Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Kannada | Hindu Slokam

Premendusagara Stotram Lyrics in Kannada:

ಪ್ರೇಮೇನ್ದುಸಾಗರಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀಪ್ರೇಮೇನ್ದುಸಾಗರಸಂಜ್ಞಕಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಮಾಲಿಕಾ ।
ಕಲಹಾನ್ತರಿತಾವೃತ್ತಾ ಕಾಚಿದ್ ವಲ್ಲವಸುನ್ದರೀ ।
ವಿರಹೋತ್ತಾಪಖಿನ್ನಾಂಗೀ ಸಖೀಂ ಸೋತ್ಕಂಠಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 1 ॥

ಹನ್ತ ಗೌರಿ ಸ ಕಿಂ ಗನ್ತಾ ಪನ್ಥಾನಂ ಮಮ ನೇತ್ರಯೋಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಗೋಕುಲವಲ್ಲಭಃ ॥ 2 ॥

ಗೋವಿನ್ದಃ ಪರಮಾನನ್ದೋ ನನ್ದಮನ್ದಿರಮಂಗಲಮ್ ।
ಯಶೋದಾಖನಿಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಗೋಪೇನ್ದ್ರಾಮ್ಭೋಧಿಚನ್ದ್ರಮಾಃ ॥ 3 ॥

ನವಾಮ್ಭೋಧರಸಂರಮ್ಭವಿಡಮ್ಬಿರುಚಿಡಮ್ಬರಃ ।
ಕ್ಷಿಪ್ತಹಾಟಕಶೌಟೀರ್ಯಪಟ್ಟಪೀತಾಮ್ಬರಾವೃತಃ ॥ 4 ॥

ಕನ್ದರ್ಪರೂಪಸನ್ದರ್ಪಹಾರಿಪಾದನಖದ್ಯುತಿಃ ।
ಧ್ವಜಾಮ್ಭೋರುಹದಮ್ಭೋಲಿ ಯವಾಂಕುಶಲಸತ್ಪದಃ ॥ 5 ॥

ಪದಪಂಜರಸಿಂಜಾನಮಂಜುಮಂಜೀರಖಂಜನಃ ।
ಮಸಾರಸಮ್ಪುಟಾಕಾರಧಾರಿ ಜಾನುಯುಗೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 6 ॥

ಶೌಂಡಸ್ತಮ್ಬೇರಮೋದ್ದಂಡಶುಂಡಾರಮ್ಯೋರುಸೌಷ್ಠವಃ ।
ಮಣಿಕಿಂಕಿಣಿಸಂಕೀರ್ಣವಿಶಂಕಟಕಟಿಸ್ಥಲಃ ॥ 7 ॥

ಮಧ್ಯಮಾಧುರ್ಯವಿಧ್ವಸ್ತದಿವ್ಯಸಿಂಹಮದೋದ್ಧತಿಃ ।
ಗಾರುತ್ಮತಗಿರಿಗ್ರಾವಗರಿಷ್ಠೋರಸ್ತಟಾನ್ತರಃ ॥ 8 ॥

ಕಮ್ಬುಕಂಠಸ್ಥಲಾಲಮ್ಬಿಮಣಿಸಮ್ರಾಡ್ ಅಲಂಕೃತಿಃ ।
ಆಖಂಡಲಮಣಿಸ್ತಮ್ಭಸ್ಪರ್ಧಿದೋರ್ದಂಡಚಂಡಿಮಾ ॥ 9 ॥

ಖಂಡಿತಾಖಂಡಕೋಟೀನ್ದುಸೌನ್ದರ್ಯಮುಖಮಂಡಲಃ ।
ಲಾವಣ್ಯಲಹರೀಸಿನ್ಧುಃ ಸಿನ್ದೂರತುಲಿತಾಧರಃ ॥ 10 ॥

ಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದಸೌನ್ದರ್ಯ ಕನ್ದಲೀತುನ್ದಿಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ಗಂಡಾನ್ತತಾಂಡವಕ್ರೀಡಾಹಿಂಡನ್ಮಕರಕುಂಡಲಃ ॥ 11 ॥

