Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Rudram Namakam Lyrics in Tamil

Sri Rudram Namakam in Tamil:

ஶ்ரீ ருத்ர ப்ரஶ்னஃ

க்றுஷ்ண யஜுர்வேதீய தைத்திரீய ஸம்ஹிதா
சதுர்தம் வைஶ்வதேவம் காண்டம் பம்சமஃ ப்ரபாடகஃ

ஓம் னமோ பகவதே’ ருத்ராய ||
னம’ஸ்தே ருத்ர மன்யவ’ உதோத இஷ’வே னமஃ’ | னம’ஸ்தே அஸ்து தன்வ’னே பாஹுப்யா’முத தே னமஃ’ | யா த இஷுஃ’ ஶிவத’மா ஶிவம் பபூவ’ தே தனுஃ’ | ஶிவா ஶ’ரவ்யா’ யா தவ தயா’ னோ ருத்ர ம்றுடய | யா தே’ ருத்ர ஶிவா தனூரகோரா‌உபா’பகாஶினீ | தயா’ னஸ்தனுவா ஶன்த’மயா கிரி’ஶம்தாபிசா’கஶீஹி | யாமிஷும்’ கிரிஶம்த ஹஸ்தே பிபர்ஷ்யஸ்த’வே | ஶிவாம் கி’ரித்ர தாம் கு’ரு மா ஹிக்ம்’ஸீஃ புரு’ஷம் ஜக’த்| ஶிவேன வச’ஸா த்வா கிரிஶாச்சா’வதாமஸி | யதா’ னஃ ஸர்வமிஜ்ஜக’தயக்ஷ்மக்‍ம் ஸுமனா அஸ’த் | அத்ய’வோசததிவக்தா ப்ர’தமோ தைவ்யோ’ பிஷக் | அஹீக்’‍ஶ்ச ஸர்வாம்”ஜம்பயன்த்ஸர்வா”ஶ்ச யாதுதான்யஃ’ | அஸௌ யஸ்தாம்ரோ அ’ருண உத பப்ருஃ ஸு’மம்களஃ’ | யே சேமாக்‍ம் ருத்ரா அபிதோ’ திக்ஷு ஶ்ரிதாஃ ஸ’ஹஸ்ரஶோ‌உவைஷாக்ம் ஹேட’ ஈமஹே | அஸௌ யோ’‌உவஸர்ப’தி னீல’க்ரீவோ விலோ’ஹிதஃ | உதைனம்’ கோபா அ’த்றுஶன்-னத்று’ஶன்-னுதஹார்யஃ’ | உதைனம் விஶ்வா’ பூதானி ஸ த்றுஷ்டோ ம்று’டயாதி னஃ | னமோ’ அஸ்து னீல’க்ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடுஷே” | அதோ யே அ’ஸ்ய ஸத்வா’னோ‌உஹம் தேப்யோ’‌உகரன்னமஃ’ | ப்ரமும்’ச தன்வ’னஸ்-த்வமுபயோரார்த்னி’ யோர்ஜ்யாம் | யாஶ்ச தே ஹஸ்த இஷ’வஃ பரா தா ப’கவோ வப | அவதத்ய தனுஸ்த்வக்‍ம் ஸஹ’ஸ்ராக்ஷ ஶதே’ஷுதே | னிஶீர்ய’ ஶல்யானாம் முகா’ ஶிவோ னஃ’ ஸுமனா’ பவ | விஜ்யம் தனுஃ’ கபர்தினோ விஶ’ல்யோ பாண’வாக்ம் உத | அனே’ஶன்-னஸ்யேஷ’வ ஆபுர’ஸ்ய னிஷம்கதிஃ’ | யா தே’ ஹேதிர்-மீ’டுஷ்டம ஹஸ்தே’ பபூவ’ தே தனுஃ’ | தயா‌உஸ்மான், விஶ்வதஸ்-த்வம’யக்ஷ்மயா பரி’ப்புஜ | னம’ஸ்தே அஸ்த்வாயுதாயானா’ததாய த்றுஷ்ணவே” | உபாப்யா’முத தே னமோ’ பாஹுப்யாம் தவ தன்வ’னே | பரி’ தே தன்வ’னோ ஹேதிரஸ்மான்-வ்று’ணக்து விஶ்வதஃ’ | அதோ ய இ’ஷுதிஸ்தவாரே அஸ்மன்னிதே’ஹி தம் || 1 ||

