരോഷോക്തിരസികാന്തരഃ ॥ 41 ॥

വിശ്ലേഷവിക്ലവച്ചന്ദ്രാവലീസന്ദേശനന്ദിതഃ ।
സ്വാധീനഭര്‍തൃകോത്ഫുല്ലരാധാമണ്ഡനപണ്ഡിതഃ ॥ 42 ॥

ചുംബവേണുഗ്ലഹദ്യുതിജയിരാധാധൃതാഞ്ചലഃ ।
രാധാപ്രേമരസാവര്‍തവിഭ്രമഭ്രമിതാന്തരഃ ॥ 43 ॥

ഇത്യേഷോന്‍മത്തധീഃ പ്രേംനാ ശംസന്തീ കംസമര്‍ദനം ।
സ്ഫുരന്തം പുരതഃ പ്രേക്ഷ്യ പ്രൌഢാനന്ദോത്സവം യയൌ ॥ 44 ॥

പ്രേമേന്ദുസാഗരാഖ്യേഽസ്മിന്നാംനാമഷ്ടോത്തരേ ശതേ ।
വിഗാഹയന്തു വിബുധാഃ പ്രീത്യാ രസനമന്ദരം ॥ 45 ॥

ഇതി ശ്രീരൂപഗോസ്വാമിവിരചിതസ്തവമാലായാം പ്രേമേന്ദുസാഗരസ്തോത്രം
അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Premendu Sagara Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top