Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rudram Namakam Lyrics in Malayalam

Sri Rudram Namakam in Malayalam:

ശ്രീ രുദ്ര പ്രശ്നഃ

കൃഷ്ണ യജുര്വേദീയ തൈത്തിരീയ സംഹിതാ
ചതുര്ഥം വൈശ്വദേവം കാണ്ഡമ് പംചമഃ പ്രപാഠകഃ

ഓം നമോ ഭഗവതേ’ രുദ്രായ ||
നമ’സ്തേ രുദ്ര മന്യവ’ ഉതോത ഇഷ’വേ നമഃ’ | നമ’സ്തേ അസ്തു ധന്വ’നേ ബാഹുഭ്യാ’മുത തേ നമഃ’ | യാ ത ഇഷുഃ’ ശിവത’മാ ശിവം ബഭൂവ’ തേ ധനുഃ’ | ശിവാ ശ’രവ്യാ’ യാ തവ തയാ’ നോ രുദ്ര മൃഡയ | യാ തേ’ രുദ്ര ശിവാ തനൂരഘോരാ‌உപാ’പകാശിനീ | തയാ’ നസ്തനുവാ ശന്ത’മയാ ഗിരി’ശംതാഭിചാ’കശീഹി | യാമിഷും’ ഗിരിശംത ഹസ്തേ ബിഭര്ഷ്യസ്ത’വേ | ശിവാം ഗി’രിത്ര താം കു’രു മാ ഹിഗ്ം’സീഃ പുരു’ഷം ജഗ’ത്| ശിവേന വച’സാ ത്വാ ഗിരിശാച്ഛാ’വദാമസി | യഥാ’ നഃ സര്വമിജ്ജഗ’ദയക്ഷ്മഗ്‍മ് സുമനാ അസ’ത് | അധ്യ’വോചദധിവക്താ പ്ര’ഥമോ ദൈവ്യോ’ ഭിഷക് | അഹീഗ്’‍ശ്ച സര്വാം’ജംഭയന്ത്സര്വാ’ശ്ച യാതുധാന്യഃ’ | അസൗ യസ്താമ്രോ അ’രുണ ഉത ബഭ്രുഃ സു’മംഗളഃ’ | യേ ചേമാഗ്‍മ് രുദ്രാ അഭിതോ’ ദിക്ഷു ശ്രിതാഃ സ’ഹസ്രശോ‌உവൈഷാഗ്ം ഹേഡ’ ഈമഹേ | അസൗ യോ’‌உവസര്പ’തി നീല’ഗ്രീവോ വിലോ’ഹിതഃ | ഉതൈനം’ ഗോപാ അ’ദൃശന്-നദൃ’ശന്-നുദഹാര്യഃ’ | ഉതൈനം വിശ്വാ’ ഭൂതാനി സ ദൃഷ്ടോ മൃ’ഡയാതി നഃ | നമോ’ അസ്തു നീല’ഗ്രീവായ സഹസ്രാക്ഷായ മീഢുഷേ’ | അഥോ യേ അ’സ്യ സത്വാ’നോ‌உഹം തേഭ്യോ’‌உകരന്നമഃ’ | പ്രമും’ച ധന്വ’നസ്-ത്വമുഭയോരാര്ത്നി’ യോര്ജ്യാമ് | യാശ്ച തേ ഹസ്ത ഇഷ’വഃ പരാ താ ഭ’ഗവോ വപ | അവതത്യ ധനുസ്ത്വഗ്‍മ് സഹ’സ്രാക്ഷ ശതേ’ഷുധേ | നിശീര്യ’ ശല്യാനാം മുഖാ’ ശിവോ നഃ’ സുമനാ’ ഭവ | വിജ്യം ധനുഃ’ കപര്ദിനോ വിശ’ല്യോ ബാണ’വാഗ്മ് ഉത | അനേ’ശന്-നസ്യേഷ’വ ആഭുര’സ്യ നിഷംഗഥിഃ’ | യാ തേ’ ഹേതിര്-മീ’ഡുഷ്ടമ ഹസ്തേ’ ബഭൂവ’ തേ ധനുഃ’ | തയാ‌உസ്മാന്, വിശ്വതസ്-ത്വമ’യക്ഷ്മയാ പരി’ബ്ഭുജ | നമ’സ്തേ അസ്ത്വായുധായാനാ’തതായ ധൃഷ്ണവേ’ | ഉഭാഭ്യാ’മുത തേ നമോ’ ബാഹുഭ്യാം തവ ധന്വ’നേ | പരി’ തേ ധന്വ’നോ ഹേതിരസ്മാന്-വൃ’ണക്തു വിശ്വതഃ’ | അഥോ യ ഇ’ഷുധിസ്തവാരേ അസ്മന്നിധേ’ഹി തമ് || 1 ||