ஶம்ப’வே னமஃ’ | னம’ஸ்தே அஸ்து பகவன்-விஶ்வேஶ்வராய’ மஹாதேவாய’ த்ர்யம்பகாய’ த்ரிபுரான்தகாய’ த்ரிகாக்னிகாலாய’ காலாக்னிருத்ராய’ னீலகண்டாய’ ம்றுத்யும்ஜயாய’ ஸர்வேஶ்வ’ராய’ ஸதாஶிவாய’ ஶ்ரீமன்-மஹாதேவாய னமஃ’ ||

னமோ ஹிர’ண்ய பாஹவே ஸேனான்யே’ திஶாம் ச பத’யே னமோ னமோ’ வ்றுக்ஷேப்யோ ஹரி’கேஶேப்யஃ பஶூனாம் பத’யே னமோ னமஃ’ ஸஸ்பிம்ஜ’ராய த்விஷீ’மதே பதீனாம் பத’யே னமோ னமோ’ பப்லுஶாய’ விவ்யாதினே‌உன்னா’னாம் பத’யே னமோ னமோ ஹரி’கேஶாயோபவீதினே’ புஷ்டானாம் பத’யே னமோ னமோ’ பவஸ்ய’ ஹேத்யை ஜக’தாம் பத’யே னமோ னமோ’ ருத்ராயா’ததாவினே க்ஷேத்ரா’ணாம் பத’யே னமோ னமஃ’ ஸூதாயாஹம்’த்யாய வனா’னாம் பத’யே னமோ னமோ ரோஹி’தாய ஸ்தபத’யே வ்றுக்ஷாணாம் பத’யே னமோ னமோ’ மம்த்ரிணே’ வாணிஜாய கக்ஷா’ணாம் பத’யே னமோ னமோ’ புவம்தயே’ வாரிவஸ்க்றுதா-யௌஷ’தீனாம் பத’யே னமோ னம’ உச்சைர்-கோ’ஷாயாக்ரன்தய’தே பத்தீனாம் பத’யே னமோ னமஃ’ க்றுத்ஸ்னவீதாய தாவ’தே ஸத்த்வ’னாம் பத’யே னமஃ’ || 2 ||

னமஃ ஸஹ’மானாய னிவ்யாதின’ ஆவ்யாதினீ’னாம் பத’யே னமோ னமஃ’ ககுபாய’ னிஷம்கிணே” ஸ்தேனானாம் பத’யே னமோ னமோ’ னிஷம்கிண’ இஷுதிமதே’ தஸ்க’ராணாம் பத’யே னமோ னமோ வம்ச’தே பரிவம்ச’தே ஸ்தாயூனாம் பத’யே னமோ னமோ’ னிசேரவே’ பரிசராயார’ண்யானாம் பத’யே னமோ னமஃ’ ஸ்றுகாவிப்யோ ஜிகாக்ம்’ஸத்ப்யோ முஷ்ணதாம் பத’யே னமோ னமோ’‌உஸிமத்ப்யோ னக்தம்சர’த்ப்யஃ ப்ரக்றுன்தானாம் பத’யே னமோ னம’ உஷ்ணீஷினே’ கிரிசராய’ குலும்சானாம் பத’யே னமோ னம இஷு’மத்ப்யோ தன்வாவிப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னம’ ஆதன்-வானேப்யஃ’ ப்ரதிததா’னேப்யஶ்ச வோ னமோ னம’ ஆயச்ச’த்ப்யோ விஸ்றுஜத்-ப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமோ‌உஸ்ஸ’த்ப்யோ வித்ய’த்-ப்யஶ்ச வோ னமோ னம ஆஸீ’னேப்யஃ ஶயா’னேப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ’ ஸ்வபத்ப்யோ ஜாக்ர’த்-ப்யஶ்ச வோ னமோ னமஸ்திஷ்ட’த்ப்யோ தாவ’த்-ப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ’ ஸபாப்யஃ’ ஸபாப’திப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ அஶ்வேப்யோ‌உஶ்வ’பதிப்யஶ்ச வோ னமஃ’ || 3 ||