ನವೀನಯೌವನಾರಮ್ಭಜೃಮ್ಭಿತೋಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅಪಾಂಗತುಂಗಿತಾನಂಗಕೋಟಿಕೋದಂಡವಿಕ್ರಮಃ ॥ 12 ॥

ಸುಧಾನಿರ್ಯಾಸಮಾಧುರ್ಯಧುರೀಣೋದಾರಭಾಷಿತಃ ।
ಸಾನ್ದ್ರವೃನ್ದಾಟವೀಕುಂಜಕನ್ದರಾಗನ್ಧಸಿನ್ಧುರಃ ॥ 13 ॥

ಧನ್ಯಗೋವರ್ಧನೋತ್ತುಂಗಶೃಂಗೋತ್ಸಂಗನವಾಮ್ಬುಧಃ ।
ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಕೇಲಿಕಲ್ಯಾಣಕಲಹಂಸಕಃ ॥ 14 ॥

ನನ್ದೀಶ್ವರಧೃತಾನನ್ದೋ ಭಾಂಡೀರತಟತಾಂಡವೀ ।
ಶಂಖಚೂಡಹರಃ ಕ್ರೀದಾಗೇಂಡೂಕೃತಗಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 15 ॥

ವಾರೀನ್ದ್ರಾರ್ಬುಧಗಮ್ಭೀರಃ ಪಾರೀನ್ದ್ರಾರ್ಬುದವಿಕ್ರಮೀ ।
ರೋಹಿಣೀನನ್ದನಾನನ್ದೀ ಶ್ರೀದಾಮೋದ್ದಾಮಸೌಹೃದಃ ॥ 16 ॥

ಸುಬಲಪ್ರೇಮದಯಿತಃ ಸುಹೃದಾಂ ಹೃದಯಂಗಮಃ ।
ನನ್ದವ್ರಜಜನಾನನ್ದಸನ್ದೀಪನಮಹಾವ್ರತೀ ॥ 17 ॥

ಶೃಂಗಿನೀಸಂಘಸಂಗ್ರಾಹಿವೇಣುಸಂಗೀತಮಂಡಲಃ ।
ಉತ್ತುಂಗಪುಂಗವಾರಬ್ಧಸಂಗರಾಸಂಗಕೌತುಕೀ ॥ 18 ॥

ವಿಸ್ಫುರದ್ವನ್ಯಶೃಂಗಾರಃ ಶೃಂಗಾರಾಭೀಷ್ಟದೈವತಮ್ ।
ಉದಂಚತ್ಪಿಂಛವಿಂಛೋಲೀಲಾಂಛಿತೋಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 19 ॥

ಸಂಚರಚ್ಚಂಚರೀಕಾಲಿಪಂಚವರ್ಣಸ್ರಗಂಚಿತಃ ।
ಸುರಂಗರಂಗಣಸ್ವರ್ಣಯೂಥಿಗ್ರಥಿತಮೇಖಲಃ ॥ 20 ॥

ಧಾತುಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಾಂಗಲಾವಣ್ಯಲಹರೀಭರಃ ।
ಗುಂಜಾಪುಂಜಕೃತಾಕಲ್ಪಃ ಕೇಲಿತಲ್ಪಿತಪಲ್ಲವಃ ॥ 21 ॥

ವಪುರಾಮೋದಮಾಧ್ವೀಕವರ್ಧಿತಪ್ರಮದಾಮದಃ ।
ವೃನ್ದಾವನಾರವಿನ್ದಾಕ್ಷೀವೃನ್ದಕನ್ದರ್ಪದೀಪನಃ ॥ 22 ॥

ಮೀನಾಂಕಸಂಕುಲಾಭೀರೀಕುಚಕುಂಕುಮಪಂಕಿಲಃ ।
ಮುಖೇನ್ದುಮಾಧುರೀಧಾರಾರುದ್ಧಸಾಧ್ವೀವಿಲೋಚನಃ ॥ 23 ॥

ಕುಮಾರೀಪಟಲುಂಠಾಕಃ ಪ್ರೌಢನರ್ಮೋಕ್ತಿಕರ್ಮಠಃ ।
ಅಮನ್ದಮುಗ್ಧವೈದಗ್ಧೀದಿಗ್ಧರಾಧಾಸುಧಾಮ್ಬುಧಿ ॥ 24 ॥

