Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Telugu | Hindu Slokam

Premendusagara Stotram Lyrics in Telugu:

ప్రేమేన్దుసాగరస్తోత్రమ్
శ్రీప్రేమేన్దుసాగరసంజ్ఞకశ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామమాలికా ।
కలహాన్తరితావృత్తా కాచిద్ వల్లవసున్దరీ ।
విరహోత్తాపఖిన్నాఙ్గీ సఖీం సోత్కణ్ఠమబ్రవీత్ ॥ ౧ ॥

హన్త గౌరి స కిం గన్తా పన్థానం మమ నేత్రయోః ।
శ్రీకృష్ణః కరుణాసిన్ధుః కృష్ణో గోకులవల్లభః ॥ ౨ ॥

గోవిన్దః పరమానన్దో నన్దమన్దిరమఙ్గలమ్ ।
యశోదాఖనిమాణిక్యం గోపేన్ద్రామ్భోధిచన్ద్రమాః ॥ ౩ ॥

నవామ్భోధరసంరమ్భవిడమ్బిరుచిడమ్బరః ।
క్షిప్తహాటకశౌటీర్యపట్టపీతామ్బరావృతః ॥ ౪ ॥

కన్దర్పరూపసన్దర్పహారిపాదనఖద్యుతిః ।
ధ్వజామ్భోరుహదమ్భోలి యవాఙ్కుశలసత్పదః ॥ ౫ ॥

పదపఞ్జరసిఞ్జానమఞ్జుమఞ్జీరఖఞ్జనః ।
మసారసమ్పుటాకారధారి జానుయుగోజ్జ్వలః ॥ ౬ ॥

శౌణ్డస్తమ్బేరమోద్దణ్డశుణ్డారమ్యోరుసౌష్ఠవః ।
మణికిఙ్కిణిసఙ్కీర్ణవిశఙ్కటకటిస్థలః ॥ ౭ ॥

మధ్యమాధుర్యవిధ్వస్తదివ్యసింహమదోద్ధతిః ।
గారుత్మతగిరిగ్రావగరిష్ఠోరస్తటాన్తరః ॥ ౮ ॥

కమ్బుకణ్ఠస్థలాలమ్బిమణిసమ్రాడ్ అలఙ్కృతిః ।
ఆఖణ్డలమణిస్తమ్భస్పర్ధిదోర్దణ్డచణ్డిమా ॥ ౯ ॥

ఖణ్డితాఖణ్డకోటీన్దుసౌన్దర్యముఖమణ్డలః ।
లావణ్యలహరీసిన్ధుః సిన్దూరతులితాధరః ॥ ౧౦ ॥

ఫుల్లారవిన్దసౌన్దర్య కన్దలీతున్దిలేక్షణః ।
గణ్డాన్తతాణ్డవక్రీడాహిణ్డన్మకరకుణ్డలః ॥ ౧౧ ॥

నవీనయౌవనారమ్భజృమ్భితోజ్జ్వలవిగ్రహః ।
అపాఙ్గతుఙ్గితానఙ్గకోటికోదణ్డవిక్రమః ॥ ౧౨ ॥

సుధానిర్యాసమాధుర్యధురీణోదారభాషితః ।
సాన్ద్రవృన్దాటవీకుఞ్జకన్దరాగన్ధసిన్ధురః ॥ ౧౩ ॥

ధన్యగోవర్ధనోత్తుఙ్గశృఙ్గోత్సఙ్గనవామ్బుధః ।
కలిన్దనన్దినీకేలికల్యాణకలహంసకః ॥ ౧౪ ॥

నన్దీశ్వరధృతానన్దో భాణ్డీరతటతాణ్డవీ ।
శఙ్ఖచూడహరః క్రీదాగేణ్డూకృతగిరీశ్వరః ॥ ౧౫ ॥

వారీన్ద్రార్బుధగమ్భీరః పారీన్ద్రార్బుదవిక్రమీ ।
రోహిణీనన్దనానన్దీ శ్రీదామోద్దామసౌహృదః ॥ ౧౬ ॥

సుబలప్రేమదయితః సుహృదాం హృదయఙ్గమః ।
నన్దవ్రజజనానన్దసన్దీపనమహావ్రతీ ॥ ౧౭ ॥

శృఙ్గినీసఙ్ఘసఙ్గ్రాహివేణుసఙ్గీతమణ్డలః ।
ఉత్తుఙ్గపుఙ్గవారబ్ధసఙ్గరాసఙ్గకౌతుకీ ॥ ౧౮ ॥

విస్ఫురద్వన్యశృఙ్గారః శృఙ్గారాభీష్టదైవతమ్ ।
ఉదఞ్చత్పిఞ్ఛవిఞ్ఛోలీలాఞ్ఛితోజ్జ్వలవిగ్రహః ॥ ౧౯ ॥

సఞ్చరచ్చఞ్చరీకాలిపఞ్చవర్ణస్రగఞ్చితః ।
సురఙ్గరఙ్గణస్వర్ణయూథిగ్రథితమేఖలః ॥ ౨౦ ॥

ధాతుచిత్రవిచిత్రాఙ్గలావణ్యలహరీభరః ।
గుఞ్జాపుఞ్జకృతాకల్పః కేలితల్పితపల్లవః ॥ ౨౧ ॥

వపురామోదమాధ్వీకవర్ధితప్రమదామదః ।
వృన్దావనారవిన్దాక్షీవృన్దకన్దర్పదీపనః ॥ ౨౨ ॥

మీనాఙ్కసఙ్కులాభీరీకుచకుఙ్కుమపఙ్కిలః ।
ముఖేన్దుమాధురీధారారుద్ధసాధ్వీవిలోచనః ॥ ౨౩ ॥

