Ashtottara Shatanama

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Tamil | Hindu Slokam

Premendusagara Stotram Lyrics in Tamil:

ப்ரேமேந்து³ஸாக³ரஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீப்ரேமேந்து³ஸாக³ரஸம்ஜ்ஞகஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமமாலிகா ।
கலஹாந்தரிதாவ்ருʼத்தா காசித்³ வல்லவஸுந்த³ரீ ।
விரஹோத்தாபகி²ந்நாங்கீ³ ஸகீ²ம் ஸோத்கண்ட²மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஹந்த கௌ³ரி ஸ கிம் க³ந்தா பந்தா²நம் மம நேத்ரயோ: ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: கருணாஸிந்து:⁴ க்ருʼஷ்ணோ கோ³குலவல்லப:⁴ ॥ 2 ॥

கோ³விந்த:³ பரமாநந்தோ³ நந்த³மந்தி³ரமங்க³ளம் ।
யஶோதா³க²நிமாணிக்யம் கோ³பேந்த்³ராம்போ⁴தி⁴சந்த்³ரமா: ॥ 3 ॥

நவாம்போ⁴த⁴ரஸம்ரம்ப⁴விட³ம்பி³ருசிட³ம்ப³ர: ।
க்ஷிப்தஹாடகஶௌடீர்யபட்டபீதாம்ப³ராவ்ருʼத: ॥ 4 ॥

கந்த³ர்பரூபஸந்த³ர்பஹாரிபாத³நக²த்³யுதி: ।
த்⁴வஜாம்போ⁴ருஹத³ம்போ⁴லி யவாங்குஶலஸத்பத:³ ॥ 5 ॥

பத³பஞ்ஜரஸிஞ்ஜாநமஞ்ஜுமஞ்ஜீரக²ஞ்ஜந: ।
மஸாரஸம்புடாகாரதா⁴ரி ஜாநுயுகோ³ஜ்ஜ்வல: ॥ 6 ॥

ஶௌண்ட³ஸ்தம்பே³ரமோத்³த³ண்ட³ஶுண்டா³ரம்யோருஸௌஷ்ட²வ: ।
மணிகிங்கிணிஸங்கீர்ணவிஶங்கடகடிஸ்த²ல: ॥ 7 ॥

மத்⁴யமாது⁴ர்யவித்⁴வஸ்ததி³வ்யஸிம்ஹமதோ³த்³த⁴தி: ।
கா³ருத்மதகி³ரிக்³ராவக³ரிஷ்டோ²ரஸ்தடாந்தர: ॥ 8 ॥

கம்பு³கண்ட²ஸ்த²லாலம்பி³மணிஸம்ராட்³ அலங்க்ருʼதி: ।
ஆக²ண்ட³லமணிஸ்தம்ப⁴ஸ்பர்தி⁴தோ³ர்த³ண்ட³சண்டி³மா ॥ 9 ॥

க²ண்டி³தாக²ண்ட³கோடீந்து³ஸௌந்த³ர்யமுக²மண்ட³ல: ।
லாவண்யலஹரீஸிந்து:⁴ ஸிந்தூ³ரதுலிதாத⁴ர: ॥ 10 ॥

பு²ல்லாரவிந்த³ஸௌந்த³ர்ய கந்த³லீதுந்தி³லேக்ஷண: ।
க³ண்டா³ந்ததாண்ட³வக்ரீடா³ஹிண்ட³ந்மகரகுண்ட³ல: ॥ 11 ॥

நவீநயௌவநாரம்ப⁴ஜ்ருʼம்பி⁴தோஜ்ஜ்வலவிக்³ரஹ: ।
அபாங்க³துங்கி³தாநங்க³கோடிகோத³ண்ட³விக்ரம: ॥ 12 ॥

ஸுதா⁴நிர்யாஸமாது⁴ர்யது⁴ரீணோதா³ரபா⁴ஷித: ।
ஸாந்த்³ரவ்ருʼந்தா³டவீகுஞ்ஜகந்த³ராக³ந்த⁴ஸிந்து⁴ர: ॥ 13 ॥

த⁴ந்யகோ³வர்த⁴நோத்துங்க³ஶ்ருʼங்கோ³த்ஸங்க³நவாம்பு³த:⁴ ।
கலிந்த³நந்தி³நீகேலிகல்யாணகலஹம்ஸக: ॥ 14 ॥

நந்தீ³ஶ்வரத்⁴ருʼதாநந்தோ³ பா⁴ண்டீ³ரதடதாண்ட³வீ ।
ஶங்க²சூட³ஹர: க்ரீதா³கே³ண்டூ³க்ருʼதகி³ரீஶ்வர: ॥ 15 ॥