னம’ ஆவ்யாதினீ”ப்யோ விவித்ய’ன்தீப்யஶ்ச வோ னமோ னம உக’ணாப்யஸ்த்றுகம்-ஹதீப்யஶ்ச’ வோ னமோ னமோ’ க்றுத்ஸேப்யோ’ க்றுத்ஸப’திப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ வ்ராதே”ப்யோ வ்ராத’பதிப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ’ கணேப்யோ’ கணப’திப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ விரூ’பேப்யோ விஶ்வரூ’பேப்யஶ்ச வோ னமோ னமோ’ மஹத்ப்யஃ’, க்ஷுல்லகேப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமோ’ ரதிப்யோ‌உரதேப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமோ ரதே”ப்யோ ரத’பதிப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ’ ஸேனா”ப்யஃ ஸேனானிப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமஃ’, க்ஷத்த்றுப்யஃ’ ஸம்க்ரஹீத்றுப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமஸ்தக்ஷ’ப்யோ ரதகாரேப்ய’ஶ்ச வோ னமோ’ னமஃ குலா’லேப்யஃ கர்மாரே”ப்யஶ்ச வோ னமோ னமஃ’ பும்ஜிஷ்டே”ப்யோ னிஷாதேப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமஃ’ இஷுக்றுத்ப்யோ’ தன்வக்றுத்-ப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமோ’ ம்றுகயுப்யஃ’ ஶ்வனிப்ய’ஶ்ச வோ னமோ னமஃ ஶ்வப்யஃ ஶ்வப’திப்யஶ்ச வோ னமஃ’ || 4 ||

னமோ’ பவாய’ ச ருத்ராய’ ச னமஃ’ ஶர்வாய’ ச பஶுபத’யே ச னமோ னீல’க்ரீவாய ச ஶிதிகம்டா’ய ச னமஃ’ கபர்தினே’ ச வ்யு’ப்தகேஶாய ச னமஃ’ ஸஹஸ்ராக்ஷாய’ ச ஶதத’ன்வனே ச னமோ’ கிரிஶாய’ ச ஶிபிவிஷ்டாய’ ச னமோ’ மீடுஷ்ட’மாய சேஷு’மதே ச னமோ” ஹ்ரஸ்வாய’ ச வாமனாய’ ச னமோ’ ப்றுஹதே ச வர்ஷீ’யஸே ச னமோ’ வ்றுத்தாய’ ச ஸம்வ்றுத்வ’னே ச னமோ அக்ரி’யாய ச ப்ரதமாய’ ச னம’ ஆஶவே’ சாஜிராய’ ச னமஃ ஶீக்ரி’யாய ச ஶீப்யா’ய ச னம’ ஊர்ம்யா’ய சாவஸ்வன்யா’ய ச னமஃ’ ஸ்த்ரோதஸ்யா’ய ச த்வீப்யா’ய ச || 5 ||

னமோ” ஜ்யேஷ்டாய’ ச கனிஷ்டாய’ ச னமஃ’ பூர்வஜாய’ சாபரஜாய’ ச னமோ’ மத்யமாய’ சாபகல்பாய’ ச னமோ’ ஜகன்யா’ய ச புத்னி’யாய ச னமஃ’ ஸோப்யா’ய ச ப்ரதிஸர்யா’ய ச னமோ யாம்யா’ய ச க்ஷேம்யா’ய ச னம’ உர்வர்யா’ய ச கல்யா’ய ச னமஃ ஶ்லோக்யா’ய சா‌உவஸான்யா’ய ச னமோ வன்யா’ய ச கக்ஷ்யா’ய ச னமஃ’ ஶ்ரவாய’ ச ப்ரதிஶ்ரவாய’ ச னம’ ஆஶுஷே’ணாய சாஶுர’தாய ச னமஃ ஶூரா’ய சாவபின்ததே ச னமோ’ வர்மிணே’ ச வரூதினே’ ச னமோ’ பில்மினே’ ச கவசினே’ ச னமஃ’ ஶ்ருதாய’ ச ஶ்ருதஸே’னாய ச || 6 ||

