Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Rudram Namakam Lyrics in Kannada

Sri Rudram Namakam in Kannada:

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ

ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ
ಚತುರ್ಥಂ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಕಾಂಡಮ್ ಪಂಚಮಃ ಪ್ರಪಾಠಕಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ’ ರುದ್ರಾಯ ||
ನಮ’ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ’ ಉತೋತ ಇಷ’ವೇ ನಮಃ’ | ನಮ’ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವ’ನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾ’ಮುತ ತೇ ನಮಃ’ | ಯಾ ತ ಇಷುಃ’ ಶಿವತ’ಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವ’ ತೇ ಧನುಃ’ | ಶಿವಾ ಶ’ರವ್ಯಾ’ ಯಾ ತವ ತಯಾ’ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ | ಯಾ ತೇ’ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾ‌உಪಾ’ಪಕಾಶಿನೀ | ತಯಾ’ ನಸ್ತನುವಾ ಶಂತ’ಮಯಾ ಗಿರಿ’ಶಂತಾಭಿಚಾ’ಕಶೀಹಿ | ಯಾಮಿಷುಂ’ ಗಿರಿಶಂತ ಹಸ್ತೇ ಬಿಭರ್ಷ್ಯಸ್ತ’ವೇ | ಶಿವಾಂ ಗಿ’ರಿತ್ರ ತಾಂ ಕು’ರು ಮಾ ಹಿಗ್‍ಮ್’ಸೀಃ ಪುರು’ಷಂ ಜಗ’ತ್| ಶಿವೇನ ವಚ’ಸಾ ತ್ವಾ ಗಿರಿಶಾಚ್ಛಾ’ವದಾಮಸಿ | ಯಥಾ’ ನಃ ಸರ್ವಮಿಜ್ಜಗ’ದಯಕ್ಷ್ಮಗ್‍ಮ್ ಸುಮನಾ ಅಸ’ತ್ | ಅಧ್ಯ’ವೋಚದಧಿವಕ್ತಾ ಪ್ರ’ಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ’ ಭಿಷಕ್ | ಅಹೀಗ್’‍ಶ್ಚ ಸರ್ವಾಂ”ಜಂಭಯಂತ್ಸರ್ವಾ”ಶ್ಚ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ’ | ಅಸೌ ಯಸ್ತಾಮ್ರೋ ಅ’ರುಣ ಉತ ಬಭ್ರುಃ ಸು’ಮಂಗಳಃ’ | ಯೇ ಚೇಮಾಗ್‍ಮ್ ರುದ್ರಾ ಅಭಿತೋ’ ದಿಕ್ಷು ಶ್ರಿತಾಃ ಸ’ಹಸ್ರಶೋ‌உವೈಷಾಗ್ಂ ಹೇಡ’ ಈಮಹೇ | ಅಸೌ ಯೋ’‌உವಸರ್ಪ’ತಿ ನೀಲ’ಗ್ರೀವೋ ವಿಲೋ’ಹಿತಃ | ಉತೈನಂ’ ಗೋಪಾ ಅ’ದೃಶನ್-ನದೃ’ಶನ್-ನುದಹಾರ್ಯಃ’ | ಉತೈನಂ ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ ಸ ದೃಷ್ಟೋ ಮೃ’ಡಯಾತಿ ನಃ | ನಮೋ’ ಅಸ್ತು ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ” | ಅಥೋ ಯೇ ಅ’ಸ್ಯ ಸತ್ವಾ’ನೋ‌உಹಂ ತೇಭ್ಯೋ’‌உಕರನ್ನಮಃ’ | ಪ್ರಮುಂ’ಚ ಧನ್ವ’ನಸ್-ತ್ವಮುಭಯೋರಾರ್ತ್ನಿ’ ಯೋರ್ಜ್ಯಾಮ್ | ಯಾಶ್ಚ ತೇ ಹಸ್ತ ಇಷ’ವಃ ಪರಾ ತಾ ಭ’ಗವೋ ವಪ | ಅವತತ್ಯ ಧನುಸ್ತ್ವಗ್‍ಮ್ ಸಹ’ಸ್ರಾಕ್ಷ ಶತೇ’ಷುಧೇ | ನಿಶೀರ್ಯ’ ಶಲ್ಯಾನಾಂ ಮುಖಾ’ ಶಿವೋ ನಃ’ ಸುಮನಾ’ ಭವ | ವಿಜ್ಯಂ ಧನುಃ’ ಕಪರ್ದಿನೋ ವಿಶ’ಲ್ಯೋ ಬಾಣ’ವಾಗ್ಮ್ ಉತ | ಅನೇ’ಶನ್-ನಸ್ಯೇಷ’ವ ಆಭುರ’ಸ್ಯ ನಿಷಂಗಥಿಃ’ | ಯಾ ತೇ’ ಹೇತಿರ್-ಮೀ’ಡುಷ್ಟಮ ಹಸ್ತೇ’ ಬಭೂವ’ ತೇ ಧನುಃ’ | ತಯಾ‌உಸ್ಮಾನ್, ವಿಶ್ವತಸ್-ತ್ವಮ’ಯಕ್ಷ್ಮಯಾ ಪರಿ’ಬ್ಭುಜ | ನಮ’ಸ್ತೇ ಅಸ್ತ್ವಾಯುಧಾಯಾನಾ’ತತಾಯ ಧೃಷ್ಣವೇ” | ಉಭಾಭ್ಯಾ’ಮುತ ತೇ ನಮೋ’ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ತವ ಧನ್ವ’ನೇ | ಪರಿ’ ತೇ ಧನ್ವ’ನೋ ಹೇತಿರಸ್ಮಾನ್-ವೃ’ಣಕ್ತು ವಿಶ್ವತಃ’ | ಅಥೋ ಯ ಇ’ಷುಧಿಸ್ತವಾರೇ ಅಸ್ಮನ್ನಿಧೇ’ಹಿ ತಮ್ || 1 ||

ಶಂಭ’ವೇ ನಮಃ’ | ನಮ’ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್-ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ’ ಮಹಾದೇವಾಯ’ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ’ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ’ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ’ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ’ ನೀಲಕಂಠಾಯ’ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ’ ಸರ್ವೇಶ್ವ’ರಾಯ’ ಸದಾಶಿವಾಯ’ ಶ್ರೀಮನ್-ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ’ ||

ನಮೋ ಹಿರ’ಣ್ಯ ಬಾಹವೇ ಸೇನಾನ್ಯೇ’ ದಿಶಾಂ ಚ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿ’ಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ’ ಸಸ್ಪಿಂಜ’ರಾಯ ತ್ವಿಷೀ’ಮತೇ ಪಥೀನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ಬಭ್ಲುಶಾಯ’ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇ‌உನ್ನಾ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಹರಿ’ಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ’ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ಭವಸ್ಯ’ ಹೇತ್ಯೈ ಜಗ’ತಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ರುದ್ರಾಯಾ’ತತಾವಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾ’ಣಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ’ ಸೂತಾಯಾಹಂ’ತ್ಯಾಯ ವನಾ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರೋಹಿ’ತಾಯ ಸ್ಥಪತ’ಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ಮಂತ್ರಿಣೇ’ ವಾಣಿಜಾಯ ಕಕ್ಷಾ’ಣಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ಭುವಂತಯೇ’ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾ-ಯೌಷ’ಧೀನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮ’ ಉಚ್ಚೈರ್-ಘೋ’ಷಾಯಾಕ್ರಂದಯ’ತೇ ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ’ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯ ಧಾವ’ತೇ ಸತ್ತ್ವ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮಃ’ || 2 ||

ನಮಃ ಸಹ’ಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾಧಿನ’ ಆವ್ಯಾಧಿನೀ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ’ ಕಕುಭಾಯ’ ನಿಷಂಗಿಣೇ” ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ನಿಷಂಗಿಣ’ ಇಷುಧಿಮತೇ’ ತಸ್ಕ’ರಾಣಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವಂಚ’ತೇ ಪರಿವಂಚ’ತೇ ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’ ನಿಚೇರವೇ’ ಪರಿಚರಾಯಾರ’ಣ್ಯಾನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ’ ಸೃಕಾವಿಭ್ಯೋ ಜಿಘಾಗ್‍ಮ್’ಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮೋ’‌உಸಿಮದ್ಭ್ಯೋ ನಕ್ತಂಚರ’ದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃಂತಾನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮ’ ಉಷ್ಣೀಷಿನೇ’ ಗಿರಿಚರಾಯ’ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮ ಇಷು’ಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾವಿಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ’ ಆತನ್-ವಾನೇಭ್ಯಃ’ ಪ್ರತಿದಧಾ’ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ’ ಆಯಚ್ಛ’ದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃಜದ್-ಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ‌உಸ್ಸ’ದ್ಭ್ಯೋ ವಿದ್ಯ’ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆಸೀ’ನೇಭ್ಯಃ ಶಯಾ’ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ’ ಸ್ವಪದ್ಭ್ಯೋ ಜಾಗ್ರ’ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಿಷ್ಠ’ದ್ಭ್ಯೋ ಧಾವ’ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ’ ಸಭಾಭ್ಯಃ’ ಸಭಾಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋ‌உಶ್ವ’ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ’ || 3 ||

