Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Gita Lyrics in Kannada

Shiva Geetaa in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಗೀತಾ ॥

॥ ಶಿವ ಗೀತಾ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
1 ಶಿವಭಕ್ತ್ಯುತ್ಕರ್ಷನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 1 ॥ 40
2 ವೈರಾಗ್ಯೋಪದೇಶೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 2 ॥ 43
3 ವಿರಜಾದೀಕ್ಷಾನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 3 ॥ 35
4 ಶಿವಪ್ರದುರ್ಭಾವಾಖ್ಯಃ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 4 ॥ 52
5 ರಾಮಾಯ ವರಪ್ರದಾನಂ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 5 ॥ 41
6 ವಿಭೂತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 6 ॥ 60
7 ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 7 ॥ 47
8 ಪಿಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಕಥನಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 8 ॥ 70
9 ದೇಹಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯೋ ನಾಮ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 9 ॥ 51
10 ಜೀವಸ್ವರೂಪಕಥನಂ ನಾಮ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 10 ॥ 63
11 ಜೀವಗತ್ಯಾದಿನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 11 ॥ 45
12 ಉಪಾಸನಾಜ್ಞಾನಫಲಂ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 12 ॥ 42
13 ಮೋಕ್ಷಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 13 ॥ 38
14 ಪಂಚಕೋಶೋಪಪಾದನಂ ನಾಮ ಚತುರ್ದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 14 ॥ 45
15 ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 15 ॥ 42
16 ಗೀತಾಧಿಕಾರಿನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಷೋಡಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 16 ॥ 69 ಟ್ = 783

॥ ಶಿವ ಗೀತಾ ॥

ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।
ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಅಥಾತಃ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶುದ್ಧಂ ಕೈವಲ್ಯಮುಕ್ತಿದಂ ।
ಅನುಗ್ರಹಾನ್ಮಹೇಶಸ್ಯ ಭವದುಃಖಸ್ಯ ಭೇಷಜಂ ॥ 1 ॥

ನ ಕರ್ಮಣಾಮನುಷ್ಠಾನೈರ್ನ ದಾನೈಸ್ತಪಸಾಪಿ ವಾ ।
ಕೈವಲ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತ್ಯಃ ಕಿಂತು ಜ್ಞಾನೇನ ಕೇವಲಂ ॥ 2 ॥

ರಾಮಾಯ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಪಾರ್ವತೀಪತಿನಾ ಪುರಾ ।
ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಶಿವಗೀತಾಖ್ಯಾ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಾ ಹಿ ಸಾ ॥ 3 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ನೃಣಾಂ ಮುಕ್ತಿರ್ಧ್ರುವಂ ಭವೇತ್ ।
ಪುರಾ ಸನತ್ಕುಮಾರಾಯ ಸ್ಕಂದೇನಾಭಿಹಿತಾ ಹಿ ಸಾ ॥ 4 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರಃ ಪ್ರೋವಾಚ ವ್ಯಾಸಾಯ ಮುನಿಸತ್ತಮಾಃ ।
ಮಹ್ಯಂ ಕೃಪಾತಿರೇಕೇಣ ಪ್ರದದೌ ಬಾದರಾಯಣಃ ॥ 5 ॥

ಉಕ್ತಂ ಚ ತೇನ ಕಸ್ಮೈಚಿನ್ನ ದಾತವ್ಯಮಿದಂ ತ್ವಯಾ ।
ಸೂತಪುತ್ರಾನ್ಯಥಾ ದೇವಾಃ ಕ್ಷುಭ್ಯಂತಿ ಚ ಶಪಂತಿ ಚ ॥ 6 ॥

ಅಥ ಪೃಷ್ಟೋ ಮಯಾ ವಿಪ್ರಾ ಭಗವಾನ್ಬಾದರಾಯಣಃ ।
ಭಗವಂದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಕಿಂ ಕ್ಷುಭ್ಯಂತಿ ಶಪಂತಿ ಚ ॥ 7 ॥

ತಾಸಾಮತ್ರಾಸ್ತಿ ಕಾ ಹಾನಿರ್ಯಯಾ ಕುಪ್ಯಂತಿ ದೇವತಾಃ ।
ಪಾರಾಶರ್ಯೋಽಥ ಮಾಮಾಹ ಯತ್ಪೃಷ್ಟಂ ಶೃಣು ವತ್ಸ ತತ್ ॥ 8 ॥

ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಣೋ ವಿಪ್ರಾಃ ಸಂತಿ ಯೇ ಗೃಹಮೇಧಿನಃ ।
ತ ಏವ ಸರ್ವಫಲದಾಃ ಸುರಾಣಾಂ ಕಾಮಧೇನವಃ ॥ 9 ॥

ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಚ ಪೇಯಂ ಚ ಯದ್ಯದಿಷ್ಟಂ ಸುಪರ್ವಣಾಂ ।
ಅಗ್ನೌ ಹುತೇನ ಹವಿಷಾ ಸತ್ಸರ್ವಂ ಲಭ್ಯತೇ ದಿವಿ ॥ 10 ॥

ನಾನ್ಯದಸ್ತಿ ಸುರೇಶಾನಾಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ದಿವಿ ।
ದೋಗ್ಧ್ರೀ ಧೇನುರ್ಯಥಾ ನೀತಾ ದುಃಖದಾ ಗೃಹಮೇಧಿನಾಂ ॥ 11 ॥

ತಥೈವ ಜ್ಞಾನವಾನ್ವಿಪ್ರೋ ದೇವಾನಾಂ ದುಃಖದೋ ಭವೇತ್ ।
ತ್ರಿದಶಾಸ್ತೇನ ವಿಘ್ನಂತಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ವಿಷಯಂ ನೃಣಾಂ ॥ 12 ॥

ತತೋ ನ ಜಾಯತೇ ಭಕ್ತಿಃ ಶಿವೇ ಕಸ್ಯಾಪಿ ದೇಹಿನಃ ।
ತಸ್ಮಾದವಿದುಷಾಂ ನೈವ ಜಾಯತೇ ಶೂಲಪಾಣಿನಃ ॥ 13 ॥

ಯಥಾಕಥಂಚಿಜ್ಜಾತಾಪಿ ಮಧ್ಯೇ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯತೇ ನೃಣಾಂ ।
ಜಾತಂ ವಾಪಿ ಶಿವಜ್ಞಾನಂ ನ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಭಜತ್ಯಲಂ ॥ 14 ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ ॥

ಯದ್ಯೇವಂ ದೇವತಾ ವಿಘ್ನಮಾಚರಂತಿ ತನೂಭೃತಾಂ ।
ಪೌರುಷಂ ತತ್ರ ಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಯೇನ ಮುಕ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 15 ॥

ಸತ್ಯಂ ಸೂತಾತ್ಮಜ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ರೋಪಾಯೋಽಸ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈಃ ಪುಣ್ಯೈಃ ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 16 ॥

ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಾದಿಕರ್ಮಾಣಿ ತೇನಾಚರತಿ ಮಾನವಃ ।
ಶಿವಾರ್ಪಣಧಿಯಾ ಕಾಮಾನ್ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ ॥ 17 ॥

ಅನುಗ್ರಹಾತ್ತೇನ ಶಂಭೋರ್ಜಾಯತೇ ಸುದೃಢೋ ನರಃ ।
ತತೋ ಭೀತಾಃ ಪಲಾಯಂತೇ ವಿಘ್ನಂ ಹಿತ್ವಾ ಸುರೇಶ್ವರಾಃ ॥ 18 ॥

ಜಾಯತೇ ತೇನ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಚರಿತೇ ಚಂದ್ರಮೌಲಿನಃ ।
ಶೃಣ್ವತೋ ಜಾಯತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 19 ॥

ಬಹುನಾತ್ರ ವಿಮುಕ್ತೇನ ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಶಿವೇ ದೃಢಾ ।
ಮಹಾಪಾಪೋಪಪಾಪೌಘಕೋಟಿಗ್ರಸ್ತೋಽಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 20 ॥

ಅನಾದರೇಣ ಶಾಠ್ಯೇನ ಪರಿಹಾಸೇನ ಮಾಯಯಾ ।
ಶಿವಭಕ್ತಿರತಶ್ಚೇತ್ಸ್ಯಾದಂತ್ಯಜೋಽಪಿ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 21 ॥

ಏವಂ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।
ತಸ್ಯಾಂ ತು ವಿದ್ಯಮಾನಾಯಾಂ ಯಸ್ತು ಮರ್ತ್ಯೋ ನ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 22 ॥

ಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ತಸ್ಮಾದನ್ಯಃ ಕೋ ವಾಸ್ತಿ ಮೂಢಧೀಃ ।
ನಿಯಮಾದ್ಯಸ್ತು ಕುರ್ವೀತ ಭಕ್ತಿಂ ವಾ ದ್ರೋಹಮೇವ ವಾ ॥ 23 ॥

ತಸ್ಯಾಪಿ ಚೇತ್ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸೌ ಫಲಂ ಯಚ್ಛತಿ ವಾಂಛಿತಂ ।
ಋದ್ಧಂ ಕಿಂಚಿತ್ಸಮಾದಾಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಂ ಜಲಮೇವ ವಾ ॥ 24 ॥

ಯೋ ದತ್ತೇ ನಿಯಮೇನಾಸೌ ತಸ್ಮೈ ದತ್ತೇ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ತತ್ರಾಪ್ಯಶಕ್ತೋ ನಿಯಮಾನ್ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಂ ॥ 25 ॥

ಯಃ ಕರೋತಿ ಮಹೇಶಸ್ಯ ತಸ್ಮೈ ತುಷ್ಟೋ ಭವೇಚ್ಛಿವಃ ।
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಸ್ವಶಕ್ತೋಽಪಿ ಯಃ ಸ್ವಾಂತೇ ಚಿಂತಯೇಚ್ಛಿವಂ ॥ 26 ॥

ಗಚ್ಛನ್ಸಮುಪವಿಷ್ಟೋ ವಾ ತಸ್ಯಾಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ಚಂದನಂ ಬಿಲ್ವಕಾಷ್ಠಸ್ಯ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ವನಜಾನ್ಯಪಿ ॥ 27 ॥

ಫಲಾನಿ ತಾದೃಶಾನ್ಯೇವ ಯಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಕರಾಣಿ ವೈ ।
ದುಷ್ಕರಂ ತಸ್ಯ ಸೇವಾಯಾಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಭುವನತ್ರಯೇ ॥ 28 ॥

ವನ್ಯೇಷು ಯಾದೃಶೀ ಪ್ರೀತಿರ್ವರ್ತತೇ ಪರಮೇಶಿತುಃ ।
ಉತ್ತಮೇಷ್ವಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತಾದೃಶೀ ಗ್ರಾಮಜೇಷ್ವಪಿ ॥ 29 ॥

ತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತಾದೃಶಂ ದೇವಂ ಯಃ ಸೇವೇತಾನ್ಯದೇವತಾಂ ।
ಸ ಹಿ ಭಾಗೀರಥೀಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಷತೇ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾಂ ॥ 30 ॥

ಕಿಂತು ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ದುರಿತಂ ಕೋಟಿಜನ್ಮಸು ಸಂಚಿತಂ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶತೇ ನಾಯಮರ್ಥೋ ಮೋಹಾಂಧಚೇತಸಃ ॥ 31 ॥

ನ ಕಾಲನಿಯಮೋ ಯತ್ರ ನ ದೇಶಸ್ಯ ಸ್ಥಲಸ್ಯ ಚ ।
ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಂ ರಮತೇ ತಸ್ಯ ಧ್ಯಾನೇನ ಕೇವಲಂ ॥ 32 ॥

ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಶಿವಸ್ಯಾಸೌ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಅತಿಸ್ವಲ್ಪತರಾಯುಃ ಶ್ರೀರ್ಭೂತೇಶಾಂಶಾಧಿಪೋಽಪಿ ಯಃ ॥ 33 ॥

ಸ ತು ರಾಜಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ವಾದಿನಂ ಹಂತಿ ಸಾನ್ವಯಂ ।
ಕರ್ತಾಪಿ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮಕ್ಷಯೈಶ್ವರ್ಯವಾನಪಿ ॥ 34 ॥

ಶಿವಃ ಶಿವೋಽಹಮಸ್ಮೀತಿ ವಾದಿನಂ ಯಂ ಚ ಕಂಚನ ।
ಆತ್ಮನಾ ಸಹ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಭಾಗಿನಂ ಕುರುತೇ ಭೃಶಂ ॥ 35 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಪಾರಂ ಯಸ್ಯಾಥ ಯೇನ ವೈ ।
ಮುನಯಸ್ತತ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವ್ರತಂ ಪಾಶುಪತಾಭಿಧಂ ॥ 36 ॥

ಕೃತ್ವಾ ತು ವಿರಜಾಂ ದೀಕ್ಷಾಂ ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿಣಃ ।
ಜಪಂತೋ ವೇದಸಾರಾಖ್ಯಂ ಶಿವನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ ॥ 37 ॥

ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ತೇನ ಮರ್ತ್ಯತ್ವಂ ಶೈವೀಂ ತನುಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ ।
ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾಂಛಂಕರೋ ಲೋಕಶಂಕರಃ ॥ 38 ॥

ಭವತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮೇತ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಂ ವಃ ಪ್ರದಾಸ್ಯತಿ ।
ರಾಮಾಯ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಯತ್ಪ್ರಾದಾತ್ಕುಂಭಸಂಭವಃ ॥ 39 ॥

ತತ್ಸರ್ವಂ ವಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿನಃ ॥ 40 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಶಿವಭಕ್ತ್ಯುತ್ಕರ್ಷನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 1 ॥

ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ ॥

ಕಿಮರ್ಥಮಾಗತೋಽಗಸ್ತ್ಯೋ ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಂ ।
ಕಥಂ ವಾ ವಿರಜಾಂ ದೀಕ್ಷಾಂ ಕಾರಯಾಮಾಸ ರಾಘವಂ ।
ತತಃ ಕಿಮಾಪ್ತವಾನ್ ರಾಮಃ ಫಲಂ ತದ್ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 1 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ರಾವಣೇನ ಯದಾ ಸೀತಾಽಪಹೃತಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ।
ತದಾ ವಿಯೋಗದುಃಖೇನ ವಿಲಪನ್ನಾಸ ರಾಘವಃ ॥ 2 ॥

ನಿರ್ನಿದ್ರೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರಾಹಾರೋ ದಿವಾನಿಶಂ ।
ಮೋಕ್ತುಮೈಚ್ಛತ್ತತಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ಸಾನುಜೋ ರಘುನಂದನಃ ॥ 3 ॥

ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಪತಿರ್ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಮಾಗಮತ್ ।
ಅಥ ತಂ ಬೋಧಯಾಮಾಸ ಸಂಸಾರಾಸಾರತಾಂ ಮುನಿಃ ॥ 4 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ॥

ಕಿಂ ವಿಷೀದಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾಂತಾ ಕಸ್ಯ ವಿಚಾರ್ಯತಾಂ ।
ಜಡಃ ಕಿಂ ನು ವಿಜಾನಾತಿ ದೇಹೋಽಯಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಃ ॥ 5 ॥

ನಿರ್ಲೇಪಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಶ್ಚ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಆತ್ಮಾ ನ ಜಾಯತೇ ನೈವ ಮ್ರಿಯತೇ ನ ಚ ದುಃಖಭಾಕ್ ॥ 6 ॥

ಸೂರ್ಯೋಽಸೌ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷ್ಟ್ವೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
ತಥಾಪಿ ಚಾಕ್ಷುಷೈರ್ದೋಷೈರ್ನ ಕದಾಚಿದ್ವಿಲಿಪ್ಯತೇ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾಪಿ ತದ್ವದ್ದೃಶ್ಯೈರ್ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ।
ದೇಹೋಽಪಿ ಮಲಪಿಂಡೋಽಯಂ ಮುಕ್ತಜೀವೋ ಜಡಾತ್ಮಕಃ ॥ 8 ॥

ದಹ್ಯತೇ ವಹ್ನಿನಾ ಕಾಷ್ಠೈಃ ಶಿವಾದ್ಯೈರ್ಭಕ್ಷ್ಯತೇಽಪಿ ವಾ ।
ತಥಾಪಿ ನೈವ ಜಾನಾತಿ ವಿರಹೇ ತಸ್ಯ ಕಾ ವ್ಯಥಾ ॥ 9 ॥

ಸುವರ್ಣಗೌರೀ ದೂರ್ವಾಯಾ ದಲವಚ್ಛ್ಯಾಮಲಾಪಿ ವಾ ।
ಪೀನೋತ್ತುಂಗಸ್ತನಾಭೋಗಭುಗ್ನಸೂಕ್ಷ್ಮವಲಗ್ನಿಕಾ ॥ 10 ॥

ಬೃಹನ್ನಿತಂಬಜಘನಾ ರಕ್ತಪಾದಸರೋರುಹಾ ।
ರಾಕಾಚಂದ್ರಮುಖೀ ಬಿಂಬಪ್ರತಿಬಿಂಬರದಚ್ಛದಾ ॥ 11 ॥

ನೀಲೇಂದೀವರನೀಕಾಶನಯನದ್ವಯಶೋಭಿತಾ ।
ಮತ್ತಕೋಕಿಲಸಁಲ್ಲಾಪಾ ಮತ್ತದ್ವಿರದಗಾಮಿನೀ ॥ 12 ॥

ಕಟಾಕ್ಷೈರನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ಮಾಂ ಪಂಚೇಷುಶರೋತ್ತಮೈಃ ।
ಇತಿ ಯಾಂ ಮನ್ಯತೇ ಮೂಢ ಸ ತು ಪಂಚೇಷುಶಾಸಿತಃ ॥ 13 ॥

ತಸ್ಯಾವಿವೇಕಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ನೃಪ ।
ನ ಚ ಸ್ತ್ರೀ ನ ಪುಮಾನೇಷ ನೈವ ಚಾಯಂ ನಪುಂಸಕಃ ॥ 14 ॥

ಅಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ದೇಹೀ ಸ ಜೀವಿನಃ ।
ಯಾ ತನ್ವಂಗೀ ಮೃದುರ್ಬಾಲಾ ಮಲಪಿಂಡಾತ್ಮಿಕಾ ಜಡಾ ॥ 15 ॥

ಸಾ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ನ ಶೃಣೋತಿ ನ ಜಿಘ್ರತಿ ।
ಚರ್ಮಮಾತ್ರಾ ತನುಸ್ತಸ್ಯಾ ಬುದ್ಧ್ವಾ ತ್ಯಕ್ಷಸ್ವ ರಾಘವ ॥ 16 ॥

ಯಾ ಪ್ರಾಣಾದಧಿಕಾ ಸೈವ ಹಂತ ತೇ ಸ್ಯಾದ್ಘೃಣಾಸ್ಪದಂ ।
ಜಾಯಂತೇ ಯದಿ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ದೇಹಿನಃ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಾಃ ॥ 17 ॥

ಆತ್ಮಾ ಯದೇಕಲಸ್ತೇಷು ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಸನಾತನಃ ।
ಕಾ ಕಾಂತಾ ತತ್ರ ಕಃ ಕಾಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಸಹೋದರಾಃ ॥ 18 ॥

ನಿರ್ಮಿತಾಯಾಂ ಗೃಹಾವಲ್ಯಾಂ ತದವಚ್ಛಿನ್ನತಾಂ ಗತಂ ।
ನಭಸ್ತಸ್ಯಾಂ ತು ದಗ್ಧಾಯಾಂ ನ ಕಾಂಚಿತ್ಕ್ಷತಿಮೃಚ್ಛತಿ ॥ 19 ॥

ತದ್ವದಾತ್ಮಾಪಿ ದೇಹೇಷು ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಸನಾತನಃ ।
ಹನ್ಯಮಾನೇಷು ತೇಷ್ವೇವ ಸ ಸ್ವಯಂ ನೈವ ಹನ್ಯತೇ ॥ 20 ॥

ಹಂತಾ ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಹಂತುಂ ಹತಶ್ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಹತಂ ।
ತಾವುಭೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ ॥ 21 ॥

ಅಸ್ಮಾನ್ನೃಪಾತಿದುಃಖೇನ ಕಿಂ ಖೇದಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಾರಣಂ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂ ವಿದಿತ್ವೇದಂ ದುಃಖಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸುಖೀ ಭವ ॥ 22 ॥

ರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಮುನೇ ದೇಹಸ್ಯ ನೋ ದುಃಖಂ ನೈವ ಚೇತ್ಪರಮಾತ್ಮನಃ ।
ಸೀತಾವಿಯೋಗದುಃಖಾಗ್ನಿರ್ಮಾಂ ಭಸ್ಮೀಕುರುತೇ ಕಥಂ ॥ 23 ॥

ಸದಾಽನುಭೂಯತೇ ಯೋಽರ್ಥಃ ಸ ನಾಸ್ತೀತಿ ತ್ವಯೇರಿತಃ ।
ಜಾಯಾತಾಂ ತತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಕಥಂ ಮೇ ಮುನಿಪುಂಗವ ॥ 24 ॥

ಅನ್ಯೋಽತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಕೋ ಭೋಕ್ತಾ ಯೇನ ಜಂತುಃ ಪ್ರತಪ್ಯತೇ ।
ಸುಖಸ್ಯ ವಾಪಿ ದುಃಖಸ್ಯ ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ಮುನಿಸತ್ತಮ ॥ 25 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ॥

ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ಶಾಂಭವೀ ಮಾಯಾ ತಯಾ ಸಂಮೋಹ್ಯತೇ ಜಗತ್ ।
ಮಾಯಾ ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾನ್ಮಾಯಿನಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಂ ।26 ॥

ತಸ್ಯಾವಯವಭೂತೈಸ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್.
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೋಽನಂತೋ ವಿಭುರಾತ್ಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 27 ॥

ತಸ್ಯೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಹೃದಯೇ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸ್ಥಿತಃ ।
ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಾ ಯಥಾ ವಹ್ನೇರ್ಜಾಯಂತೇ ಕಾಷ್ಠಯೋಗತಃ ॥ 28 ॥

ಅನಾದಿಕರ್ಮಸಂಬದ್ಧಾಸ್ತದ್ವದಂಶಾ ಮಹೇಶಿತುಃ ।
ಅನಾದಿವಾಸನಾಯುಕ್ತಾಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಇತಿ ತೇ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 29 ॥

ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಶ್ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಿ ಚತುಷ್ಟಯಂ ।
ಅಂತಃಕರಣಮಿತ್ಯಾಹುಸ್ತತ್ರ ತೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಾಃ ॥ 30 ॥

ಜೀವತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಃ ಕರ್ಮಫಲಭೋಕ್ತಾರ ಏವ ತೇ ।
ತತೋ ವೈಷಯಿಕಂ ತೇಷಾಂ ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಮೇವ ವಾ ॥ 31 ॥

ತ ಏವ ಭುಂಜತೇ ಭೋಗಾಯತನೇಽಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರಕೇ ।
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೇತಿ ದ್ವಿವಿಧಂ ವಪುರುಚ್ಯತೇ ॥ 32 ॥

ಸ್ಥಾವರಾಸ್ತತ್ರ ದೇಹಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಗುಲ್ಮಲತಾದಯಃ ।
ಅಂಡಜಾಃ ಸ್ವೇದಜಾಸ್ತದ್ವದುದ್ಭಿಜ್ಜಾ ಇತಿ ಜಂಗಮಾಃ ॥ 33 ॥

ಯೋನಿಮನ್ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಶರೀರತ್ವಾಯ ದೇಹಿನಃ ।
ಸ್ಥಾಣುಮನ್ಯೇಽನುಸಂಯಂತಿ ಯಥಾಕರ್ಮ ಯಥಾಶ್ರುತಂ ॥ 34 ॥

ಸುಖ್ಯಹಂ ದುಃಖ್ಯಹಂ ಚೇತಿ ಜೀವ ಏವಾಭಿಮನ್ಯತೇ ।
ನಿರ್ಲೇಪೋಽಪಿ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮೋಹಿತಃ ಶಂಭುಮಾಯಯಾ ॥ 35 ॥

ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭೋ ಮದೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮೇವ ಚ ।
ಮೋಹಶ್ಚೇತ್ಯರಿಷಡ್ವರ್ಗಮಹಂಕಾರಗತಂ ವಿದುಃ ॥ 36 ॥

ಸ ಏವ ಬಧ್ಯತೇ ಜೀವಃ ಸ್ವಪ್ನಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಯೋಃ ।
ಸುಷುಪ್ತೌ ತದಭಾವಾಚ್ಚ ಜೀವಃ ಶಂಕರತಾಂ ಗತಃ ॥ 37 ॥

ಸ ಏವ ಮಾಯಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಕಾರಣಂ ಸುಖದುಃಖಯೋಃ ।
ಶುಕ್ತೋ ರಜತವದ್ವಿಶ್ವಂ ಮಾಯಯಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಶಿವೇ ॥ 38 ॥

ತತೋ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನೇನ ನ ಕೋಽಪ್ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ದುಃಖಭಾಕ್ ।
ತತೋ ವಿರಮ ದುಃಖಾತ್ತ್ವಂ ಕಿಂ ಮುಧಾ ಪರಿತಪ್ಯಸೇ ॥ 39 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಮುನೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ತಥ್ಯಂ ಯನ್ಮದಗ್ರೇ ತ್ವಯೇರಿತಂ ।
ತಥಾಪಿ ನ ಜಹಾತ್ಯೇತತ್ಪ್ರಾರಬ್ಧಾದೃಷ್ಟಮುಲ್ಬಣಂ ॥ 40 ॥

ಮತ್ತಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಯಥಾ ಮದ್ಯಂ ನಷ್ಟಾವಿದ್ಯಮಪಿ ದ್ವಿಜಂ ।
ತದ್ವತ್ಪ್ರಾರಬ್ಧಭೋಗೋಽಪಿ ನ ಜಹಾತಿ ವಿವೇಕಿನಂ ॥ 41 ॥

ತತಃ ಕಿಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಸಚಿವಃ ಸ್ಮರಃ ।
ಬಾಧತೇ ಮಾಂ ದಿವಾರಾತ್ರಮಹಂಕಾರೋಽಪಿ ತಾದೃಶಃ ॥ 42 ॥