னமோ’ தும்துப்யா’ய சாஹனன்யா’ய ச னமோ’ த்றுஷ்ணவே’ ச ப்ரம்றுஶாய’ ச னமோ’ தூதாய’ ச ப்ரஹி’தாய ச னமோ’ னிஷம்கிணே’ சேஷுதிமதே’ ச னம’ஸ்-தீக்ஷ்ணேஷ’வே சாயுதினே’ ச னமஃ’ ஸ்வாயுதாய’ ச ஸுதன்வ’னே ச னமஃ ஸ்ருத்யா’ய ச பத்யா’ய ச னமஃ’ காட்யா’ய ச னீப்யா’ய ச னமஃ ஸூத்யா’ய ச ஸரஸ்யா’ய ச னமோ’ னாத்யாய’ ச வைஶம்தாய’ ச னமஃ கூப்யா’ய சாவட்யா’ய ச னமோ வர்ஷ்யா’ய சாவர்ஷ்யாய’ ச னமோ’ மேக்யா’ய ச வித்யுத்யா’ய ச னம ஈத்ரியா’ய சாதப்யா’ய ச னமோ வாத்யா’ய ச ரேஷ்மி’யாய ச னமோ’ வாஸ்தவ்யா’ய ச வாஸ்துபாய’ ச || 7 ||

னமஃ ஸோமா’ய ச ருத்ராய’ ச னம’ஸ்தாம்ராய’ சாருணாய’ ச னமஃ’ ஶம்காய’ ச பஶுபத’யே ச னம’ உக்ராய’ ச பீமாய’ ச னமோ’ அக்ரேவதாய’ ச தூரேவதாய’ ச னமோ’ ஹன்த்ரே ச ஹனீ’யஸே ச னமோ’ வ்றுக்ஷேப்யோ ஹரி’கேஶேப்யோ னம’ஸ்தாராய னம’ஶ்ஶம்பவே’ ச மயோபவே’ ச னமஃ’ ஶம்கராய’ ச மயஸ்கராய’ ச னமஃ’ ஶிவாய’ ச ஶிவத’ராய ச னமஸ்தீர்த்யா’ய ச கூல்யா’ய ச னமஃ’ பார்யா’ய சாவார்யா’ய ச னமஃ’ ப்ரதர’ணாய சோத்தர’ணாய ச னம’ ஆதார்யா’ய சாலாத்யா’ய ச னமஃ ஶஷ்ப்யா’ய ச பேன்யா’ய ச னமஃ’ ஸிகத்யா’ய ச ப்ரவாஹ்யா’ய ச || 8 ||

னம’ இரிண்யா’ய ச ப்ரபத்யா’ய ச னமஃ’ கிக்ம்ஶிலாய’ ச க்ஷய’ணாய ச னமஃ’ கபர்தினே’ ச புலஸ்தயே’ ச னமோ கோஷ்ட்யா’ய ச க்றுஹ்யா’ய ச னமஸ்-தல்ப்யா’ய ச கேஹ்யா’ய ச னமஃ’ காட்யா’ய ச கஹ்வரேஷ்டாய’ ச னமோ” ஹ்றுதய்யா’ய ச னிவேஷ்ப்யா’ய ச னமஃ’ பாக்‍ம் ஸவ்யா’ய ச ரஜஸ்யா’ய ச னமஃ ஶுஷ்க்யா’ய ச ஹரித்யா’ய ச னமோ லோப்யா’ய சோலப்யா’ய ச னம’ ஊர்ம்யா’ய ச ஸூர்ம்யா’ய ச னமஃ’ பர்ண்யாய ச பர்ணஶத்யா’ய ச னமோ’‌உபகுரமா’ணாய சாபிக்னதே ச னம’ ஆக்கிததே ச ப்ரக்கிததே ச னமோ’ வஃ கிரிகேப்யோ’ தேவானாக்ம் ஹ்றுத’யேப்யோ னமோ’ விக்ஷீணகேப்யோ னமோ’ விசின்வத்-கேப்யோ னம’ ஆனிர் ஹதேப்யோ னம’ ஆமீவத்-கேப்யஃ’ || 9 ||