ನಮ’ ಆವ್ಯಾಧಿನೀ”ಭ್ಯೋ ವಿವಿಧ್ಯ’ಂತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಉಗ’ಣಾಭ್ಯಸ್ತೃಗಂ-ಹತೀಭ್ಯಶ್ಚ’ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ’ ಗೃತ್ಸೇಭ್ಯೋ’ ಗೃತ್ಸಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವ್ರಾತೇ”ಭ್ಯೋ ವ್ರಾತ’ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ’ ಗಣೇಭ್ಯೋ’ ಗಣಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವಿರೂ’ಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂ’ಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ’ ಮಹದ್ಭ್ಯಃ’, ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ’ ರಥಿಭ್ಯೋ‌உರಥೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ರಥೇ”ಭ್ಯೋ ರಥ’ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ’ ಸೇನಾ”ಭ್ಯಃ ಸೇನಾನಿಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ’, ಕ್ಷತ್ತೃಭ್ಯಃ’ ಸಂಗ್ರಹೀತೃಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಕ್ಷ’ಭ್ಯೋ ರಥಕಾರೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ’ ನಮಃ ಕುಲಾ’ಲೇಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಾರೇ”ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ’ ಪುಂಜಿಷ್ಟೇ”ಭ್ಯೋ ನಿಷಾದೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ’ ಇಷುಕೃದ್ಭ್ಯೋ’ ಧನ್ವಕೃದ್-ಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ’ ಮೃಗಯುಭ್ಯಃ’ ಶ್ವನಿಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ವಭ್ಯಃ ಶ್ವಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ’ || 4 ||

ನಮೋ’ ಭವಾಯ’ ಚ ರುದ್ರಾಯ’ ಚ ನಮಃ’ ಶರ್ವಾಯ’ ಚ ಪಶುಪತ’ಯೇ ಚ ನಮೋ ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಶಿತಿಕಂಠಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಕಪರ್ಧಿನೇ’ ಚ ವ್ಯು’ಪ್ತಕೇಶಾಯ ಚ ನಮಃ’ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ’ ಚ ಶತಧ’ನ್ವನೇ ಚ ನಮೋ’ ಗಿರಿಶಾಯ’ ಚ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ಮೀಢುಷ್ಟ’ಮಾಯ ಚೇಷು’ಮತೇ ಚ ನಮೋ” ಹ್ರಸ್ವಾಯ’ ಚ ವಾಮನಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ಬೃಹತೇ ಚ ವರ್ಷೀ’ಯಸೇ ಚ ನಮೋ’ ವೃದ್ಧಾಯ’ ಚ ಸಂವೃಧ್ವ’ನೇ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರಿ’ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಥಮಾಯ’ ಚ ನಮ’ ಆಶವೇ’ ಚಾಜಿರಾಯ’ ಚ ನಮಃ ಶೀಘ್ರಿ’ಯಾಯ ಚ ಶೀಭ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮ’ ಊರ್ಮ್ಯಾ’ಯ ಚಾವಸ್ವನ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಸ್ತ್ರೋತಸ್ಯಾ’ಯ ಚ ದ್ವೀಪ್ಯಾ’ಯ ಚ || 5 ||