வாரீந்த்³ரார்பு³த⁴க³ம்பீ⁴ர: பாரீந்த்³ரார்பு³த³விக்ரமீ ।
ரோஹிணீநந்த³நாநந்தீ³ ஶ்ரீதா³மோத்³தா³மஸௌஹ்ருʼத:³ ॥ 16 ॥

ஸுப³லப்ரேமத³யித: ஸுஹ்ருʼதா³ம் ஹ்ருʼத³யங்க³ம: ।
நந்த³வ்ரஜஜநாநந்த³ஸந்தீ³பநமஹாவ்ரதீ ॥ 17 ॥

ஶ்ருʼங்கி³நீஸங்க⁴ஸங்க்³ராஹிவேணுஸங்கீ³தமண்ட³ல: ।
உத்துங்க³புங்க³வாரப்³த⁴ஸங்க³ராஸங்க³கௌதுகீ ॥ 18 ॥

விஸ்பு²ரத்³வந்யஶ்ருʼங்கா³ர: ஶ்ருʼங்கா³ராபீ⁴ஷ்டதை³வதம் ।
உத³ஞ்சத்பிஞ்ச²விஞ்சோ²லீலாஞ்சி²தோஜ்ஜ்வலவிக்³ரஹ: ॥ 19 ॥

ஸஞ்சரச்சஞ்சரீகாலிபஞ்சவர்ணஸ்ரக³ஞ்சித: ।
ஸுரங்க³ரங்க³ணஸ்வர்ணயூதி²க்³ரதி²தமேக²ல: ॥ 20 ॥

தா⁴துசித்ரவிசித்ராங்க³லாவண்யலஹரீப⁴ர: ।
கு³ஞ்ஜாபுஞ்ஜக்ருʼதாகல்ப: கேலிதல்பிதபல்லவ: ॥ 21 ॥

வபுராமோத³மாத்⁴வீகவர்தி⁴தப்ரமதா³மத:³ ।
வ்ருʼந்தா³வநாரவிந்தா³க்ஷீவ்ருʼந்த³கந்த³ர்பதீ³பந: ॥ 22 ॥

மீநாங்கஸங்குலாபீ⁴ரீகுசகுங்குமபங்கில: ।
முகே²ந்து³மாது⁴ரீதா⁴ராருத்³த⁴ஸாத்⁴வீவிலோசந: ॥ 23 ॥

குமாரீபடலுண்டா²க: ப்ரௌட⁴நர்மோக்திகர்மட:² ।
அமந்த³முக்³த⁴வைத³க்³தீ⁴தி³க்³த⁴ராதா⁴ஸுதா⁴ம்பு³தி⁴ ॥ 24 ॥

சாருசந்த்³ராவலீபு³த்³தி⁴கௌமுதீ³ஶரதா³க³ம: ।
தீ⁴ரலாலித்யலக்ஷ்மீவாந் கந்த³ர்பாநந்த³ப³ந்து⁴ர: ॥ 25 ॥

சந்த்³ராவலீசகோரேந்த்³ரோ ராதி⁴காமாத⁴வீமது:⁴ ।
லலிதாகேலிலலிதோ விஶாகோ²டு³நிஶாகர: ॥ 26 ॥

பத்³மாவத³நபத்³மாலி: ஶைவ்யாஸேவ்யபதா³ம்பு³ஜ: ।
ப⁴த்³ராஹ்ருʼத³யநித்³ராலு: ஶ்யாமலாகாமலாலஸ: ॥ 27 ॥

லோகோத்தரசமத்காரலீலாமஞ்ஜரிநிஷ்குட: ।
ப்ரேமஸம்பத³யஸ்காந்தகாந்தக்ருʼதக்ருʼஷ்ணாயஸவ்ரத: ॥ 28 ॥

முரலீசௌரகௌ³ராங்கீ³குசகஞ்சுகலுஞ்சந: ।
ராதா⁴பி⁴ஸாரஸர்வஸ்வ: ஸ்பா²ரநாக³ரதாகு³ரு: ॥ 29 ॥

ராதா⁴நர்மோக்திஶுஶ்ரூஷாவீருந்நீருத்³த⁴விக்³ரஹ: ।
கத³ம்ப³மஞ்ஜரீஹாரிராதி⁴காரோத⁴நோத்³து⁴ர: ॥ 30 ॥