ಚಾರುಚನ್ದ್ರಾವಲೀಬುದ್ಧಿಕೌಮುದೀಶರದಾಗಮಃ ।
ಧೀರಲಾಲಿತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಕನ್ದರ್ಪಾನನ್ದಬನ್ಧುರಃ ॥ 25 ॥

ಚನ್ದ್ರಾವಲೀಚಕೋರೇನ್ದ್ರೋ ರಾಧಿಕಾಮಾಧವೀಮಧುಃ ।
ಲಲಿತಾಕೇಲಿಲಲಿತೋ ವಿಶಾಖೋಡುನಿಶಾಕರಃ ॥ 26 ॥

ಪದ್ಮಾವದನಪದ್ಮಾಲಿಃ ಶೈವ್ಯಾಸೇವ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಭದ್ರಾಹೃದಯನಿದ್ರಾಲುಃ ಶ್ಯಾಮಲಾಕಾಮಲಾಲಸಃ ॥ 27 ॥

ಲೋಕೋತ್ತರಚಮತ್ಕಾರಲೀಲಾಮಂಜರಿನಿಷ್ಕುಟಃ ।
ಪ್ರೇಮಸಮ್ಪದಯಸ್ಕಾನ್ತಕಾನ್ತಕೃತಕೃಷ್ಣಾಯಸವ್ರತಃ ॥ 28 ॥

ಮುರಲೀಚೌರಗೌರಾಂಗೀಕುಚಕಂಚುಕಲುಂಚನಃ ।
ರಾಧಾಭಿಸಾರಸರ್ವಸ್ವಃ ಸ್ಫಾರನಾಗರತಾಗುರುಃ ॥ 29 ॥

ರಾಧಾನರ್ಮೋಕ್ತಿಶುಶ್ರೂಷಾವೀರುನ್ನೀರುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕದಮ್ಬಮಂಜರೀಹಾರಿರಾಧಿಕಾರೋಧನೋದ್ಧುರಃ ॥ 30 ॥

ಕುಡುಂಗಕ್ರೋಡಸಂಗೂಢರಾಧಾಸಂಗಮರಂಗವಾನ್ ।
ಕ್ರೀಡೋಡ್ಡಾಮರಧೀರಾಧಾತಾಡಂಕೋತ್ಪಲತಾಡಿತಃ ॥ 31 ॥

ಅನಂಗಸಂಗರೋದ್ಗಾರಿಕ್ಷುಣ್ಣಕುಂಕುಮಕಂಕಟಃ ।
ತ್ರಿಭಂಗಿಲಂಗಿಮಾಕಾರೋ ವೇಣುಸಂಗಮಿತಾಧರಃ ॥ 32 ॥

ವೇಣುವಿಸ್ತೃತಗಾನ್ಧರ್ವಸಾರಸನ್ದರ್ಭಸೌಷ್ಠವಃ ।
ಗೋಪೀಯೂಥಸಹಸ್ರೇನ್ದ್ರಃ ಸಾನ್ದ್ರರಾಸರಸೋನ್ಮದಃ ॥ 33 ॥