த்ராபே அன்த’ஸஸ்பதே தரி’த்ரன்-னீல’லோஹித | ஏஷாம் புரு’ஷாணாமேஷாம் ப’ஶூனாம் மா பேர்மா‌உரோ மோ ஏ’ஷாம் கிம்சனாம’மத் | யா தே’ ருத்ர ஶிவா தனூஃ ஶிவா விஶ்வாஹ’பேஷஜீ | ஶிவா ருத்ரஸ்ய’ பேஷஜீ தயா’ னோ ம்றுட ஜீவஸே” || இமாக்‍ம் ருத்ராய’ தவஸே’ கபர்தினே” க்ஷயத்வீ’ராய ப்ரப’ராமஹே மதிம் | யதா’ னஃ ஶமஸ’த் த்விபதே சது’ஷ்பதே விஶ்வம்’ புஷ்டம் க்ராமே’ அஸ்மின்னனா’துரம் | ம்றுடா னோ’ ருத்ரோத னோ மய’ஸ்க்றுதி க்ஷயத்வீ’ராய னம’ஸா விதேம தே | யச்சம் ச யோஶ்ச மனு’ராயஜே பிதா தத’ஶ்யாம தவ’ ருத்ர ப்ரணீ’தௌ | மா னோ’ மஹான்த’முத மா னோ’ அர்பகம் மா ன உக்ஷ’ன்தமுத மா ன’ உக்ஷிதம் | மா னோ’‌உவதீஃ பிதரம் மோத மாதரம்’ ப்ரியா மா ன’ஸ்தனுவோ’ ருத்ர ரீரிஷஃ | மா ன’ஸ்தோகே தன’யே மா ன ஆயு’ஷி மா னோ கோஷு மா னோ அஶ்வே’ஷு ரீரிஷஃ | வீரான்மா னோ’ ருத்ர பாமிதோ‌உவ’தீர்-ஹவிஷ்ம’ன்தோ னம’ஸா விதேம தே | ஆராத்தே’ கோக்ன உத பூ’ருஷக்னே க்ஷயத்வீ’ராய ஸும்-னமஸ்மே தே’ அஸ்து | ரக்ஷா’ ச னோ அதி’ ச தேவ ப்ரூஹ்யதா’ ச னஃ ஶர்ம’ யச்ச த்விபர்ஹா”ஃ | ஸ்துஹி ஶ்ருதம் க’ர்தஸதம் யுவா’னம் ம்றுகன்ன பீமமு’பஹன்துமுக்ரம் | ம்றுடா ஜ’ரித்ரே ரு’த்ர ஸ்தவா’னோ அன்யன்தே’ அஸ்மன்னிவ’பன்து ஸேனா”ஃ | பரி’ணோ ருத்ரஸ்ய’ ஹேதிர்-வ்று’ணக்து பரி’ த்வேஷஸ்ய’ துர்மதி ர’காயோஃ | அவ’ ஸ்திரா மகவ’த்-ப்யஸ்-தனுஷ்வ மீட்-வ’ஸ்தோகாய தன’யாய ம்றுடய | மீடு’ஷ்டம ஶிவ’மத ஶிவோ னஃ’ ஸுமனா’ பவ | பரமே வ்றுக்ஷ ஆயு’தன்னிதாய க்றுத்திம் வஸா’ன ஆச’ர பினா’கம் பிப்ரதாக’ஹி | விகி’ரித விலோ’ஹித னம’ஸ்தே அஸ்து பகவஃ | யாஸ்தே’ ஸஹஸ்ரக்ம்’ ஹேதயோன்யமஸ்மன்-னிவபன்து தாஃ | ஸஹஸ்ரா’ணி ஸஹஸ்ரதா பா’ஹுவோஸ்தவ’ ஹேதயஃ’ | தாஸாமீஶா’னோ பகவஃ பராசீனா முகா’ க்றுதி || 10 ||

ஸஹஸ்ரா’ணி ஸஹஸ்ரஶோ யே ருத்ரா அதி பூம்யா”ம் | தேஷாக்ம்’ ஸஹஸ்ரயோஜனே‌உவதன்வா’னி தன்மஸி | அஸ்மின்-ம’ஹத்-ய’ர்ணவே”‌உன்தரி’க்ஷே பவா அதி’ | னீல’க்ரீவாஃ ஶிதிகண்டா”ஃ ஶர்வா அதஃ, க்ஷ’மாசராஃ | னீல’க்ரீவாஃ ஶிதிகண்டா திவக்ம்’ ருத்ரா உப’ஶ்ரிதாஃ | யே வ்றுக்ஷேஷு’ ஸஸ்பிம்ஜ’ரா னீல’க்ரீவா விலோ’ஹிதாஃ | யே பூதானாம்-அதி’பதயோ விஶிகாஸஃ’ கபர்தி’னஃ | யே அன்னே’ஷு விவித்ய’ன்தி பாத்ரே’ஷு பிப’தோ ஜனான்’ | யே பதாம் ப’திரக்ஷ’ய ஐலப்றுதா’ யவ்யுதஃ’ | யே தீர்தானி’ ப்ரசர’ன்தி ஸ்றுகாவ’ன்தோ னிஷம்கிணஃ’ | ய ஏதாவ’ன்தஶ்ச பூயாக்ம்’ஸஶ்ச திஶோ’ ருத்ரா வி’தஸ்திரே | தேஷாக்ம்’ ஸஹஸ்ரயோஜனே‌உவதன்வா’னி தன்மஸி | னமோ’ ருத்ரேப்யோ யே ப்று’திவ்யாம் யே”‌உன்தரி’க்ஷே யே திவி யேஷாமன்னம் வாதோ’ வர்-ஷமிஷ’வஸ்-தேப்யோ தஶ ப்ராசீர்தஶ’ தக்ஷிணா தஶ’ ப்ரதீசீர்-தஶோ-தீ’சீர்-தஶோர்த்வாஸ்-தேப்யோ னமஸ்தே னோ’ ம்றுடயன்து தே யம் த்விஷ்மோ யஶ்ச’ னோ த்வேஷ்டி தம் வோ ஜம்பே’ ததாமி || 11 ||

த்ர்யம்’பகம் யஜாமஹே ஸுகன்திம் பு’ஷ்டிவர்த’னம் | உர்வாருகமி’வ பம்த’னான்-ம்றுத்யோ’ர்-முக்ஷீய மா‌உம்றுதா”த் | யோ ருத்ரோ அக்னௌ யோ அப்ஸு ய ஓஷ’தீஷு யோ ருத்ரோ விஶ்வா புவ’னா விவேஶ தஸ்மை’ ருத்ராய னமோ’ அஸ்து | தமு’ ஷ்டுஹி யஃ ஸ்விஷுஃ ஸுதன்வா யோ விஶ்வ’ஸ்ய க்ஷய’தி பேஷஜஸ்ய’ | யக்ஷ்வா”மஹே ஸௌ”மனஸாய’ ருத்ரம் னமோ”பிர்-தேவமஸு’ரம் துவஸ்ய | அயம் மே ஹஸ்தோ பக’வானயம் மே பக’வத்தரஃ | அயம் மே” விஶ்வபே”ஷஜோ‌உயக்‍ம் ஶிவாபி’மர்ஶனஃ | யே தே’ ஸஹஸ்ர’மயுதம் பாஶா ம்றுத்யோ மர்த்யா’ய ஹன்த’வே | தான் யஜ்ஞஸ்ய’ மாயயா ஸர்வானவ’ யஜாமஹே | ம்றுத்யவே ஸ்வாஹா’ ம்றுத்யவே ஸ்வாஹா” | ப்ராணானாம் க்ரன்திரஸி ருத்ரோ மா’ விஶான்தகஃ | தேனான்னேனா”ப்யாயஸ்வ ||
ஓம் னமோ பகவதே ருத்ராய விஷ்ணவே ம்றுத்யு’ர்மே பாஹி ||

ஸதாஶிவோம் |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’

Also Read:

Rudram Namakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Rudram Namakam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top