ശമ്ഭ’വേ നമഃ’ | നമ’സ്തേ അസ്തു ഭഗവന്-വിശ്വേശ്വരായ’ മഹാദേവായ’ ത്ര്യമ്ബകായ’ ത്രിപുരാന്തകായ’ ത്രികാഗ്നികാലായ’ കാലാഗ്നിരുദ്രായ’ നീലകണ്ഠായ’ മൃത്യുംജയായ’ സര്വേശ്വ’രായ’ സദാശിവായ’ ശ്രീമന്-മഹാദേവായ നമഃ’ ||

നമോ ഹിര’ണ്യ ബാഹവേ സേനാന്യേ’ ദിശാം ച പത’യേ നമോ നമോ’ വൃക്ഷേഭ്യോ ഹരി’കേശേഭ്യഃ പശൂനാം പത’യേ നമോ നമഃ’ സസ്പിംജ’രായ ത്വിഷീ’മതേ പഥീനാം പത’യേ നമോ നമോ’ ബഭ്ലുശായ’ വിവ്യാധിനേ‌உന്നാ’നാം പത’യേ നമോ നമോ ഹരി’കേശായോപവീതിനേ’ പുഷ്ടാനാം പത’യേ നമോ നമോ’ ഭവസ്യ’ ഹേത്യൈ ജഗ’താം പത’യേ നമോ നമോ’ രുദ്രായാ’തതാവിനേ ക്ഷേത്രാ’ണാം പത’യേ നമോ നമഃ’ സൂതായാഹം’ത്യായ വനാ’നാം പത’യേ നമോ നമോ രോഹി’തായ സ്ഥപത’യേ വൃക്ഷാണാം പത’യേ നമോ നമോ’ മംത്രിണേ’ വാണിജായ കക്ഷാ’ണാം പത’യേ നമോ നമോ’ ഭുവംതയേ’ വാരിവസ്കൃതാ-യൗഷ’ധീനാം പത’യേ നമോ നമ’ ഉച്ചൈര്-ഘോ’ഷായാക്രന്ദയ’തേ പത്തീനാം പത’യേ നമോ നമഃ’ കൃത്സ്നവീതായ ധാവ’തേ സത്ത്വ’നാം പത’യേ നമഃ’ || 2 ||

നമഃ സഹ’മാനായ നിവ്യാധിന’ ആവ്യാധിനീ’നാം പത’യേ നമോ നമഃ’ കകുഭായ’ നിഷംഗിണേ’ സ്തേനാനാം പത’യേ നമോ നമോ’ നിഷംഗിണ’ ഇഷുധിമതേ’ തസ്ക’രാണാം പത’യേ നമോ നമോ വംച’തേ പരിവംച’തേ സ്തായൂനാം പത’യേ നമോ നമോ’ നിചേരവേ’ പരിചരായാര’ണ്യാനാം പത’യേ നമോ നമഃ’ സൃകാവിഭ്യോ ജിഘാഗ്ം’സദ്ഭ്യോ മുഷ്ണതാം പത’യേ നമോ നമോ’‌உസിമദ്ഭ്യോ നക്തംചര’ദ്ഭ്യഃ പ്രകൃന്താനാം പത’യേ നമോ നമ’ ഉഷ്ണീഷിനേ’ ഗിരിചരായ’ കുലുംചാനാം പത’യേ നമോ നമ ഇഷു’മദ്ഭ്യോ ധന്വാവിഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമ’ ആതന്-വാനേഭ്യഃ’ പ്രതിദധാ’നേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ’ ആയച്ഛ’ദ്ഭ്യോ വിസൃജദ്-ഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമോ‌உസ്സ’ദ്ഭ്യോ വിദ്യ’ദ്-ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ ആസീ’നേഭ്യഃ ശയാ’നേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ’ സ്വപദ്ഭ്യോ ജാഗ്ര’ദ്-ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമസ്തിഷ്ഠ’ദ്ഭ്യോ ധാവ’ദ്-ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ’ സഭാഭ്യഃ’ സഭാപ’തിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ അശ്വേഭ്യോ‌உശ്വ’പതിഭ്യശ്ച വോ നമഃ’ || 3 ||