ಅತ್ಯಂತಪೀಡಿತೋ ಜೀವಃ ಸ್ಥೂಲದೇಹಂ ವಿಮುಂಚತಿ ।
ತಸ್ಮಾಜ್ಜೀವಾಪ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಮುಪಾಯಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ದ್ವಿಜ ॥ 43 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ವೈರಾಗ್ಯೋಪದೇಹೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 2 ॥

ಅಥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ॥

ನ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ವಚಃ ಪಥ್ಯಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಪೀಡಿತಃ ।
ಹಿತಂ ನ ರೋಚತೇ ತಸ್ಯ ಮುಮೂರ್ಷೋರಿವ ಭೇಷಜಂ ॥ 1 ॥

ಮಧ್ಯೇಸಮುದ್ರಂ ಯಾ ನೀತಾ ಸೀತಾ ದೈತ್ಯೇನ ಮಾಯಿನಾ ।
ಆಯಾಸ್ಯತಿ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾ ಕಥಂ ತವ ಸಂನಿಧಿಂ ॥ 2 ॥

ಬಧ್ಯಂತೇ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾ ದ್ವಾರಿ ಮರ್ಕಟಯೂಥವತ್ ।
ಕಿಂ ಚ ಚಾಮರಧಾರಿಣ್ಯೋ ಯಸ್ಯ ಸಂತಿ ಸುರಾಂಗನಾಃ ॥ 3 ॥

ಭುಂಕ್ತೇ ತ್ರಿಲೋಕೀಮಖಿಲಾಂ ಯಃ ಶಂಭುವರದರ್ಪಿತಃ ।
ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ ತಸ್ಯ ಜಯಃ ಕಥಂ ತವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 4 ॥

ಇಂದ್ರಜಿನ್ನಾಮ ಪುತ್ರೋ ಯಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ತೀಶವರೋದ್ಧತಃ ।
ತಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಸಂಗರೇ ದೇವಾ ಬಹುವಾರಂ ಪಲಾಯಿತಾಃ ॥ 5 ॥

ಕುಂಭಕರ್ಣಾಹ್ವಯೋ ಭ್ರಾತಾ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸುರಸೂದನಃ ।
ಅನ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಸಂಯುಕ್ತಶ್ಚಿರಜೀವೀ ಬಿಭೀಷಣಃ ॥ 6 ॥

ದುರ್ಗಂ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಲಂಕಾಖ್ಯಂ ದುರ್ಜೇಯಂ ದೇವದಾನವೈಃ ।
ಚತುರಂಗಬಲಂ ಯಸ್ಯ ವರ್ತತೇ ಕೋಟಿಸಂಖ್ಯಯಾ ॥ 7 ॥

ಏಕಾಕಿನಾ ತ್ವಯಾ ಜೇಯಃ ಸ ಕಥಂ ನೃಪನಂದನ ।
ಆಕಾಂಕ್ಷತೇ ಕರೇ ಧರ್ತುಂ ಬಾಲಶ್ಚಂದ್ರಮಸಂ ಯಥಾ ।
ತಥಾ ತ್ವಂ ಕಾಮಮೋಹೇನ ಜಯಂ ತಸ್ಯಾಭಿವಾಂಛಸಿ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಽಹಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರ್ಯಾ ಮೇ ರಕ್ಷಸಾ ಹೃತಾ ।
ಯದಿ ತಂ ನ ನಿಹನ್ಮ್ಯಾಶು ಜೀವನೇ ಮೇಽಸ್ತಿ ಕಿಂ ಫಲಂ ॥ 9 ॥

ಅತಸ್ತೇ ತತ್ತ್ವಬೋಧೇನ ನ ಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ದಹಂತ್ಯೇತೇ ತನುಂ ಮಮ ॥ 10 ॥

ಅಹಂಕಾರೋಽಪಿ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಜೀವನಂ ಹಂತುಮುದ್ಯತಃ ।
ಹೃತಾಯಾಂ ನಿಜಕಾಂತಾಯಾಂ ಶತ್ರುಣಾಽವಮತಸ್ಯ ವಾ ॥ 11 ॥

ಯಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಬುಭುತ್ಸಾ ಸ್ಯಾತ್ಸ ಲೋಕೇ ಪುರುಷಾಧಮಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಯ ವಧೋಪಾಯಂ ಲಂಘಯಿತ್ವಾಂಬುಧಿಂ ರಣೇ ॥ 12 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ॥

ಏವಂ ಚೇಚ್ಛರಣಂ ಯಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮವ್ಯಯಂ ।
ಸ ಚೇತ್ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯತಿ ॥ 13 ॥

ದೇವೈರಜೇಯಃ ಶಕ್ರಾದ್ಯೈರ್ಹರಿಣಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ವಾ ।
ಸ ತೇ ವಧ್ಯಃ ಕಥಂ ವಾ ಸ್ಯಾಚ್ಛಂಕರಾನುಗ್ರಹಂ ವಿನಾ ॥

ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ದೀಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿರಜಾಮಾರ್ಗಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ತೇನ ಮಾರ್ಗೇನ ಮರ್ತ್ಯತ್ವಂ ಹಿತ್ವಾ ತೇಜೋಮಯೋ ಭವ ॥ 15 ॥

ಯೇನ ಹತ್ವಾ ರಣೇ ಶತ್ರೂನ್ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ।
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೂಮಂಡಲೇ ಚಾಂತೇ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 16 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಅಥ ಪ್ರಣಮ್ಯ ರಾಮಸ್ತಂ ದಂಡವನ್ಮುನಿಸತ್ತಮಂ ।
ಉವಾಚ ದುಃಖನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ ॥ 17 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಮುನೇ ಜಾತೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥೋ ಮಮಾಗತಃ ।
ಪೀತಾಂಬುಧಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತ್ವಂ ಯದಿ ಮೇ ಕಿಮು ದುರ್ಲಭಂ ।
ಅತಸ್ತ್ವಂ ವಿರಜಾಂ ದೀಕ್ಷಾಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ॥ 18 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ॥

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಸೋಮವಾರೇ ಆರ್ದ್ರಾಯಾಂ ವಾ ಸಮಾರಭೇತ್ ॥ 19 ॥

ಯಂ ವಾಯುಮಾಹುರ್ಯಂ ರುದ್ರಂ ಯಮಗ್ನಿಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ।
ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಚಾಹುಃ ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಶಿವಂ ॥ 20 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜನಕಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಹ್ನೇರ್ವಾಯೋಃ ಸದಾಶಿವಂ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾಗ್ನಿನಾಽವಸಥ್ಯಾಗ್ನಿಂ ವಿಶೋಧ್ಯ ಚ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ॥ 21 ॥

ಪಂಚಭೂತಾನಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಗುಣವಿಧಿಕ್ರಮಾತ್ ।
ಮಾತ್ರಾಃ ಪಂಚ ಚತಸ್ರಶ್ಚ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾದಿಸ್ತತಃ ಪರಂ ॥ 22 ॥

ಏಕಮಾತ್ರಮಮಾತ್ರಂ ಹಿ ದ್ವಾದಶಾಂತಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ।
ಸ್ಥಿತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯಾಮೃತೋ ಭೂತ್ವಾ ವ್ರತಂ ಪಾಶುಪತಂ ಚರೇತ್ ॥ 23 ॥

ಇದಂ ವ್ರತಂ ಪಾಶುಪತಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಾಸತಃ ।
ಪ್ರಾತರೇವಂ ತು ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ನಿಧಾಯಾಗ್ನಿಂ ಸ್ವಶಾಖಯಾ ॥ 24 ॥

ಉಪೋಷಿತಃ ಶುಚಿಃ ಸ್ನಾತಃ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಶುಕ್ಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಶ್ಚ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ॥ 25 ॥

ಜುಹುಯಾದ್ವಿರಜಾಮಂತ್ರೈಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಭಿಸ್ತತಃ ।
ಅನುವಾಕಾಂತಮೇಕಾಗ್ರಃ ಸಮಿದಾಜ್ಯಚರೂನ್ಪೃಥಕ್ ॥ 26 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯಗ್ನಿಂ ಸಮಾರೋಪ್ಯ ಯಾತೇ ಅಗ್ನೇತಿ ಮಂತ್ರತಃ ।
ಭಸ್ಮಾದಾಯಾಗ್ನಿರಿತ್ಯಾದ್ಯೈರ್ವಿಮೃಜ್ಯಾಂಗಾನಿ ಸಂಸ್ಪೃಶೇತ್ ॥ 27 ॥

ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ನೋ ಭವೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ಮಹಾಪಾತಕಸಂಭವೈಃ ।
ಪಾಪೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಸತ್ಯಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಚ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 28 ॥

ವೀರ್ಯಮಗ್ನೇರ್ಯತೋ ಭಸ್ಮ ವೀರ್ಯವಾನ್ಭಸ್ಮಸಂಯುತಃ ।
ಭಸ್ಮಸ್ನಾನರತೋ ವಿಪ್ರೋ ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ 29 ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಏವಂ ಕುರು ಮಹಾಭಾಗ ಶಿವನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ ॥ 30 ॥

ಇದಂ ತು ಸಂಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇನ ಸರ್ವಾರ್ಥಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ।
ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರದದೌ ತಸ್ಮೈ ಶಿವನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ ॥ 31 ॥

ವೇದಸಾರಾಭಿಧಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕಾರಕಂ ।
ಉಕ್ತಂ ಚ ತೇನ ರಾಮ ತ್ವಂ ಜಪ ನಿತ್ಯಂ ದಿವಾನಿಶಂ ॥ 32 ॥

ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಕಂ ।
ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತಿ ತೇನ ತ್ವಂ ಶತ್ರೂನ್ಹತ್ವಾಽಽಪ್ಸ್ಯಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂ ॥ 33 ॥

ತಸ್ಯೈವಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾತ್ಸಮುದ್ರಂ ಶೋಷಯಿಷ್ಯಸಿ ।
ಸಂಹಾರಕಾಲೇ ಜಗತಾಮಸ್ತ್ರಂ ತತ್ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ ॥ 34 ॥

ತದಲಾಭೇ ದಾನವಾನಾಂ ಜಯಸ್ತವ ಸುದುರ್ಲಭಃ ।
ತಸ್ಮಾಲ್ಲಬ್ಧಂ ತದೇವಾಸ್ತ್ರಂ ಶರಣಂ ಯಾಹಿ ಶಂಕರಂ ॥ 35 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ವಿರಜಾದೀಕ್ಷಾನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಿಜಾಶ್ರಮಂ ।
ಅಥ ರಾಮಗಿರೌ ರಾಮಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಗೋದಾವರೀತಟೇ ॥ 1 ॥

ಶಿವಲಿಂಗಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ದೀಕ್ಷಾಂ ಯಥಾವಿಧಿ ।
ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣೈರ್ಯುತಃ ॥ 2 ॥

ಅಭಿಷಿಚ್ಯ ಜಲೈಃ ಪುಣ್ಯೈರ್ಗೌತಮೀಸಿಂಧುಸಂಭವೈಃ ।
ಅರ್ಚಯಿತ್ವಾ ವನ್ಯಪುಷ್ಪೈಸ್ತದ್ವದ್ವನ್ಯಫಲೈರಪಿ ॥ 3 ॥

ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ನೋ ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರಜಪನ್ನಕ್ತಂದಿವಮನನ್ಯಧೀಃ ॥ 4 ॥

ಮಾಸಮೇಕಂ ಫಲಾಹಾರೋ ಮಾಸಂ ಪರ್ಣಾಶನಃ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಾಸಮೇಕಂ ಜಲಾಹಾರೋ ಮಾಸಂ ಚ ಪವನಾಶನಃ ॥ 5 ॥

ಶಾಂತೋ ದಾಂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಧ್ಯಾಯನ್ನೇವಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ಸಮಾಸೀನಮುಮಾದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣಂ ॥ 6 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಂ ತ್ರಿನಯನಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪಿಂಗಜಟಾಧರಂ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಂ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ ವರದಾಭಯಧಾರಿಣಂ ॥ 8 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಂ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಂ ತ್ರಿಶೂಲಡಮರೂಧರಂ ॥ 9 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ಧ್ರುವಮಕ್ಷರಮವ್ಯಯಂ ।
ಏವಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಜಪತೋ ಗತಂ ಮಾಸಚತುಷ್ಟಯಂ ॥ 10 ॥

ಅಥ ಜಾತೋ ಮಹಾನಾದಃ ಪ್ರಲಯಾಂಬುದಭೀಷಣಃ ।
ಸಮುದ್ರಮಥನೋದ್ಭೂತಮಂದರಾವನಿಭೃದ್ಧ್ವನಿಃ ॥ 11 ॥

ರುದ್ರಬಾಣಾಗ್ನಿಸಂದೀಪ್ತಭ್ರಶ್ಯತ್ತ್ರಿಪುರವಿಭ್ರಮಃ ।
ತಮಾಕರ್ಣ್ಯಾಥ ಸಂಭ್ರಾಂತೋ ಯಾವತ್ಪಶ್ಯತಿ ಪುಷ್ಕರಂ ॥ 12 ॥

ತಾವದೇವೋ ಮಹಾತೇಜೋ ಸಮಸ್ಯಾಸೀತ್ಪುರೋ ದ್ವಿಜಾಃ ।
ತೇಜಸಾ ತೇನ ಸಂಭ್ರಾಂತೋ ನಾಪಶ್ಯತ್ಸ ದಿಶೋ ದಶ ॥ 13 ॥

ಅಂಧೀಕೃತೇಕ್ಷಣಸ್ತೂರ್ಣಂ ಮೋಹಂ ಯಾತೋ ನೃಪಾತ್ಮಜಃ ।
ವಿಚಿಂತ್ಯ ತರ್ಕಯಾಮಾಸ ದೈತ್ಯಮಾಯಾಂ ದ್ವಿಜೇಶ್ವರಾಃ ॥ 14 ॥

ಅಥೋತ್ಥಾಯ ಮಹಾವೀರಃ ಸಜ್ಜಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಕಂ ಧನುಃ ।
ಅವಿಧ್ಯನ್ನಿಶಿತೈರ್ಬಾಣೈರ್ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರೈರಭಿಮಂತ್ರಿತೈಃ ॥ 15 ॥

ಆಗ್ನೇಯಂ ವಾರುಣಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಮೋಹನಂ ಸೌರಪಾರ್ವತಂ ।
ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಂ ಮಹಾಚಕ್ರಂ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಚ ವೈಷ್ಣವಂ ॥ 16 ॥

ರೌದ್ರಂ ಪಾಶುಪತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಕೌಬೇರಂ ಕುಲಿಶಾನಿಲಂ ।
ಭಾರ್ಗವಾದಿಬಹೂನ್ಯಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಯಂ ಪ್ರಾಯುಂಕ್ತ ರಾಘವಃ ॥ 17 ॥

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೇಜಸಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾನ್ಯಸ್ಯ ಮಹೀಪತೇಃ ।
ವಿಲೀನಾನಿ ಮಹಾಭ್ರಸ್ಯ ಕರಕಾ ಇವ ನೀರಧೌ ॥ 18 ॥

ತತಃ ಕ್ಷಣೇನ ಜಜ್ವಾಲ ಧನುಸ್ತಸ್ಯ ಕರಚ್ಚ್ಯುತಂ ।
ತೂಣೀರಂ ಚಾಂಗುಲಿತ್ರಾಣಂ ಗೋಧಿಕಾಪಿ ಮಹೀಪತೇ ॥ 19 ॥

ತದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಭೀತಃ ಪಪಾತ ಭುವಿ ಮೂರ್ಚ್ಛಿತಃ ।
ಅಥಾಕಿಂಚಿತ್ಕರೋ ರಾಮೋ ಜಾನುಭ್ಯಾಮವನಿಂ ಗತಃ ॥ 20 ॥

ಮೀಲಿತಾಕ್ಷೋ ಭಯಾವಿಷ್ಟಃ ಶಂಕರಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ।
ಸ್ವರೇಣಾಪ್ಯುಚ್ಚರನ್ನುಚ್ಚೈಃ ಶಂಭೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ ॥ 21 ॥

ಶಿವಂ ಚ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ಪ್ರಣನಾಮ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಪುನಶ್ಚ ಪೂರ್ವವಚ್ಚಾಸೀಚ್ಛಬ್ದೋ ದಿಙ್ಮಂಡಲಂ ಗ್ರಸನ್ ॥ 22 ॥

ಚಚಾಲ ವಸುಧಾ ಘೋರಂ ಪರ್ವತಾಶ್ಚ ಚಕಂಪಿರೇ ।
ತತಃ ಕ್ಷಣೇನ ಶೀತಾಂಶುಶೀತಲಂ ತೇಜ ಆಪತತ್ ॥ 23 ॥

ಉನ್ಮೀಲಿತಾಕ್ಷೋ ರಾಮಸ್ತು ಯಾವದೇತತ್ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ।
ತಾವದ್ದದರ್ಶ ವೃಷಭಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಂ ॥ 24 ॥

ಪೀಯೂಷಮಥನೋದ್ಭೂತನವನೀತಸ್ಯ ಪಿಂಡವತ್ ।
ಪ್ರೋತಸ್ವರ್ಣಂ ಮರಕತಚ್ಛಾಯಶೃಂಗದ್ವಯಾನ್ವಿತಂ ॥ 25 ॥

ನೀಲರತ್ನೇಕ್ಷಣಂ ಹ್ರಸ್ವಕಂಠಕಂಬಲಭೂಷಿತಂ ।
ರತ್ನಪಲ್ಯಾಣಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿಬದ್ಧಂ ಶ್ವೇತಚಾಮರೈಃ ॥ 26 ॥

ಘಂಟಿಕಾಘರ್ಘರೀಶಬ್ದೈಃ ಪೂರಯಂತಂ ದಿಶೋ ದಶ ।
ತತ್ರಾಸೀನಂ ಮಹಾದೇವಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕವಿಗ್ರಹಂ ॥ 27 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಕೋಟಿಶೀತಾಂಶುಶೀತಲಂ.
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ॥ 28 ॥

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪಿಂಗಜಟಾಧರಂ ।
ನೀಲಕಂಠಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ ॥ 29 ॥

ನಾನಾವಿಧಾಯುಧೋದ್ಭಾಸಿದಶಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ।
ಯುವಾನಂ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ॥ 30 ॥

ತತ್ರೈವ ಚ ಸುಖಾಸೀನಾಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಂ ।
ನೀಲೇಂದೀವರದಾಮಾಭಾಮುದ್ಯನ್ಮರಕತಪ್ರಭಾಂ ॥ 31 ॥

ಮುಕ್ತಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಂ ರಾತ್ರಿಂ ತಾರಾಂಚಿತಾಮಿವ ।
ವಿಂಧ್ಯಕ್ಷಿತಿಧರೋತ್ತುಂಗಕುಚಭಾರಭರಾಲಸಾಂ ॥ 32 ॥

ಸದಸತ್ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಟಮಧ್ಯದೇಶಾಂತರಾಂಬರಾಂ ।
ದಿವ್ಯಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಂ ॥ 33 ॥

ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಂ ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನಾಂ ।
ಅಲಕೋದ್ಭಾಸಿವದನಾಂ ತಾಂಬೂಲಗ್ರಾಸಶೋಭಿತಾಂ ॥ 34 ॥

ಶಿವಾಲಿಂಗನಸಂಜಾತಪುಲಕೋದ್ಭಾಸಿವಿಗ್ರಹಾಂ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಢ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮಾತರಮಂಬಿಕಾಂ ॥ 35 ॥

ಸೌಂದರ್ಯಸಾರಸಂದೋಹಾಂ ದದರ್ಶ ರಘುನಂದನಃ ।
ಸ್ವಸ್ವವಾಹನಸಂಯುಕ್ತಾನ್ನಾನಾಯುಧಲಸತ್ಕರಾನ್ ॥ 36 ॥

ಬೃಹದ್ರಥಂತರಾದೀನಿ ಸಾಮಾನಿ ಪರಿಗಾಯತಃ ।
ಸ್ವಸ್ವಕಾಂತಾಸಮಾಯುಕ್ತಾಂದಿಕ್ಪಾಲಾನ್ಪರಿತಃ ಸ್ಥಿತಾನ್ ॥ 37 ॥

ಅಗ್ರಗಂ ಗರುಡಾರೂಢಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಂ ।
ಕಾಲಾಂಬುದಪ್ರತೀಕಾಶಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ್ಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಯುತಂ ॥ 38 ॥

ಜಪಂತಮೇಕಮನಸಾ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಂ ಜನಾರ್ದನಂ ।
ಪಶ್ಚಾಚ್ಚತುರ್ಮುಖಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಹಂಸವಾಹನಂ ॥ 39 ॥

ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರೈಶ್ಚತುರ್ವೇದರುದ್ರಸೂಕ್ತೈರ್ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ಸ್ತುವಂತಂ ಭಾರತೀಯುಕ್ತಂ ದೀರ್ಘಕೂರ್ಚಂ ಜಟಾಧರಂ ॥ 40 ॥

ಅಥರ್ವಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಸ್ತುವಂತಂ ಮುನಿಮಂಡಲಂ ।
ಗಂಗಾದಿತಟಿನೀಯುಕ್ತಮಂಬುಧಿಂ ನೀಲವಿಗ್ರಹಂ ॥ 41 ॥

ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಮಂತ್ರೇಣ ಸ್ತುವಂತಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ ।
ಅನಂತಾದಿಮಹಾನಾಗಾನ್ಕೈಲಾಸಗಿರಿಸನ್ನಿಭಾನ್ ॥ 42 ॥

ಕೈವಲ್ಯೋಪನಿಷತ್ಪಾಠಾನ್ಮಣಿರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾನ್ ।
ಸುವರ್ಣವೇತ್ರಹಸ್ತಾಢ್ಯಂ ನಂದಿನಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 43 ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಮೂಷಕಾರೂಢಂ ಗಣೇಶಂ ಪರ್ವತೋಪಮಂ ।
ಮಯೂರವಾಹನಾರೂಢಮುತ್ತರೇ ಷಣ್ಮುಖಂ ತಥಾ ॥ 44 ॥

ಮಹಾಕಾಲಂ ಚ ಚಂಡೇಶಂ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ಭೀಷಣಾಕೃತಿಂ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಜ್ವಲದ್ದಾವಾಗ್ನಿಸನ್ನಿಭಂ ॥ 45 ॥

ತ್ರಿಪಾದಂ ಕುಟಿಲಾಕಾರಂ ನಟದ್ಭೃಂಗಿರಿಟಿಂ ಪುರಃ ।
ನಾನಾವಿಕಾರವದನಾನ್ಕೋಟಿಶಃ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾನ್ ॥ 46 ॥

ನಾನಾವಾಹನಸಂಯುಕ್ತಂ ಪರಿತೋ ಮಾತೃಮಂಡಲಂ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಜಪಾಸಕ್ತಾನ್ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾದಿಕಾನ್ ॥ 47 ॥

ದಿವ್ಯರುದ್ರಕಗೀತಾನಿ ಗಾಯತ್ಕಿನ್ನರವೃಂದಕಂ ।
ತತ್ರ ತ್ರೈಯಂಬಕಂ ಮಂತ್ರಂ ಜಪದ್ದ್ವಿಜಕದಂಬಕಂ ॥ 48 ॥

ಗಾಯಂತಂ ವೀಣಯಾ ಗೀತಂ ನೃತ್ಯಂತಂ ನಾರದಂ ದಿವಿ ।
ನೃತ್ಯತೋ ನಾಟ್ಯನೃತ್ಯೇನ ರಂಭಾದೀನಪ್ಸರೋಗಣಾನ್ ॥ 49 ॥

ಗಾಯಚ್ಚಿತ್ರರಥಾದೀನಾಂ ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಕದಂಬಕಂ ।
ಕಂಬಲಾಶ್ವತರೌ ಶಂಭುಕರ್ಣಭೂಷಣತಾಂ ಗತೌ ॥ 50 ॥

ಗಾಯಂತೌ ಪನ್ನಗೌ ಗೀತಂ ಕಪಾಲಂ ಕಂಬಲಂ ತಥಾ ।
ಏವಂ ದೇವಸಭಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃತಾರ್ಥೋ ರಘುನಂದನಃ ॥ 51 ॥

ಹರ್ಷಗದ್ಗದಯಾ ವಾಚಾ ಸ್ತುವಂದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ದಿವ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಪ್ರಣನಾಮ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 52 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಶಿವಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಾಖ್ಯಶ್ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 4 ॥

ಅಥ ಪಞ್ಹಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಅಥ ಪ್ರಾದುರಭೂತ್ತತ್ರ ಹಿರಣ್ಮಯರಥೋ ಮಹಾನ್ ।
ಅನೇಕದಿವ್ಯರತ್ನಾಂಶುಕಿರ್ಮೀರಿತದಿಗಂತರಃ ॥ 1 ॥

ನದ್ಯುಪಾಂತಿಕಪಂಕಾಢ್ಯಮಹಾಚಕ್ರಚತುಷ್ಟಯಃ ।
ಮುಕ್ತಾತೋರಣಸಂಯುಕ್ತಃ ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಶತಾವೃತಃ ॥ 2 ॥

ಶುದ್ಧಹೇಮಖಲೀನಾಢ್ಯತುರಂಗಗಣಸಂಯುತಃ ।
ಶುಕ್ತಾವಿತಾನವಿಲಸದೂರ್ಧ್ವದಿವ್ಯವೃಷಧ್ವಜಃ ॥ 3 ॥

ಮತ್ತವಾರಣಿಕಾಯುಕ್ತಃ ಪಟ್ಟತಲ್ಪೋಪಶೋಭಿತಃ ।
ಪಾರಿಜಾತತರೂದ್ಭೂತಪುಷ್ಪಮಾಲಾಭಿರಂಚಿತಃ ॥ 4 ॥

ಮೃಗನಾಭಿಸಮುದ್ಭೂತಕಸ್ತೂರಿಮದಪಂಕಿಲಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಗಧೂಪೋತ್ಥಗಂಧಾಕೃಷ್ಟಮಧುವ್ರತಃ ॥ 5 ॥

ಸಂವರ್ತಘನಘೋಷಾಢ್ಯೋ ನಾನಾವಾದ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ ।
ವೀಣಾವೇಣುಸ್ವನಾಸಕ್ತಕಿನ್ನರೀಗಣಸಂಕುಲಃ ॥ 6 ॥

ಏವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಥಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವೃಷಾದುತ್ತೀರ್ಯ ಶಂಕರಃ ।
ಅಂಬಯಾ ಸಹಿತಸ್ತತ್ರ ಪಟ್ಟತಲ್ಪೇಽವಿಶತ್ತದಾ ॥ 7 ॥

ನೀರಾಜನೈಃ ಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಶ್ವೇತಚಾಮರಚಾಲನೈಃ ।
ದಿವ್ಯವ್ಯಜನಪಾತೈಶ್ಚ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 8 ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಂಕಣನಿಧ್ವಾನೈರ್ಮಂಜುಮಂಜೀರಸಿಂಜಿತೈಃ ।
ವೀಣಾವೇಣುಸ್ವನೈರ್ಗೀತೈಃ ಪೂರ್ಣಮಾಸೀಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ॥ 9 ॥

ಶುಕಕೇಕಿಕುಲಾರಾವೈಃ ಶ್ವೇತಪಾರಾವತಸ್ವನೈಃ ।
ಉನ್ನಿದ್ರಭೂಷಾಫಣಿನಾಂ ದರ್ಶನಾದೇವ ಬರ್ಹಿಣಃ ॥ 10 ॥

ನನೃತುರ್ದರ್ಶಯಂತಃ ಸರ್ವಾಂಶ್ಚಂದ್ರಕಾನ್ಕೋಟಿಸಂಖ್ಯಯಾ ।
ಪ್ರಣಮಂತಂ ತತೋ ರಾಮಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ ॥ 11 ॥

ಆನಿನಾಯ ರಥಂ ದಿವ್ಯಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ ।
ಕಮಂಡಲುಜಲೈಃ ಸ್ವಚ್ಛೈಃ ಸ್ವಯಮಾಚಮ್ಯ ಯತ್ನತಃ ॥ 12 ॥

ಸಮಾಚಮ್ಯಾಥ ಪುರತಃ ಸ್ವಾಂಕೇ ರಾಮಮುಪಾನಯತ್ ।
ಅಥ ದಿವ್ಯಂ ಧನುಸ್ತಸ್ಮೈ ದದೌ ತೂಣೀರಮಕ್ಷಯಂ ॥ 13 ॥

ಮಹಾಪಾಶುಪತಂ ನಾಮ ದಿವ್ಯಮಸ್ತ್ರಂ ದದೌ ತತಃ ।
ಉಕ್ತಶ್ಚ ತೇನ ರಾಮೋಽಪಿ ಸಾದರಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿನಾ ॥ 14 ॥

ಜಗನ್ನಾಶಕರಂ ರೌದ್ರಮುಗ್ರಮಸ್ತ್ರಮಿದಂ ನೃಪ ।
ಅತೋ ನೇದಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಸಮರಾದಿಕೇ ॥ 15 ॥

ಅನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರತೀಘಾತಮೇತಸ್ಯ ಭುವನತ್ರಯೇ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣತ್ಯಯೇ ರಾಮ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಮುಪಸ್ಥಿತೇ ॥ 16 ॥

ಅನ್ಯದೈತ್ಯತ್ಪ್ರಯುಕ್ತಂ ತು ಜಗತ್ಸಂಕ್ಷಯಕೃದ್ಭವೇತ್ ।
ಅಥಾಹೂಯ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾನ್ ಲೋಕಪಾಲಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 17 ॥

ಉಅವಾಚ ಪರಮಪ್ರೀತಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಮಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತ ।
ರಾಘವೋಽಯಂ ಚ ತೈರಸ್ತ್ರೈ ರಾವಣಂ ನಿಹನಿಷ್ಯತಿ ॥ 18 ॥

ತಸ್ಮೈ ದೇವೈರವಧ್ಯತ್ವಮಿತಿ ದತ್ತೋ ವರೋ ಮಯಾ ।
ತಸ್ಮಾದ್ವಾನರತಾಮೇತ್ಯ ಭವಂತೋ ಯುದ್ಧದುರ್ಮದಾಃ ॥ 19 ॥

ಸಾಹಾಯ್ಯಮಸ್ಯ ಕುರ್ವಂತು ತೇನ ಸುಸ್ಥಾ ಭವಿಷ್ಯಥ ।
ತದಾಜ್ಞಾಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಯ ಸುರಾಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯಸ್ತಥಾ ॥ 20 ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚರಣೌ ಶಂಭೋಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಮಸ್ತ್ರಂ ದದುರ್ಮುದಾ ।
ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರಂ ದೈತ್ಯಾರಿರೈಂದ್ರಮಸ್ತ್ರಂ ಪುರಂದರಃ ॥ 21 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಾಸ್ತ್ರಮಾಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರಂ ಧನಂಜಯಃ ।
ಯಾಮ್ಯಂ ಯಮೋಽಪಿ ಮೋಹಾಸ್ತ್ರಂ ರಕ್ಷೋರಾಜಸ್ತಥಾ ದದೌ ॥ 22 ॥

ವರುಣೋ ವಾರುಣಂ ಪ್ರಾದಾದ್ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ಕೌಬೇರಂ ಚ ಕುಬೇರೋಽಪಿ ರೌದ್ರಮೀಶಾನ ಏವ ಚ ॥ 23 ॥

ಸೌರಮಸ್ತ್ರಂ ದದೌ ಸೂರ್ಯಃ ಸೌಮ್ಯಂ ಸೋಮಶ್ಚ ಪಾರ್ವತಂ ।
ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ದದುಸ್ತಸ್ಮೈ ವಸವೋ ವಾಸವಾಭಿಧಂ ॥ 24 ॥

ಅಥ ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಣಮ್ಯೇಶಂ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ।
ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಣತೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ವ್ಯಜಿಜ್ಞಪತ್ ॥ 25 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವಾನ್ಮಾನುಷೇಣೈವ ನೋಲ್ಲಂಘ್ಯೋ ಲವಣಾಂಬುಧಿಃ ।
ತತ್ರ ಲಂಕಾಭಿಧಂ ದುರ್ಗಂ ದುರ್ಜಯಂ ದೇವದಾನವೈಃ ॥ 26 ॥

ಅನೇಕಕೋಟಯಸ್ತತ್ರ ರಾಕ್ಷಸಾ ಬಲವತ್ತರಾಃ ।
ಸರ್ವೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಾಃ ಶಿವಭಕ್ತಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ ॥ 27 ॥

ಅನೇಕಮಾಯಾಸಂಯುಕ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಮಂತೋಽಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಣಃ ।
ಕಥಮೇಕಾಕಿನಾ ಜೇಯಾ ಮಯಾ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಚ ಸಂಯುಗೇ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ॥

ರಾವಣಸ್ಯ ವಧೇ ರಾಮ ರಕ್ಷಸಾಮಪಿ ಮಾರಣೇ ।
ವಿಚಾರೋ ನ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಕಾಲೋಽಯಮಾಗತಃ ॥ 29 ॥

ಅಧರ್ಮೇ ತು ಪ್ರವೃತ್ತಾಸ್ತೇ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೀಡನೇ ।
ತಸ್ಮಾದಾಯುಃಕ್ಷಯಂ ಯಾತಂ ತೇಷಾಂ ಶ್ರೀರಪಿ ಸುವ್ರತ ॥ 30 ॥

ರಾಜಸ್ತ್ರೀಕಾಮನಾಸಕ್ತಂ ರಾವಣಂ ನಿಹನಿಷ್ಯಸಿ ।
ಪಾಪಾಸಕ್ತೋ ರಿಪುರ್ಜೇತುಃ ಸುಕರಃ ಸಮರಾಂಗಣೇ ॥ 31 ॥

ಅಧರ್ಮೇ ನಿರತಃ ಶತ್ರುರ್ಭಾಗ್ಯೇನೈವ ಹಿ ಲಭ್ಯತೇ ।
ಅಧೀತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೋಽಪಿ ಸದಾ ವೇದರತೋಽಪಿ ವಾ ॥ 32 ॥

ವಿನಾಶಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಾಚ್ಚ್ಯುತೋ ಭವೇತ್ ।
ಪೀಡ್ಯಂತೇ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸತತಂ ಯೇನ ಪಾಪಿನಾ ॥ 33 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಋಷಯಶ್ಚೈವ ತಸ್ಯ ನಾಶಃ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾನಗರೇ ರಾಮ ದೇವಾನಾಮಂಶಸಂಭವಾಃ ॥ 34 ॥

ವಾನರಾ ಬಹವೋ ಜಾತಾ ದುರ್ಜಯಾ ಬಲವತ್ತರಾಃ ।
ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ತೇ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ ತೈರ್ಬಧ್ವಾ ಚ ಪಯೋನಿಧಿಂ ॥ 35 ॥

ಅನೇಕಶೈಲಸಂಬದ್ಧೇ ಸೇತೌ ಯಾಂತು ವಲೀಮುಖಾಃ ।
ರಾವಣಂ ಸಗಣಂ ಹತ್ವಾ ತಾಮಾನಯ ನಿಜಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ॥ 36 ॥

ಶಸ್ತ್ರೈರ್ಯುದ್ಧೇ ಜಯೋ ಯತ್ರ ತತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ನ ಯೋಜಯೇತ್ ।
ನಿರಸ್ತ್ರೇಷ್ವಲ್ಪಶಸ್ತ್ರೇಷು ಪಲಾಯನಪರೇಷು ಚ ॥ 37 ॥

ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮುಂಚನ್ ದಿವ್ಯಾನಿ ಸ್ವಯಮೇವ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಅಥವಾ ಕಿಂ ಬಹೂಕ್ತೇನ ಮಯೈವೋತ್ಪಾದಿತಂ ಜಗತ್ ॥ 38 ॥

ಮಯೈವ ಪಾಲ್ಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಯಾ ಸಂಹ್ರಿಯತೇಽಪಿ ಚ ।
ಅಹಮೇಕೋ ಜಗನ್ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯೋರಪಿ ಮಹೀಪತೇ ॥ 39 ॥

ಗ್ರಸೇಽಹಮೇವ ಸಕಲಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಂ ।
ಮಮ ವಕ್ತ್ರಗತಾಃ ಸರ್ವೇ ರಾಕ್ಷಸಾ ಯುದ್ಧದುರ್ಮದಾಃ ॥ 40 ॥

ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ತ್ವಂ ಭೂಯಾಃ ಕೀರ್ತಿಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸಂಗರೇ ॥ 41 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ರಾಮಾಯ ವರಪ್ರದಾನಂ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 5 ॥

ಅಥ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ನತ್ರ ಮೇ ಚಿತ್ರಂ ಮಹದೇತತ್ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಶ್ಚಂದ್ರಶೇಖರಃ ॥ 1 ॥

ಮೂರ್ತಸ್ತ್ವಂ ತು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಕೃತಿಃ ಪುರುಷರೂಪಧೃಕ್ ।
ಅಂಬಯಾ ಸಹಿತೋಽತ್ರೈವ ರಮಸೇ ಪ್ರಮಥೈಃ ಸಹ ॥ 2 ॥

ತ್ವಂ ಕಥಂ ಪಂಚಭೂತಾದಿ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಂ ।
ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತ ಮಯಿ ತೇಽನುಗ್ರಹೋ ಯದಿ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಭಾಗ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಮಮರೈರಪಿ.
ತತ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಸುವ್ರತ ॥ 4 ॥

ಪಾರಂ ಯಾಸ್ಯಸ್ಯನಾಯಾಸಾದ್ಯೇನ ಸಂಸಾರನೀರಧೇಃ ।
ದೃಶ್ಯಂತೇ ಪಂಚಭೂತಾನಿ ಯೇ ಚ ಲೋಕಾಶ್ಚತುರ್ದಶ ॥ 5 ॥

ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತೋ ದೇವಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ಋಷಯಸ್ತಥಾ ।
ದೃಶ್ಯಂತೇ ಯಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ ॥ 6 ॥

ಗಂಧರ್ವಾಃ ಪ್ರಮಥಾ ನಾಗಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ಮದ್ವಿಭೂತಯಃ ।
ಪುರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಾ ದ್ರಷ್ಟುಕಾಮಾ ಮಮಾಕೃತಿಂ ॥ 7 ॥

ಮಂದರಂ ಪ್ರಯಯುಃ ಸರ್ವೇ ಮಮ ಪ್ರಿಯತರಂ ಗಿರಿಂ ।
ಸ್ತುತ್ವಾ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ದೇವಾ ಮಾಂ ತದಾ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 8 ॥

ತಾಂದೃಷ್ಟ್ವಾಥ ಮಯಾ ದೇವಾನ್ ಲೀಲಾಕುಲಿತಚೇತಸಃ ।
ತೇಷಾಮಪಹೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ದಿವೌಕಸಾಂ ॥ 9 ॥

ಅಥ ತೇಽಪಹೃತಜ್ಞಾನಾ ಮಾಮಾಹುಃ ಕೋ ಭವಾನಿತಿ ।
ಅಥಾಬ್ರುವಮಹಂ ದೇವಾನಹಮೇವ ಪುರಾತನಃ ॥ 10 ॥

ಆಸಂ ಪ್ರಥಮಮೇವಾಹಂ ವರ್ತಾಮಿ ಚ ಸುರೇಶ್ವರಾಃ ।
ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ಮತ್ತೋ ನಾನ್ಯಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ॥ 11 ॥

ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಚ ಮತ್ತೋಽಸ್ತಿ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸುರೇಶ್ವರಾಃ ।
ನಿತ್ಯೋಽನಿತ್ಯೋಽಹಮನಘೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಃ ॥ 12 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಂಚ ಉದಂಚೋಽಹಂ ಪ್ರಾಂಚಃ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಏವ ಚ ।
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ವಿದಿಶೋ ದಿಶಶ್ಚಾಹಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಃ ॥ 13 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಚಾಪಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾನಪುಮಾನಪಿ ।
ತ್ರಿಷ್ಟುಬ್ಜಗತ್ಯನುಷ್ಟುಪ್ ಚ ಪಂಕ್ತಿಶ್ಛಂದಸ್ತ್ರಯೀಮಯಃ ॥ 14 ॥

ಸತ್ಯೋಽಹಂ ಸರ್ವಗಃ ಶಾಂತಸ್ತ್ರೇತಾಗ್ನಿರ್ಗೌರ್ಯಹಂ ಗುರುಃ ।
ಗೌರ್ಯಹಂ ಗಹ್ವರಂ ಚಾಹಂ ದ್ಯೌರಹಂ ಜಗತಾಂ ವಿಭುಃ ॥ 15 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವರಿಷ್ಠೋಽಹಮಪಾಂಪತಿಃ ।
ಆರ್ಯೋಽಹಂ ಭಗವಾನೀಶಸ್ತೇಜೋಽಹಂ ಚಾದಿರಪ್ಯಹಂ ॥ 16 ॥

ಋಗ್ವೇದೋಽಹಂ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽಹಮಾತ್ಮಭೂಃ ।
ಅಥರ್ವಣಶ್ಚ ಮಂತ್ರೋಽಹಂ ತಥಾ ಚಾಂಗಿರಸೋ ವರಃ ॥ 17 ॥

ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾನಿ ಕಲ್ಪೋಽಹಂ ಕಲ್ಪವಾನಹಂ ।
ನಾರಾಶಂಸೀ ಚ ಗಾಥಾಹಂ ವಿದ್ಯೋಪನಿಷದೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 18 ॥

ಶ್ಲೋಕಾಃ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಚೈವಾಹಮನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮೇವ ಚ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಿ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟಂ ಹುತಮಥಾಹುತಿಃ ॥ 19 ॥

ದತ್ತಾದತ್ತಮಯಂ ಲೋಕಃ ಪರಲೋಕಽಹಮಕ್ಷರಃ ।
ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ದಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿರಹಂ ಖಗಃ ॥ 20 ॥

ಗುಹ್ಯೋಽಹಂ ಸರ್ವವೇದೇಷು ಆರಣ್ಯೋಹಮಜೋಽಪ್ಯಹಂ ।
ಪುಷ್ಕರಂ ಚ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚಾಹಮತಃ ಪರಂ ॥ 21 ॥

ಬಹಿಶ್ಚಾಹಂ ತಥಾ ಚಾಂತಃ ಪುರಸ್ತಾದಹಮವ್ಯಯಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಾಹಂ ತಮಶ್ಚಾಹಂ ತನ್ಮಾತ್ರಾಣೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಹಂ ॥ 22 ॥

ಬುದ್ಧಿಶ್ಚಾಹಮಹಂಕಾರೋ ವಿಷಯಾಣ್ಯಹಮೇವ ಹಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹೇಶೋಹಮುಮಾ ಸ್ಕಂದೋ ವಿನಾಯಕಃ ॥ 23 ॥

ಇಂದ್ರೋಽಗ್ನಿಶ್ಚ ಯಮಶ್ಚಾಹಂ ನಿರೃತಿರ್ವರುಣೋಽನಿಲಃ ।
ಕುಬೇರೋಽಹಂ ತಥೇಶಾನೋ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರ್ಮಹರ್ಜನಃ ॥ 24 ॥

ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ಚ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಪಸ್ತೇಜೋಽನಿಲೋಽಪ್ಯಹಂ ।
ಆಕಾಶೋಽಹಂ ರವಿಃ ಸೋಮೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಗ್ರಹಾಸ್ತಥಾ ॥ 25 ॥

ಪ್ರಾಣಃ ಕಾಲಸ್ತಥಾ ಮೃತ್ಯುರಮೃತಂ ಭೂತಮಪ್ಯಹಂ ।
ಭವ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕೋಽಪ್ಯಹಂ ॥ 26 ॥

ಓಮಾದೌ ಚ ತಥಾ ಮಧ್ಯೇ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ತತೋಽಹಂ ವಿಶ್ವರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಶೀರ್ಷಂ ಚ ಜಪತಾಂ ಸದಾ ॥ 27 ॥

ಅಶಿತಂ ಪಾಯಿತಂ ಚಾಹಂ ಕೃತಂ ಚಾಕೃತಮಪ್ಯಹಂ ।
ಪರಂ ಚೈವಾಪರಂ ಚಾಹಮಹಂ ಸರ್ವಪರಾಯಣಃ ॥ 28 ॥

ಅಹಂ ಜಗದ್ಧಿತಂ ದಿವ್ಯಮಕ್ಷರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮವ್ಯಯಂ ।
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ಸೌಮ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗ್ರಿಯಂ ॥ 29 ॥

ಅಹಮೇವೋಪಸಂಹರ್ತಾ ಮಹಾಗ್ರಾಸೌಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ ।
ಹೃದಿ ಯೋ ದೇವತಾತ್ವೇನ ಪ್ರಾಣತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 30 ॥

ಶಿರಶ್ಚೋತ್ತರತೋ ಯಸ್ಯ ಪಾದೌ ದಕ್ಷಿಣತಸ್ತಥಾ ।
ಯಶ್ಚ ಸರ್ವೋತ್ತರಃ ಸಾಕ್ಷಾದೋಂಕಾರೋಽಹಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರಕಃ ॥ 31 ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಚೋನ್ನಾಮಹೇ ಯಸ್ಮಾದಧಶ್ಚಾಪನಯಾಮ್ಯಹಂ ।
ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರ ಏವಾಹಮೇಕೋ ನಿತ್ಯಃ ಸನಾತನಃ ॥ 32 ॥

ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಣಿ ।
ಪ್ರಣಾಮಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಸ್ತೇನಾಹಂ ಪ್ರಣವೋ ಮತಃ ॥ 33 ॥

ಸ್ನೇಹೋ ಯಥಾ ಮಾಂಸಪಿಂಡಂ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ವ್ಯಾಪ್ಯಯತ್ಯಪಿ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನಹಂ ತದ್ವತ್ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ತತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 34 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಿಶ್ಚ ಭಗವಾನಾದ್ಯಂತಂ ನೋಪಲಬ್ಧವಾನ್ ।
ತತೋಽನ್ಯೇ ಚ ಸುರಾ ಯಸ್ಮಾದನಂತೋಽಹಮಿತೀರಿತಃ ॥ 35 ॥

ಗರ್ಭಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಭವಸಾಗರಾತ್ ।
ತಾರಯಾಮಿ ಯತೋ ಭಕ್ತಂ ತಸ್ಮಾತ್ತಾರೋಽಹಮೀರಿತಃ ॥ 36 ॥

ಚತುರ್ವಿಧೇಷು ದೇಹೇಷು ಜೀವತ್ವೇನ ವಸಾಮ್ಯಹಂ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಚ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಯತ್ತತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 37 ॥

ಮಹಾತಮಸಿ ಮಗ್ನೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಯೇ ।
ವಿದ್ಯುದ್ವದತುಲಂ ರೂಪಂ ತಸ್ಮಾದ್ವಿದ್ಯುತಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 38 ॥

ಏಕ ಏವ ಯತೋ ಲೋಕಾನ್ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಸೃಜಾಮಿ ಚ ।
ವಿವಾಸಯಾಮಿ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ತಸ್ಮಾದೇಕೋಽಹಮೀಶ್ವರಃ ॥ 39 ॥

ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಯತಸ್ತಸ್ಥೇ ತುರೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ಸ್ವಯಂ ।
ಭೂತಾನ್ಯಾತ್ಮನಿ ಸಂಹೃತ್ಯ ಚೈಕೋ ರುದ್ರೋ ವಸಾಮ್ಯಹಂ ॥ 40 ॥

ಸರ್ವಾಂಲ್ಲೋಕಾನ್ಯದೀಶೇಹಮೀಶಿನೀಭಿಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ।
ಈಶಾನಮಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸ್ವರ್ದೃಶಂ ಚಕ್ಷುರೀಶ್ವರಂ ॥ 41 ॥

ಈಶಾನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಜಗತಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಯದೀಶಾನಸ್ತತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 42 ॥

ಸರ್ವಭಾವಾನ್ನಿರೀಕ್ಷೇಽಹಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ನಿರೀಕ್ಷಯೇ ।
ಯೋಗಂ ಚ ಗಮಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ಭಗವಾನ್ಮಹತೋ ಮತಃ ॥ 43 ॥

ಅಜಸ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಸೃಜಾಮಿ ಚ ।
ಸರ್ವಾಂಲ್ಲೋಕಾನ್ವಾಸಯಾಮಿ ತೇನಾಹಂ ವೈ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 44 ॥

ಮಹತ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನಯೋಗೈಶ್ವರ್ಯೇ ಯಸ್ತು ಮಹೀಯತೇ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಭಾವಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಹಾದೇವಶ್ಚ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 45 ॥

ಏಷೋಽಸ್ಮಿ ದೇವಃ ಪ್ರದಿಶೋ ನು ಸರ್ವಾಃ
ಪೂರ್ವೋ ಹಿ ಜಾತೋಸ್ಮ್ಯಹಮೇವ ಗರ್ಭೇ ।
ಅಹಂ ಹಿ ಜಾತಶ್ಚ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಃ
ಪ್ರತ್ಯಗ್ಜನಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 46 ॥

ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೋ
ವಿಶ್ವತೋಬಾಹುರುತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ।
ಸಂವಾಹುಭ್ಯಾಂ ಧಮತಿ ಸಂಪತತ್ರೈ-
ರ್ದ್ಯಾವಾಭೂಮೀ ಜನಯಂದೇವ ಏಕಃ ॥ 47 ॥

ವಾಲಾಗ್ರಮಾತ್ರಂ ಹೃದಯಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ
ವಿಶ್ವಂ ದೇವಂ ಜಾತವೇದಂ ವರೇಣ್ಯಂ ।
ಮಾಮಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಯೇಽನುಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾ-
ಸ್ತೇಷಾಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಶ್ವತೀ ನೇತರೇಷಾಂ ॥ 48 ॥

ಅಹಂ ಯೋನಿಮಧಿತಿಷ್ಠಾಮಿ ಚೈಕೋ
ಮಯೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಚ ಸರ್ವಂ ।
ಮಾಮೀಶಾನಂ ಪುರುಷಂ ದೇವಮೀಡ್ಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ನಿಚಾಯ್ಯೇಮಾಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯಂತಮೇತಿ ॥ 49 ॥

ಪ್ರಾಣೇಷ್ವಂತರ್ಮನಸೋ ಲಿಂಗಮಾಹು-
ರಸ್ಮಿನ್ಕ್ರೋಧೋಉಆ ಚ ತೃಷ್ಣಾ ಕ್ಷಮಾ ಚ ।
ತೃಷ್ಣಾಂ ಹಿತ್ವಾ ಹೇತುಜಾಲಸ್ಯ ಮೂಲಂ
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಚಿತ್ತಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಮಯೀಹ ।
ಏವಂ ಯೇ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಮಾನಾ ಭಜಂತೇ
ತೇಷಾಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಶ್ವತೀ ನೇತರೇಷಾಂ ॥ 50 ॥

ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ।
ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ॥ 51 ॥

ಶ್ರುತ್ವೇತಿ ದೇವಾ ಮದ್ವಾಕ್ಯಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ।
ಜಪಂತೋ ಮಮ ನಾಮಾನಿ ಮಮ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಃ ॥ 52 ॥

ಸರ್ವೇ ತೇ ಸ್ವಸ್ವದೇಹಾಂತೇ ಮತ್ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗತಾಃ ಪುರಾ ।
ತತೋಽಗ್ರೇ ಪರಿದೃಶ್ಯಂತೇ ಪದಾರ್ಥಾ ಮದ್ವಿಭೂತಯಃ ॥ 53 ॥

ಮಯ್ಯೇವ ಸಕಲಂ ಜಾತಂ ಮಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ।
ಮಯಿ ಸರ್ವಂ ಲಯಂ ಯಾತಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವಯಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ॥ 54 ॥

ಅಣೋರಣೀಯಾನಹಮೇವ ತದ್ವ-
ನ್ಮಹಾನಹಂ ವಿಶ್ವಮಹಂ ವಿಶುದ್ಧಃ ।
ಪುರಾತನೋಽಹಂ ಪುರುಷೋಽಹಮೀಶೋ
ಹಿರಣ್ಮಯೋಽಹಂ ಶಿವರೂಪಮಸ್ಮಿ ॥ 55 ॥