ನಮೋ” ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ’ ಚ ಕನಿಷ್ಠಾಯ’ ಚ ನಮಃ’ ಪೂರ್ವಜಾಯ’ ಚಾಪರಜಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ಮಧ್ಯಮಾಯ’ ಚಾಪಗಲ್ಭಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ಜಘನ್ಯಾ’ಯ ಚ ಬುಧ್ನಿ’ಯಾಯ ಚ ನಮಃ’ ಸೋಭ್ಯಾ’ಯ ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ ಯಾಮ್ಯಾ’ಯ ಚ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮ’ ಉರ್ವರ್ಯಾ’ಯ ಚ ಖಲ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾ’ಯ ಚಾ‌உವಸಾನ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ ವನ್ಯಾ’ಯ ಚ ಕಕ್ಷ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಶ್ರವಾಯ’ ಚ ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಯ’ ಚ ನಮ’ ಆಶುಷೇ’ಣಾಯ ಚಾಶುರ’ಥಾಯ ಚ ನಮಃ ಶೂರಾ’ಯ ಚಾವಭಿಂದತೇ ಚ ನಮೋ’ ವರ್ಮಿಣೇ’ ಚ ವರೂಧಿನೇ’ ಚ ನಮೋ’ ಬಿಲ್ಮಿನೇ’ ಚ ಕವಚಿನೇ’ ಚ ನಮಃ’ ಶ್ರುತಾಯ’ ಚ ಶ್ರುತಸೇ’ನಾಯ ಚ || 6 ||

ನಮೋ’ ದುಂದುಭ್ಯಾ’ಯ ಚಾಹನನ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ’ ಧೃಷ್ಣವೇ’ ಚ ಪ್ರಮೃಶಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ದೂತಾಯ’ ಚ ಪ್ರಹಿ’ತಾಯ ಚ ನಮೋ’ ನಿಷಂಗಿಣೇ’ ಚೇಷುಧಿಮತೇ’ ಚ ನಮ’ಸ್-ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷ’ವೇ ಚಾಯುಧಿನೇ’ ಚ ನಮಃ’ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ’ ಚ ಸುಧನ್ವ’ನೇ ಚ ನಮಃ ಸ್ರುತ್ಯಾ’ಯ ಚ ಪಥ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಕಾಟ್ಯಾ’ಯ ಚ ನೀಪ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ ಸೂದ್ಯಾ’ಯ ಚ ಸರಸ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ’ ನಾದ್ಯಾಯ’ ಚ ವೈಶಂತಾಯ’ ಚ ನಮಃ ಕೂಪ್ಯಾ’ಯ ಚಾವಟ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ ವರ್ಷ್ಯಾ’ಯ ಚಾವರ್ಷ್ಯಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ಮೇಘ್ಯಾ’ಯ ಚ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮ ಈಧ್ರಿಯಾ’ಯ ಚಾತಪ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ ವಾತ್ಯಾ’ಯ ಚ ರೇಷ್ಮಿ’ಯಾಯ ಚ ನಮೋ’ ವಾಸ್ತವ್ಯಾ’ಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ’ ಚ || 7 ||

ನಮಃ ಸೋಮಾ’ಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ’ ಚ ನಮ’ಸ್ತಾಮ್ರಾಯ’ ಚಾರುಣಾಯ’ ಚ ನಮಃ’ ಶಂಗಾಯ’ ಚ ಪಶುಪತ’ಯೇ ಚ ನಮ’ ಉಗ್ರಾಯ’ ಚ ಭೀಮಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ಅಗ್ರೇವಧಾಯ’ ಚ ದೂರೇವಧಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ಹಂತ್ರೇ ಚ ಹನೀ’ಯಸೇ ಚ ನಮೋ’ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿ’ಕೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮ’ಸ್ತಾರಾಯ ನಮ’ಶ್ಶಂಭವೇ’ ಚ ಮಯೋಭವೇ’ ಚ ನಮಃ’ ಶಂಕರಾಯ’ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ’ ಚ ನಮಃ’ ಶಿವಾಯ’ ಚ ಶಿವತ’ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾ’ಯ ಚ ಕೂಲ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಪಾರ್ಯಾ’ಯ ಚಾವಾರ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಪ್ರತರ’ಣಾಯ ಚೋತ್ತರ’ಣಾಯ ಚ ನಮ’ ಆತಾರ್ಯಾ’ಯ ಚಾಲಾದ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ ಶಷ್ಪ್ಯಾ’ಯ ಚ ಫೇನ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಸಿಕತ್ಯಾ’ಯ ಚ ಪ್ರವಾಹ್ಯಾ’ಯ ಚ || 8 ||