നമ’ ആവ്യാധിനീ’ഭ്യോ വിവിധ്യ’ന്തീഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ ഉഗ’ണാഭ്യസ്തൃഗം-ഹതീഭ്യശ്ച’ വോ നമോ നമോ’ ഗൃത്സേഭ്യോ’ ഗൃത്സപ’തിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ വ്രാതേ’ഭ്യോ വ്രാത’പതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ’ ഗണേഭ്യോ’ ഗണപ’തിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ വിരൂ’പേഭ്യോ വിശ്വരൂ’പേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ’ മഹദ്ഭ്യഃ’, ക്ഷുല്ലകേഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമോ’ രഥിഭ്യോ‌உരഥേഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമോ രഥേ’ഭ്യോ രഥ’പതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ’ സേനാ’ഭ്യഃ സേനാനിഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമഃ’, ക്ഷത്തൃഭ്യഃ’ സംഗ്രഹീതൃഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമസ്തക്ഷ’ഭ്യോ രഥകാരേഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ’ നമഃ കുലാ’ലേഭ്യഃ കര്മാരേ’ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ’ പുംജിഷ്ടേ’ഭ്യോ നിഷാദേഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമഃ’ ഇഷുകൃദ്ഭ്യോ’ ധന്വകൃദ്-ഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമോ’ മൃഗയുഭ്യഃ’ ശ്വനിഭ്യ’ശ്ച വോ നമോ നമഃ ശ്വഭ്യഃ ശ്വപ’തിഭ്യശ്ച വോ നമഃ’ || 4 ||

നമോ’ ഭവായ’ ച രുദ്രായ’ ച നമഃ’ ശര്വായ’ ച പശുപത’യേ ച നമോ നീല’ഗ്രീവായ ച ശിതികംഠാ’യ ച നമഃ’ കപര്ധിനേ’ ച വ്യു’പ്തകേശായ ച നമഃ’ സഹസ്രാക്ഷായ’ ച ശതധ’ന്വനേ ച നമോ’ ഗിരിശായ’ ച ശിപിവിഷ്ടായ’ ച നമോ’ മീഢുഷ്ട’മായ ചേഷു’മതേ ച നമോ’ ഹ്രസ്വായ’ ച വാമനായ’ ച നമോ’ ബൃഹതേ ച വര്ഷീ’യസേ ച നമോ’ വൃദ്ധായ’ ച സംവൃധ്വ’നേ ച നമോ അഗ്രി’യായ ച പ്രഥമായ’ ച നമ’ ആശവേ’ ചാജിരായ’ ച നമഃ ശീഘ്രി’യായ ച ശീഭ്യാ’യ ച നമ’ ഊര്മ്യാ’യ ചാവസ്വന്യാ’യ ച നമഃ’ സ്ത്രോതസ്യാ’യ ച ദ്വീപ്യാ’യ ച || 5 ||

നമോ’ ജ്യേഷ്ഠായ’ ച കനിഷ്ഠായ’ ച നമഃ’ പൂര്വജായ’ ചാപരജായ’ ച നമോ’ മധ്യമായ’ ചാപഗല്ഭായ’ ച നമോ’ ജഘന്യാ’യ ച ബുധ്നി’യായ ച നമഃ’ സോഭ്യാ’യ ച പ്രതിസര്യാ’യ ച നമോ യാമ്യാ’യ ച ക്ഷേമ്യാ’യ ച നമ’ ഉര്വര്യാ’യ ച ഖല്യാ’യ ച നമഃ ശ്ലോക്യാ’യ ചാ‌உവസാന്യാ’യ ച നമോ വന്യാ’യ ച കക്ഷ്യാ’യ ച നമഃ’ ശ്രവായ’ ച പ്രതിശ്രവായ’ ച നമ’ ആശുഷേ’ണായ ചാശുര’ഥായ ച നമഃ ശൂരാ’യ ചാവഭിന്ദതേ ച നമോ’ വര്മിണേ’ ച വരൂധിനേ’ ച നമോ’ ബില്മിനേ’ ച കവചിനേ’ ച നമഃ’ ശ്രുതായ’ ച ശ്രുതസേ’നായ ച || 6 ||