ಅಪಾಣಿಪಾದೋಽಹಮಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಃ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಚಕ್ಷುಃ ಸ ಶೃಣೋಮ್ಯಕರ್ಣಃ ।
ಅಹಂ ವಿಜಾನಾಮಿ ವಿವಿಕ್ತರೂಪೋ
ನ ಚಾಸ್ತಿ ವೇತ್ತಾ ಮಮ ಚಿತ್ಸದಾಹಂ ॥ 56 ॥

ವೇದೈರಶೇಷೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ
ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಂ ।
ನ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ಮಮ ನಾಸ್ತಿ ನಾಶೋ
ನ ಜನ್ಮ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಬುದ್ಧಿರಸ್ತಿ ॥ 57 ॥

ನ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನ ಚ ವಹ್ನಿರಸ್ತಿ
ನ ಚಾನಿಲೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ನ ಮೇ ನಭಶ್ಚ ।
ಏವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಏವಂ ಮಾಂ ತತ್ತ್ವತೋ ವೇತ್ತಿ ಯಸ್ತು ರಾಮ ಮಹಾಮ್ತೇ
ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ಗುಹಾಶಯಂ ನಿಷ್ಕಲಮದ್ವಿತೀಯಂ ॥ 58 ॥

ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಂ ಸದಸದ್ವಿಹೀನಃ
ಪ್ರಯಾತಿ ಶುದ್ಧಂ ಪರ್ಮಾತ್ಮರೂಪಂ ॥ 59 ॥

ಏವಂ ಮಾಂ ತತ್ತ್ವತೋ ವೇತ್ತಿ ಯಸ್ತು ರಾಮ ಮಹಾಮತೇ ।
ಸ ಏವ ನಾನ್ಯ ಲೋಕೇಷು ಕೈವಲ್ಯಫಲಮಶ್ನುತೇ ॥ 60 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ವಿಭೂತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 6 ॥

ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ಯನ್ಮಯಾ ಪೃಷ್ಟಂ ತತ್ತಥೈವ ಸ್ಥಿತಂ ವಿಭೋ ।
ಅತ್ರೋತ್ತರಂ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ತ್ವತ್ತೋ ನೈವ ಮಹೇಶ್ವರ ॥ 1 ॥

ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಪರೀಮಾಣೇ ದೇಹೇ ಭಗವತಸ್ತವ ।
ಉತ್ಪತ್ತಿಃ ಪಂಚಭೂತಾನಾಂ ಸ್ಥಿತಿರ್ವಾ ವಿಲಯಃ ಕಥಂ ॥ 2 ॥

ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರಸಂಬದ್ಧಾಃ ಕಥಂ ನಾಮ ಸ್ಥಿತಾಃ ಸುರಾಃ ।
ತೇ ಸರ್ವೇ ಕಥಂ ದೇವ ಭುವನಾನಿ ಚತುರ್ದಶ ॥ 3 ॥

ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತ್ವಾಪಿ ದೇವಾತ್ರ ಸಂಶಯೋ ಮೇ ಮಹಾನಭೂತ್ ।
ಅಪ್ರತ್ಯಾಯಿತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸಂಶಯಂ ಛೇತ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ವಟಬೀಜೇಽತಿಸೂಕ್ಷ್ಮೇಽಪಿ ಮಹಾವಟತರುರ್ಯಥಾ ।
ಸರ್ವದಾಸ್ತೇಽನ್ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಃ ಕುತ ಆಯಾತಿ ತದ್ವದ ॥ 5 ॥

ತದ್ವನ್ಮಮ ತನೌ ರಾಮ ಭೂತಾನಾಮಾಗತಿರ್ಲಯಃ ।
ಮಹಾಸೈಂಧವಪಿಂಡೋಽಪಿ ಜಲೇ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ವಿಲೀಯತೇ ॥ 6 ॥

ನ ದೃಶ್ಯತೇ ಪುನಃ ಪಾಕಾತ್ಕುತ ಆಯಾತಿ ಪೂರ್ವವತ್ ।
ಪ್ರಾತಃಪ್ರಾತರ್ಯಥಾಽಽಲೋಕೋ ಜಾಯತೇ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾತ್ ॥ 7 ॥

ಏವಂ ಮತ್ತೋ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೇಽಸ್ತಿ ವಿಲೀಯತೇ ।
ಮಯ್ಯೇವ ಸಕಲಂ ರಾಮ ತದ್ವಜ್ಜಾನೀಹಿ ಸುವ್ರತ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಕಥಿತೇಽಪಿ ಮಹಾಭಾಗ ದಿಗ್ಜಡಸ್ಯ ಯಥಾ ದಿಶಿ ।
ನಿವರ್ತತೇ ಭ್ರಮೋ ನೈವ ತದ್ವನ್ಮಮ ಕರೋಮಿ ಕಿಂ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಮಯಿ ಸರ್ವಂ ಯಥಾ ರಾಮ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಂ ।
ವರ್ತತೇ ತದ್ದರ್ಶಯಾಮಿ ನ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಕ್ಷಮತೇ ಭವಾನ್ ॥ 10 ॥

ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ತುಭ್ಯಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ।
ತೇನ ಪಶ್ಯ ಭಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮತ್ತೇಜೋಮಂಡಲಂ ಧ್ರುವಂ ॥ 11 ॥

ನ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುಷಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯತೇ ಮಾಮಕಂ ಮಹಃ ।
ನರೇಣ ವಾ ಸುರೇಣಾಪಿ ತನ್ಮಮಾನುಗ್ರಹಂ ವಿನಾ ॥ 12 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರದದೌ ತಸ್ಮೈ ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಅಥಾದರ್ಶಯದೇತಸ್ಮೈ ವಕ್ತ್ರಂ ಪಾತಾಲಸಂನಿಭಂ ॥ 13 ॥

ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಪ್ರಭಂ ದೀಪ್ತಮತಿಭೀಮಂ ಭಯಾವಹಂ ।
ತದ್ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಭಯಾದ್ರಾಮೋ ಜಾನುಭ್ಯಾಮವನಿಂ ಗತಃ ॥ 14 ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ತುಷ್ಟಾವ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಅಥೋತ್ಥಾಯ ಮಹಾವೀರೋ ಯಾವದೇವ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ॥ 15 ॥

ವಕ್ತ್ರಂ ಪುರಭಿದಸ್ತತ್ರ ಅಂತರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಯಃ ।
ಚಟಕಾ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯಂತೇ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಮಾಕುಲಾಃ ॥ 16 ॥

ಮೇರುಮಂದರವಿಂಧ್ಯಾದ್ಯಾ ಗಿರಯಃ ಸಪ್ತಸಾಗರಾಃ ।
ದೃಶ್ಯಂತೇ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಪಂಚ ಭೂತಾನಿ ತೇ ಸುರಾಃ ॥ 17 ॥

ಅರಣ್ಯಾನಿ ಮಹಾನಾಗಾ ಭುವನಾನಿ ಚತುರ್ದಶ ।
ಪ್ರತಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೇವಂ ತದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ॥ 18 ॥

ಸುರಾಸುರಾಣಾಂ ಸಂಗ್ರಾಮಸ್ತತ್ರ ಪೂರ್ವಾಪರಾನಪಿ ।
ವಿಷ್ಣೋರ್ದಶಾವತಾರಾಂಶ್ಚ ತತ್ತತ್ಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ದ್ವಿಜಾಃ ॥ 19 ॥

ಪರಾಭವಾಂಶ್ಚ ದೇವಾನಾಂ ಪುರದಾಹಂ ಮಹೇಶಿತುಃ ।
ಉತ್ಪದ್ಯಮಾನಾನುತ್ಪನ್ನಾನ್ಸರ್ವಾನಪಿ ವಿನಶ್ಯತಃ ॥ 20 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಮೋ ಭಯಾವಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಣನಾಮ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಉತ್ಪನ್ನತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೋಽಪಿ ಬಭೂವ ರಘುನಂದನಃ ॥ 21 ॥

ಅಥೋಪನಿಷದಾಂ ಸಾರೈರರ್ಥೈಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಶಂಕರಂ ॥ 22 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ।
ಪ್ರಸೀದ ಗಂಗಾಧರ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ
ಮಾಂ ತ್ರಾಹಿ ಸಂಸಾರಭಯಾದನಾಥಂ ॥ 23 ॥

ತ್ವತ್ತೋ ಹಿ ಜಾತಂ ಜಗದೇತದೀಶ
ತ್ವಯ್ಯೇವ ಭೂತಾನಿ ವಸಂತಿ ನಿತ್ಯಂ ।
ತ್ವಯ್ಯೇವ ಶಂಭೋ ವಿಲಯಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ
ಭೂಮೌ ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಲತಾದಯೋಽಪಿ ॥ 24 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾಶ್ಚ ಮರುದ್ಗಣಾಶ್ಚ
ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾಽಸುರಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ ।
ಗಂಗಾದಿ ನದ್ಯೋ ವರುಣಾಲಯಾಶ್ಚ
ವಸಂತಿ ಶೂಲಿಂಸ್ತವ ವಕ್ತ್ರಯಂತ್ರೇ ॥ 25 ॥

ತ್ವನ್ಮಾಯಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮಿಂದುಮೌಲೇ
ತ್ವಯ್ಯೇವ ದೃಶ್ಯತ್ವಮುಪೈತಿ ವಿಶ್ವಂ ।
ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಜನಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಮೇತ-
ಚ್ಛುಕ್ತೌ ಯಥಾ ರೌಪ್ಯಮಹಿಂ ಚ ರಜ್ಜೌ ॥ 26 ॥

ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ಸಮಸ್ತಂ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನಃ ಕುರುಷೇ ಪ್ರಕಾಶಂ ।
ವಿನಾ ಪ್ರಕಾಶಂ ತವ ದೇವದೇವ
ನ ದೃಶ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಕ್ಷಣೇನ ॥ 27 ॥

ಅಲ್ಪಾಶ್ರಯೋ ನೈವ ಬೃಹಂತಮರ್ಥಂ
ಧತ್ತೇಽಣುರೇಕೋ ನ ಹಿ ವಿಂಧ್ಯಶೈಲಂ ।
ತ್ವದ್ವಕ್ತ್ರಮಾತ್ರೇ ಜಗದೇತದಸ್ತಿ
ತ್ವನ್ಮಾಯಯೈವೇತಿ ವಿನಿಶ್ಚಿನೋಮಿ ॥ 28 ॥

ರಜ್ಜೌ ಭುಜಂಗೋ ಭಯದೋ ಯಥೈವ
ನ ಜಾಯತೇ ನಾಸ್ತಿ ನ ಚೈತಿ ನಾಶಂ ।
ತ್ವನ್ಮಾಯಯಾ ಕೇವಲಮಾತ್ರರೂಪಂ
ತಥೈವ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯಿ ನೀಲಕಂಠ ॥ 29 ॥

ವಿಚಾರ್ಯಮಾಣೇ ತವ ಯಚ್ಛರೀರ-
ಮಾಧಾರಭಾವಂ ಜಗತಾಮುಪೈತಿ ।
ತದಪ್ಯಯಶ್ಯಂ ಮದವಿದ್ಯಯೈವ
ಪೂರ್ಣಶ್ಚಿದಾನದಮಯೋ ಯತಸ್ತ್ವಂ ॥ 30 ॥

ಪೂಜೇಷ್ಟಪೂರ್ತಾದಿವರಕ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಭೋಕ್ತುಃ ಫಲಂ ಯಚ್ಛಸಿ ವಿಶ್ವಮೇವ ।
ಮೃಷೈತದೇವಂ ವಚನಂ ಪುರಾರೇ
ತ್ವತ್ತೋಽಸ್ತಿ ಭಿನ್ನಂ ನ ಚ ಕಿಂಚಿದೇವ ॥ 31 ॥

ಅಜ್ಞಾನಮೂಢಾ ಮುನಯೋ ವದಂತಿ
ಪೂಜೋಪಚಾರಾದಿಬಹಿಃಕ್ರಿಯಾಭಿಃ ।
ತೋಷಂ ಗಿರೀಶೋ ಭಜತೀತಿ ಮಿಥ್ಯಾ
ಕುತಸ್ತ್ವಮೂರ್ತಸ್ಯ ತು ಭೋಗಲಿಪ್ಸಾ ॥ 32 ॥

ಕಿಂಚಿದ್ದಲಂ ವಾ ಚುಲಕೋದಕಂ ವಾ
ಯಸ್ತ್ವಂ ಮಹೇಶ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ದತ್ಸೇ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಪಿ ಯಜ್ಜನೇಭ್ಯಃ
ಸರ್ವಂ ತ್ವವಿದ್ಯಾಕೃತಮೇವ ಮನ್ಯೇ ॥ 33 ॥

ವ್ಯಾಪ್ನೋಷಿ ಸರ್ವಾ ವಿದಿಶೋ ದಿಶಶ್ಚ
ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಮೇಕಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ ।
ನಷ್ಟೇಽಪಿ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತವ ನಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ-
ರ್ಘಟೇ ವಿನಷ್ಟೇ ನಭಸೋ ಯಥೈವ ॥ 34 ॥

ಯಥೈಕಮಾಕಾಶಗಮರ್ಕಬಿಂಬಂ
ಕ್ಷುದ್ರೇಷು ಪಾತ್ರೇಷು ಜಲಾನ್ವಿತೇಷು ।
ಭಜತ್ಯನೇಕಪ್ರತಿಬಿಂಬಭಾವಂ
ತಥಾ ತ್ವಮಂತಃಕರಣೇಷು ದೇವ ॥ 35 ॥

ಸಂಸರ್ಜನೇ ವಾಽಪ್ಯವನೇ ವಿನಾಶೇ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ತವ ನಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂ ।
ಅನಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಾಣಭೃತಾಮದೃಷ್ಟೈ-
ಸ್ತಥಾಪಿ ತತ್ಸ್ವಪ್ನವದಾತನೋಷಿ ॥ 36 ॥

ಸ್ಥೂಲಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಯ ಜಡಸ್ಯ ಭೋಗೋ
ದೇಹಸ್ಯ ಶಂಭೋ ನ ಚಿದಂ ವಿನಾಸ್ತಿ ।
ಅತಸ್ತ್ವದಾರೋಪಣಮಾತನೋತಿ
ಶ್ರುತಿಃ ಪುರಾರೇ ಸುಖದುಃಖಯೋಃ ಸದಾ ॥ 37 ॥

ನಮಃ ಸಚ್ಚಿದಾಂಭೋಧಿಹಂಸಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾತ್ಮಕಾಯ ।
ನಮಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಾಘಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ಮೃಷಾಚಿತ್ತವೃತ್ತ್ಯೈಕಭೋಕ್ತ್ರೇ ॥ 38 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಏವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಪುರತಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಸ್ಥಿತಃ ।
ವಿಸ್ಮಿತಃ ಪರಮೇಶಾನಂ ಜಗಾದ ರಘುನಂದನಃ ॥ 39 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ವಿಶ್ವರೂಪಮಿದಂ ತವ ।
ಪ್ರತೀತಂ ಜಗದೈಕಾತ್ಮ್ಯಂ ಶಂಭೋ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್ ॥ 40 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಪಶ್ಯ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮತ್ತೋ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ॥ 41 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಉತ್ಯುಕ್ತ್ವೈವೋಪಸಂಜಹ್ರೇ ಸ್ವದೇಹೇ ದೇವತಾದಿಕಾನ್ ।
ಮೀಲಿತಾಕ್ಷಃ ಪುನರ್ಹರ್ಷಾದ್ಯಾವದ್ರಾಮಃ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ॥ 42 ॥

ತಾವದೇವ ಗಿರೇಃ ಶೃಂಗೇ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋಪರಿ ಸ್ಥಿತಂ ।
ದದರ್ಶ ಪಂಚವದನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ॥ 43 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ ಭೂತಿಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಂ ।
ಫಣಿಕಂಕಣಭೂಷಾಢ್ಯಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ॥ 44 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವಿದ್ಯುತ್ಪಿಂಗಜಟಾಧರಂ ।
ಏಕಾಕಿನಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಂ ವರೇಣ್ಯಮಭಯಪ್ರದಂ ॥ 45 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಖಂಡಪರಶುಂ ಮೃಗಹಸ್ತಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ।
ಅಥಾಜ್ಞಯಾ ಪುರಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯೋಪವಿವೇಶ ಸಃ ॥ 46 ॥

ಅಥಾಹ ರಾಮಂ ದೇವೇಶೋ ಯದ್ಯತ್ಪ್ರಷ್ಟುಮಭೀಚ್ಛಸಿ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಪೃಚ್ಛ ರಾಮ ತ್ವಂ ಮತ್ತೋ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತೇ ಗುರುಃ ॥ 47 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 7 ॥

ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಪಾಂಚಭೌತಿಕದೇಹಸ್ಯ ಚೋತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿಲಯಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಕಥಂ ದೇವ ಭಗವನ್ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಪಾಂಚಭೌತಿಕದೇಹಸ್ಯ ಚೋತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿಲಯಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಕಥಂ ದೇವ ಭಗವನ್ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಪಂಚಭೂತೈಃ ಸಮಾರಬ್ಧೋ ದೇಹೋಽಯಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಃ ।
ತತ್ರ ಪ್ರದಾನಂ ಪೃಥಿವೀ ಶೇಷಾಣಾಂ ಸಹಕಾರಿತಾ ॥ 2 ॥

ಜರಾಯುಜೋಽಣ್ಡಜಶ್ಚೈವ ಸ್ವೇದಜಶ್ಚೋದ್ಭಿಜಸ್ತಥಾ ।
ಏವಂ ಚತುರ್ವಿಧಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ದೇಹೋಽಯಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಃ ॥ 3 ॥

ಮಾನಸಸ್ತು ಪರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ದೇವಾನಾಮೇವ ಸಂಸ್ಮೃತಃ ।
ತತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಧಾನತ್ವಾಜ್ಜರಾಯುಜಂ ॥ 4 ॥

ಶುಕ್ರಶೋಣಿತಸಂಭೂತಾ ವೃತ್ತಿರೇವ ಜರಾಯುಜಃ ।
ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಗರ್ಭಾಶಯೇ ಶುಕ್ರಮೃತುಕಾಲೇ ವಿಶೇದ್ಯದಾ ॥ 5 ॥

ಯೋಷಿತೋ ರಜಸಾ ಯುಕ್ತಂ ತದೇವ ಸ್ಯಾಜ್ಜರಾಯುಜಂ ।
ಬಾಹುಲ್ಯಾದ್ರಜಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಯಾಚ್ಛುಕ್ರಾಧಿಕ್ಯೇ ಪುಮಾನ್ಭವೇತ್ ॥ 6 ॥

ಶುಕ್ರಶೋಣಿತಯೋಃ ಸಾಮ್ಯೇ ಜಾಯತೇ ಚ ನಪುಂಸಕಃ ।
ಋತುಸ್ನಾತಾ ಭವೇನ್ನಾರೀ ಚತುರ್ಥೇ ದಿವಸೇ ತತಃ ॥ 7 ॥

ಋತುಕಾಲಸ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಷೋಡಶದಿನಾವಧಿ ।
ತತ್ರಾಯುಗ್ಮದಿನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಯಾತ್ಪುಮಾನ್ಯುಗ್ಮದಿನೇ ಭವೇತ್ ॥ 8 ॥

ಷೋಡಶೇ ದಿವಸೇ ಗರ್ಭೋ ಜಾಯತೇ ಯದಿ ಸುಭ್ರುವಃ ।
ಚಕ್ರವರ್ತೀ ಭವೇದ್ರಾಜಾ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 9 ॥

ಋತುಸ್ನಾತಾ ಯಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಸಾಕಾಂಕ್ಷಂ ಮುಖಮೀಕ್ಷತೇ ।
ತದಾಕೃತಿರ್ಭವೇದರ್ಭಸ್ತತ್ಪಶ್ಯೇತ್ಸ್ವಾಮಿನೋ ಮುಖಂ ॥ 10 ॥

ಯಾಽಸ್ತಿ ಚರ್ಮಾವೃತಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಜರಾಯುಃ ಸಾ ನಿಗದ್ಯತೇ ।
ಶುಕ್ರಶೋಣಿತಯೋರ್ಯೋಗಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಭವೇದ್ಯತಃ ।
ತತ್ರ ಗರ್ಭೋ ಭವೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ತೇನ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜರಾಯುಜಃ ॥ 11 ॥

ಅಂಡಜಾಃ ಪಕ್ಷಿಸರ್ಪಾದ್ಯಾಃ ಸ್ವೇದಜಾ ಮಶಕಾದಯಃ ।
ಉದ್ಭಿಜ್ಜಾಸ್ತೃಣಗುಲ್ಮಾದ್ಯಾ ಮಾನಸಾಶ್ಚ ಸುರರ್ಷಯಃ ॥ 12 ॥

ಜನ್ಮಕರ್ಮವಶಾದೇವ ನಿಷಿಕ್ತಂ ಸ್ಮರಮಂದಿರೇ ।
ಶುಕ್ರಂ ರಜಃಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಥಮೇ ಮಾಸಿ ತದ್ದ್ರವಂ ॥ 13 ॥

ಬುದ್ಬುದಂ ಕಲಲಂ ತಸ್ಮಾತ್ತತಃ ಪೇಶೀ ಭವೇದಿದಂ ।
ಪೇಶೀಘನಂ ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ಮಾಸಿ ಪಿಂಡಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।14 ॥

ಕರಾಂಘ್ರಿಶೀರ್ಷಕಾದೀನಿ ತೃತೀಯೇ ಸಂಭವಂತಿ ಹಿ ।
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶ್ಚ ಜೀವಸ್ಯ ಚತುರ್ಥೇ ಮಾಸಿ ಜಾಯತೇ ॥ 15 ॥

ತತಶ್ಚಲತಿ ಗರ್ಭೋಽಪಿ ಜನನ್ಯಾ ಜಠರೇ ಸ್ವತಃ ।
ಪುತ್ರಶ್ಚೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಕನ್ಯಾ ವಾಮೇ ಚ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 16 ॥

ನಪುಂಸಕಸ್ತೂದರಸ್ಯ ಭಾಗೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಧ್ಯತಃ ।
ಅತೋ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ತು ಶೇತೇ ಮಾತಾ ಪುಮಾನ್ಯದಿ ॥ 17 ॥

ಅಂಗಪ್ರತ್ಯಂಗಭಾಗಾಶ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಃ ಸ್ಯುರ್ಯುಗಪತ್ತದಾ ।
ವಿಹಾಯ ಶ್ಮಶ್ರುದಂತಾದೀಂಜನ್ಮಾನಂತರಸಂಭವಾನ್ ॥ 18 ॥

ಚತುರ್ಥೇ ವ್ಯಕ್ತತಾ ತೇಷಾಂ ಭಾವಾನಾಮಪಿ ಜಾಯತೇ ।
ಪುಂಸಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಾದಯೋ ಭಾವಾ ಭೀರುತ್ವಾದ್ಯಾಸ್ತು ಯೋಷಿತಾಂ ॥ 19 ॥

ನಪುಂಸಕೇ ಚ ತೇ ಮಿಶ್ರಾ ಭವಂತಿ ರಘುನಂದನ ।
ಮಾತೃಜಂ ಚಾಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ವಿಷಯಾನಭಿಕಾಂಕ್ಷತಿ ॥ 20 ॥

ತತೋ ಮಾತುರ್ಮನೋಽಭೀಷ್ಟಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಗರ್ಭವಿವೃದ್ಧಯೇ ।
ತಾಂ ಚ ದ್ವಿಹೃದಯಾಂ ನಾರೀಮಾಹುರ್ದೌಹೃದಿನೀಂ ತತಃ ॥ 21 ॥

ಅದಾನಾದ್ದೌಹೃದಾನಾಂ ಸ್ಯುರ್ಗರ್ಭಸ್ಯ ವ್ಯಂಗತಾದಯಃ ।
ಮಾತುರ್ಯದ್ವಿಷಯೇ ಲೋಭಸ್ತದಾರ್ತೋ ಜಾಯತೇ ಸುತಃ ॥ 22 ॥

ಪ್ರಬುದ್ಧಂ ಪಂಚಮೇ ಚಿತ್ತಂ ಮಾಂಸಶೋಣಿತಪುಷ್ಟತಾ ।
ಷಷ್ಠೇಽಸ್ಥಿಸ್ನಾಯುನಖರಕೇಶಲೋಮವಿವಿಕ್ತತಾ ॥ 23 ॥

ಬಲವರ್ಣೌ ಚೋಪಚಿತೌ ಸಪ್ತಮೇ ತ್ವಂಗಪೂರ್ಣತಾ ।
ಪಾದಾಂತರಿತಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರೋತ್ರರಂಧ್ರೇ ಪಿಧಾಯ ಸಃ ॥ 24 ॥

ಉದ್ವಿಗ್ನೋ ಗರ್ಭಸಂವಾಸಾದಸ್ತಿ ಗರ್ಭಲಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 25 ॥

ಆವಿರ್ಭೂತಪ್ರಬೋಧೋಽಸೌ ಗರ್ಭದುಃಖಾದಿಸಂಯುತಃ ।
ಹಾ ಕಷ್ಟಮಿತಿ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಶೋಶುಚೀತ್ಯಥ ॥ 26 ॥

ಅನುಭೂತಾ ಮಹಾಸಹ್ಯಾಃ ಪುರಾ ಮರ್ಮಚ್ಛಿದೋಽಸಕೃತ್ ।
ಕರಂಭವಾಲುಕಾಸ್ತಪ್ತಾಶ್ಚಾದಹ್ಯಂತಾಸುಖಾಶಯಾಃ ॥ 27 ॥

ಜಠರಾನಲಸಂತಪ್ತಪಿತ್ತಾಖ್ಯರಸವಿಪ್ಲುಷಃ ।
ಗರ್ಭಾಶಯೇ ನಿಮಗ್ನಂ ತು ದಹಂತ್ಯತಿಭೃಶಂ ತು ಮಾಂ ॥ 28 ॥

ಉದರ್ಯಕೃಮಿವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಕೂಟಶಾಲ್ಮಲಿಕಂಟಕೈಃ ।
ತುಲ್ಯಾನಿ ಚ ತುದಂತ್ಯಾರ್ತಂ ಪಾರ್ಶ್ವಾಸ್ಥಿಕ್ರಕಚಾರ್ದಿತಂ ॥ 29 ॥

