Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Malayalam:

 ॥ ശ്രീശിവാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ 
നാരായണ ഉവാച ।
അസ്തി ഗുഹ്യതമം ഗൌരി നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
ശംഭോരഹം പ്രവക്ഷ്യാമി പഠതാം ശീഘ്രകാമദം ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീശിവാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ നാരായണഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീസദാശിവോ ദേവതാ । ഗൌരീ ഉമാ ശക്തിഃ ।
ശ്രീസാംബസദാശിവപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ ധ്യാനം –
ശാന്താകാരം ശിഖരിശയനം നീലകണ്ഠം സുരേശം
വിശ്വധാരം സ്ഫടികസദൃശം ശുഭ്രവര്‍ണം ശുഭാങ്ഗം ।
ഗൌരീകാന്തം ത്രിതയനയനം യോഗിഭിര്‍ധ്യാനഗംയം
വന്ദേ ശംഭും ഭവഭയഹരം സര്‍വലോകൈകനാഥം ॥

ശിവോ മഹേശ്വരശ്ശംഭുഃ പിനാകീ ശശിശേഖരഃ ।
വാമദേവോ വിരൂപാക്ഷഃ കപര്‍ദീ നീലലോഹിതഃ ॥ 1 ॥

ശങ്കരശ്ശൂലപാണിശ്ച ഖട്വാങ്ഗീ വിഷ്ണുവല്ലഭഃ ।
ശിപിവിഷ്ടോഽംബികാനാഥഃ ശ്രീകണ്ഠോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 2 ॥

ഭവശ്ശര്‍വസ്ത്രിലോകേശശ്ശിതികണ്ഠശ്ശിവാപ്രിയഃ ।
ഉഗ്രഃ കപാലീ കാമാരിഃ അന്ധകാസുരസൂദനഃ ॥ 3 ॥

ഗങ്ഗാധരോ ലലാടാക്ഷഃ കാലകാലഃ കൃപാനിധിഃ ।
ഭീമഃ പരശുഹസ്തശ്ച മൃഗപാണിര്‍ജടാധരഃ ॥ 4 ॥

കൈലാസവാസീ കവചീ കഠോരസ്ത്രിപുരാന്തകഃ ।
വൃഷാങ്കോ വൃഷഭാരൂഢോ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹഃ ॥ 5 ॥

സാമപ്രിയസ്സ്വരമയസ്ത്രയീമൂര്‍തിരനീശ്വരഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ പരമാത്മാ ച സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ॥ 6 ॥

ഹവിര്യജ്ഞമയസ്സോമഃ പഞ്ചവക്ത്രസ്സദാശിവഃ ।
വിശ്വേശ്വരോ വീരഭദ്രോ ഗണനാഥഃ പ്രജാപതിഃ ॥ 7 ॥

ഹിരണ്യരേതാ ദുര്‍ധര്‍ഷഃ ഗിരീശോ ഗിരിശോഽനഘഃ ।
ഭുജങ്ഗഭൂഷണോ ഭര്‍ഗോ ഗിരിധന്വാ ഗിരിപ്രിയഃ ॥ 8 ॥

കൃത്തിവാസാ പുരാരാതിര്‍ഭഗവാന്‍ പ്രമഥാധിപഃ ।
മൃത്യുഞ്ജയസ്സൂക്ഷ്മതനുര്‍ജഗദ്വ്യാപീ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 9 ॥

വ്യോമകേശോ മഹാസേനജനകശ്ചാരുവിക്രമഃ ।
രുദ്രോ ഭൂതപതിഃ സ്ഥാണുരഹിര്‍ഭുധ്ന്യോ ദിഗംബരഃ ॥ 10 ॥

അഷ്ടമൂര്‍തിരനേകാത്മാ സാത്ത്വികശ്ശുദ്ധവിഗ്രഹഃ ।
ശാശ്വതഃ ഖണ്ഡപരശുരജഃ പാശവിമോചകഃ ॥ 11 ॥

മൃഡഃ പശുപതിര്‍ദേവോ മഹാദേവോഽവ്യയോ ഹരിഃ ।
ഭഗനേത്രഭിദവ്യക്തോ ദക്ഷാധ്വരഹരോ ഹരഃ ॥ 12 ॥

പൂഷാദന്തഭിദവ്യഗ്രോ സഹസ്രാക്ഷസ്സഹസ്രപാത് ।
അപവര്‍ഗപ്രദോഽനന്തസ്താരകഃ പരമേശ്വരഃ ॥ 13 ॥

ഫലശ്രുതിഃ ।
ഏതദഷ്ടോത്തരം നാംനാം ശതമാംനായസമ്മിതം ।
ശങ്കരസ്യ പ്രിയാ ഗൌരീ ജപ്ത്വാ ശംഭുപ്രസാദദം ॥ 1 ॥

ത്രൈകാല്യമന്വഹം ദേവീ വര്‍ഷമേകം പ്രയത്നതഃ ।
അവാപ സാ ശരീരാര്‍ധം പ്രസാദാച്ഛൂലപാണിനഃ ॥ 2 ॥

യസ്ത്രിസന്ധ്യം പഠേന്നിത്യം നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
ശതരുദ്രത്രിരാവൃത്യാ യത്ഫലം ലഭതേ നരഃ ॥ 3 ॥

തത്ഫലം പ്രാപ്നുയാന്നിത്യമേകാവൃത്ത്യാ നസംശയഃ ।
സകൃദ്വാ നാമഭിഃ പൂജ്യ കുലകോടിം സമുദ്ധരേത് ॥ 4 ॥

ബില്വപത്രൈഃ പ്രശസ്തൈശ്ച പുഷ്പൈശ്ച തുലസീദലൈഃ ।
തിലാക്ഷതൈര്യജേദ്യസ്തു ജീവന്‍മുക്തോ ന സംശയഃ ॥ 5 ॥

ഇതി ശ്രീശിവാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്ത്രോത്രം സമാപ്തം ॥

Also Read:

Shri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top