Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in English:

 ॥ srisivastottarasatanamastotram ॥ 
narayana uvaca ।
asti guhyatamam gauri namnamastottaram satam ।
sambhoraham pravaksyami pathatam sighrakamadam ॥

Om̃ asya srisivastottarasatanamastotramantrasya narayanarsih ।
anustupchandah । srisadasivo devata । gauri uma saktih ।
srisambasadasivaprityarthe jape viniyogah ॥

atha dhyanam –
santakaram sikharisayanam nilakantham suresam
visvadharam sphatikasadrsam subhravarnam subhangam ।
gaurikantam tritayanayanam yogibhirdhyanagamyam
vande sambhum bhavabhayaharam sarvalokaikanatham ॥

sivo mahesvarassambhuh pinaki sasisekharah ।
vamadevo virupaksah kapardi nilalohitah ॥ 1 ॥

sankarassulapanisca khatvangi visnuvallabhah ।
sipivisto’mbikanathah srikantho bhaktavatsalah ॥ 2 ॥

bhavassarvastrilokesassitikanthassivapriyah ।
ugrah kapali kamarih andhakasurasudanah ॥ 3 ॥

gangadharo lalataksah kalakalah krpanidhih ।
bhimah parasuhastasca mrgapanirjatadharah ॥ 4 ॥

kailasavasi kavaci kathorastripurantakah ।
vrsanko vrsabharudho bhasmoddhulitavigrahah ॥ 5 ॥

samapriyassvaramayastrayimurtiranisvarah ।
sarvajnah paramatma ca somasuryagnilocanah ॥ 6 ॥

haviryajnamayassomah pancavaktrassadasivah ।
visvesvaro virabhadro gananathah prajapatih ॥ 7 ॥

hiranyareta durdharsah giriso giriso’naghah ।
bhujangabhusano bhargo giridhanva giripriyah ॥ 8 ॥

krttivasa puraratirbhagavan pramathadhipah ।
mrtyunjayassuksmatanurjagadvyapi jagadguruh ॥ 9 ॥

vyomakeso mahasenajanakascaruvikramah ।
rudro bhutapatih sthanurahirbhudhnyo digambarah ॥ 10 ॥

astamurtiranekatma sattvikassuddhavigrahah ।
sasvatah khandaparasurajah pasavimocakah ॥ 11 ॥

mrdah pasupatirdevo mahadevo’vyayo harih ।
bhaganetrabhidavyakto daksadhvaraharo harah ॥ 12 ॥

pusadantabhidavyagro sahasraksassahasrapat ।
apavargaprado’nantastarakah paramesvarah ॥ 13 ॥

phalasrutih ।
etadastottaram namnam satamamnayasammitam ।
sankarasya priya gauri japtva sambhuprasadadam ॥ 1 ॥

traikalyamanvaham devi varsamekam prayatnatah ।
avapa sa sarirardham prasadacchulapaninah ॥ 2 ॥

yastrisandhyam pathennityam namnamastottaram satam ।
satarudratriravrtya yatphalam labhate narah ॥ 3 ॥

tatphalam prapnuyannityamekavrttya nasamsayah ।
sakrdva namabhih pujya kulakotim samuddharet ॥ 4 ॥

bilvapatraih prasastaisca puspaisca tulasidalaih ।
tilaksatairyajedyastu jivanmukto na samsayah ॥ 5 ॥

iti srisivastottarasatanamastrotram samaptam ॥

Also Read:

Shri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top