Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Punjabi | Hindu Slokam

Premendusagara Stotram Lyrics in Punjabi:

ਪ੍ਰੇਮੇਨ੍ਦੁਸਾਗਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰੇਮੇਨ੍ਦੁਸਾਗਰਸਂਜ੍ਞਕਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਮਾਲਿਕਾ ।
ਕਲਹਾਨ੍ਤਰਿਤਾਵਤ੍ਤਾ ਕਾਚਿਦ੍ ਵਲ੍ਲਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਵਿਰਹੋਤ੍ਤਾਪਖਿਨ੍ਨਾਙ੍ਗੀ ਸਖੀਂ ਸੋਤ੍ਕਣ੍ਠਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਹਨ੍ਤ ਗੌਰਿ ਸ ਕਿਂ ਗਨ੍ਤਾ ਪਨ੍ਥਾਨਂ ਮਮ ਨੇਤ੍ਰਯੋਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਗੋਕੁਲਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੨ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੋ ਨਨ੍ਦਮਨ੍ਦਿਰਮਙ੍ਗਲਮ੍ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਖਨਿਮਾਣਿਕ੍ਯਂ ਗੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਾਮ੍ਭੋਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਃ ॥ ੩ ॥

ਨਵਾਮ੍ਭੋਧਰਸਂਰਮ੍ਭਵਿਡਮ੍ਬਿਰੁਚਿਡਮ੍ਬਰਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਹਾਟਕਸ਼ੌਟੀਰ੍ਯਪਟ੍ਟਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਵਤਃ ॥ ੪ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਰੂਪਸਨ੍ਦਰ੍ਪਹਾਰਿਪਾਦਨਖਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਧ੍ਵਜਾਮ੍ਭੋਰੁਹਦਮ੍ਭੋਲਿ ਯਵਾਙ੍ਕੁਸ਼ਲਸਤ੍ਪਦਃ ॥ ੫ ॥

ਪਦਪਞ੍ਜਰਸਿਞ੍ਜਾਨਮਞ੍ਜੁਮਞ੍ਜੀਰਖਞ੍ਜਨਃ ।
ਮਸਾਰਸਮ੍ਪੁਟਾਕਾਰਧਾਰਿ ਜਾਨੁਯੁਗੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੬ ॥

ਸ਼ੌਣ੍ਡਸ੍ਤਮ੍ਬੇਰਮੋਦ੍ਦਣ੍ਡਸ਼ੁਣ੍ਡਾਰਮ੍ਯੋਰੁਸੌਸ਼੍ਠਵਃ ।
ਮਣਿਕਿਙ੍ਕਿਣਿਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਵਿਸ਼ਙ੍ਕਟਕਟਿਸ੍ਥਲਃ ॥ ੭ ॥

ਮਧ੍ਯਮਾਧੁਰ੍ਯਵਿਧ੍ਵਸ੍ਤਦਿਵ੍ਯਸਿਂਹਮਦੋਦ੍ਧਤਿਃ ।
ਗਾਰੁਤ੍ਮਤਗਿਰਿਗ੍ਰਾਵਗਰਿਸ਼੍ਠੋਰਸ੍ਤਟਾਨ੍ਤਰਃ ॥ ੮ ॥

ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠਸ੍ਥਲਾਲਮ੍ਬਿਮਣਿਸਮ੍ਰਾਡ੍ ਅਲਙ੍ਕਤਿਃ ।
ਆਖਣ੍ਡਲਮਣਿਸ੍ਤਮ੍ਭਸ੍ਪਰ੍ਧਿਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਮਾ ॥ ੯ ॥

ਖਣ੍ਡਿਤਾਖਣ੍ਡਕੋਟੀਨ੍ਦੁਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਮੁਖਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਲਾਵਣ੍ਯਲਹਰੀਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਿਨ੍ਦੂਰਤੁਲਿਤਾਧਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਫੁਲ੍ਲਾਰਵਿਨ੍ਦਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯ ਕਨ੍ਦਲੀਤੁਨ੍ਦਿਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਗਣ੍ਡਾਨ੍ਤਤਾਣ੍ਡਵਕ੍ਰੀਡਾਹਿਣ੍ਡਨ੍ਮਕਰਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੧ ॥

ਨਵੀਨਯੌਵਨਾਰਮ੍ਭਜਮ੍ਭਿਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਅਪਾਙ੍ਗਤੁਙ੍ਗਿਤਾਨਙ੍ਗਕੋਟਿਕੋਦਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸੁਧਾਨਿਰ੍ਯਾਸਮਾਧੁਰ੍ਯਧੁਰੀਣੋਦਾਰਭਾਸ਼ਿਤਃ ।
ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦਾਟਵੀਕੁਞ੍ਜਕਨ੍ਦਰਾਗਨ੍ਧਸਿਨ੍ਧੁਰਃ ॥ ੧੩ ॥

ਧਨ੍ਯਗੋਵਰ੍ਧਨੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਸ਼ਙ੍ਗੋਤ੍ਸਙ੍ਗਨਵਾਮ੍ਬੁਧਃ ।
ਕਲਿਨ੍ਦਨਨ੍ਦਿਨੀਕੇਲਿਕਲ੍ਯਾਣਕਲਹਂਸਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਧਤਾਨਨ੍ਦੋ ਭਾਣ੍ਡੀਰਤਟਤਾਣ੍ਡਵੀ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਚੂਡਹਰਃ ਕ੍ਰੀਦਾਗੇਣ੍ਡੂਕਤਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਾਰੀਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਬੁਧਗਮ੍ਭੀਰਃ ਪਾਰੀਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਬੁਦਵਿਕ੍ਰਮੀ ।
ਰੋਹਿਣੀਨਨ੍ਦਨਾਨਨ੍ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਦਾਮੋਦ੍ਦਾਮਸੌਹਦਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸੁਬਲਪ੍ਰੇਮਦਯਿਤਃ ਸੁਹਦਾਂ ਹਦਯਙ੍ਗਮਃ ।
ਨਨ੍ਦਵ੍ਰਜਜਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੀਪਨਮਹਾਵ੍ਰਤੀ ॥ ੧੭ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਿਨੀਸਙ੍ਘਸਙ੍ਗ੍ਰਾਹਿਵੇਣੁਸਙ੍ਗੀਤਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਉਤ੍ਤੁਙ੍ਗਪੁਙ੍ਗਵਾਰਬ੍ਧਸਙ੍ਗਰਾਸਙ੍ਗਕੌਤੁਕੀ ॥ ੧੮ ॥

ਵਿਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵਨ੍ਯਸ਼ਙ੍ਗਾਰਃ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਭੀਸ਼੍ਟਦੈਵਤਮ੍ ।
ਉਦਞ੍ਚਤ੍ਪਿਞ੍ਛਵਿਞ੍ਛੋਲੀਲਾਞ੍ਛਿਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸਞ੍ਚਰਚ੍ਚਞ੍ਚਰੀਕਾਲਿਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਸ੍ਰਗਞ੍ਚਿਤਃ ।
ਸੁਰਙ੍ਗਰਙ੍ਗਣਸ੍ਵਰ੍ਣਯੂਥਿਗ੍ਰਥਿਤਮੇਖਲਃ ॥ ੨੦ ॥

ਧਾਤੁਚਿਤ੍ਰਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗਲਾਵਣ੍ਯਲਹਰੀਭਰਃ ।
ਗੁਞ੍ਜਾਪੁਞ੍ਜਕਤਾਕਲ੍ਪਃ ਕੇਲਿਤਲ੍ਪਿਤਪਲ੍ਲਵਃ ॥ ੨੧ ॥

ਵਪੁਰਾਮੋਦਮਾਧ੍ਵੀਕਵਰ੍ਧਿਤਪ੍ਰਮਦਾਮਦਃ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਾਰਵਿਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ੀਵਨ੍ਦਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦੀਪਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਮੀਨਾਙ੍ਕਸਙ੍ਕੁਲਾਭੀਰੀਕੁਚਕੁਙ੍ਕੁਮਪਙ੍ਕਿਲਃ ।
ਮੁਖੇਨ੍ਦੁਮਾਧੁਰੀਧਾਰਾਰੁਦ੍ਧਸਾਧ੍ਵੀਵਿਲੋਚਨਃ ॥ ੨੩ ॥

ਕੁਮਾਰੀਪਟਲੁਣ੍ਠਾਕਃ ਪ੍ਰੌਢਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਕਰ੍ਮਠਃ ।
ਅਮਨ੍ਦਮੁਗ੍ਧਵੈਦਗ੍ਧੀਦਿਗ੍ਧਰਾਧਾਸੁਧਾਮ੍ਬੁਧਿ ॥ ੨੪ ॥

ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲੀਬੁਦ੍ਧਿਕੌਮੁਦੀਸ਼ਰਦਾਗਮਃ ।
ਧੀਰਲਾਲਿਤ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਨ੍ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਾਨਨ੍ਦਬਨ੍ਧੁਰਃ ॥ ੨੫ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲੀਚਕੋਰੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਾਧਿਕਾਮਾਧਵੀਮਧੁਃ ।
ਲਲਿਤਾਕੇਲਿਲਲਿਤੋ ਵਿਸ਼ਾਖੋਡੁਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ॥ ੨੬ ॥

ਪਦ੍ਮਾਵਦਨਪਦ੍ਮਾਲਿਃ ਸ਼ੈਵ੍ਯਾਸੇਵ੍ਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਭਦ੍ਰਾਹਦਯਨਿਦ੍ਰਾਲੁਃ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਕਾਮਲਾਲਸਃ ॥ ੨੭ ॥

ਲੋਕੋਤ੍ਤਰਚਮਤ੍ਕਾਰਲੀਲਾਮਞ੍ਜਰਿਨਿਸ਼੍ਕੁਟਃ ।
ਪ੍ਰੇਮਸਮ੍ਪਦਯਸ੍ਕਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਤਕਸ਼੍ਣਾਯਸਵ੍ਰਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਮੁਰਲੀਚੌਰਗੌਰਾਙ੍ਗੀਕੁਚਕਞ੍ਚੁਕਲੁਞ੍ਚਨਃ ।
ਰਾਧਾਭਿਸਾਰਸਰ੍ਵਸ੍ਵਃ ਸ੍ਫਾਰਨਾਗਰਤਾਗੁਰੁਃ ॥ ੨੯ ॥

ਰਾਧਾਨਰ੍ਮੋਕ੍ਤਿਸ਼ੁਸ਼੍ਰੂਸ਼ਾਵੀਰੁਨ੍ਨੀਰੁਦ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕਦਮ੍ਬਮਞ੍ਜਰੀਹਾਰਿਰਾਧਿਕਾਰੋਧਨੋਦ੍ਧੁਰਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕੁਡੁਙ੍ਗਕ੍ਰੋਡਸਙ੍ਗੂਢਰਾਧਾਸਙ੍ਗਮਰਙ੍ਗਵਾਨ੍ ।
ਕ੍ਰੀਡੋਡ੍ਡਾਮਰਧੀਰਾਧਾਤਾਡਙ੍ਕੋਤ੍ਪਲਤਾਡਿਤਃ ॥ ੩੧ ॥

ਅਨਙ੍ਗਸਙ੍ਗਰੋਦ੍ਗਾਰਿਕ੍ਸ਼ੁਣ੍ਣਕੁਙ੍ਕੁਮਕਙ੍ਕਟਃ ।
ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਿਲਙ੍ਗਿਮਾਕਾਰੋ ਵੇਣੁਸਙ੍ਗਮਿਤਾਧਰਃ ॥ ੩੨ ॥

ਵੇਣੁਵਿਸ੍ਤਤਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਸਾਰਸਨ੍ਦਰ੍ਭਸੌਸ਼੍ਠਵਃ ।
ਗੋਪੀਯੂਥਸਹਸ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਰਾਸਰਸੋਨ੍ਮਦਃ ॥ ੩੩ ॥

ਸ੍ਮਰਪਞ੍ਚਸ਼ਰੀਕੋਟਿਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰਿਦਗਞ੍ਚਲਃ ।
ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਨਨ੍ਦਿਨੀਤੀਰਮਣ੍ਡਲਾਰਬ੍ਧਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੩੪ ॥