ಗರ್ಭೇ ದುರ್ಗಂಧಭೂಯಿಷ್ಠೇ ಜಠರಾಗ್ನಿಪ್ರದೀಪಿತೇ ।
ದುಃಖಂ ಮಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ತಸ್ಮಾತ್ಕನೀಯಃ ಕುಂಭಪಾಕಜಂ ॥ 30 ॥

ಪೂಯಾಸೃಕ್ಶ್ಲೇಷ್ಮಪಾಯಿತ್ವಂ ವಾಗ್ತಾಶಿತ್ವಂ ಚ ಯದ್ಭವೇತ್ ।
ಅಶುಚೌ ಕೃಮಿಭಾವಶ್ಚ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಗರ್ಭಶಾಯಿನಾ ॥ 31 ॥

ಗರ್ಭಶಯ್ಯಾಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ ದುಃಖಂ ಯಾದೃಙ್ ಮಯಾಪಿ ತತ್ ।
ನಾತಿಶೇತೇ ಮಹಾದುಃಖಂ ನಿಃಶೇಷನರಕೇಷು ತತ್ ॥ 32 ॥

ಏವಂ ಸ್ಮರನ್ಪುರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ನಾನಾಜಾತೀಶ್ಚ ಯಾತನಾಃ ।
ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಮಭಿಧ್ಯಾಯನ್ವರ್ತತೇಽಭ್ಯಾಸತತ್ಪರಃ ॥ 33 ॥

ಅಷ್ಟಮೇ ತ್ವಕ್ಸೃತೀ ಸ್ಯಾತಾಮೋಜಸ್ತೇಜಶ್ಚ ಹೃದ್ಭವಂ ।
ಶುಭ್ರಮಾಪೀತರಕ್ತಂ ಚ ನಿಮಿತ್ತಂ ಜೀವಿತಂ ಮತಂ ॥ 34 ॥

ಮಾತರಂ ಚ ಪುನರ್ಗರ್ಭಂ ಚಂಚಲಂ ತತ್ಪ್ರಧಾವತಿ ।
ತತೋ ಜಾತೋಽಷ್ಟಮೇ ಗರ್ಭೋ ನ ಜೀವತ್ಯೋಜಸೋಜ್ಝಿತಃ ॥ 35 ॥

ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲಮವಸ್ಥಾನಂ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ಪೀಡಿತಾಂಗವತ್ ।
ಸಮಯಃ ಪ್ರಸವಸ್ಯ ಸ್ಯಾನ್ಮಾಸೇಷು ನವಮಾದಿಷು ॥ 36 ॥

ಮಾತುರಸ್ರವಹಾಂ ನಾಡೀಮಾಶ್ರಿತ್ಯಾನ್ವವತಾರಿತಾ ।
ನಾಭಿಸ್ಥನಾಡೀ ಗರ್ಭಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಹಾರರಸಾವಹ ।
ತೇನ ಜೀವತಿ ಗರ್ಭೋಽಪಿ ಮಾತ್ರಾಹಾರೇಣ ಪೋಷಿತಃ ॥ 37 ॥

ಅಸ್ಥಿಯಂತ್ರವಿನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಃ ಪತಿತಃ ಕುಕ್ಷಿವರ್ತ್ಮನಾ ।
ಮೇದೋಽಸೃಗ್ದಿಗ್ಧಸರ್ವಾಂಗೋ ಜರಾಯುಪುಟಸಂವೃತಃ ॥ 38 ॥

ನಿಷ್ಕ್ರಾಮನ್ಭೃಶದುಃಖಾರ್ತೋ ರುದನ್ನುಚ್ಚೈರಧೋಮುಖಃ ।
ಯಂತ್ರಾದೇವ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪತತ್ತ್ಯುತ್ತಾನಶಾಯ್ಯುತ ॥ 39 ॥

ಅಕಿಂಚಿತ್ಕಸ್ತಥಾ ಬಾಲೋ ಮಾಂಸಪೇಶೀಸಮಾಸ್ಥಿತಃ ।
ಶ್ವಮಾರ್ಜಾರಾದಿದಂಷ್ಟ್ರಿಭ್ಯೋ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ದಂಡಪಾಣಿಭಿಃ ॥ 40 ॥

ಪಿತೃವದ್ರಾಕ್ಷಸಂ ವೇತ್ತಿ ಮಾತೃವಡ್ಡಾಕಿನೀಮಪಿ ।
ಪೂಯಂ ಪಯೋವದಜ್ಞಾನಾದ್ದೀರ್ಘಕಷ್ಟಂ ತು ಶೈಶವಂ ॥ 41 ॥

ಶ್ಲೇಷ್ಮಣಾ ಪಿಹಿತಾ ನಾಡೀ ಸುಷುಮ್ನಾ ಯಾವದೇವ ಹಿ ।
ವ್ಯಕ್ತವರ್ಣಂ ಚ ವಚನಂ ತಾವದ್ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 42 ॥

ಅತ ಏವ ಚ ಗರ್ಭೇಽಪಿ ರೋದಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 43 ॥

ದೃಪ್ತೋಽಥ ಯೌವನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನ್ಮಥಜ್ವರವಿಹ್ವಲಃ ।
ಗಾಯತ್ಯಕಸ್ಮಾದುಚ್ಚೈಸ್ತು ತಥಾ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚ ವಲ್ಗತಿ ॥ 44 ॥

ಆರೋಹತಿ ತರೂನ್ವೇಗಾಚ್ಛಾಂತಾನುದ್ವೇಜಯತ್ಯಪಿ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧಮದಾಂಧಃ ಸನ್ನ ಕಾಂಶ್ಚಿದಪಿ ವೀಕ್ಷತೇ ॥ 45 ॥

ಅಸ್ಥಿಮಾಂಸಶಿರಾಲಾಯಾ ವಾಮಾಯಾ ಮನ್ಮಥಾಲಯೇ ।
ಉತ್ತಾನಪೂತಿಮಂಡೂಕಪಾಟಿತೋದರಸನ್ನಿಭೇ ।
ಆಸಕ್ತಃ ಸ್ಮರಬಾಣಾರ್ತ ಆತ್ಮನಾ ದಹ್ಯತೇ ಭೃಶಂ ॥ 46 ॥

ಅಸ್ಥಿಮಾಂಸಶಿರಾತ್ವಗ್ಭ್ಯಃ ಕಿಮನ್ಯದ್ವರ್ತತೇ ವಪುಃ ।
ವಾಮಾನಾಂ ಮಾಯಯಾ ಮೂಢೋ ನ ಕಿಂಚಿದ್ವೀಕ್ಷತೇ ಜಗತ್ ॥ 47 ॥

ನಿರ್ಗತೇ ಪ್ರಾಣಪವನೇ ದೇಹೋ ಹಂತ ಮೃಗೀದೃಶಃ ।
ಯಥಾಹಿ ಜಾಯತೇ ನೈವ ವೀಕ್ಷ್ಯತೇ ಪಂಚಷೈರ್ದಿನೈಃ ॥ 48 ॥

ಮಹಾಪರಿಭವಸ್ಥಾನಂ ಜರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾತಿದುಃಖಿತಃ ।
ಶ್ಲೇಷ್ಮಣಾ ಪಿಹಿತೋರಸ್ಕೋ ಜಗ್ಧಮನ್ನಂ ನ ಜೀರ್ಯತಿ ॥ 49 ॥

ಸನ್ನದಂತೋ ಮಂದದೃಷ್ಟಿಃ ಕಟುತಿಕ್ತಕಷಾಯಭುಕ್ ।
ವಾತಭುಗ್ನಕಟಿಗ್ರೀವಕರೋರುಚರಣೋಽಬಲಃ ॥ 50 ॥

ಗದಾಯುತಸಮಾವಿಷ್ಟಃ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ಸ್ವಬಂಧುಭಿಃ ।
ನಿಃಶೌಚೋ ಮಲದಿಗ್ಧಾಂಗ ಆಲಿಂಗಿತವರೋಷಿತಃ ॥ 51 ॥

ಧ್ಯಾಯನ್ನಸುಲಭಾನ್ಭೋಗಾನ್ಕೇವಲಂ ವರ್ತತೇ ಚಲಃ ।
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಕ್ರಿಯಾಲೋಪಾದ್ಧಸ್ಯತೇ ಬಾಲಕೈರಪಿ ॥ 52 ॥

ತತೋ ಮೃತಿಜದುಃಖಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತೋ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ।
ಯಸ್ಮಾದ್ಬಿಭ್ಯತಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ಯಪಿ ಪರಾಂ ರುಜಂ ॥ 53 ॥

ನೀಯತೇ ಮೃತ್ಯುನಾ ಜಂತುಃ ಪರಿಷ್ವಕ್ತೋಽಪಿ ಬಂಧುಭಿಃ ।
ಸಾಗರಾಂತರ್ಜಲಗತೋ ಗರುಡೇನೇವ ಪನ್ನಗಃ ॥ 54 ॥

ಹಾ ಕಾಂತೇ ಹಾ ಧನಂ ಪುತ್ರಾಃ ಕ್ರಂದಮಾನಃ ಸುದಾರುಣಂ ।
ಮಂಡೂಕ ಇವ ಸರ್ಪೇಣ ಮೃತ್ಯುನಾ ನೀಯತೇ ನರಃ ॥ 55 ॥

ಮರ್ಮಸೂನ್ಮಥ್ಯಮಾನೇಷು ಮುಚ್ಯಮಾನೇಷು ಸಂಧಿಷು ।
ಯದ್ದುಃಖಂ ಮ್ರಿಯಮಾಣಸ್ಯ ಸ್ಮರ್ಯತಾಂ ತನ್ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ॥ 56 ॥

ದೃಷ್ಟಾವಾಕ್ಷಿಪ್ಯಮಾಣಾಯಾಂ ಸಂಜ್ಞಯಾ ಹ್ರಿಯಮಾಣಯಾ ।
ಮೃತ್ಯುಪಾಶೇನ ಬದ್ಧಸ್ಯ ತ್ರಾತಾ ನೈವೋಪಲಭ್ಯತೇ ॥ 57 ॥

ಸಂರುಧ್ಯಮಾನಸ್ತಮಸಾ ಮಚ್ಚಿತ್ತಮಿವಾವಿಶನ್ ।
ಉಪಾಹೂತಸ್ತದಾ ಜ್ಞಾತೀನೀಕ್ಷತೇ ದೀನಚಕ್ಷುಷಾ ॥ 58 ॥

ಅಯಃ ಪಾಶೇನ ಕಾಲೇನ ಸ್ನೇಹಪಾಶೇನ ಬಂಧುಭಿಃ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ಕೃಷ್ಯಮಾಣಂ ತಂ ವೀಕ್ಷತೇ ಪರಿತಸ್ತಥಾ ॥ 59 ॥

ಹಿಕ್ಕಯಾ ಬಾಧ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಶ್ವಾಸೇನ ಪರಿಶುಷ್ಯತಃ ।
ಮೃತ್ಯುನಾಕೃಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ನ ಖಲ್ವಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ॥ 60 ॥

ಸಂಸಾರಯಂತ್ರಮಾರೂಢೋ ಯಮದೂತೈರಧಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಕ್ವ ಯಾಸ್ಯಾಮೀತಿ ದುಃಖಾರ್ತಃ ಕಾಲಪಾಶೇನ ಯೋಜಿತಃ ॥ 61 ॥

ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಕ್ವ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಕಿಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ತ್ಯಜಾಮಿ ಕಿಂ ।
ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾಮೂಢಃ ಕೃಚ್ಛ್ರಾದ್ದೇಹಾತ್ತ್ಯಜತ್ಯಸೂನ್ ॥ 62 ॥

ಯಾತನಾದೇಹಸಂಬದ್ಧೋ ಯಮದೂತೈರಧಿಷ್ಠಿತಾಃ ।
ಇತೋ ಗತ್ವಾನುಭವತಿ ಯಾ ಯಾಸ್ತಾ ಯಮಯಾತನಾಃ ।
ತಾಸು ಯಲ್ಲಭತೇ ದುಃಖಂ ತದ್ವಕ್ತುಂ ಕ್ಷಮತೇ ಕುತಃ ॥ 63 ॥

ಕರ್ಪೂರಚಂದನಾದ್ಯೈಸ್ತು ಲಿಪ್ಯತೇ ಸತತಂ ಹಿ ಯತ್ ।
ಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷ್ಯತೇ ಚಿತ್ರೈಃ ಸುವಸ್ತ್ರೈಃ ಪರಿವಾರ್ಯತೇ ॥ 64 ॥

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಂ ಜಾಯತೇಽಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಂ ಜೀವತ್ಯಕ್ತಂ ಸದಾ ವಪುಃ ।
ನಿಷ್ಕಾಸಯಂತಿ ನಿಲಯಾತ್ಕ್ಷಣಂ ನ ಸ್ಥಾಪಯಂತ್ಯಪಿ ॥ 65 ॥

ದಹ್ಯತೇ ಚ ತತಃ ಕಾಷ್ಠೈಸ್ತದ್ಭಸ್ಮ ಕ್ರಿಯತೇ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಭಕ್ಷ್ಯತೇ ವಾ ಸೃಗಾಲೈಶ್ಚ ಗೃಧ್ರಕುಕ್ಕರವಾಯಸೈಃ ।
ಪುನರ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ ಸೋಽಥ ಜನ್ಮಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 66 ॥

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರುಜನಃ ಸ್ವಜನೋ ಮಮೇತಿ
ಮಾಯೋಪಮೇ ಜಗತಿ ಕಸ್ಯ ಭವೇತ್ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ।
ಏಕೋ ಯತೋ ವ್ರಜತೋ ಕರ್ಮಪುರಃಸರೋಽಯಂ
ವಿಶ್ರಾಮವೃಕ್ಷಸದೃಶಃ ಖಲು ಜೀವಲೋಕಃ ॥ 67 ॥

ಸಾಯಂ ಸಾಯಂ ವಾಸವೃಕ್ಷಂ ಸಮೇತಾಃ
ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾತಸ್ತೇನ ತೇನ ಪ್ರಯಾಂತಿ ।
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾನ್ಯೋನ್ಯಂ ತಂ ಚ ವೃಕ್ಷಂ
ವಿಹಂಗಾ ಯದ್ವತ್ತದ್ವಜ್ಜ್ಞಾತಯೋಽಜ್ಞಾತಯಶ್ಚ ॥ 68 ॥

ಮೃತಿಬೀಜಂ ಭವೇಜ್ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಬೀಜಂ ಭವೇನ್ಮೃತಿಃ ।
ಘಟಯಂತ್ರವದಶ್ರಾಂತೋ ಬಂಭ್ರಮೀತ್ಯನಿಶಂ ನರಃ ॥ 69 ॥

ಗರ್ಭೇ ಪುಂಸಃ ಶುಕ್ರಪಾತಾದ್ಯದುಕ್ತಂ ಮರಣಾವಧಿ ।
ತದೇತಸ್ಯ ಮಹಾವ್ಯಾಧೇರ್ಮತ್ತೋ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಭೇಷಜಂ ॥ 70 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಪಿಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಕಥನಂ ನಾಮಾಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 8 ॥

ಅಥ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ದೇಹಸ್ವರೂಪಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ನೃಪ ।
ಮತ್ತೋ ಹಿ ಜಾಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಮಯೈವೈತತ್ಪ್ರಧಾರ್ಯತೇ ।
ಮಯ್ಯೇವೇದಮಧಿಷ್ಠಾನೇ ಲೀಯತೇ ಶುಕ್ತಿರೌಪ್ಯವತ್ ॥ 1 ॥

ಅಹಂ ತು ನಿರ್ಮಲಃ ಪೂರ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅಸಂಗೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಶುದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ ॥ 2 ॥

ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಯುಕ್ತಃ ಸನ್ ಜಗತ್ಕಾರಣತಾಂ ವ್ರಜೇ ॥ 3 ॥

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ಪರಿಣಾಮಿನೀ ।
ರಜಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೇತಿ ತ್ರಿಗುಣಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥ 4 ॥

ಸತ್ತ್ವಂ ಶುಕ್ಲಂ ಸಮಾದಿಷ್ಟಂ ಸುಖಜ್ಞಾನಾಸ್ಪದಂ ನೃಣಾಂ ।
ದುಃಖಾಸ್ಪದಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಚಂಚಲಂ ಚ ರಜೋ ಮತಂ ॥ 5 ॥

ತಮಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಜಡಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮುದಾಸೀನಂ ಸುಖಾದಿಷು ॥ 6 ॥

ಅತೋ ಮಮ ಸಮಾಯೋಗಾಚ್ಛಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನೇ ತು ಮಯ್ಯೇವ ಭಜತೇ ವಿಶ್ವರೂಪತಾಂ ।
ಶುಕ್ತೌ ರಜತವದ್ರಜ್ಜೌ ಭುಜಂಗೋ ಯದ್ವದೇವ ತು ॥ 7 ॥

ಆಕಾಶಾದೀನಿ ಜಾಯಂತೇ ಮತ್ತೋ ಭೂತಾನಿ ಮಾಯಯಾ ।
ತೈರಾರಬ್ಧಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ದೇಹೋಽಯಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕಃ ॥ 8 ॥

ಪಿತೃಭ್ಯಾಮಶಿತಾದನ್ನಾತ್ಷಟ್ಕೋಶಂ ಜಾಯತೇ ವಪುಃ ।
ಸ್ನಾಯವೋಽಸ್ಥೀನಿ ಮಜ್ಜಾ ಚ ಜಾಯಂತೇ ಪಿತೃತಸ್ತಥಾ ॥ 9 ॥

ತ್ವಙ್ಮಾಂಶೋಣಿತಮಿತಿ ಮಾತೃತಶ್ಚ ಭವಂತಿ ಹಿ ।
ಭಾವಾಃ ಸ್ಯುಃ ಷಡ್ವಿಧಾಸ್ತಸ್ಯ ಮಾತೃಜಾಃ ಪಿತೃಜಾಸ್ತಥಾ ।
ರಸಜಾ ಆತ್ಮಜಾಃ ಸತ್ತ್ವಸಂಭೂತಾಃ ಸ್ವಾತ್ಮಜಾಸ್ತಥಾ ॥ 10 ॥

ಮೃದವಃ ಶೋಣಿತಂ ಮೇದೋ ಮಜ್ಜಾ ಪ್ಲೀಹಾ ಯಕೃದ್ಗುದಂ ।
ಹೃನ್ನಾಭೀತ್ಯೇವಮಾದ್ಯಾಸ್ತು ಭಾವಾ ಮಾತೃಭವಾ ಮತಾಃ ॥ 11 ॥

ಶ್ಮಶ್ರುಲೋಮಕಚಸ್ನಾಯುಶಿರಾಧಮನಯೋ ನಖಾಃ ।
ದಶನಾಃ ಶುಕ್ರಮಿತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಸ್ಥಿರಾಃ ಪಿತೃಸಮುದ್ಭವಾಃ ॥ 12 ॥

ಶರೀರೋಪಚಿತಿರ್ವರ್ಣೋ ವೃದ್ಧಿಸ್ತೃಪ್ತಿರ್ಬಲಂ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಅಲೋಲುಪತ್ವಮುತ್ಸಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ ರಸಜಂ ವಿದುಃ ॥ 13 ॥

ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ಚ ಭಾವನಾ ।
ಪ್ರಯತ್ನೋ ಜ್ಞಾನಮಾಯುಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯಾಣೀತ್ಯೇವಮಾತ್ಮಜಾಃ ॥ 14 ॥

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಶ್ರವಣಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ದರ್ಶನಂ ತಥಾ ।
ರಸನಂ ಘ್ರಾಣಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಪಂಚ ತೇಷಾಂ ತು ಗೋಚರಾಃ ॥ 15 ॥

ಶಬ್ದಃ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ತಥಾ ರೂಪಂ ರಸೋ ಗಂಧ ಇತಿ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ವಾಕ್ಕರಾಂಘ್ರಿಗುದೋಪಸ್ಥಾನ್ಯಾಹುಃ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಿ ॥ 16 ॥

ವಚನಾದಾನಗಮನವಿಸರ್ಗರತಯಃ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಜಾನೀಯಾನ್ಮನಶ್ಚೈವೋಭಯಾತ್ಮಕಂ ॥ 17 ॥

ಕ್ರಿಯಾಸ್ತೇಷಾಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಸ್ತತಃ ಪರಂ ।
ಅಂತಃಕರಣಮಿತ್ಯಾಹುಶ್ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಿ ಚತುಷ್ಟಯಂ ॥ 18 ॥

ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಚ ವಿಷಯೌ ವಿಜ್ಞೇಯೌ ಮನಸಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ।
ಸ್ಮೃತಿಭೀತಿವಿಕಲ್ಪಾದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಅಹಂ ಮಮೇತ್ಯಹಂಕಾರಶ್ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯತೇ ಯತಃ ॥ 19 ॥

ಸತ್ತ್ವಾಖ್ಯಮಂತಃಕರಣಂ ಗುಣಭೇದಾಸ್ತ್ರಿಧಾ ಮತಂ ।
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾಃ ಸತ್ತ್ವಾತ್ತು ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಃ ॥ 20 ॥

ಆಸ್ತಿಕ್ಯಶುದ್ಧಿಧರ್ಮೈಕಮತಿಪ್ರಭೃತಯೋ ಮತಾಃ ।
ರಜಸೋ ರಾಜಸಾ ಭಾವಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಮದಾದಯಃ ॥ 21 ॥

ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯಪ್ರಮಾದಾದಿ ವಂಚನಾದ್ಯಾಸ್ತು ತಾಮಸಾಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನೇಂದ್ರಿಯತಾರೋಗ್ಯಾನಾಲಸ್ಯಾದ್ಯಾಸ್ತು ಸತ್ತ್ವಜಾಃ ॥ 22 ॥

ದೇಹೋ ಮಾತ್ರಾತ್ಮಕಸ್ತಸ್ಮಾದಾದತ್ತೇ ತದ್ಗುಣಾನಿಮಾನ್ ।
ಶಬ್ದಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮುಖರತಾ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾ ಧೃತಿಃ ॥ 23 ॥

ಬಲಂ ಚ ಗಗನಾದ್ವಾಯೋಃ ಸ್ಪರ್ಶಶ್ಚ ಸ್ಪರ್ಶನೇಂದ್ರಿಯಂ ।
ಉತ್ಕ್ಷೇಪಣಮಪಕ್ಷೇಪಾಕುಂಚನೇ ಗಮನಂ ತಥಾ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಸಾರಣಮಿತೀಮಾನಿ ಪಂಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ರೂಕ್ಷತಾ ।
ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ತಥಾ ವ್ಯಾನಸಮಾನೋದಾನಸಂಜ್ಞಕಾನ್ ॥ 25 ॥

ನಾಗಃ ಕೂರ್ಮಶ್ಚ ಕೃಕಲೋ ದೇವದತ್ತೋ ಧನಂಜಯಃ ।
ದಶೈತಾ ವಾಯುವಿಕೃತೀಸ್ತಥಾ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಲಾಘವಂ ॥ 26 ॥

ತೇಷಾಂ ಮುಖ್ಯತರಃ ಪ್ರಾಣೋ ನಾಭೇಃ ಕಂಠಾದವಸ್ಥಿತಃ ।
ಚರತ್ಯಸೌ ನಾಸಿಕಯೋರ್ನಾಭೌ ಹೃದಯಪಂಕಜೇ ॥ 27 ॥

ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣನಿಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಾದೇರಪಿ ಕಾರಣಂ ॥ 28 ॥

ಅಪಾನಸ್ತು ಗುದೇ ಮೇಢ್ರೇ ಕಟಿಜಂಘೋದರೇಷ್ವಪಿ ।
ನಾಭಿಕಂಠೇ ವಂಕ್ಷಣಯೋರೂರುಜಾನುಷು ತಿಷ್ಠತಿ ।
ತಸ್ಯ ಮೂತ್ರಪುರೀಷಾದಿವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮ ಕೀರ್ತಿತಂ ॥ 29 ॥

ವ್ಯಾನೋಽಕ್ಷಿಶ್ರೋತ್ರಗುಲ್ಫೇಷು ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣೇಷು ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಧೃತಿತ್ಯಾಗಗ್ರಹಣಾದ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಚ ॥ 30 ॥

ಸಮಾನೋ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಿಖಿಲಂ ಶರೀರಂ ವಹ್ನಿನಾ ಸಹ ।
ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಸಹಸ್ರೇಷು ನಾಡೀರಂಧ್ರೇಷು ಸಂಚರನ್ ॥ 31 ॥

ಭುಕ್ತಪೀತರಸಾನ್ಸಮ್ಯಗಾನಯಂದೇಹಪುಷ್ಟಿಕೃತ್ ।
ಉದಾನಃ ಪಾದಯೋರಾಸ್ತೇ ಹಸ್ತಯೋರಂಗಸಂಧಿಷು ॥ 32 ॥

ಕರ್ಮಾಸ್ಯ ದೇಹೋನ್ನಯನೋತ್ಕ್ರಮಣಾದಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ।
ತ್ವಗಾದಿಧಾತೂನಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪಂಚ ನಾಗಾದಯಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 33 ॥

ಉದ್ಗಾರಾದಿ ನಿಮೇಷಾದಿ ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾದಿಕಂ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ತಂದ್ರೀಪ್ರಭೃತಿ ಶೋಕಾದಿ ತೇಷಾಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ॥ 34 ॥

ಅಗ್ನೇಸ್ತು ರೋಚಕಂ ರೂಪಂ ದೀಪ್ತಂ ಪಾಕಂ ಪ್ರಕಾಶತಾಂ ।
ಅಮರ್ಷತೀಕ್ಷ್ಣಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಾಮೋಜಸ್ತೇಜಶ್ಚ ಶೂರತಾಂ ॥ 35 ॥

ಮೇಧಾವಿತಾಂ ತಥಾಽಽದತ್ತೇ ಜಲಾತ್ತು ರಸನಂ ರಸಂ ।
ಶೈತ್ಯಂ ಸ್ನೇಹಂ ದ್ರವಂ ಸ್ವೇದಂ ಗಾತ್ರಾದಿಮೃದುತಾಮಪಿ ॥ 36 ॥

