Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Gujarati | Hindu Slokam

Premendusagara Stotram Lyrics in Gujarati:

પ્રેમેન્દુસાગરસ્તોત્રમ્
શ્રીપ્રેમેન્દુસાગરસંજ્ઞકશ્રીકૃષ્ણાષ્ટોત્તરશતનામમાલિકા ।
કલહાન્તરિતાવૃત્તા કાચિદ્ વલ્લવસુન્દરી ।
વિરહોત્તાપખિન્નાઙ્ગી સખીં સોત્કણ્ઠમબ્રવીત્ ॥ ૧ ॥

હન્ત ગૌરિ સ કિં ગન્તા પન્થાનં મમ નેત્રયોઃ ।
શ્રીકૃષ્ણઃ કરુણાસિન્ધુઃ કૃષ્ણો ગોકુલવલ્લભઃ ॥ ૨ ॥

ગોવિન્દઃ પરમાનન્દો નન્દમન્દિરમઙ્ગલમ્ ।
યશોદાખનિમાણિક્યં ગોપેન્દ્રામ્ભોધિચન્દ્રમાઃ ॥ ૩ ॥

નવામ્ભોધરસંરમ્ભવિડમ્બિરુચિડમ્બરઃ ।
ક્ષિપ્તહાટકશૌટીર્યપટ્ટપીતામ્બરાવૃતઃ ॥ ૪ ॥

કન્દર્પરૂપસન્દર્પહારિપાદનખદ્યુતિઃ ।
ધ્વજામ્ભોરુહદમ્ભોલિ યવાઙ્કુશલસત્પદઃ ॥ ૫ ॥

પદપઞ્જરસિઞ્જાનમઞ્જુમઞ્જીરખઞ્જનઃ ।
મસારસમ્પુટાકારધારિ જાનુયુગોજ્જ્વલઃ ॥ ૬ ॥

શૌણ્ડસ્તમ્બેરમોદ્દણ્ડશુણ્ડારમ્યોરુસૌષ્ઠવઃ ।
મણિકિઙ્કિણિસઙ્કીર્ણવિશઙ્કટકટિસ્થલઃ ॥ ૭ ॥

મધ્યમાધુર્યવિધ્વસ્તદિવ્યસિંહમદોદ્ધતિઃ ।
ગારુત્મતગિરિગ્રાવગરિષ્ઠોરસ્તટાન્તરઃ ॥ ૮ ॥

કમ્બુકણ્ઠસ્થલાલમ્બિમણિસમ્રાડ્ અલઙ્કૃતિઃ ।
આખણ્ડલમણિસ્તમ્ભસ્પર્ધિદોર્દણ્ડચણ્ડિમા ॥ ૯ ॥

ખણ્ડિતાખણ્ડકોટીન્દુસૌન્દર્યમુખમણ્ડલઃ ।
લાવણ્યલહરીસિન્ધુઃ સિન્દૂરતુલિતાધરઃ ॥ ૧૦ ॥

ફુલ્લારવિન્દસૌન્દર્ય કન્દલીતુન્દિલેક્ષણઃ ।
ગણ્ડાન્તતાણ્ડવક્રીડાહિણ્ડન્મકરકુણ્ડલઃ ॥ ૧૧ ॥

નવીનયૌવનારમ્ભજૃમ્ભિતોજ્જ્વલવિગ્રહઃ ।
અપાઙ્ગતુઙ્ગિતાનઙ્ગકોટિકોદણ્ડવિક્રમઃ ॥ ૧૨ ॥

સુધાનિર્યાસમાધુર્યધુરીણોદારભાષિતઃ ।
સાન્દ્રવૃન્દાટવીકુઞ્જકન્દરાગન્ધસિન્ધુરઃ ॥ ૧૩ ॥