ಸ್ಮರಪಂಚಶರೀಕೋಟಿಕ್ಷೋಭಕಾರಿದೃಗಂಚಲಃ ।
ಚಂಡಾಂಶುನನ್ದಿನೀತೀರಮಂಡಲಾರಬ್ಧತಾಂಡವಃ ॥ 34 ॥

ವೃಷಭಾನುಸುತಾಭೃಂಗೀಕಾಮಧುಕ್ಕಮಲಾಕರಃ ।
ಗೂಢಾಕೂತಪರೀಹಾಸರಾಧಿಕಾಜನಿತಸ್ಮಿತಃ ॥ 35 ॥

ನಾರೀವೇಶನಿಗೂಢಾತ್ಮಾ ವ್ಯೂಢಚಿತ್ತಚಮತ್ಕೃತಿಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಲಮ್ಬಿತಾಮ್ಬೂಲಕರಮ್ಬಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 36 ॥

ಮಾನಿಚನ್ದ್ರಾವಲೀದೂತೀಕೢಪ್ತಸನ್ಧಾನಕೌಶಲಃ ।
ಛದ್ಮಘಟ್ಟತಟೀರುದ್ಧರಾಧಾಭ್ರೂಕುಟಿಘಟ್ಟಿತಃ ॥ 37 ॥

ದಕ್ಷರಾಧಾಸಖೀಹಾಸವ್ಯಾಜೋಪಾಲಮ್ಭಲಜ್ಜಿತಃ ।
ಮೂರ್ತಿಮದ್ವಲ್ಲವೀಪ್ರೇಮಾ ಕ್ಷೇಮಾನನ್ದರಸಾಕೃತಿಃ ॥ 38 ॥

ಅಭಿಸಾರೋಲ್ಲಸದ್ಭದ್ರಾಕಿಂಕಿಣೀನಿನದೋನ್ಮುಖಃ ।
ವಾಸಸಜ್ಜೀಭವತ್ಪದ್ಮಾಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾಗ್ರಪದ್ಧತಿಃ ॥ 39 ॥

ಉತ್ಕಂಠಿತಾರ್ತಲಲಿತಾವಿತರ್ಕಪದವೀಂ ಗತಃ ।
ವಿಪ್ರಲಬ್ಧವಿಶಾಖೋರುವಿಲಾಪಭರವರ್ಧನಃ ॥ 40 ॥

ಕಲಹಾನ್ತರಿತಾಶ್ಯಾಮಾಮೃಗ್ಯಮಾಣಮುಖೇಕ್ಷಣಃ ।
ಖಂಡಿತೋಚ್ಚಂಡಧೀಶೈವ್ಯಾರೋಷೋಕ್ತಿರಸಿಕಾನ್ತರಃ ॥ 41 ॥

ವಿಶ್ಲೇಷವಿಕ್ಲವಚ್ಚನ್ದ್ರಾವಲೀಸನ್ದೇಶನನ್ದಿತಃ ।
ಸ್ವಾಧೀನಭರ್ತೃಕೋತ್ಫುಲ್ಲರಾಧಾಮಂಡನಪಂಡಿತಃ ॥ 42 ॥

ಚುಮ್ಬವೇಣುಗ್ಲಹದ್ಯುತಿಜಯಿರಾಧಾಧೃತಾಂಚಲಃ ।
ರಾಧಾಪ್ರೇಮರಸಾವರ್ತವಿಭ್ರಮಭ್ರಮಿತಾನ್ತರಃ ॥ 43 ॥

ಇತ್ಯೇಷೋನ್ಮತ್ತಧೀಃ ಪ್ರೇಮ್ನಾ ಶಂಸನ್ತೀ ಕಂಸಮರ್ದನಮ್ ।
ಸ್ಫುರನ್ತಂ ಪುರತಃ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರೌಢಾನನ್ದೋತ್ಸವಂ ಯಯೌ ॥ 44 ॥

ಪ್ರೇಮೇನ್ದುಸಾಗರಾಖ್ಯೇಽಸ್ಮಿನ್ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರೇ ಶತೇ ।
ವಿಗಾಹಯನ್ತು ವಿಬುಧಾಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ರಸನಮನ್ದರಮ್ ॥ 45 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಪ್ರೇಮೇನ್ದುಸಾಗರಸ್ತೋತ್ರಂ
ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Premendu Sagara Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Kannada | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top