కుమారీపటలుణ్ఠాకః ప్రౌఢనర్మోక్తికర్మఠః ।
అమన్దముగ్ధవైదగ్ధీదిగ్ధరాధాసుధామ్బుధి ॥ ౨౪ ॥

చారుచన్ద్రావలీబుద్ధికౌముదీశరదాగమః ।
ధీరలాలిత్యలక్ష్మీవాన్ కన్దర్పానన్దబన్ధురః ॥ ౨౫ ॥

చన్ద్రావలీచకోరేన్ద్రో రాధికామాధవీమధుః ।
లలితాకేలిలలితో విశాఖోడునిశాకరః ॥ ౨౬ ॥

పద్మావదనపద్మాలిః శైవ్యాసేవ్యపదామ్బుజః ।
భద్రాహృదయనిద్రాలుః శ్యామలాకామలాలసః ॥ ౨౭ ॥

లోకోత్తరచమత్కారలీలామఞ్జరినిష్కుటః ।
ప్రేమసమ్పదయస్కాన్తకాన్తకృతకృష్ణాయసవ్రతః ॥ ౨౮ ॥

మురలీచౌరగౌరాఙ్గీకుచకఞ్చుకలుఞ్చనః ।
రాధాభిసారసర్వస్వః స్ఫారనాగరతాగురుః ॥ ౨౯ ॥

రాధానర్మోక్తిశుశ్రూషావీరున్నీరుద్ధవిగ్రహః ।
కదమ్బమఞ్జరీహారిరాధికారోధనోద్ధురః ॥ ౩౦ ॥

కుడుఙ్గక్రోడసఙ్గూఢరాధాసఙ్గమరఙ్గవాన్ ।
క్రీడోడ్డామరధీరాధాతాడఙ్కోత్పలతాడితః ॥ ౩౧ ॥

అనఙ్గసఙ్గరోద్గారిక్షుణ్ణకుఙ్కుమకఙ్కటః ।
త్రిభఙ్గిలఙ్గిమాకారో వేణుసఙ్గమితాధరః ॥ ౩౨ ॥

వేణువిస్తృతగాన్ధర్వసారసన్దర్భసౌష్ఠవః ।
గోపీయూథసహస్రేన్ద్రః సాన్ద్రరాసరసోన్మదః ॥ ౩౩ ॥

స్మరపఞ్చశరీకోటిక్షోభకారిదృగఞ్చలః ।
చణ్డాంశునన్దినీతీరమణ్డలారబ్ధతాణ్డవః ॥ ౩౪ ॥

వృషభానుసుతాభృఙ్గీకామధుక్కమలాకరః ।
గూఢాకూతపరీహాసరాధికాజనితస్మితః ॥ ౩౫ ॥

నారీవేశనిగూఢాత్మా వ్యూఢచిత్తచమత్కృతిః ।
కర్పూరాలమ్బితామ్బూలకరమ్బితముఖామ్బుజః ॥ ౩౬ ॥

మానిచన్ద్రావలీదూతీకౢప్తసన్ధానకౌశలః ।
ఛద్మఘట్టతటీరుద్ధరాధాభ్రూకుటిఘట్టితః ॥ ౩౭ ॥

దక్షరాధాసఖీహాసవ్యాజోపాలమ్భలజ్జితః ।
మూర్తిమద్వల్లవీప్రేమా క్షేమానన్దరసాకృతిః ॥ ౩౮ ॥

అభిసారోల్లసద్భద్రాకిఙ్కిణీనినదోన్ముఖః ।
వాససజ్జీభవత్పద్మాప్రేక్ష్యమాణాగ్రపద్ధతిః ॥ ౩౯ ॥

ఉత్కణ్ఠితార్తలలితావితర్కపదవీం గతః ।
విప్రలబ్ధవిశాఖోరువిలాపభరవర్ధనః ॥ ౪౦ ॥

కలహాన్తరితాశ్యామామృగ్యమాణముఖేక్షణః ।
ఖణ్డితోచ్చణ్డధీశైవ్యారోషోక్తిరసికాన్తరః ॥ ౪౧ ॥

విశ్లేషవిక్లవచ్చన్ద్రావలీసన్దేశనన్దితః ।
స్వాధీనభర్తృకోత్ఫుల్లరాధామణ్డనపణ్డితః ॥ ౪౨ ॥

చుమ్బవేణుగ్లహద్యుతిజయిరాధాధృతాఞ్చలః ।
రాధాప్రేమరసావర్తవిభ్రమభ్రమితాన్తరః ॥ ౪౩ ॥

ఇత్యేషోన్మత్తధీః ప్రేమ్నా శంసన్తీ కంసమర్దనమ్ ।
స్ఫురన్తం పురతః ప్రేక్ష్య ప్రౌఢానన్దోత్సవం యయౌ ॥ ౪౪ ॥

ప్రేమేన్దుసాగరాఖ్యేఽస్మిన్నామ్నామష్టోత్తరే శతే ।
విగాహయన్తు విబుధాః ప్రీత్యా రసనమన్దరమ్ ॥ ౪౫ ॥

ఇతి శ్రీరూపగోస్వామివిరచితస్తవమాలాయాం ప్రేమేన్దుసాగరస్తోత్రం
అథవా శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Premendu Sagara Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Telugu | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top