ધન્યગોવર્ધનોત્તુઙ્ગશૃઙ્ગોત્સઙ્ગનવામ્બુધઃ ।
કલિન્દનન્દિનીકેલિકલ્યાણકલહંસકઃ ॥ ૧૪ ॥

નન્દીશ્વરધૃતાનન્દો ભાણ્ડીરતટતાણ્ડવી ।
શઙ્ખચૂડહરઃ ક્રીદાગેણ્ડૂકૃતગિરીશ્વરઃ ॥ ૧૫ ॥

વારીન્દ્રાર્બુધગમ્ભીરઃ પારીન્દ્રાર્બુદવિક્રમી ।
રોહિણીનન્દનાનન્દી શ્રીદામોદ્દામસૌહૃદઃ ॥ ૧૬ ॥

સુબલપ્રેમદયિતઃ સુહૃદાં હૃદયઙ્ગમઃ ।
નન્દવ્રજજનાનન્દસન્દીપનમહાવ્રતી ॥ ૧૭ ॥

શૃઙ્ગિનીસઙ્ઘસઙ્ગ્રાહિવેણુસઙ્ગીતમણ્ડલઃ ।
ઉત્તુઙ્ગપુઙ્ગવારબ્ધસઙ્ગરાસઙ્ગકૌતુકી ॥ ૧૮ ॥

વિસ્ફુરદ્વન્યશૃઙ્ગારઃ શૃઙ્ગારાભીષ્ટદૈવતમ્ ।
ઉદઞ્ચત્પિઞ્છવિઞ્છોલીલાઞ્છિતોજ્જ્વલવિગ્રહઃ ॥ ૧૯ ॥

સઞ્ચરચ્ચઞ્ચરીકાલિપઞ્ચવર્ણસ્રગઞ્ચિતઃ ।
સુરઙ્ગરઙ્ગણસ્વર્ણયૂથિગ્રથિતમેખલઃ ॥ ૨૦ ॥

ધાતુચિત્રવિચિત્રાઙ્ગલાવણ્યલહરીભરઃ ।
ગુઞ્જાપુઞ્જકૃતાકલ્પઃ કેલિતલ્પિતપલ્લવઃ ॥ ૨૧ ॥

વપુરામોદમાધ્વીકવર્ધિતપ્રમદામદઃ ।
વૃન્દાવનારવિન્દાક્ષીવૃન્દકન્દર્પદીપનઃ ॥ ૨૨ ॥

મીનાઙ્કસઙ્કુલાભીરીકુચકુઙ્કુમપઙ્કિલઃ ।
મુખેન્દુમાધુરીધારારુદ્ધસાધ્વીવિલોચનઃ ॥ ૨૩ ॥

કુમારીપટલુણ્ઠાકઃ પ્રૌઢનર્મોક્તિકર્મઠઃ ।
અમન્દમુગ્ધવૈદગ્ધીદિગ્ધરાધાસુધામ્બુધિ ॥ ૨૪ ॥

ચારુચન્દ્રાવલીબુદ્ધિકૌમુદીશરદાગમઃ ।
ધીરલાલિત્યલક્ષ્મીવાન્ કન્દર્પાનન્દબન્ધુરઃ ॥ ૨૫ ॥

ચન્દ્રાવલીચકોરેન્દ્રો રાધિકામાધવીમધુઃ ।
લલિતાકેલિલલિતો વિશાખોડુનિશાકરઃ ॥ ૨૬ ॥

પદ્માવદનપદ્માલિઃ શૈવ્યાસેવ્યપદામ્બુજઃ ।
ભદ્રાહૃદયનિદ્રાલુઃ શ્યામલાકામલાલસઃ ॥ ૨૭ ॥

લોકોત્તરચમત્કારલીલામઞ્જરિનિષ્કુટઃ ।
પ્રેમસમ્પદયસ્કાન્તકાન્તકૃતકૃષ્ણાયસવ્રતઃ ॥ ૨૮ ॥

મુરલીચૌરગૌરાઙ્ગીકુચકઞ્ચુકલુઞ્ચનઃ ।
રાધાભિસારસર્વસ્વઃ સ્ફારનાગરતાગુરુઃ ॥ ૨૯ ॥

રાધાનર્મોક્તિશુશ્રૂષાવીરુન્નીરુદ્ધવિગ્રહઃ ।
કદમ્બમઞ્જરીહારિરાધિકારોધનોદ્ધુરઃ ॥ ૩૦ ॥