குடு³ங்க³க்ரோட³ஸங்கூ³ட⁴ராதா⁴ஸங்க³மரங்க³வாந் ।
க்ரீடோ³ட்³டா³மரதீ⁴ராதா⁴தாட³ங்கோத்பலதாடி³த: ॥ 31 ॥

அநங்க³ஸங்க³ரோத்³கா³ரிக்ஷுண்ணகுங்குமகங்கட: ।
த்ரிப⁴ங்கி³லங்கி³மாகாரோ வேணுஸங்க³மிதாத⁴ர: ॥ 32 ॥

வேணுவிஸ்த்ருʼதகா³ந்த⁴ர்வஸாரஸந்த³ர்ப⁴ஸௌஷ்ட²வ: ।
கோ³பீயூத²ஸஹஸ்ரேந்த்³ர: ஸாந்த்³ரராஸரஸோந்மத:³ ॥ 33 ॥

ஸ்மரபஞ்சஶரீகோடிக்ஷோப⁴காரித்³ருʼக³ஞ்சல: ।
சண்டா³ம்ஶுநந்தி³நீதீரமண்ட³லாரப்³த⁴தாண்ட³வ: ॥ 34 ॥

வ்ருʼஷபா⁴நுஸுதாப்⁴ருʼங்கீ³காமது⁴க்கமலாகர: ।
கூ³டா⁴கூதபரீஹாஸராதி⁴காஜநிதஸ்மித: ॥ 35 ॥

நாரீவேஶநிகூ³டா⁴த்மா வ்யூட⁴சித்தசமத்க்ருʼதி: ।
கர்பூராலம்பி³தாம்பூ³லகரம்பி³தமுகா²ம்பு³ஜ: ॥ 36 ॥

மாநிசந்த்³ராவலீதூ³தீக்லுʼப்தஸந்தா⁴நகௌஶல: ।
ச²த்³மக⁴ட்டதடீருத்³த⁴ராதா⁴ப்⁴ரூகுடிக⁴ட்டித: ॥ 37 ॥

த³க்ஷராதா⁴ஸகீ²ஹாஸவ்யாஜோபாலம்ப⁴லஜ்ஜித: ।
மூர்திமத்³வல்லவீப்ரேமா க்ஷேமாநந்த³ரஸாக்ருʼதி: ॥ 38 ॥

அபி⁴ஸாரோல்லஸத்³ப⁴த்³ராகிங்கிணீநிநதோ³ந்முக:² ।
வாஸஸஜ்ஜீப⁴வத்பத்³மாப்ரேக்ஷ்யமாணாக்³ரபத்³த⁴தி: ॥ 39 ॥

உத்கண்டி²தார்தலலிதாவிதர்கபத³வீம் க³த: ।
விப்ரலப்³த⁴விஶாகோ²ருவிலாபப⁴ரவர்த⁴ந: ॥ 40 ॥

கலஹாந்தரிதாஶ்யாமாம்ருʼக்³யமாணமுகே²க்ஷண: ।
க²ண்டி³தோச்சண்ட³தீ⁴ஶைவ்யாரோஷோக்திரஸிகாந்தர: ॥ 41 ॥

விஶ்லேஷவிக்லவச்சந்த்³ராவலீஸந்தே³ஶநந்தி³த: ।
ஸ்வாதீ⁴நப⁴ர்த்ருʼகோத்பு²ல்லராதா⁴மண்ட³நபண்டி³த: ॥ 42 ॥

சும்ப³வேணுக்³லஹத்³யுதிஜயிராதா⁴த்⁴ருʼதாஞ்சல: ।
ராதா⁴ப்ரேமரஸாவர்தவிப்⁴ரமப்⁴ரமிதாந்தர: ॥ 43 ॥

இத்யேஷோந்மத்ததீ:⁴ ப்ரேம்நா ஶம்ஸந்தீ கம்ஸமர்த³நம் ।
ஸ்பு²ரந்தம் புரத: ப்ரேக்ஷ்ய ப்ரௌடா⁴நந்தோ³த்ஸவம் யயௌ ॥ 44 ॥

ப்ரேமேந்து³ஸாக³ராக்²யேঽஸ்மிந்நாம்நாமஷ்டோத்தரே ஶதே ।
விகா³ஹயந்து விபு³தா:⁴ ப்ரீத்யா ரஸநமந்த³ரம் ॥ 45 ॥

இதி ஶ்ரீரூபகோ³ஸ்வாமிவிரசிதஸ்தவமாலாயாம் ப்ரேமேந்து³ஸாக³ரஸ்தோத்ரம்
அத²வா ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Premendu Sagara Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil