Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada:

 ॥ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ 
ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ ।
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಗೌರಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಶಮ್ಭೋರಹಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪಠತಾಂ ಶೀಘ್ರಕಾಮದಮ್ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ । ಗೌರೀ ಉಮಾ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಮ್ಬಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಶಾನ್ತಾಕಾರಂ ಶಿಖರಿಶಯನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಧಾರಂ ಸ್ಫಟಿಕಸದೃಶಂ ಶುಭ್ರವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಮ್ ।
ಗೌರೀಕಾನ್ತಂ ತ್ರಿತಯನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವನ್ದೇ ಶಮ್ಭುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ॥

ಶಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರಶ್ಶಮ್ಭುಃ ಪಿನಾಕೀ ಶಶಿಶೇಖರಃ ।
ವಾಮದೇವೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 1 ॥

ಶಂಕರಶ್ಶೂಲಪಾಣಿಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟೋಽಮ್ಬಿಕಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 2 ॥

ಭವಶ್ಶರ್ವಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಶ್ಶಿತಿಕಂಠಶ್ಶಿವಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಉಗ್ರಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಮಾರಿಃ ಅನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಃ ॥ 3 ॥

ಗಂಗಾಧರೋ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ।
ಭೀಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಮೃಗಪಾಣಿರ್ಜಟಾಧರಃ ॥ 4 ॥

ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕವಚೀ ಕಠೋರಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷಭಾರೂಢೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 5 ॥

ಸಾಮಪ್ರಿಯಸ್ಸ್ವರಮಯಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರನೀಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 6 ॥

ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಮಯಸ್ಸೋಮಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಸ್ಸದಾಶಿವಃ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಗಣನಾಥಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 7 ॥

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ದುರ್ಧರ್ಷಃ ಗಿರೀಶೋ ಗಿರಿಶೋಽನಘಃ ।
ಭುಜಂಗಭೂಷಣೋ ಭರ್ಗೋ ಗಿರಿಧನ್ವಾ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 8 ॥

ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಪುರಾರಾತಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 9 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಮಹಾಸೇನಜನಕಶ್ಚಾರುವಿಕ್ರಮಃ ।
ರುದ್ರೋ ಭೂತಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣುರಹಿರ್ಭುಧ್ನ್ಯೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ॥ 10 ॥

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರನೇಕಾತ್ಮಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಶ್ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ ।
ಶಾಶ್ವತಃ ಖಂಡಪರಶುರಜಃ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ॥ 11 ॥

ಮೃಡಃ ಪಶುಪತಿರ್ದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋಽವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ ।
ಭಗನೇತ್ರಭಿದವ್ಯಕ್ತೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ಹರಃ ॥ 12 ॥

ಪೂಷಾದನ್ತಭಿದವ್ಯಗ್ರೋ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸ್ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದೋಽನನ್ತಸ್ತಾರಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 13 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಏತದಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಮಾಮ್ನಾಯಸಂಮಿತಂ ।
ಶಂಕರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಜಪ್ತ್ವಾ ಶಮ್ಭುಪ್ರಸಾದದಮ್ ॥ 1 ॥

ತ್ರೈಕಾಲ್ಯಮನ್ವಹಂ ದೇವೀ ವರ್ಷಮೇಕಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಅವಾಪ ಸಾ ಶರೀರಾರ್ಧಂ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಛೂಲಪಾಣಿನಃ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಶತರುದ್ರತ್ರಿರಾವೃತ್ಯಾ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನರಃ ॥ 3 ॥

ತತ್ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ನಿತ್ಯಮೇಕಾವೃತ್ತ್ಯಾ ನಸಂಶಯಃ ।
ಸಕೃದ್ವಾ ನಾಮಭಿಃ ಪೂಜ್ಯ ಕುಲಕೋಟಿಂ ಸಮುದ್ಧರೇತ್ ॥ 4 ॥

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪ್ರಶಸ್ತೈಶ್ಚ ಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ತುಲಸೀದಲೈಃ ।
ತಿಲಾಕ್ಷತೈರ್ಯಜೇದ್ಯಸ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತ್ರೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

Shri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top