ಭೂಮೇರ್ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಂ ಗಂಧಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಚ ಗೌರವಂ ।
ತ್ವಗಸೃಙ್ಮಾಂಸಮೇದೋಽಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಶುಕ್ರಾಣಿ ಧಾತವಃ ॥ 37 ॥

ಅನ್ನಂ ಪುಂಸಾಶಿತಂ ತ್ರೇಧಾ ಜಾಯತೇ ಜಠರಾಗ್ನಿನಾ ।
ಮಲಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠೋ ಭಾಗಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಧ್ಯಮೋ ಮಾಂಸತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಮನಃ ಕನಿಷ್ಠೋ ಭಾಗಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಮಾದನ್ನಮಯಂ ಮನಃ ॥ 38 ॥

ಅಪಾಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠೋ ಮೂತ್ರಂ ಸ್ಯಾನ್ಮಧ್ಯಮೋ ರುಧಿರಂ ಭವೇತ್ ।
ಪ್ರಾಣಃ ಕನಿಷ್ಠೋ ಭಾಗಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 39 ॥

ತೇಜಸೋಽಸ್ಥಿ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಜ್ಜಾ ಮಧ್ಯಮ ಸಂಭವಃ ।
ಕನಿಷ್ಠಾ ವಾಙ್ಮತಾ ತಸ್ಮಾತ್ತೇಜೋಽವನ್ನಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ ॥ 40 ॥

ಲೋಹಿತಾಜ್ಜಾಯತೇ ಮಾಂಸಂ ಮೇದೋ ಮಾಂಸಸಮುದ್ಭವಂ ।
ಮೇದಸೋಽಸ್ಥೀನಿ ಜಾಯಂತೇ ಮಜ್ಜಾ ಚಾಸ್ಥಿಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 41 ॥

ನಾಡ್ಯೋಪಿ ಮಾಂಸಸಂಘಾತಾಚ್ಛುಕ್ರಂ ಮಜ್ಜಾಸಮುದ್ಭವಂ ॥ 42 ॥

ವಾತಪಿತ್ತಕಫಾಶ್ಚಾತ್ರ ಧಾತವಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ।
ದಶಾಂಜಲಿ ಜಲಂ ಜ್ಞೇಯಂ ರಸಸ್ಯಾಂಜಲಯೋ ನವ ॥ 43 ॥

ರಕ್ತಸ್ಯಾಷ್ಟೌ ಪುರೀಷಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಸ್ಯುಃ ಶ್ಲೇಷ್ಮಣಶ್ಚ ಷಟ್.
ಪಿತ್ತಸ್ಯ ಪಂಚ ಚತ್ವಾರೋ ಮೂತ್ರಸ್ಯಾಂಜಲಯಸ್ತ್ರಯಃ ॥ 44 ॥

ವಸಾಯಾ ಮೇದಸೋ ದ್ವೌ ತು ಮಜ್ಜಾ ತ್ವಂಜಲಿಸಂಮಿತಾ ।
ಅರ್ಧಾಂಜಲಿ ತಥಾ ಶುಕ್ರಂ ತದೇವ ಬಲಮುಚ್ಯತೇ ॥ 45 ॥

ಅಸ್ಥ್ನಾಂ ಶರೀರೇ ಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ಷಷ್ಟಿಯುಕ್ತಂ ಶತತ್ರಯಂ ।
ಜಲಜಾನಿ ಕಪಾಲಾನಿ ರುಚಕಾಸ್ತರಣಾನಿ ಚ ।
ನಲಕಾನೀತಿ ತಾನ್ಯಾಹುಃ ಪಂಚಧಾಸ್ಥೀನಿ ಸೂರಯಃ ॥ 46 ॥

ದ್ವೇ ಶತೇ ತ್ವಸ್ಥಿಸಂಧೀನಾಂ ಸ್ಯಾತಾಂ ತತ್ರ ದಶೋತ್ತರೇ ।
ರೌರವಾಃ ಪ್ರಸರಾಃ ಸ್ಕಂದಸೇಚನಾಃ ಸ್ಯುರುಲೂಖಲಾಃ ॥ 47 ॥

ಸಮುದ್ಗಾ ಮಂಡಲಾಃ ಶಂಖಾವರ್ತಾ ವಾಮನಕುಂಡಲಾಃ ।
ಇತ್ಯಷ್ಟಧಾ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಾಃ ಶರೀರೇಷ್ವಸ್ಥಿಸಂಧಯಃ ॥ 48 ॥

ಸಾರ್ಧಕೋಟಿತ್ರಯಂ ರೋಮ್ಣಾಂ ಶ್ಮಶ್ರುಕೇಶಾಸ್ತ್ರಿಲಕ್ಷಕಾಃ ।
ದೇಹಸ್ವರೂಪಮೇವಂ ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ॥ 49 ॥

ಯಸ್ಮಾದಸಾರೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಪದಾರ್ಥೋ ಭುವನತ್ರಯೇ ।
ದೇಹೇಽಸ್ಮಿನ್ನಭಿಮಾನೇನ ನ ಮಹೋಪಾಯಬುದ್ಧಯಃ ॥ 50 ॥

ಅಹಂಕಾರೇಣ ಪಾಪೇನ ಕ್ರಿಯಂತೇ ಹಂತ ಸಾಂಪ್ರತಂ ।
ತಸ್ಮಾದೇತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ತು ವಿಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಮುಮುಕ್ಷಿಭಿಃ ॥ 51 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ದೇಹಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯೋ ನಾಮ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 9 ॥

ಅಥ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ನತ್ರ ಜೀವೋಽಸೌ ಜಂತೋರ್ದೇಹೇಽವತಿಷ್ಠತೇ ।
ಜಾಯತೇ ವಾ ಕುತೋ ಜೀವಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಚಾಸ್ಯ ಕಿಂ ವದ ॥ 1 ॥

ದೇಹಾಂತೇ ಕುತ್ರ ವಾ ಯಾತಿ ಗತ್ವಾ ವಾ ಕುತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಕಥಮಾಯಾತಿ ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ನಾಯಾತಿ ವಾ ವದ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಭಾಗ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಹಿ ಯತ್ ।
ದೇವೈರಪಿ ಸುದುರ್ಜ್ಞೇಯಮಿಂದ್ರಾದ್ಯೈರ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ॥ 3 ॥

ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ನೈವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಮಯಾಪಿ ರಘುನಂದನ ।
ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾಹಂ ಪರಂ ಪ್ರೀತೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯವಹಿತಃ ಶ್ರುಣು ॥ 4 ॥

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೋಽನಂತಃ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಕಾರಣಂ ॥ 5 ॥

ನಿತ್ಯೋ ವಿಶುದ್ಧಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ನಿರ್ಲೇಪೋಽಹಂ ನಿರಂಜನಃ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮವಿಹೀನಶ್ಚ ನ ಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಮನಸಾಪಿ ಚ ॥ 6 ॥

ನಾಹಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗ್ರಾಹಕೋ ಹ್ಯಹಂ ।
ಜ್ಞಾತಾಹಂ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಮಮ ಜ್ಞಾತಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 7 ॥

ದೂರಃ ಸರ್ವವಿಕಾರಾಣಾಂ ಪರಿಣಾಮಾದಿಕಸ್ಯ ಚ ॥ 8 ॥

ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ।
ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ॥ 9 ॥

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮಯ್ಯೇವೇತಿ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ।
ಮಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತತೋ ನ ವಿಜುಗುಪ್ಸತೇ ॥ 10 ॥

ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಹ್ಯಾತ್ಮೈವಾಭೂದ್ವಿಜಾನತಃ ।
ಕೋ ಮೋಹಸ್ತತ್ರ ಕಃ ಶೋಕ ಏಕತ್ವಮನುಪಶ್ಯತಃ ॥ 11 ॥

ಏಷ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂಢಾತ್ಮಾ ನ ಪ್ರಕಾಶತೇ ।
ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ವಗ್ರ್ಯಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಭಿಃ ॥ 12 ॥

ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಯಾ ಯುಕ್ತಸ್ತಥಾಪ್ಯೇಕೋಽಹಮವ್ಯಯಃ ।
ಅವ್ಯಾಕೃತಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾಹಮೀಶ್ವರಃ ॥ 13 ॥

ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇ ಯಥಾ ದೃಶ್ಯಮಿದಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ।
ತದ್ವನ್ಮಯಿ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇಽಸ್ತಿ ವಿಲೀಯತೇ ॥ 14 ॥

ನಾನಾವಿದ್ಯಾಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಜೀವತ್ವೇನ ವಸಾಮ್ಯಹಂ ।
ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯೇವ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ॥ 15 ॥

ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಶ್ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಿ ಚತುಷ್ಟಯಂ ।
ವಾಯವಃ ಪಂಚಮಿಲಿತಾ ಯಾಂತಿ ಲಿಂಗಶರೀರತಾಂ ॥ 16
ತತ್ರಾವಿದ್ಯಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಂ ।
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಜೀವಸ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಪುರುಷೋಽಪಿ ಚ ॥ 17 ॥

ಸ ಏವ ಜಗತಾಂ ಭೋಕ್ತಾನಾದ್ಯಯೋಃ ಪುಣ್ಯಪಾಪಯೋಃ ।
ಇಹಾಮುತ್ರ ಗತೀ ತಸ್ಯ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಾದಿಭೋಕ್ತೃತಾ ॥ 18 ॥

ಯಥಾ ದರ್ಪಣಕಾಲಿಮ್ನಾ ಮಲಿನಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಮುಖಂ ।
ತದ್ವದಂತಃಕರಣಗೈರ್ದೋಷೈರಾತ್ಮಾಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 19 ॥

ಪರಸ್ಪರಾಧ್ಯಾಸವಶಾತ್ಸ್ಯಾದಂತಃಕರಣಾತ್ಮನೋಃ ॥

ಏಕೀಭಾವಾಭಿಮಾನೇನ ಪರಾತ್ಮಾ ದುಃಖಭಾಗಿವ ॥ 20 ॥

ಮರುಭೂಮೌ ಜಲತ್ವೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಕಮರೀಚಿಕಾಃ ।
ದೃಶ್ಯಂತೇ ಮೂಢಚಿತ್ತಸ್ಯ ನ ಹ್ಯಾರ್ದ್ರಾಸ್ತಾಪಕಾರಕಾಃ ॥ 21 ॥

ತದ್ವದಾತ್ಮಾಪಿ ನಿರ್ಲೇಪೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಮೂಢಚೇತಸಾಂ ।
ಸ್ವಾವಿದ್ಯಾತ್ಮಾತ್ಮದೋಷೇಣ ಕರ್ತೃತ್ವಾಧಿಕಧರ್ಮವಾನ್ ॥ 22 ॥

ತತ್ರ ಚಾನ್ನಮಯೇ ಪಿಂಡೇ ಹೃದಿ ಜೀವೋಽವತಿಷ್ಠತೇ ।
ಆನಖಾಗ್ರಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ದೇಹಂ ತದ್ಬ್ರುವೇಽವಹಿತಃ ಶ್ರುಣು ।
ಸೋಽಯಂ ತದಭಿಧಾನೇನ ಮಾಂಸಪಿಂಡೋ ವಿರಾಜತೇ ॥ 23 ॥

ನಾಭೇರೂರ್ಧ್ವಮಧಃ ಕಂಠಾದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ಯಃ ಸದಾ ।
ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇಽಸ್ತಿ ಹೃದಯಂ ಸನಾಲಂ ಪದ್ಮಕೋಶವತ್ ॥ 24 ॥

ಅಧೋಮುಖಂ ಚ ತತ್ರಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸುಷಿರಮುತ್ತಮಂ ।
ದಹರಾಕಾಶಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ರ ಜೀವೋಽವತಿಷ್ಠತೇ ॥ 25 ॥

ವಾಲಾಗ್ರಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತಧಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ ।
ಭಾಗೋ ಜೀವಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸ ಚಾನಂತ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ॥ 26 ॥

ಕದಂಬಕುಸುಮೋದ್ಬದ್ಧಕೇಸರಾ ಇವ ಸರ್ವತಃ ।
ಪ್ರಸೃತಾ ಹೃದಯಾನ್ನಾಡ್ಯೋ ಯಾಭಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಶರೀರಕಂ ॥ 27 ॥

ಹಿತಂ ಬಲಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ತೇನ ಹಿತಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ದ್ವಾಸಪ್ತತಿಸಹಸ್ರೈಸ್ತಾಃ ಸಂಖ್ಯಾತಾ ಯೋಗವಿತ್ತಮೈಃ ॥ 28 ॥

ಹೃದಯಾತ್ತಾಸ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಾ ಯಥಾರ್ಕಾದ್ರಶ್ಮಯಸ್ತಥಾ ।
ಏಕೋತ್ತರಶತಂ ತಾಸು ಮುಖ್ಯಾ ವಿಷ್ವಗ್ವಿನಿರ್ಗತಃ ॥ 29 ॥

ಪ್ರತೀಂದ್ರಿಯಂ ದಶ ದಶ ನಿರ್ಗತಾ ವಿಷಯೋನ್ಮುಖಾಃ ।
ನಾಡ್ಯಃ ಶರ್ಮಾದಿಹೇತುತ್ವಾತ್ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಫಲಭುಕ್ತಯೇ ॥ 30 ॥

ವಹಂತ್ಯಂಭೋ ಯಥಾ ನದ್ಯೋ ನಾಡ್ಯಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ತಥಾ ।
ಅನಂತೈಕೋರ್ಧ್ವಗಾ ನಾಡೀ ಮೂರ್ಧಪರ್ಯಂತಮಂಜಸಾ ॥ 31 ॥

ಸುಷುಮ್ನೇತಿ ಮಾದಿಷ್ಟಾ ತಯಾ ಗಚ್ಛನ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ತಯೋಪಚಿತಚೈತನ್ಯಂ ಜೀವಾತ್ಮಾನಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ ॥ 32 ॥

ಯಥಾ ರಾಹುರದೃಶ್ಯೋಽಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ ।
ತದ್ವತ್ಸರ್ವಗತೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಾ ಲಿಂಗದೇಹೇ ಹಿ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 33 ॥

ದೃಶ್ಯಮಾನೇ ಯಥಾ ಕುಂಭೇ ಘಟಾಕಾಶೋಽಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ತದ್ವತ್ಸರ್ವಗತೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಾ ಲಿಂಗದೇಹೇ ಹಿ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 34 ॥

ನಿಶ್ಚಲಃ ಪರಿಪೂರ್ಣೋಽಪಿ ಗಚ್ಛತೀತ್ಯುಪಚರ್ಯತೇ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲೇ ಯಥಾಜ್ಞೇಯಮಭಿವ್ಯಕ್ತವಿಶೇಷಧೀಃ ॥ 35 ॥

ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಭಾನುರ್ದಶ ದಿಶೋ ಯಥಾ ।
ನಾಡೀಭಿರ್ವೃತ್ತಯೋ ಯಾಂತಿ ಲಿಂಗದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಃ ॥ 36 ॥

ತತ್ತತ್ಕರ್ಮಾನುಸಾರೇಣ ಜಾಗ್ರದ್ಭೋಗೋಪಲಬ್ಧಯೇ ।
ಇದಂ ಲಿಂಗಶರೀರಾಖ್ಯಮಾಮೋಕ್ಷಂ ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ 37 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ನಷ್ಟೇಽಸ್ಮಿನ್ಸಾವಿದ್ಯೇ ಸ್ವಶರೀರಕೇ ।
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥಾನಂ ಮುಕ್ತಿರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥ 38 ॥

ಉತ್ಪಾದಿತೇ ಘಟೇ ಯದ್ವದ್ಘಟಾಕಾಶತ್ವಮೃಚ್ಛತಿ ।
ಘಟೇ ನಷ್ಟೇ ಯಥಾಕಾಶಃ ಸ್ವರೂಪೇಣಾವತಿಷ್ಠತೇ ॥ 39 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಶಾತ್ಸ್ವಪ್ನಭೋಗ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ।
ಬೋಧಾವಸ್ಥಾಂ ತಿರೋಧಾಯ ದೇಹಾದ್ಯಾಶ್ರಯಲಕ್ಷಣಾಂ ॥ 40 ॥

ಕರ್ಮೋದ್ಭಾವಿತಸಂಸ್ಕಾರಸ್ತತ್ರ ಸ್ವಪ್ನರಿರಂಸಯಾ ।
ಅವಸ್ಥಾಂ ಚ ಪ್ರಯಾತ್ಯನ್ಯಾಂ ಮಾಯಾವೀ ಚಾತ್ಮಮಾಯಯಾ ॥ 41 ॥

ಘಟಾದಿವಿಷಯಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಕರಣಾನಿ ಚ ।
ಭೂತಾನಿ ಕರ್ಮವಶತೋ ವಾಸನಾಮಾತ್ರಸಂಸ್ಥಿತಾನ್ ॥ 42 ॥

ಏತಾನ್ ಪಶ್ಯನ್ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ವ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ ॥ 43 ॥

ಅತ್ರಾಂತಃಕರಣಾದೀನಾಂ ವಾಸನಾದ್ವಾಸನಾತ್ಮತಾ ।
ವಾಸನಾಮಾತ್ರಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ ತೇನ ತಚ್ಚ ಪರಾತ್ಮನಃ ॥ 44 ॥

ವಾಸನಾಭಿಃ ಪ್ರಪಂಚೋಽತ್ರ ದೃಶ್ಯತೇ ಕರ್ಮಚೋದಿತಃ ।
ಜಾಗ್ರದ್ಭೂಮೌ ಯಥಾ ತದ್ವತ್ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 45 ॥

ನಿಃಶೇಷಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಕಾಶತೇ ।
ವಾಸನಾಮಾತ್ರಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸ್ವಾಪ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 46 ॥

ಭೂತಜನ್ಮನಿ ಯದ್ಭೂತಂ ಕರ್ಮ ತದ್ವಾಸನಾವಶಾತ್ ।
ನೇದೀಯಸ್ತ್ವಾದ್ವಯಸ್ಯಾದ್ಯೇ ಸ್ವಪ್ನಂ ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ॥ 47 ॥

ಮಧ್ಯೇ ವಯಸಿ ಕಾರ್ಕಶ್ಯಾತ್ಕರಣಾನಾಮಿಹಾರ್ಜಿತಃ ।
ವೀಕ್ಷತೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸ್ವಪ್ನಂ ವಾಸನಾಕರ್ಮಣೋರ್ವಶಾತ್ ॥ 48 ॥

ಇಯಾಸುಃ ಪರಲೋಕಂ ತು ಕರ್ಮವಿದ್ಯಾದಿಸಂಭೃತಂ ।
ಭಾವಿನೋ ಜನ್ಮನೋ ರೂಪಂ ಸ್ವಪ್ನ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ॥ 49 ॥

ಯದ್ವತ್ಪ್ರಪತನಾಚ್ಛ್ಯೇನಃ ಶ್ರಾಂತೋ ಗಗನಮಂಡಲೇ ।
ಆಕುಂಚ್ಯ ಪಕ್ಷೌ ಯತತೇ ನೀಡೇ ನಿಲಯನಾಯನೀಃ ॥ 50 ॥

ಏವಂ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಭೂಮೌ ಶ್ರಾಂತ ಆತ್ಮಾಭಿಸಂಚರನ್ ।
ಆಪೀತಕರಣಗ್ರಾಮಃ ಕಾರಣೇನೈತಿ ಚೈಕತಾಂ ॥ 51 ॥

ನಾಡೀಮಾರ್ಗೈರಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಾಕೃಷ್ಯಾದಾಯ ವಾಸನಾಃ ।
ಸರ್ವಂ ಗ್ರಸಿತ್ವಾ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ವಿಲೀಯತೇ ॥ 52 ॥

ಈಶ್ವಾರಾಖ್ಯೇಽವ್ಯಾಕೃತೇಽಥ ಯಥಾ ಸುಖಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಪ್ರಪಂಚವಿಲಯಸ್ತಥಾ ಭವತಿ ಚಾತ್ಮನಃ ॥ 53 ॥

ಯೋಷಿತಃ ಕಾಮ್ಯಮಾನಾಯಾಃ ಸಂಭೋಗಾಂತೇ ಯಥಾ ಸುಖಂ ।
ಸ ಆನಂದಮಯೋಽಬಾಹ್ಯೋ ನಾಂತರಃ ಕೇವಲಸ್ತಥಾ ॥ 54 ॥

ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಾನಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ತಥೈವ ಸಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ತಥಾ ತಿಷ್ಠಂಸ್ತಥಾಪಿ ಸಃ ॥ 55 ॥

ಅವಿದ್ಯಾಸೂಕ್ಷ್ಮವೃತ್ತ್ಯಾನುಭವತ್ಯೇವ ಸುಖಂ ಯಥಾ ।
ತಥಾಹಂ ಸುಖಮಸ್ವಾಪ್ಸಂ ನೈವ ಕಿಂಚಿದವೇದಿಷಂ.56 ॥

ಅಜ್ಞಾನಮಪಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಿ ವೃತ್ತಿಭಿಶ್ಚಾನುಭೂಯತೇ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಸ್ಯೋಪಜಾಯತೇ ॥ 57 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾಖ್ಯಮೇವೇಹಾಮುತ್ರ ಲೋಕಯೋಃ ।
ಪಶ್ಚಾತ್ಕರ್ಮವಶಾದೇವ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಾ ಯಥಾನಲಾತ್ ।
ಜಾಯಂತೇ ಕಾರಣಾದೇವ ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಕಾನಿ ತು ॥ 58 ॥

ಪಯಃಪೂರ್ಣೋ ಘಟೋ ಯದ್ವನ್ನಿಮಗ್ನಃ ಸಲಿಲಾಶಯೇ ।
ತೈರೇವಿದ್ಧತ ಆಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ತಥೈತ್ಯಜಾತ್ ॥ 59 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ತಥಾ ತಿಷ್ಠಂಸ್ತಥಾಪಿ ಸಃ ।
ದೃಶ್ಯತೇ ಸತ್ಸು ತೇಷ್ವೇವ ನಷ್ಟೇಷ್ವಾಯಾತ್ಯದೃಶ್ಯತಾಂ ॥ 60 ॥

ಏಕಾಕಾರೋಽರ್ಯಮಾ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯೇಷ್ವಿವ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಕೂಟಸ್ಥೋ ದೃಶ್ಯತೇ ತದ್ವದ್ಗಚ್ಛತ್ಯಾಗಚ್ಛತೀವ ಸಃ ॥ 61 ॥

ಮೋಹಮಾತ್ರಾಂತರಾಯತ್ವಾತ್ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯೋಪಪದ್ಯತೇ ।
ದೇಹಾದ್ಯತೀತ ಆತ್ಮಾಪಿ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಭಾವತಃ ॥ 62 ॥

ಏವಂ ಜೀವಸ್ವರೂಪಂ ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ॥ 63 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಜೀವಸ್ವರೂಪಕಥನಂ ನಾಮ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 10 ॥

ಅಥ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ದೇಹಾಂತರಗತಿಂ ತಸ್ಯ ಪರಲೋಕಗತಿಂ ತಥಾ ।
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನೃಪಶಾರ್ದೂಲ ಮತ್ತಃ ಶೃಣು ಸಮಾಹಿತಃ ॥ 1 ॥

ಭುಕ್ತಂ ಪೀತಂ ಯದಸ್ತ್ಯತ್ರ ತದ್ರಸಾದಾಮಬಂಧನಂ ।
ಸ್ಥೂಲದೇಹಸ್ಯ ಲಿಂಗಸ್ಯ ತೇನ ಜೀವನಧಾರಣಂ ॥ 2 ॥

ವ್ಯಾಧಿನಾ ಜರಯಾ ವಾಪಿ ಪೀಡ್ಯತೇ ಜಾಠರೋಽನಲಃ ।
ಶ್ಲೇಷ್ಮಣಾ ತೇನ ಭುಕ್ತಾನ್ನಂ ಪೀತಂ ವಾ ನ ಪಚತ್ಯಲಂ ॥ 3 ॥

ಭುಕ್ತಪೀತರಸಾಭಾವಾದಾಶು ಶುಷ್ಯಂತಿ ಧಾತವಃ ।
ಭುಕ್ತಪೀತರಸೇನೈವ ದೇಹಂ ಲಿಂಪಂತಿ ವಾಯವಃ ॥ 4 ॥

ಸಮೀಕರೋತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ತತ್ಸಮಾನೋ ವಾಯುರುಚ್ಯತೇ ।
ತದಾನೀಂ ತದ್ರಸಾಭಾವಾದಾಮಬಂಧನಹಾನಿತಃ ॥ 5 ॥

ಪರಿಪಕ್ವರಸತ್ವೇನ ಯಥಾ ಗೌರವತಃ ಫಲಂ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ಪತತ್ಯಾಶು ತಥಾ ಲಿಂಗಂ ತನೋರ್ವ್ರಜೇತ್ ॥ 6 ॥

ತತ್ತತ್ಸ್ಥಾನಾದಪಾಕೃಷ್ಯ ಹೃಷೀಕಾಣಾಂ ಚ ವಾಸನಾಃ ।
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಧಿಭೂತಾನಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಚೈಕತಾಂ ಗತಃ ॥ 7 ॥

ತದೋರ್ಧ್ವಗಃ ಪ್ರಾಣವಾಯುಃ ಸಂಯುಕ್ತೋ ನವವಾಯುಭಿಃ ।
ಊರ್ಧ್ವೋಚ್ಛ್ವಾಸೀ ಭವತ್ಯೇಷ ತಥಾ ತೇನೈಕತಂ ಗತಃ ॥ 8 ॥

ಚಕ್ಷುಷೋ ವಾಥ ಮೂರ್ಧ್ನೋ ವಾ ನಾಡೀಮಾರ್ಗಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಸಮಾಯುಕ್ತೋ ವಾಸನಾಭಿಶ್ಚ ಸಂಯುತಃ.
ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಾನಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮೋಪಸರ್ಪತಿ ॥ 9 ॥

ಯಥಾ ಕುಂಭೋ ನೀಯಮಾನೋ ದೇಶಾದ್ದೇಶಾಂತರಂ ಪ್ರತಿ ।
ಖಪೂರ್ಣ ಏವ ಸರ್ವತ್ರ ಸ ಸಾಕಾಶೋಽಪಿ ತತ್ರ ತು ॥ 10 ॥

ಘಟಾಕಾಶಾಖ್ಯತಾಂ ಯಾತಿ ತದ್ವಲ್ಲಿಂಗಂ ಪರಾತ್ಮನಃ ॥ 11 ॥

ಪುನರ್ದೇಹಾಂತರಂ ಯಾತಿ ಯಥಾ ಕರ್ಮಾನುಸಾರತಃ ।
ಆಮೋಕ್ಷಾತ್ಸಂಚರೇತ್ಯೇವಂ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂಲದ್ವಯಂ ಯಥಾ ॥ 12 ॥

ಪಾಪಭೋಗಾಯ ಚೇದ್ಗಚ್ಛೇದ್ಯಮದೂತೈರಧಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಯಾತನಾದೇಹಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ನರಕಾನೇವ ಕೇವಲಂ ॥ 13 ॥

ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಾದಿಕರ್ಮಾಣಿ ಯೋಽನುತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಿತೃಲೋಕಂ ವ್ರಜತ್ಯೇಷ ಧೂಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಬರ್ಹಿಷಃ ॥ 14 ॥

ಧೂಮಾದ್ರಾತ್ರಿಂ ತತಃ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ದಕ್ಷಿಣಂ ।
ಅಯನಂ ಚ ತತೋ ಲೋಕಂ ಪಿತೄಣಾಂ ಚ ತತಃ ಪರಂ ।
ಚಂದ್ರಲೋಕೇ ದಿವ್ಯದೇಹಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭುಂಕ್ತೇ ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ॥ 15 ॥

ತತ್ರ ಚಂದ್ರಮಸಾ ಸೋಽಸೌ ಯಾವತ್ಕರ್ಮಫಲಂ ವಸೇತ್ ।
ತಥೈವ ಕರ್ಮಶೇಷೇಣ ಯಥೇತಂ ಪುನರಾವ್ರಜೇತ್ ॥ 16 ॥

ವಪುರ್ವಿಹಾಯ ಜೀವತ್ವಮಾಸಾದ್ಯಾಕಾಶಮೇತಿ ಸಃ ।
ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಮಾಗತ್ಯ ವಾಯೋರಂಭೋ ವ್ರಜತ್ಯಥ ॥ 17 ॥

ಅದ್ಭ್ಯೋ ಮೇಘಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ತತೋ ವೃಷ್ಟಿರ್ಭವೇದಸೌ ।
ತತೋ ಧಾನ್ಯಾನಿ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಜಾಯತೇ ಕರ್ಮಚೋದಿತಃ ॥ 18 ॥

ಯೋನಿಮನ್ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಶರೀರತ್ವಾಯ ದೇಹಿನಃ ।
ಮುಕ್ತಿಮನ್ಯೇಽನುಸಂಯಾಂತಿ ಯಥಾಕರ್ಮ ಯಥಾಶ್ರುತಂ ॥ 19 ॥

ತತೋಽನ್ನತ್ವಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಪಿತೃಭ್ಯಾಂ ಭುಜ್ಯತೇ ಪರಂ ।
ತತಃ ಶುಕ್ರಂ ರಜಶ್ಚೈವ ಭೂತ್ವಾ ಗರ್ಭೋಽಭಿಜಾಯತೇ ॥ 20 ॥

ತತಃ ಕರ್ಮಾನುಸಾರೇಣ ಭವೇತ್ಸ್ತ್ರೀಪುಂನಪುಂಸಕಃ ।
ಏವಂ ಜೀವಗತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಿಂ ತಸ್ಯ ವದಾಮಿ ತೇ ॥ 21 ॥

ಯಸ್ತು ಶಾಂತ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಃ ಸನ್ಸದಾ ವಿದ್ಯಾರತೋ ಭವೇತ್ ।
ಸ ಯಾತಿ ದೇವಯಾನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾವಧಿಂ ನರಃ ॥ 22 ॥

ಅರ್ಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ದಿನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಮಥೋ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಉತ್ತರಾಯಣಮಾಸಾದ್ಯ ಸಂವತ್ಸರಮಥೋ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 23 ॥

ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರಲೋಕೌ ತು ವಿದ್ಯುಲ್ಲೋಕಮತಃ ಪರಂ ।
ಅಥ ದಿವ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ಕಶ್ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಿಹೈತಿ ಸಃ ॥ 24 ॥

ದಿವ್ಯೇ ವಪುಷಿ ಸಂಧಾಯ ಜೀವಮೇವಂ ನಯತ್ಯಸೌ ॥ 25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ದಿವ್ಯದೇಹೇ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ।
ತತ್ರೋಷಿತ್ವಾ ಚಿರಂ ಕಾಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 26 ॥

ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮರತೋ ಯಸ್ತು ನ ಸ ಯಾತ್ಯೇವ ಕುತ್ರಚಿತ್ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾ ವಿಲೀಯಂತೇ ಜಲೇ ಸೈಂಧವಖಿಲ್ಯವತ್ ॥ 27 ॥

ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾ ಯಥಾ ಸ್ಱಿಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಬುದ್ಧಸ್ಯ ವಿಲೀಯತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವತಸ್ತದ್ವದ್ವಿಲೀಯಂತೇ ತದೈವ ತೇ ।
ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮವಿಹೀನೋ ಯಸ್ತೃತೀಯಂ ಸ್ಥಾನಮೇತಿ ಸಃ ॥ 28.
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಚ ನರಕಾನ್ಘೋರಾನ್ಮಹಾರೌರವರೌರವಾನ್ ।
ಪಶ್ಚಾತ್ಪ್ರಾಕ್ತನಶೇಷೇಣ ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುರ್ಭವೇದಸೌ ॥ 29 ॥

ಯೂಕಾಮಶಕದಂಶಾದಿ ಜನ್ಮಾಸೌ ಲಭತೇ ಭುವಿ ।
ಏವಂ ಜೀವಗತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಕಿಮನ್ಯಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 30 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ಯತ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಫಲಂ ತಜ್ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಚಂದ್ರಲೋಕೇ ಭುಂಕ್ತೇ ಭೋಗಾನಿತಿ ಪ್ರಭೋ ॥ 31 ॥

ಗಂಧರ್ವಾದಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಥಂ ಭೋಗಃ ಸಮೀರಿತಃ ।
ದೇವತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಕಶ್ಚಿತ್ಕಶ್ಚಿದಿಂದ್ರತ್ವಮೇತಿ ಚ ॥ 32 ॥

ಏತತ್ಕರ್ಮಫಲಂ ವಾಸ್ತು ವಿದ್ಯಾಫಲಮಥಾಪಿ ವಾ ।
ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತ ತತ್ರ ಮೇ ಸಂಶಯೋ ಮಹಾನ್ ॥ 33 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ತದ್ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣೋರೇವಾನುಸಾರೇಣ ಫಲಂ ಭವೇತ್ ।
ಯುವಾ ಚ ಸುಂದರಃ ಶೂರೋ ನೀರೋಗೋ ಬಲವಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ 34 ॥

ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಂ ವಸುಮತೀಂ ಭುಂಕ್ತೇ ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ ಯದಿ ।
ಸ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮಾನುಷಾನಂದಸ್ತಸ್ಮಾಚ್ಛತಗುಣೋ ಮತಃ ॥ 35 ॥

ಮನುಷ್ಯಸ್ತಪಸಾ ಯುಕ್ತೋ ಗಂಧರ್ವೋ ಜಾಯತೇಽಸ್ಯ ತು ।
ತಸ್ಮಾಚ್ಛತಗುಣೋ ದೇವಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 36 ॥

ಏವಂ ಶತಗುಣಾನಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರತೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಿತೄಣಾಂ ಚಿರಲೋಕಾನಾಮಾಜಾನಸುರಸಂಪದಾಂ ॥ 37 ॥

ದೇವತಾನಾಮಥೇಂದ್ರಸ್ಯ ಗುರೋಸ್ತದ್ವತ್ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚೈವಮಾನಂದಃ ಪುರಸ್ತಾದುತ್ತರೋತ್ತರಃ ॥ 38 ॥

ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಯಾತ್ಸುಖಾಧಿಕ್ಯಂ ನಾನ್ಯದಸ್ತಿ ಸುರಾಲಯೇ ।
ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋಽವೃಜಿನೋಽಕಾಮಹತೋ ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಜೋ ಭವೇತ್ ॥ 39 ॥

ತಸ್ಯಾಪ್ಯೇವಂ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಆನಂದಾಶ್ಚೋತ್ತರೋತ್ತರಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾದ್ದಶರಥಾತ್ಮಜ ॥ 40 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕರ್ಮಭಿರ್ನೈವ ವರ್ಧತೇ ನೈವ ಹೀಯತೇ ।
ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾತಕೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಜ್ಞಾನವಾನ್ಯದಿ ॥ 41 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾಧಿಕೋ ವಿಭೋ ಜ್ಞಾನವಾನೇವ ಜಾಯತೇ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಃ ಕುರುತೇ ಕರ್ಮ ತಸ್ಯಾಕ್ಷಯ್ಯಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 42 ॥

ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತ್ಯಃ ಕೋಟಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನೈಃ ।
ತತ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಯಸ್ತು ಭೋಜಯೇತ್ ॥ 43 ॥

ಜ್ಞಾನವಂತಂ ದ್ವಿಜಂ ಯಸ್ತು ದ್ವಿಷತೇ ಚ ನರಾಧಮಃ ।
ಸ ಶುಷ್ಯಮಾಣೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಯಸ್ಮಾದೀಶ್ವರ ಏವ ಸಃ ॥ 44 ॥

ಉಪಾಸಕೋ ನ ಯಾತ್ಯೇವ ಯಸ್ಮಾತ್ಪುನರಧೋಗತಿಂ ।
ಉಪಾಸನರತೋ ಭೂತ್ವಾ ತಸ್ಮಾದಾಸ್ಸ್ವ ಸುಖೀ ನೃಪ ॥ 45 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಜೀವಗತ್ಯಾದಿನಿರೂಪಣಂ ನಾಮೈಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 11 ॥

ಅಥ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವಂದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಉಪಾಸನವಿಧಿಂ ಬ್ರೂಹಿ ದೇಶಂ ಕಾಲಂ ಚ ತಸ್ಯ ತು ॥ 1 ॥

ಅಂಗಾನಿ ನಿಯಮಾಂಶ್ಚೈವ ಮಯಿ ತೇಽನುಗ್ರಹೋ ಯದಿ ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ॥

ಶೃಣು ರಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇಶಂ ಕಾಲಮುಪಾಸನೇ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಾಕಾರೋಽಹಮೇವೈಕಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮದಂಶೇನ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ದೇಹಾಃ ಸರ್ವದಿವೌಕಸಾಂ ॥ 3 ॥

ಯೇ ತ್ವನ್ಯದೇವತಾಭಕ್ತಾ ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ ।
ತೇಽಪಿ ಮಾಮೇವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಜಂತ್ಯವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ॥ 4 ॥

ಯಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಮತ್ತೋ ನ ವ್ಯತಿರಿಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಭೋಕ್ತಾಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯಾಹಂ ಫಲಪ್ರದಃ ॥ 5 ॥

ಯೇನಾಕಾರೇಣ ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಾ ಮಾಮೇವೈಕಮುಪಾಸತೇ ।
ತೇನಾಕಾರೇಣ ತೇಭ್ಯೋಽಹಂ ಪ್ರಸನ್ನೋ ವಾಂಛಿತಂ ದದೇ ॥ 6 ॥

ವಿಧಿನಾಽವಿಧಿನಾ ವಾಪಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೇ ಮಾಮುಪಾಸತೇ ।
ತೇಭ್ಯಃ ಫಲಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 7 ॥

ಅಪಿ ಚೇತ್ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೇ ಮಾಮನನ್ಯಭಾಕ್ ।
ಸಾಧುರೇವ ಸ ಮಂತವ್ಯಃ ಸಮ್ಯಗ್ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಃ ॥ 8 ॥

ಸ್ವಜೀವತ್ವೇನ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಮಾಮೇವೈಕಮನನ್ಯಧೀಃ ।
ತಂ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಾನ್ಯಪಿ ॥ 9 ॥

ಉಪಾಸಾವಿಧಯಸ್ತತ್ರ ಚತ್ವಾರಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ।
ಸಂಪದಾರೋಪಸಂವರ್ಗಾಧ್ಯಾಸಾ ಇತಿ ಮನೀಷಿಭಿಃ ॥ 10 ॥

ಅಲ್ಪಸ್ಯ ಚಾಧಿಕತ್ವೇನ ಗುಣಯೋಗಾದ್ವಿಚಿಂತನಂ ।
ಅನಂತಂ ವೈ ಮನ ಇತಿ ಸಂಪದ್ವಿಧಿರುದೀರಿತಃ ॥ 11 ॥

ವಿಧಾವಾರೋಪ್ಯ ಯೋಪಾಸಾ ಸಾರೋಪಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಯದ್ವದೋಂಕಾರಮುದ್ಗೀಥಮುಪಾಸೀತೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ ॥ 12 ॥

ಆರೋಪೋ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವೇಣ ಯ ಉಪಾಸಾವಿಧಿಶ್ಚ ಸಃ ।
ಯೋಷಿತ್ಯಗ್ನಿಮತಿರ್ಯತ್ತದಧ್ಯಾಸಃ ಸ ಉದಾಹೃತಃ ॥ 13 ॥

ಕ್ರಿಯಾಯೋಗೇನ ಚೋಪಾಸಾವಿಧಿಃ ಸಂವರ್ಗ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಸಂವರ್ತವಾಯುಃ ಪ್ರಲಯೇ ಭೂತಾನ್ಯೇಕೋಽವಸೀದತಿ ॥ 14 ॥

ಉಪಸಂಗಮ್ಯ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯದಾಸನಂ ದೇವತಾತ್ಮನಾ ।
ತದುಪಾಸನಮಂತಃ ಸ್ಯಾತ್ತದ್ಬಹಿಃ ಸಂಪದಾದಯಃ ॥ 15 ॥

ಜ್ಞಾನಾಂತರಾನಂತರಿತಸಜಾತಿಜ್ಞಾನಸಂಹತೇಃ ।
ಸಂಪನ್ನದೇವತಾತ್ಮತ್ವಮುಪಾಸನಮುದೀರಿತಂ ॥ 16 ॥

ಸಂಪದಾದಿಷು ಬಾಹ್ಯೇಷು ದೃಢಬುದ್ಧಿರುಪಾಸನಂ ।
ಕರ್ಮಕಾಲೇ ತದಂಗೇಷು ದೃಷ್ಟಿಮಾತ್ರಮುಪಾಸನಂ ।
ಉಪಾಸನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತದಂಗಾನಿ ಬ್ರುವೇ ಶೃಣು ॥ 17 ॥

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಮನಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತತ್ರ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ।
ಸ್ವಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತಾ ಯತ್ರ ತತ್ರಾಸೀತ ಸುಖಂ ದ್ವಿಜಃ ॥ 18 ॥

ಕಂಬಲೇ ಮೃದುತಲ್ಪೇ ವಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಣಿ ವಾಸ್ಥಿತಃ ।
ವಿವಿಕ್ತದೇಶೇ ನಿಯತಃ ಸಮಗ್ರೀವಶಿರಸ್ತನುಃ ॥ 19 ॥

ಅತ್ಯಾಶ್ರಮಸ್ಥಃ ಸಕಲಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿರುಧ್ಯ ಚ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾಥ ಸ್ವಗುರುಂ ನತ್ವಾ ಯೋಗಂ ವಿದ್ವಾನ್ಪ್ರಯೋಜಯೇತ್ ॥ 20 ॥

ಯಸ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ಭವತ್ಯಯುಕ್ತಮನಸಾ ಸದಾ ।
ತಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯವಶ್ಯಾನಿ ದುಷ್ಟಾಶ್ವಾಇವ ಸಾರಥೇಃ ॥ 21 ॥

ವಿಜ್ಞಾನೀ ಯಸ್ತು ಭವತಿ ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ಸದಾ ।
ತಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಶ್ಯಾನಿ ಸದಶ್ವಾ ಇವ ಸಾರಥೇಃ ॥ 22 ॥

ಯಸ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭವತ್ಯಮನಸ್ಕಃ ಸದಾಽಶುಚಿಃ ।
ನ ಸ ತತ್ಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಂಸಾರಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 23 ॥

ವಿಜ್ಞಾನೀ ಯಸ್ತು ಭವತಿ ಸಮನಸ್ಕಃ ಸದಾ ಶುಚಿಃ ।
ಸ ತತ್ಪದಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯಸ್ಮಾದ್ಭೂಯೋ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 24 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಸಾರಥಿರ್ಯಸ್ತು ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹ ಏವ ಚ ।
ಸೋಽಧ್ವನಃ ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಮೈವ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 25 ॥

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ವಿರಜಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಿಶದಂ ತಥಾ ।
ವಿಶೋಕಂ ಚ ವಿಚಿಂತ್ಯಾತ್ರ ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ॥ 26 ॥

ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಮವ್ಯಕ್ತಮನಂತಮಮೃತಂ ಶಿವಂ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರಣಂ ॥ 27 ॥

ಏಕಂ ವಿಭುಂ ಚಿದಾನಂದಮರೂಪಮಜಮದ್ಭುತಂ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಮುಮಾದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣಂ ॥ 28 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ ನೀಲಕಂಠಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ।
ಜಟಾಧರಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ॥ 29 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯಪ್ರದಂ ।
ಪರಾಭ್ಯಾಮೂರ್ಧ್ವಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಪರಶುಂ ಮೃಗಂ ॥ 30 ॥

ಕೋಟಿಮಧ್ಯಾಹ್ನಸೂರ್ಯಾಭಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಂ ।
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಂ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಂ ॥ 31 ॥

ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಂ ।
ಏವಮಾತ್ಮಾರಣಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಣವಂ ಚೋತ್ತರಾರಣಿಂ ।
ಧ್ಯಾನನಿರ್ಮಥನಾಭ್ಯಾಸಾತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪಶ್ಯತಿ ಮಾಂ ಜನಃ ॥ 32 ॥

ವೇದವಾಕ್ಯೈರಲಭ್ಯೋಽಹಂ ನ ಶಾಸ್ತ್ರೈರ್ನಾಪಿ ಚೇತಸಾ ।
ಧ್ಯಾನೇನ ವೃಣುತೇ ಯೋ ಮಾಂ ಸರ್ವದಾಹಂ ವೃಣೋಮಿ ತಂ ॥ 33 ॥

ನಾವಿರತೋ ದುಶ್ಚರಿತಾನ್ನಾಶಾಂತೋ ನಾಸಮಾಹಿತಃ ।
ನಾಶಾಂತಮಾನಸೋ ವಾಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇನ ಲಭೇತ ಮಾಂ ॥ 34 ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿಪ್ರಪಂಚೋ ಯಃ ಪ್ರಕಾಶತೇ ।
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವಬಂಧೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 35 ॥

ತ್ರಿಷು ಧಾಮಸು ಯದ್ಭೋಗ್ಯಂ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗಶ್ಚ ಯದ್ಭವೇತ್ ।
ತಜ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಕ್ಷಣಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 36 ॥

ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೂಢಃ
ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ ।
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಃ
ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ॥ 37
ಏಕೋ ವಶೀ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ-
ಪ್ಯೇಕಂ ಬೀಜಂ ನಿತ್ಯದಾ ಯಃ ಕರೋತಿ ।
ತಂ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಯೇಽನುಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾ-
ಸ್ತೇಷಾಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಶ್ವತೀ ನೇತರೇಷಾಂ ॥ 38 ॥

ಅಗ್ನಿರ್ಯಥೈಕೋ ಭುವನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ
ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ್ರತಿರೂಪೋ ಬಭೂವ ।
ಏಕಸ್ತಥಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ
ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಲೋಕದುಃಖೇನ ಬಾಹ್ಯಃ ॥ 39 ॥

ವೇದೇಹ ಯೋ ಮಾಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತ-
ಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ।
ಸ ಏವ ವಿದ್ವಾನಮೃತೋಽತ್ರ ಭೂಯಾ-
ನ್ನಾನ್ಯಸ್ತು ಪಂಥಾ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 40 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ವಿದಧಾಮಿ ಪೂರ್ವಂ
ವೇದಾಂಶ್ಚ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಹಿಣೋಮಿ ಯೋಽಹಂ ।
ತಂ ದೇವಮೀಡ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ
ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಮಾಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 41 ॥

ಏವಂ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಃ ಸನ್ ವೇತ್ತಿ ಮಾಂ ತತ್ತ್ವತಸ್ತು ಯಃ ।
ನಿರ್ಮುಕ್ತದುಃಖಸಂತಾನಃ ಸೋಽನ್ತೇ ಮಯ್ಯೇವ ಲೀಯತೇ ॥ 42 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಉಪಾಸನಾಜ್ಞಾನಫಲಂ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 12 ॥

ಅಥ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೌಸಲೇಯಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮತಿಮತಾಂ ವರಃ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತಂ ಸುಭಗಂ ಮುಕ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ಕರುಣಾವಿಷ್ಟಹೃದಯ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ।
ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣಂ ಮುಕ್ತೇಃ ಪ್ರಬ್ರೂಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಸಾಲೋಕ್ಯಮಪಿ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಸಾರ್ಷ್ಟ್ಯಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮೇವ ಚ ।
ಕೈವಲ್ಯಂ ಚೇತಿ ತಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಿಂ ರಾಘವ ಪಂಚಧಾ ॥ 3 ॥

ಮಾಂ ಪೂಜಯತಿ ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಸರ್ವದಾ ಜ್ಞಾನವರ್ಜಿತಃ ।
ಸ ಮೇ ಲೋಕಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಭುಂಕ್ತೇ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ॥ 4 ॥

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಪೂಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವಕಾಮವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಮಯಾ ಸಮಾನರೂಪಃ ಸನ್ಮಮ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 5 ॥

ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಾದಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮತ್ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಕುರುತೇ ತು ಯಃ ।
ಯತ್ಕರೋತಿ ಯದಶ್ನಾತಿ ಯಜ್ಜುಹೋತಿ ದದಾತಿ ಯತ್ ॥ 6 ॥

ಯತ್ತಪಸ್ಯತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ಮದರ್ಪಣಂ ।
ಮಲ್ಲೋಕೇ ಸ ಶ್ರಿಯಂ ಭುಂಕ್ತೇ ಮತ್ತುಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಭವಂ ಭಜೇತ್ ॥ 7 ॥

ಯಸ್ತು ಶಾಂತ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಃ ಸನ್ಮಾಮಾತ್ಮತ್ವೇನ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಸ ಜಾಯತೇ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರದ್ವೈತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ।
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥಾನಂ ಮುಕ್ತಿರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥ 8 ॥

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಸದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೇವಲಂ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮವಿಹೀನಂ ಚ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ॥ 9 ॥

ಸಜಾತೀಯವಿಜಾತೀಯಪದಾರ್ಥಾನಾಮಸಂಭವಾತ್ ।
ಅತಸ್ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾನಾಮದ್ವೈತಮಿತಿ ಸಂಜ್ಞಿತಂ ॥ 10 ॥

ಮತ್ವಾ ರೂಪಮಿದಂ ರಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಯದಭಿಧೀಯತೇ ।
ಮಯ್ಯೇವ ದೃಶ್ಯತೇ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಂ ॥ 11 ॥

ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಗಂಧರ್ವನಗರಂ ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಂ ನ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಯಾ ವಿಶ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಮಯ್ಯೇವ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ॥ 12 ॥

ಮಮ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನೇನ ಯದಾಽವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ।
ತದೈಕ ಏವ ವರ್ತ್ತೇಽಹಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಃ ॥ 13 ॥

ಸದೈವ ಪರಮಾನಂದಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಶ್ಚಿದಾತ್ಮಕಃ.
ನ ಕಾಲಃ ಪಂಚಭೂತಾನಿ ನ ದಿಶೋ ವಿದಿಶಶ್ಚ ನ ॥ 14 ॥

ಮದನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ತದಾ ವರ್ತ್ತೇಽಹಮೇಕಲಃ ॥ 15 ॥

ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇ ಸ್ವರೂಪಂ
ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಮಾಂ ತು ಕಶ್ಚಿತ್ ।
ಹೃದಾ ಮನೀಷಾ ಮನಸಾಭಿಕ್ಲೃಪ್ತಂ
ಯೇ ಮಾಂ ವಿದುಸ್ತೇ ಹ್ಯಮೃತಾ ಭವಂತಿ ॥ 16 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಕಥಂ ಭಗವತೋ ಜ್ಞಾನಂ ಶುದ್ಧಂ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ।
ತತ್ರೋಪಾಯಂ ಹರ ಬ್ರೂಹಿ ಮಯಿ ತೇಽನುಗ್ರಹೋ ಯದಿ ॥ 17 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ವಿರಜ್ಯ ಸರ್ವಭೂಯೇಭ್ಯ ಆವಿರಿಂಚಿಪದಾದಪಿ ।
ಘೃಣಾಂ ವಿತತ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಿಕೇಷ್ವಪಿ ॥ 18 ॥

ಶ್ರದ್ಧಾಲುರ್ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೇಷು ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನಲಿಪ್ಸಯಾ ।
ಉಪಾಯನಕರೋ ಭೂತ್ವಾ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 19 ॥

ಸೇವಾಭಿಃ ಪರಿತೋಷ್ಯೈನಂ ಚಿರಕಾಲಂ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸರ್ವವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ ಶೃಣುಯಾತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಮಯಿ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿಶ್ಚಯಂ ।
ಶ್ರವಣಂ ನಾಮ ತತ್ಪ್ರಾಹುಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ॥ 21 ॥

ಲೋಹಮಣ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತಯುಕ್ತಿಭಿರ್ಯದ್ವಿಚಿಂತನಂ ।
ತದೇವ ಮನನಂ ಪ್ರಾಹುರ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯೋಪಬೃಂಹಣಂ ॥ 22 ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮಃ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ.
ಸದಾ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಃ ಸನ್ನಾತ್ಮನ್ಯಾತ್ಮಾನಮೀಕ್ಷತೇ ॥ 23 ॥