ನಮ’ ಇರಿಣ್ಯಾ’ಯ ಚ ಪ್ರಪಥ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಕಿಗ್ಂಶಿಲಾಯ’ ಚ ಕ್ಷಯ’ಣಾಯ ಚ ನಮಃ’ ಕಪರ್ದಿನೇ’ ಚ ಪುಲಸ್ತಯೇ’ ಚ ನಮೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾ’ಯ ಚ ಗೃಹ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಸ್-ತಲ್ಪ್ಯಾ’ಯ ಚ ಗೇಹ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಕಾಟ್ಯಾ’ಯ ಚ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ’ ಚ ನಮೋ” ಹೃದಯ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಿವೇಷ್ಪ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಪಾಗ್‍ಮ್ ಸವ್ಯಾ’ಯ ಚ ರಜಸ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ ಶುಷ್ಕ್ಯಾ’ಯ ಚ ಹರಿತ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ ಲೋಪ್ಯಾ’ಯ ಚೋಲಪ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮ’ ಊರ್ಮ್ಯಾ’ಯ ಚ ಸೂರ್ಮ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮಃ’ ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ಚ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ’‌உಪಗುರಮಾ’ಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನತೇ ಚ ನಮ’ ಆಖ್ಖಿದತೇ ಚ ಪ್ರಖ್ಖಿದತೇ ಚ ನಮೋ’ ವಃ ಕಿರಿಕೇಭ್ಯೋ’ ದೇವಾನಾಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇಭ್ಯೋ ನಮೋ’ ವಿಕ್ಷೀಣಕೇಭ್ಯೋ ನಮೋ’ ವಿಚಿನ್ವತ್-ಕೇಭ್ಯೋ ನಮ’ ಆನಿರ್ ಹತೇಭ್ಯೋ ನಮ’ ಆಮೀವತ್-ಕೇಭ್ಯಃ’ || 9 ||