ਵਸ਼ਭਾਨੁਸੁਤਾਭਙ੍ਗੀਕਾਮਧੁਕ੍ਕਮਲਾਕਰਃ ।
ਗੂਢਾਕੂਤਪਰੀਹਾਸਰਾਧਿਕਾਜਨਿਤਸ੍ਮਿਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਨਾਰੀਵੇਸ਼ਨਿਗੂਢਾਤ੍ਮਾ ਵ੍ਯੂਢਚਿਤ੍ਤਚਮਤ੍ਕਤਿਃ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਾਲਮ੍ਬਿਤਾਮ੍ਬੂਲਕਰਮ੍ਬਿਤਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੩੬ ॥

ਮਾਨਿਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲੀਦੂਤੀਕਪ੍ਤਸਨ੍ਧਾਨਕੌਸ਼ਲਃ ।
ਛਦ੍ਮਘਟ੍ਟਤਟੀਰੁਦ੍ਧਰਾਧਾਭ੍ਰੂਕੁਟਿਘਟ੍ਟਿਤਃ ॥ ੩੭ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਧਾਸਖੀਹਾਸਵ੍ਯਾਜੋਪਾਲਮ੍ਭਲਜ੍ਜਿਤਃ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਮਦ੍ਵਲ੍ਲਵੀਪ੍ਰੇਮਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਾਨਨ੍ਦਰਸਾਕਤਿਃ ॥ ੩੮ ॥

ਅਭਿਸਾਰੋਲ੍ਲਸਦ੍ਭਦ੍ਰਾਕਿਙ੍ਕਿਣੀਨਿਨਦੋਨ੍ਮੁਖਃ ।
ਵਾਸਸਜ੍ਜੀਭਵਤ੍ਪਦ੍ਮਾਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾਗ੍ਰਪਦ੍ਧਤਿਃ ॥ ੩੯ ॥

ਉਤ੍ਕਣ੍ਠਿਤਾਰ੍ਤਲਲਿਤਾਵਿਤਰ੍ਕਪਦਵੀਂ ਗਤਃ ।
ਵਿਪ੍ਰਲਬ੍ਧਵਿਸ਼ਾਖੋਰੁਵਿਲਾਪਭਰਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੪੦ ॥

ਕਲਹਾਨ੍ਤਰਿਤਾਸ਼੍ਯਾਮਾਮਗ੍ਯਮਾਣਮੁਖੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਖਣ੍ਡਿਤੋਚ੍ਚਣ੍ਡਧੀਸ਼ੈਵ੍ਯਾਰੋਸ਼ੋਕ੍ਤਿਰਸਿਕਾਨ੍ਤਰਃ ॥ ੪੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਲੇਸ਼ਵਿਕ੍ਲਵਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲੀਸਨ੍ਦੇਸ਼ਨਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਾਧੀਨਭਰ੍ਤਕੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲਰਾਧਾਮਣ੍ਡਨਪਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੪੨ ॥

ਚੁਮ੍ਬਵੇਣੁਗ੍ਲਹਦ੍ਯੁਤਿਜਯਿਰਾਧਾਧਤਾਞ੍ਚਲਃ ।
ਰਾਧਾਪ੍ਰੇਮਰਸਾਵਰ੍ਤਵਿਭ੍ਰਮਭ੍ਰਮਿਤਾਨ੍ਤਰਃ ॥ ੪੩ ॥

ਇਤ੍ਯੇਸ਼ੋਨ੍ਮਤ੍ਤਧੀਃ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਸ਼ਂਸਨ੍ਤੀ ਕਂਸਮਰ੍ਦਨਮ੍ ।
ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤਂ ਪੁਰਤਃ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੌਢਾਨਨ੍ਦੋਤ੍ਸਵਂ ਯਯੌ ॥ ੪੪ ॥

ਪ੍ਰੇਮੇਨ੍ਦੁਸਾਗਰਾਖ੍ਯੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰੇ ਸ਼ਤੇ ।
ਵਿਗਾਹਯਨ੍ਤੁ ਵਿਬੁਧਾਃ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਰਸਨਮਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੂਪਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਮਾਲਾਯਾਂ ਪ੍ਰੇਮੇਨ੍ਦੁਸਾਗਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ
ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Premendu Sagara Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Punjabi | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top