કુડુઙ્ગક્રોડસઙ્ગૂઢરાધાસઙ્ગમરઙ્ગવાન્ ।
ક્રીડોડ્ડામરધીરાધાતાડઙ્કોત્પલતાડિતઃ ॥ ૩૧ ॥

અનઙ્ગસઙ્ગરોદ્ગારિક્ષુણ્ણકુઙ્કુમકઙ્કટઃ ।
ત્રિભઙ્ગિલઙ્ગિમાકારો વેણુસઙ્ગમિતાધરઃ ॥ ૩૨ ॥

વેણુવિસ્તૃતગાન્ધર્વસારસન્દર્ભસૌષ્ઠવઃ ।
ગોપીયૂથસહસ્રેન્દ્રઃ સાન્દ્રરાસરસોન્મદઃ ॥ ૩૩ ॥

સ્મરપઞ્ચશરીકોટિક્ષોભકારિદૃગઞ્ચલઃ ।
ચણ્ડાંશુનન્દિનીતીરમણ્ડલારબ્ધતાણ્ડવઃ ॥ ૩૪ ॥

વૃષભાનુસુતાભૃઙ્ગીકામધુક્કમલાકરઃ ।
ગૂઢાકૂતપરીહાસરાધિકાજનિતસ્મિતઃ ॥ ૩૫ ॥

નારીવેશનિગૂઢાત્મા વ્યૂઢચિત્તચમત્કૃતિઃ ।
કર્પૂરાલમ્બિતામ્બૂલકરમ્બિતમુખામ્બુજઃ ॥ ૩૬ ॥

માનિચન્દ્રાવલીદૂતીકૢપ્તસન્ધાનકૌશલઃ ।
છદ્મઘટ્ટતટીરુદ્ધરાધાભ્રૂકુટિઘટ્ટિતઃ ॥ ૩૭ ॥

દક્ષરાધાસખીહાસવ્યાજોપાલમ્ભલજ્જિતઃ ।
મૂર્તિમદ્વલ્લવીપ્રેમા ક્ષેમાનન્દરસાકૃતિઃ ॥ ૩૮ ॥

અભિસારોલ્લસદ્ભદ્રાકિઙ્કિણીનિનદોન્મુખઃ ।
વાસસજ્જીભવત્પદ્માપ્રેક્ષ્યમાણાગ્રપદ્ધતિઃ ॥ ૩૯ ॥

ઉત્કણ્ઠિતાર્તલલિતાવિતર્કપદવીં ગતઃ ।
વિપ્રલબ્ધવિશાખોરુવિલાપભરવર્ધનઃ ॥ ૪૦ ॥

કલહાન્તરિતાશ્યામામૃગ્યમાણમુખેક્ષણઃ ।
ખણ્ડિતોચ્ચણ્ડધીશૈવ્યારોષોક્તિરસિકાન્તરઃ ॥ ૪૧ ॥

વિશ્લેષવિક્લવચ્ચન્દ્રાવલીસન્દેશનન્દિતઃ ।
સ્વાધીનભર્તૃકોત્ફુલ્લરાધામણ્ડનપણ્ડિતઃ ॥ ૪૨ ॥

ચુમ્બવેણુગ્લહદ્યુતિજયિરાધાધૃતાઞ્ચલઃ ।
રાધાપ્રેમરસાવર્તવિભ્રમભ્રમિતાન્તરઃ ॥ ૪૩ ॥

ઇત્યેષોન્મત્તધીઃ પ્રેમ્ના શંસન્તી કંસમર્દનમ્ ।
સ્ફુરન્તં પુરતઃ પ્રેક્ષ્ય પ્રૌઢાનન્દોત્સવં યયૌ ॥ ૪૪ ॥

પ્રેમેન્દુસાગરાખ્યેઽસ્મિન્નામ્નામષ્ટોત્તરે શતે ।
વિગાહયન્તુ વિબુધાઃ પ્રીત્યા રસનમન્દરમ્ ॥ ૪૫ ॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં પ્રેમેન્દુસાગરસ્તોત્રં
અથવા શ્રીકૃષ્ણાષ્ટોત્તરશતનામં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Premendu Sagara Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Premendu Sagara Stotram Lyrics in Gujarati | Hindu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top