ದ್ರಾಪೇ ಅಂಧ’ಸಸ್ಪತೇ ದರಿ’ದ್ರನ್-ನೀಲ’ಲೋಹಿತ | ಏಷಾಂ ಪುರು’ಷಾಣಾಮೇಷಾಂ ಪ’ಶೂನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾ‌உರೋ ಮೋ ಏ’ಷಾಂ ಕಿಂಚನಾಮ’ಮತ್ | ಯಾ ತೇ’ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂಃ ಶಿವಾ ವಿಶ್ವಾಹ’ಭೇಷಜೀ | ಶಿವಾ ರುದ್ರಸ್ಯ’ ಭೇಷಜೀ ತಯಾ’ ನೋ ಮೃಡ ಜೀವಸೇ” || ಇಮಾಗ್‍ಮ್ ರುದ್ರಾಯ’ ತವಸೇ’ ಕಪರ್ದಿನೇ” ಕ್ಷಯದ್ವೀ’ರಾಯ ಪ್ರಭ’ರಾಮಹೇ ಮತಿಮ್ | ಯಥಾ’ ನಃ ಶಮಸ’ದ್ ದ್ವಿಪದೇ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ವಿಶ್ವಂ’ ಪುಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ’ ಅಸ್ಮಿನ್ನನಾ’ತುರಮ್ | ಮೃಡಾ ನೋ’ ರುದ್ರೋತ ನೋ ಮಯ’ಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷಯದ್ವೀ’ರಾಯ ನಮ’ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ | ಯಚ್ಛಂ ಚ ಯೋಶ್ಚ ಮನು’ರಾಯಜೇ ಪಿತಾ ತದ’ಶ್ಯಾಮ ತವ’ ರುದ್ರ ಪ್ರಣೀ’ತೌ | ಮಾ ನೋ’ ಮಹಾಂತ’ಮುತ ಮಾ ನೋ’ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾ ನ ಉಕ್ಷ’ಂತಮುತ ಮಾ ನ’ ಉಕ್ಷಿತಮ್ | ಮಾ ನೋ’‌உವಧೀಃ ಪಿತರಂ ಮೋತ ಮಾತರಂ’ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾ ನ’ಸ್ತನುವೋ’ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ | ಮಾ ನ’ಸ್ತೋಕೇ ತನ’ಯೇ ಮಾ ನ ಆಯು’ಷಿ ಮಾ ನೋ ಗೋಷು ಮಾ ನೋ ಅಶ್ವೇ’ಷು ರೀರಿಷಃ | ವೀರಾನ್ಮಾ ನೋ’ ರುದ್ರ ಭಾಮಿತೋ‌உವ’ಧೀರ್-ಹವಿಷ್ಮ’ಂತೋ ನಮ’ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ | ಆರಾತ್ತೇ’ ಗೋಘ್ನ ಉತ ಪೂ’ರುಷಘ್ನೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀ’ರಾಯ ಸುಮ್-ನಮಸ್ಮೇ ತೇ’ ಅಸ್ತು | ರಕ್ಷಾ’ ಚ ನೋ ಅಧಿ’ ಚ ದೇವ ಬ್ರೂಹ್ಯಥಾ’ ಚ ನಃ ಶರ್ಮ’ ಯಚ್ಛ ದ್ವಿಬರ್ಹಾ”ಃ | ಸ್ತುಹಿ ಶ್ರುತಂ ಗ’ರ್ತಸದಂ ಯುವಾ’ನಂ ಮೃಗನ್ನ ಭೀಮಮು’ಪಹಂತುಮುಗ್ರಮ್ | ಮೃಡಾ ಜ’ರಿತ್ರೇ ರು’ದ್ರ ಸ್ತವಾ’ನೋ ಅನ್ಯಂತೇ’ ಅಸ್ಮನ್ನಿವ’ಪಂತು ಸೇನಾ”ಃ | ಪರಿ’ಣೋ ರುದ್ರಸ್ಯ’ ಹೇತಿರ್-ವೃ’ಣಕ್ತು ಪರಿ’ ತ್ವೇಷಸ್ಯ’ ದುರ್ಮತಿ ರ’ಘಾಯೋಃ | ಅವ’ ಸ್ಥಿರಾ ಮಘವ’ದ್-ಭ್ಯಸ್-ತನುಷ್ವ ಮೀಢ್-ವ’ಸ್ತೋಕಾಯ ತನ’ಯಾಯ ಮೃಡಯ | ಮೀಢು’ಷ್ಟಮ ಶಿವ’ಮತ ಶಿವೋ ನಃ’ ಸುಮನಾ’ ಭವ | ಪರಮೇ ವೃಕ್ಷ ಆಯು’ಧನ್ನಿಧಾಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾ’ನ ಆಚ’ರ ಪಿನಾ’ಕಂ ಬಿಭ್ರದಾಗ’ಹಿ | ವಿಕಿ’ರಿದ ವಿಲೋ’ಹಿತ ನಮ’ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ | ಯಾಸ್ತೇ’ ಸಹಸ್ರಗ್‍ಮ್’ ಹೇತಯೋನ್ಯಮಸ್ಮನ್-ನಿವಪಂತು ತಾಃ | ಸಹಸ್ರಾ’ಣಿ ಸಹಸ್ರಧಾ ಬಾ’ಹುವೋಸ್ತವ’ ಹೇತಯಃ’ | ತಾಸಾಮೀಶಾ’ನೋ ಭಗವಃ ಪರಾಚೀನಾ ಮುಖಾ’ ಕೃಧಿ || 10 ||