നമോ’ ദുംദുഭ്യാ’യ ചാഹനന്യാ’യ ച നമോ’ ധൃഷ്ണവേ’ ച പ്രമൃശായ’ ച നമോ’ ദൂതായ’ ച പ്രഹി’തായ ച നമോ’ നിഷംഗിണേ’ ചേഷുധിമതേ’ ച നമ’സ്-തീക്ഷ്ണേഷ’വേ ചായുധിനേ’ ച നമഃ’ സ്വായുധായ’ ച സുധന്വ’നേ ച നമഃ സ്രുത്യാ’യ ച പഥ്യാ’യ ച നമഃ’ കാട്യാ’യ ച നീപ്യാ’യ ച നമഃ സൂദ്യാ’യ ച സരസ്യാ’യ ച നമോ’ നാദ്യായ’ ച വൈശംതായ’ ച നമഃ കൂപ്യാ’യ ചാവട്യാ’യ ച നമോ വര്ഷ്യാ’യ ചാവര്ഷ്യായ’ ച നമോ’ മേഘ്യാ’യ ച വിദ്യുത്യാ’യ ച നമ ഈധ്രിയാ’യ ചാതപ്യാ’യ ച നമോ വാത്യാ’യ ച രേഷ്മി’യായ ച നമോ’ വാസ്തവ്യാ’യ ച വാസ്തുപായ’ ച || 7 ||

നമഃ സോമാ’യ ച രുദ്രായ’ ച നമ’സ്താമ്രായ’ ചാരുണായ’ ച നമഃ’ ശംഗായ’ ച പശുപത’യേ ച നമ’ ഉഗ്രായ’ ച ഭീമായ’ ച നമോ’ അഗ്രേവധായ’ ച ദൂരേവധായ’ ച നമോ’ ഹന്ത്രേ ച ഹനീ’യസേ ച നമോ’ വൃക്ഷേഭ്യോ ഹരി’കേശേഭ്യോ നമ’സ്താരായ നമ’ശ്ശംഭവേ’ ച മയോഭവേ’ ച നമഃ’ ശംകരായ’ ച മയസ്കരായ’ ച നമഃ’ ശിവായ’ ച ശിവത’രായ ച നമസ്തീര്ഥ്യാ’യ ച കൂല്യാ’യ ച നമഃ’ പാര്യാ’യ ചാവാര്യാ’യ ച നമഃ’ പ്രതര’ണായ ചോത്തര’ണായ ച നമ’ ആതാര്യാ’യ ചാലാദ്യാ’യ ച നമഃ ശഷ്പ്യാ’യ ച ഫേന്യാ’യ ച നമഃ’ സികത്യാ’യ ച പ്രവാഹ്യാ’യ ച || 8 ||

നമ’ ഇരിണ്യാ’യ ച പ്രപഥ്യാ’യ ച നമഃ’ കിഗ്ംശിലായ’ ച ക്ഷയ’ണായ ച നമഃ’ കപര്ദിനേ’ ച പുലസ്തയേ’ ച നമോ ഗോഷ്ഠ്യാ’യ ച ഗൃഹ്യാ’യ ച നമസ്-തല്പ്യാ’യ ച ഗേഹ്യാ’യ ച നമഃ’ കാട്യാ’യ ച ഗഹ്വരേഷ്ഠായ’ ച നമോ’ ഹൃദയ്യാ’യ ച നിവേഷ്പ്യാ’യ ച നമഃ’ പാഗ്‍മ് സവ്യാ’യ ച രജസ്യാ’യ ച നമഃ ശുഷ്ക്യാ’യ ച ഹരിത്യാ’യ ച നമോ ലോപ്യാ’യ ചോലപ്യാ’യ ച നമ’ ഊര്മ്യാ’യ ച സൂര്മ്യാ’യ ച നമഃ’ പര്ണ്യായ ച പര്ണശദ്യാ’യ ച നമോ’‌உപഗുരമാ’ണായ ചാഭിഘ്നതേ ച നമ’ ആഖ്ഖിദതേ ച പ്രഖ്ഖിദതേ ച നമോ’ വഃ കിരികേഭ്യോ’ ദേവാനാഗ്ം ഹൃദ’യേഭ്യോ നമോ’ വിക്ഷീണകേഭ്യോ നമോ’ വിചിന്വത്-കേഭ്യോ നമ’ ആനിര് ഹതേഭ്യോ നമ’ ആമീവത്-കേഭ്യഃ’ || 9 ||