ಸಹಸ್ರಾ’ಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾ ಅಧಿ ಭೂಮ್ಯಾ”ಮ್ | ತೇಷಾಗ್‍ಮ್’ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇ‌உವಧನ್ವಾ’ನಿ ತನ್ಮಸಿ | ಅಸ್ಮಿನ್-ಮ’ಹತ್-ಯ’ರ್ಣವೇ”‌உಂತರಿ’ಕ್ಷೇ ಭವಾ ಅಧಿ’ | ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಂಠಾ”ಃ ಶರ್ವಾ ಅಧಃ, ಕ್ಷ’ಮಾಚರಾಃ | ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಂಠಾ ದಿವಗ್‍ಮ್’ ರುದ್ರಾ ಉಪ’ಶ್ರಿತಾಃ | ಯೇ ವೃಕ್ಷೇಷು’ ಸಸ್ಪಿಂಜ’ರಾ ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾ ವಿಲೋ’ಹಿತಾಃ | ಯೇ ಭೂತಾನಾಮ್-ಅಧಿ’ಪತಯೋ ವಿಶಿಖಾಸಃ’ ಕಪರ್ದಿ’ನಃ | ಯೇ ಅನ್ನೇ’ಷು ವಿವಿಧ್ಯ’ಂತಿ ಪಾತ್ರೇ’ಷು ಪಿಬ’ತೋ ಜನಾನ್’ | ಯೇ ಪಥಾಂ ಪ’ಥಿರಕ್ಷ’ಯ ಐಲಬೃದಾ’ ಯವ್ಯುಧಃ’ | ಯೇ ತೀರ್ಥಾನಿ’ ಪ್ರಚರ’ಂತಿ ಸೃಕಾವ’ಂತೋ ನಿಷಂಗಿಣಃ’ | ಯ ಏತಾವ’ಂತಶ್ಚ ಭೂಯಾಗ್‍ಮ್’ಸಶ್ಚ ದಿಶೋ’ ರುದ್ರಾ ವಿ’ತಸ್ಥಿರೇ | ತೇಷಾಗ್‍ಮ್’ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇ‌உವಧನ್ವಾ’ನಿ ತನ್ಮಸಿ | ನಮೋ’ ರುಧ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಪೃ’ಥಿವ್ಯಾಂ ಯೇ”‌உಂತರಿ’ಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿವಿ ಯೇಷಾಮನ್ನಂ ವಾತೋ’ ವರ್-ಷಮಿಷ’ವಸ್-ತೇಭ್ಯೋ ದಶ ಪ್ರಾಚೀರ್ದಶ’ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಶ’ ಪ್ರತೀಚೀರ್-ದಶೋ-ದೀ’ಚೀರ್-ದಶೋರ್ಧ್ವಾಸ್-ತೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇ ನೋ’ ಮೃಡಯಂತು ತೇ ಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ’ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಂ ವೋ ಜಂಭೇ’ ದಧಾಮಿ || 11 ||

ತ್ರ್ಯಂ’ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪು’ಷ್ಟಿವರ್ಧ’ನಮ್ | ಉರ್ವಾರುಕಮಿ’ವ ಬಂಧ’ನಾನ್-ಮೃತ್ಯೋ’ರ್-ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ‌உಮೃತಾ”ತ್ | ಯೋ ರುದ್ರೋ ಅಗ್ನೌ ಯೋ ಅಪ್ಸು ಯ ಓಷ’ಧೀಷು ಯೋ ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾ ವಿವೇಶ ತಸ್ಮೈ’ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ’ ಅಸ್ತು | ತಮು’ ಷ್ಟುಹಿ ಯಃ ಸ್ವಿಷುಃ ಸುಧನ್ವಾ ಯೋ ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ಕ್ಷಯ’ತಿ ಭೇಷಜಸ್ಯ’ | ಯಕ್ಷ್ವಾ”ಮಹೇ ಸೌ”ಮನಸಾಯ’ ರುದ್ರಂ ನಮೋ”ಭಿರ್-ದೇವಮಸು’ರಂ ದುವಸ್ಯ | ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗ’ವಾನಯಂ ಮೇ ಭಗ’ವತ್ತರಃ | ಅಯಂ ಮೇ” ವಿಶ್ವಭೇ”ಷಜೋ‌உಯಗ್‍ಮ್ ಶಿವಾಭಿ’ಮರ್ಶನಃ | ಯೇ ತೇ’ ಸಹಸ್ರ’ಮಯುತಂ ಪಾಶಾ ಮೃತ್ಯೋ ಮರ್ತ್ಯಾ’ಯ ಹಂತ’ವೇ | ತಾನ್ ಯಙ್ಞಸ್ಯ’ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಾನವ’ ಯಜಾಮಹೇ | ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ’ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ” | ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ’ ವಿಶಾಂತಕಃ | ತೇನಾನ್ನೇನಾ”ಪ್ಯಾಯಸ್ವ ||
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು’ರ್ಮೇ ಪಾಹಿ ||

ಸದಾಶಿವೋಮ್ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’

Also Read:

Rudram Namakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Rudram Namakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top