ദ്രാപേ അന്ധ’സസ്പതേ ദരി’ദ്രന്-നീല’ലോഹിത | ഏഷാം പുരു’ഷാണാമേഷാം പ’ശൂനാം മാ ഭേര്മാ‌உരോ മോ ഏ’ഷാം കിംചനാമ’മത് | യാ തേ’ രുദ്ര ശിവാ തനൂഃ ശിവാ വിശ്വാഹ’ഭേഷജീ | ശിവാ രുദ്രസ്യ’ ഭേഷജീ തയാ’ നോ മൃഡ ജീവസേ’ || ഇമാഗ്‍മ് രുദ്രായ’ തവസേ’ കപര്ദിനേ’ ക്ഷയദ്വീ’രായ പ്രഭ’രാമഹേ മതിമ് | യഥാ’ നഃ ശമസ’ദ് ദ്വിപദേ ചതു’ഷ്പദേ വിശ്വം’ പുഷ്ടം ഗ്രാമേ’ അസ്മിന്നനാ’തുരമ് | മൃഡാ നോ’ രുദ്രോത നോ മയ’സ്കൃധി ക്ഷയദ്വീ’രായ നമ’സാ വിധേമ തേ | യച്ഛം ച യോശ്ച മനു’രായജേ പിതാ തദ’ശ്യാമ തവ’ രുദ്ര പ്രണീ’തൗ | മാ നോ’ മഹാന്ത’മുത മാ നോ’ അര്ഭകം മാ ന ഉക്ഷ’ന്തമുത മാ ന’ ഉക്ഷിതമ് | മാ നോ’‌உവധീഃ പിതരം മോത മാതരം’ പ്രിയാ മാ ന’സ്തനുവോ’ രുദ്ര രീരിഷഃ | മാ ന’സ്തോകേ തന’യേ മാ ന ആയു’ഷി മാ നോ ഗോഷു മാ നോ അശ്വേ’ഷു രീരിഷഃ | വീരാന്മാ നോ’ രുദ്ര ഭാമിതോ‌உവ’ധീര്-ഹവിഷ്മ’ന്തോ നമ’സാ വിധേമ തേ | ആരാത്തേ’ ഗോഘ്ന ഉത പൂ’രുഷഘ്നേ ക്ഷയദ്വീ’രായ സുമ്-നമസ്മേ തേ’ അസ്തു | രക്ഷാ’ ച നോ അധി’ ച ദേവ ബ്രൂഹ്യഥാ’ ച നഃ ശര്മ’ യച്ഛ ദ്വിബര്ഹാ’ഃ | സ്തുഹി ശ്രുതം ഗ’ര്തസദം യുവാ’നം മൃഗന്ന ഭീമമു’പഹന്തുമുഗ്രമ് | മൃഡാ ജ’രിത്രേ രു’ദ്ര സ്തവാ’നോ അന്യന്തേ’ അസ്മന്നിവ’പന്തു സേനാ’ഃ | പരി’ണോ രുദ്രസ്യ’ ഹേതിര്-വൃ’ണക്തു പരി’ ത്വേഷസ്യ’ ദുര്മതി ര’ഘായോഃ | അവ’ സ്ഥിരാ മഘവ’ദ്-ഭ്യസ്-തനുഷ്വ മീഢ്-വ’സ്തോകായ തന’യായ മൃഡയ | മീഢു’ഷ്ടമ ശിവ’മത ശിവോ നഃ’ സുമനാ’ ഭവ | പരമേ വൃക്ഷ ആയു’ധന്നിധായ കൃത്തിം വസാ’ന ആച’ര പിനാ’കം ബിഭ്രദാഗ’ഹി | വികി’രിദ വിലോ’ഹിത നമ’സ്തേ അസ്തു ഭഗവഃ | യാസ്തേ’ സഹസ്രഗ്ം’ ഹേതയോന്യമസ്മന്-നിവപന്തു താഃ | സഹസ്രാ’ണി സഹസ്രധാ ബാ’ഹുവോസ്തവ’ ഹേതയഃ’ | താസാമീശാ’നോ ഭഗവഃ പരാചീനാ മുഖാ’ കൃധി || 10 ||

സഹസ്രാ’ണി സഹസ്രശോ യേ രുദ്രാ അധി ഭൂമ്യാ’മ് | തേഷാഗ്ം’ സഹസ്രയോജനേ‌உവധന്വാ’നി തന്മസി | അസ്മിന്-മ’ഹത്-യ’ര്ണവേ’‌உന്തരി’ക്ഷേ ഭവാ അധി’ | നീല’ഗ്രീവാഃ ശിതികണ്ഠാ’ഃ ശര്വാ അധഃ, ക്ഷ’മാചരാഃ | നീല’ഗ്രീവാഃ ശിതികണ്ഠാ ദിവഗ്ം’ രുദ്രാ ഉപ’ശ്രിതാഃ | യേ വൃക്ഷേഷു’ സസ്പിംജ’രാ നീല’ഗ്രീവാ വിലോ’ഹിതാഃ | യേ ഭൂതാനാമ്-അധി’പതയോ വിശിഖാസഃ’ കപര്ദി’നഃ | യേ അന്നേ’ഷു വിവിധ്യ’ന്തി പാത്രേ’ഷു പിബ’തോ ജനാന്’ | യേ പഥാം പ’ഥിരക്ഷ’യ ഐലബൃദാ’ യവ്യുധഃ’ | യേ തീര്ഥാനി’ പ്രചര’ന്തി സൃകാവ’ന്തോ നിഷംഗിണഃ’ | യ ഏതാവ’ന്തശ്ച ഭൂയാഗ്ം’സശ്ച ദിശോ’ രുദ്രാ വി’തസ്ഥിരേ | തേഷാഗ്ം’ സഹസ്രയോജനേ‌உവധന്വാ’നി തന്മസി | നമോ’ രുധ്രേഭ്യോ യേ പൃ’ഥിവ്യാം യേ’‌உന്തരി’ക്ഷേ യേ ദിവി യേഷാമന്നം വാതോ’ വര്-ഷമിഷ’വസ്-തേഭ്യോ ദശ പ്രാചീര്ദശ’ ദക്ഷിണാ ദശ’ പ്രതീചീര്-ദശോ-ദീ’ചീര്-ദശോര്ധ്വാസ്-തേഭ്യോ നമസ്തേ നോ’ മൃഡയന്തു തേ യം ദ്വിഷ്മോ യശ്ച’ നോ ദ്വേഷ്ടി തം വോ ജമ്ഭേ’ ദധാമി || 11 ||

ത്ര്യം’ബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പു’ഷ്ടിവര്ധ’നമ് | ഉര്വാരുകമി’വ ബംധ’നാന്-മൃത്യോ’ര്-മുക്ഷീയ മാ‌உമൃതാ’ത് | യോ രുദ്രോ അഗ്നൗ യോ അപ്സു യ ഓഷ’ധീഷു യോ രുദ്രോ വിശ്വാ ഭുവ’നാ വിവേശ തസ്മൈ’ രുദ്രായ നമോ’ അസ്തു | തമു’ ഷ്ടുഹി യഃ സ്വിഷുഃ സുധന്വാ യോ വിശ്വ’സ്യ ക്ഷയ’തി ഭേഷജസ്യ’ | യക്ഷ്വാ’മഹേ സൗ’മനസായ’ രുദ്രം നമോ’ഭിര്-ദേവമസു’രം ദുവസ്യ | അയം മേ ഹസ്തോ ഭഗ’വാനയം മേ ഭഗ’വത്തരഃ | അയം മേ’ വിശ്വഭേ’ഷജോ‌உയഗ്‍മ് ശിവാഭി’മര്ശനഃ | യേ തേ’ സഹസ്ര’മയുതം പാശാ മൃത്യോ മര്ത്യാ’യ ഹന്ത’വേ | താന് യജ്ഞസ്യ’ മായയാ സര്വാനവ’ യജാമഹേ | മൃത്യവേ സ്വാഹാ’ മൃത്യവേ സ്വാഹാ’ | പ്രാണാനാം ഗ്രന്ഥിരസി രുദ്രോ മാ’ വിശാന്തകഃ | തേനാന്നേനാ’പ്യായസ്വ ||
ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ മൃത്യു’ര്മേ പാഹി ||

സദാശിവോമ് |

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’

Also Read:

Rudram Namakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Rudram Namakam Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top