ಯತ್ಸದಾ ಧ್ಯಾನಯೋಗೇನ ತನ್ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 24 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮಕ್ಷಯವಶಾತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋಽಪಿ ಚಾತ್ಮನಃ ।
ಕಸ್ಯಚಿಜ್ಜಾಯತೇ ಶೀಘ್ರಂ ಚಿರಕಾಲೇನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 25 ॥

ಕೂಟಸ್ಥಾನೀಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾನ್ಯಪಿ ।
ಜ್ಞಾನೇನೈವ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ನ ತು ಕರ್ಮಾಯುತೈರಪಿ ॥ 26 ॥

ಜ್ಞಾನಾದೂರ್ಧ್ವಂ ತು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಪುಣ್ಯಂ ವಾ ಪಾಪಮೇವ ವಾ ।
ಕ್ರಿಯತೇ ಬಹು ವಾಲ್ಪಂ ವಾ ನ ತೇನಾಯಂ ವಿಲಿಪ್ಯತೇ ॥ 27 ॥

ಶರೀರಾರಂಭಕಂ ಯತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಕರ್ಮ ಜನ್ಮಿನಃ ।
ತದ್ಭೋಗೇನೈವ ನಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾನ್ನ ತು ಜ್ಞಾನೇನ ನಶ್ಯತಿ ॥ 28 ॥

ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಲೇಪಃ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ ।
ಯಃ ಪಶ್ಯನ್ಸಂಚರತ್ಯೇಷ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋಽಭಿಧೀಯತೇ ॥ 29 ॥

ಅಹಿನಿರ್ಲ್ವಯನೀ ಯದ್ವದ್ದ್ರಷ್ಟುಃ ಪೂರ್ವಂ ಭಯಪ್ರದಾ ।
ತತೋಽಸ್ಯ ನ ಭಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ತದ್ವದ್ದ್ರಷ್ಟುರಯಂ ಜನಃ ॥ 30 ॥

ಯದಾ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮುಚ್ಯಂತೇ ಕಾಮಾ ಯೇಽಸ್ಯ ವಶಂ ಗತಾಃ ।
ಅಥ ಮರ್ತ್ಯೋಽಮೃತೋ ಭವತ್ಯೇತಾವದನುಶಾಸನಂ ॥ 31 ॥

ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ನ ಹಿ ವಾಸೋಽಸ್ತಿ ನ ಗ್ರಾಮಾಂತರಮೇವ ವಾ ।
ಅಜ್ಞಾನಹೃದಯಗ್ರಂಥಿನಾಶೋ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 32 ॥

ವೃಕ್ಷಾಗ್ರಚ್ಯುತಪಾದೋ ಯಃ ಸ ತದೈವ ಪತತ್ಯಧಃ ।
ತದ್ವಜ್ಜ್ಞಾನವತೋ ಮುಕ್ತಿರ್ಜಾಯತೇ ನಿಶ್ಚಿತಾಪಿ ತು ॥ 33 ॥

ತೀರ್ಥಂ ಚಾಂಡಾಲಗೇಹೇ ವಾ ಯದಿ ವಾ ನಷ್ಟಚೇತನಃ ।
ಪಏರಿತ್ಯಜಂದೇಹಮಿಮಂ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 34 ॥

ಸಂವೀತೋ ಯೇನ ಕೇನಾಶ್ನನ್ಭಕ್ಷ್ಯಂ ವಾಭಕ್ಷ್ಯಮೇವ ವಾ ।
ಶಯಾನೋ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಮುಚ್ಯತೇಽತ್ರ ಸಃ ॥ 35 ॥

ಕ್ಷೀರಾದುದ್ಧೃತಮಾಜ್ಯಂ ತತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಪಯಸಿ ತತ್ಪುನಃ ।
ನ ತೇನೈವೈಕತಾಂ ಯಾತಿ ಸಂಸಾರೇ ಜ್ಞಾನವಾಂಸ್ತಥಾ ॥ 36 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಯೋಽಧ್ಯಾಯಮಿಮಂ ರಾಮ ಶೃಣೋತಿ ವಾ ।
ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ದೇಹಬಂಧಾದನಾಯಾಸೇನ ರಾಘವ ॥ 37 ॥

ಅತಃ ಸಂಯತಚಿತ್ತಸ್ತ್ವಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠ ಮಹೀಪತೇ ।
ಅನಾಯಾಸೇನ ತೇನೈವ ಸರ್ವಥಾ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 38 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಮೋಕ್ಷಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 13 ॥

ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ಯದಿ ತೇ ರೂಪಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ।
ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಶಾಂತಂ ನಿರವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಂ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮವಿಹೀನಂ ಚ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತಯಾತ್ಮಾನಮೀಕ್ಷತೇ ಸರ್ವತಃ ಸ್ಥಿತಂ ॥ 2 ॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾತಪೋಮೂಲಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ಪರಂ ।
ಅಮೂರ್ತಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾಕಾರಂ ಕಾರಣಕಾರಣಂ ॥ 3 ॥

ಯತ್ತದದೃಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಂ ತದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ವಾ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ।
ಅತ್ರೋಪಾಯಮಜಾನಾನಸ್ತೇನ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಶಂಕರ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಶೃಣು ರಾಜನ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ರೋಪಾಯಂ ಮಹಾಭುಜ ।
ಸಗುಣೋಪಾಸನಾಭಿಸ್ತು ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರ್ಯಂ ವಿಧಾಯ ಚ ॥ 5 ॥

ಸ್ಥೂಲಸೌರಾಂಭಿಕಾನ್ಯಾಯಾತ್ತತ್ರ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರವರ್ತಯೇತ್ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನನ್ನಮಯೇ ಪಿಂಡೇ ಸ್ಥೂಲದೇಹೇ ತನೂಭೃತಾಂ ॥ 6 ॥

ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾಮೃತ್ಯುನಿಲಯೇ ವರ್ತತೇ ದೃಢಾ ॥ 7 ॥

ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿರಹಂಮಾನಾತ್ಕದಾಚಿನ್ನೈವ ಹೀಯತೇ ।
ಆತ್ಮಾ ನ ಜಾಯತೇ ನಿತ್ಯೋ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕಥಂಚನ ॥ 8 ॥

ಸಂಜಾಯತೇಽಸ್ತಿ ವಿಪರಿಣಮತೇ ವರ್ಧತೇ ತಥಾ ।
ಕ್ಷೀಯತೇ ನಶ್ಯತೀತ್ಯೇತೇ ಷಡ್ಭಾವಾ ವಪುಷಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 9 ॥

ಆತ್ಮನೋ ನ ವಿಕಾರಿತ್ವಂ ಘಟಸ್ಥನಭಸೋ ಯಥಾ ।
ಏವಮಾತ್ಮಾವಪುಸ್ತಸ್ಮಾದಿತಿ ಸಂಚಿಂತಯೇದ್ಬುಧಃ ॥ 10 ॥

ಮೂಷಾನಿಕ್ಷಿಪ್ತಹೇಮಾಭಃ ಕೋಶಃ ಪ್ರಾಣಮಯೋಽತ್ರ ತು ।
ವರ್ತತೇಽನ್ತರತೋ ದೇಹೇ ಬದ್ಧಃ ಪ್ರಾಣಾದಿವಾಯುಭಿಃ ॥ 11 ॥

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಸಮಾಯುಕ್ತಶ್ಚಲನಾದಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಃ ।
ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾಪರಾಭೂತೋ ನಾಯಮಾತ್ಮಾ ಜಡೋ ಯತಃ ॥ 12 ॥

ಚಿದ್ರೂಪ ಆತ್ಮಾ ಯೇನೈವ ಸ್ವದೇಹಮಭಿಪಶ್ಯತಿ ।
ಆತ್ಮೈವ ಹಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪಃ ಸುಖನೀರಧಿಃ ॥ 13 ॥

ನ ತದಶ್ನಾತಿ ಕಿಂಚೈತತ್ತದಶ್ನಾತಿ ನ ಕಶ್ಚನ ॥ 14 ॥

ತತಃ ಪ್ರಾಣಮಯೇ ಕೋಶೇ ಕೋಶೋಽಸ್ತ್ಯೇವ ಮನೋಮಯಃ ।
ಸ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಸಮಾಯುತಃ ॥ 15 ॥

ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭೋ ಮೋಹೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮೇವ ಚ ।
ಮದಶ್ಚೇತ್ಯರಿಷಡ್ವರ್ಗೋ ಮಮತೇಚ್ಛಾದಯೋಽಪಿ ಚ ।
ಮನೋಮಯಸ್ಯ ಕೋಶಸ್ಯ ಧರ್ಮಾ ಏತಸ್ಯ ತತ್ರ ತು ॥ 16 ॥

ಯಾ ಕರ್ಮವಿಷಯಾ ಬುದ್ಧಿರ್ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಶ್ಚಿತಾ ।
ಸಾ ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಶತಃ ॥ 17 ॥

ಇಹ ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನೀ ಸ ಏವ ತು ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಇಹಾಮುತ್ರ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ಸ ಜೀವೋ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಃ ॥ 18 ॥

ವ್ಯೋಮಾದಿಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಂಶೇಭ್ಯೋ ಜಾಯಂತೇ ಧೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತು ।
ವ್ಯೋಮ್ನಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಭುವೋ ಘ್ರಾಣಂ ಜಲಾಜ್ಜಿಹ್ವಾಥ ತೇಜಸಃ ॥ 19.
ಚಕ್ಷುರ್ವಾಯೋಸ್ತ್ವಗುತ್ಪನ್ನಾ ತೇಷಾಂ ಭೌತಿಕತಾ ತತಃ ॥ 20 ॥

ವ್ಯೋಮಾದೀನಾಂ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಂಶೇಭ್ಯ ಏವ ತು ।
ಜಾಯಂತೇ ಬುದ್ಧಿಮನಸೀ ಬುದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 21 ॥

ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದಪಾಯೂಪಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತು ।
ವ್ಯೋಮಾದೀನಾಂ ರಜೋಂಽಶೇಭ್ಯೋ ವ್ಯಸ್ತೇಭ್ಯಸ್ತಾನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ ॥ 22 ॥

ಸಮಸ್ತೇಭ್ಯೋ ರಜೋಂಽಶೇಭ್ಯಃ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾದಿವಾಯವಃ ।
ಜಾಯಂತೇ ಸಪ್ತದಶಕಮೇವಂ ಲಿಂಗಶರೀರಕಂ ॥ 23 ॥

ಏತಲ್ಲಿಂಗಶರೀರಂ ತು ತಪ್ತಾಯಃಪಿಂಡವದ್ಯತಃ ।
ಪರಸ್ಪರಾಧ್ಯಾಸಯೋಗಾತ್ಸಾಕ್ಷಿಚೈತನ್ಯಸಂಯುತಂ ॥ 24 ॥

ತದಾನಂದಮಯಃ ಕೋಶೋ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ।
ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಫಲಾದೀನಾಂ ಭೋಕ್ತೇಹಾಮುತ್ರ ಸ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 25 ॥

ಯದಾಧ್ಯಾಸಂ ವಿಹಾಯೈಷ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಅವಿದ್ಯಾಮಾತ್ರಸಂಯುಕ್ತಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ಜಾಯತೇ ತದಾ ॥ 26 ॥

ದ್ರಷ್ಟಾಂತಃಕರಣಾದೀನಾಮನುಭೂತೇಃ ಸ್ಮೃತೇರಪಿ ।
ಅತೋಽನ್ತಃಕರಣಾಧ್ಯಾಸಾದಧ್ಯಾಸಿತ್ವೇನ ಚಾತ್ಮನಃ ।
ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಿತಾ ಚೇತಿ ದ್ವೈಧಂ ತಸ್ಯೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ 27 ॥

ಆತಪಶ್ಚಾಪಿ ತಚ್ಛಾಯಾ ತತ್ಪ್ರಕಾಶೇ ವಿರಾಜತೇ ।
ಏಕೋ ಭೋಜಯಿತಾ ತತ್ರ ಭುಂಕ್ತೇಽನ್ಯಃ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ ॥ 28 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವ ತು ।
ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಗ್ರಹಂ ತು ಮನಸ್ತಥಾ ॥ 29 ॥

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನ್ವಿದ್ಧಿ ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್ ।
ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ಮನಸಾ ಯುಕ್ತಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ ವಿದ್ಧಿ ಪೂರುಷಂ ॥ 30 ॥

ಏವಂ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಃ ಸನ್ನುಪಾಸ್ತೇ ಯಃ ಸದಾ ದ್ವಿಜಃ.
ಉದ್ಘಾಟ್ಯೋದ್ಘಾಟ್ಯೈಕಮೇಕಂ ಯಥೈವ ಕದಲೀತರೋಃ ॥ 31 ॥

ವಲ್ಕಲಾನಿ ತತಃ ಪಶ್ಚಾಲ್ಲಭತೇ ಸಾರಮುತ್ತಮಂ ।
ತಥೈವ ಪಂಚಕೋಶೇಷು ಮನಃ ಸಂಕ್ರಾಮಯನ್ಕ್ರಮಾತ್ ।
ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತತಃ ಸಾರಮಾತ್ಮಾನಮಪಿ ವಿಂದತಿ ॥ 32 ॥

ಏವಂ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸಂಯತೋ ಮನಸಿ ದ್ವಿಜಃ ।
ಅಥ ಪ್ರವರ್ತಯೇಚ್ಚಿತ್ತಂ ನಿರಾಕಾರೇ ಪರಾತ್ಮನಿ ॥ 33 ॥

ತತೋ ಮನಃ ಪ್ರಗೃಹ್ಣಾತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ ।
ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಸ್ಥೂಲಾದ್ಯುಕ್ತಿಗೋಚರಂ ॥ 34 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವಂಛ್ರವಣೇ ನೈವ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ಜನಾಃ ಕಥಂ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಂಪನ್ನಾ ಯಜ್ವಾನಃ ಸತ್ಯವಾದಿನಃ ॥ 35 ॥

ಶೃಣ್ವಂತೋಽಪಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ ಜಾನತೇ ನೈವ ಕೇಚನ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾಪಿ ಮನ್ವತೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಕಿಮೇತತ್ತವ ಮಾಯಯಾ ॥ 36 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಏವಮೇವ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷಾ ಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ॥ 37 ॥

ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ ತೇ ।
ಅಭಕ್ತಾ ಯೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿವರ್ಜಿತಾಃ ॥ 38 ॥

ಫಲಂ ಕಾಮಯಮಾನಾಸ್ತೇ ಚೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಾದಿಕಂ ।
ಕ್ಷಯಿಷ್ಣ್ವಲ್ಪಂ ಸಾತಿಶಯಂ ಯತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಮತಂ ॥ 39 ॥

ತದವಿಜ್ಞಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ನರಾಧಮಾಃ ।
ಮಾತುಃ ಪತಂತಿ ತೇ ಗರ್ಭೇ ಮೃತ್ಯೋರ್ವಕ್ತ್ರೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 40 ॥

ಏವಂ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಃ ಸನ್ನುಪಾಸ್ತೇ ಯಃ ಸದಾ ದ್ವಿಜಃ.
ಉದ್ಘಾಟ್ಯೋದ್ಘಾಟ್ಯೈಕಮೇಕಂ ಯಥೈವ ಕದಲೀತರೋಃ ॥ 31 ॥

ವಲ್ಕಲಾನಿ ತತಃ ಪಶ್ಚಾಲ್ಲಭತೇ ಸಾರಮುತ್ತಮಂ ।
ತಥೈವ ಪಂಚಕೋಶೇಷು ಮನಃ ಸಂಕ್ರಾಮಯನ್ಕ್ರಮಾತ್ ।
ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತತಃ ಸಾರಮಾತ್ಮಾನಮಪಿ ವಿಂದತಿ ॥ 32 ॥

ಏವಂ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸಂಯತೋ ಮನಸಿ ದ್ವಿಜಃ ।
ಅಥ ಪ್ರವರ್ತಯೇಚ್ಚಿತ್ತಂ ನಿರಾಕಾರೇ ಪರಾತ್ಮನಿ ॥ 33 ॥

ತತೋ ಮನಃ ಪ್ರಗೃಹ್ಣಾತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ ।
ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಸ್ಥೂಲಾದ್ಯುಕ್ತಿಗೋಚರಂ ॥ 34 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವಂಛ್ರವಣೇ ನೈವ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ಜನಾಃ ಕಥಂ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಂಪನ್ನಾ ಯಜ್ವಾನಃ ಸತ್ಯವಾದಿನಃ ॥ 35 ॥

ಶೃಣ್ವಂತೋಽಪಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ ಜಾನತೇ ನೈವ ಕೇಚನ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾಪಿ ಮನ್ವತೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಕಿಮೇತತ್ತವ ಮಾಯಯಾ ॥ 36 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಏವಮೇವ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷಾ ಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ॥ 37 ॥

ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ ತೇ ।
ಅಭಕ್ತಾ ಯೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿವರ್ಜಿತಾಃ ॥ 38 ॥

ಫಲಂ ಕಾಮಯಮಾನಾಸ್ತೇ ಚೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಾದಿಕಂ ।
ಕ್ಷಯಿಷ್ಣ್ವಲ್ಪಂ ಸಾತಿಶಯಂ ಯತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಮತಂ ॥ 39 ॥

ತದವಿಜ್ಞಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ನರಾಧಮಾಃ ।
ಮಾತುಃ ಪತಂತಿ ತೇ ಗರ್ಭೇ ಮೃತ್ಯೋರ್ವಕ್ತ್ರೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 40 ॥

ನಾನಾಯೋನಿಷು ಜಾತಸ್ಯ ದೇಹಿನೋ ಯಸ್ಯಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈಃ ಪುಣ್ಯೈರ್ಮಯಿ ಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 41 ॥

ಸ ಏವ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ।
ನಾನ್ಯಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವಾಣೋ ಜನ್ಮಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 42 ॥

ತತಃ ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಸಮುದಾಹರ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ॥ 43 ॥

ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ।
ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ॥ 44 ॥

ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ರಾಮ ತ್ವಂ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ।
ತತಃ ಪರತರಾ ನಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಮಯಿ ರಘೂತ್ತಮ ॥ 45 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಪಂಚಕೋಶೋಪಪಾದನಂ ನಾಮ ಚತುರ್ದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 14 ॥

ಅಥ ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಕ್ತಿಸ್ತೇ ಕೀದೃಶೀ ದೇವ ಜಾಯತೇ ವಾ ಕಥಂಚನ ।
ಯಯಾ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ತು ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಮುತ್ತಮಂ ।
ತದ್ ಬ್ರೂಹಿ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತ ಮಯಿ ತೇಽನುಗ್ರಹೋ ಯದಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಯೋ ವೇದಾಧ್ಯಯನಂ ಯಜ್ಞಂ ದಾನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ।
ಮದರ್ಪಣಧಿಯಾ ಕುರ್ಯಾತ್ಸ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 2 ॥

ನರ್ಯಭಸ್ಮ ಸಮಾದಾಯ ವಿಶುದ್ಧಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಲಯಾತ್ ।
ಅಗ್ನಿರಿತ್ಯಾದಿಭಿರ್ಮಂತ್ರೈರಭಿಮಂತ್ರ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ ॥ 3 ॥

ಉದ್ಧೂಲಯತಿ ಗಾತ್ರಾಣಿ ತೇನ ಚಾರ್ಚತಿ ಮಾಮಪಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಪರತರಾ ಭಕ್ತಿರ್ಮಮ ರಾಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವದಾ ಶಿರಸಾ ಕಂಠೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಂಧಾರಯೇತ್ತು ಯಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಜಪರತಃ ಸ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 5 ॥

ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ನೋ ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಸರ್ವದಾ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಯಸ್ತು ರುದ್ರಂ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಚಿಂತಯೇನ್ಮಾಮನನ್ಯಧೀಃ ॥ 6 ॥

ಸ ತೇನೈವ ಚ ದೇಹೇನ ಶಿವಃ ಸಂಜಾಯತೇ ಸ್ವಯಂ ।
ಜಪೇದ್ಯೋ ರುದ್ರಸೂಕ್ತಾನಿ ತಥಾಥರ್ವಶಿರಃ ಪರಂ ॥ 7 ॥

ಕೈವಲ್ಯೋಪನಿಷತ್ಸೂಕ್ತಂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಮೇವ ಚ ।
ತತಃ ಪರತರೋ ಭಕ್ತೋ ಮಮ ಲೋಕೇ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 8 ॥

ಅನ್ಯತ್ರ ಧರ್ಮಾದನ್ಯಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ರಾಸ್ಮಾತ್ಕೃತಾಕೃತಾತ್ ।
ಅನ್ಯತ್ರ ಭೂತಾದ್ಭವ್ಯಾಚ್ಚ ಯತ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತಚ್ಛೃಣು ॥ 9 ॥

ವದಂತಿ ಯತ್ಪದಂ ವೇದಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ।
ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಂ ಸಾರಂ ದಧ್ನೋ ಘೃತಮಿವೋದ್ಧೃತಂ ॥ 10 ॥

ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಮುನಯಃ ಸದಾ ।
ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮ್ಯೋಮಿತಿ ಯತ್ಪದಂ ॥ 11 ॥

ಏತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಪರಂ ।
ಏತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 12 ॥

ಛಂದಸಾಂ ಯಸ್ತು ಧೇನೂನಾಮೃಷಭತ್ವೇನ ಚೋದಿತಃ ।
ಇದಮೇವ ಪತಿಃ ಸೇತುರಮೃತಸ್ಯ ಚ ಧಾರಣಾತ್ ॥ 13 ॥

ಮೇಧಸಾ ಪಿಹಿತೇ ಕೋಶೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ಪರಮೋಮಿತಿ ॥ 14 ॥

ಚತಸ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಃ ಸ್ಯುರಕಾರೋಕಾರಕೌ ತಥಾ ।
ಮಕಾರಶ್ಚಾವಸಾನೇಽರ್ಧಮಾತ್ರೇತಿ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ ॥ 15 ॥

ಪೂರ್ವತ್ರ ಭೂಶ್ಚ ಋಗ್ವೇದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಷ್ಟವಸವಸ್ತಥಾ ।
ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಶ್ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಂಗಾ ಪ್ರಾತಃಸವಸ್ತಥಾ ॥ 16 ॥

ದ್ವಿತೀಯಾ ಚ ಭುವೋ ವಿಷ್ಣೂ ರುದ್ರೋಽನುಷ್ಟುಬ್ಯಜುಸ್ತಥಾ ।
ಯಮುನಾ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವಸ್ತಥಾ ॥ 17 ॥

ತೃತೀಯಾ ಚ ಸುವಃ ಸಾಮಾನ್ಯಾದಿತ್ಯಶ್ಚ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಅಗ್ನಿರಾಹವನೀಯಶ್ಚ ಜಗತೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 18 ॥

ತೃತೀಯಂ ಸವನಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಥರ್ವತ್ವೇನ ಯನ್ಮತಂ ।
ಚತುರ್ಥೀ ಯಾವಸಾನೇಽರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಸಾ ಸೋಮಲೋಕಗಾ ॥ 19 ॥

ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಃ ಸಂವರ್ತಕೋಽಗ್ನಿಶ್ಚ ಮಹಸ್ತಥಾ ।
ವಿರಾಟ್ ಸಭ್ಯಾವಸಥ್ಯೌ ಚ ಶುತುದ್ರಿರ್ಯಜ್ಞಪುಚ್ಛಕಃ ॥ 20 ॥

ಪ್ರಥಮಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಸ್ಯಾದ್ ದ್ವಿತೀಯಾ ಭಾಸ್ವರಾ ಮತಾ ।
ತೃತೀಯಾ ವಿದ್ಯುದಾಭಾ ಸ್ಯಾಚ್ಚತುರ್ಥೀ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಿನೀ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ ತದೋಂಕಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ।
ವಿಶ್ವಂ ಭೂತಂ ಚ ಭುವನಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಬಹುಧಾ ತಥಾ ॥ 22 ॥

ಜಾತಂ ಚ ಜಾಯಮಾನಂ ಯತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ರುದ್ರ ಉಚ್ಯತೇ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸರ್ವಮೋಂಕಾರ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 23 ॥

ಪ್ರವಿಲೀನಂ ತದೋಂಕಾರೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ ।
ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರಜಾಪೀ ಯಃ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 24 ॥

ತ್ರೇತಾಗ್ನೇಃ ಸ್ಮಾರ್ತವಹ್ನೇರ್ವಾ ಶೈವಾಗ್ನೇರ್ವಾ ಸಮಾಹೃತಂ ।
ಭಸ್ಮಾಭಿಮಂತ್ರ್ಯ ಯೋ ಮಾಂ ತು ಪ್ರಣವೇನ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ॥ 25 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಪರತರೋ ಭಕ್ತೋ ಮಮ ಲೋಕೇ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 26 ॥

ಶಾಲಾಗ್ನೇರ್ದಾವವಹ್ನೇರ್ವಾ ಭಸ್ಮಾದಾಯಾಭಿಮಂತ್ರಿತಂ ।
ಯೋ ವಿಲಿಂಪತಿ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಸ ಶೂದ್ರೋಽಪಿ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 27 ॥

ಕುಶಪುಷ್ಪೈರ್ಬಿಲ್ವದಲೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಗಿರಿಸಂಭವೈಃ ।
ಯೋ ಮಾಮರ್ಚಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣವೇನ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಸಃ ॥ 28 ॥

ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ಸಮೂಲಂ ವಾ ಪತ್ರಂ ಸಲಿಲಮೇವ ವಾ ।
ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ಪ್ರಣವೈರ್ಮಹ್ಯಂ ತತ್ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಭವೇತ್ ॥ 29 ॥

ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಶೌಚಮಿಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಃ ।
ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ಯಧ್ಯಯನಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 30 ॥

ಪ್ರದೋಷೇ ಯೋ ಮಮ ಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ಪೂಜಯತೇ ತು ಮಾಂ ।
ಸ ಪರಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಶ್ಚಾನ್ಮಯಿ ವಿಲೀಯತೇ ॥ 31 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಪರ್ವಣೋರುಭಯೋರಪಿ ।
ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗೋ ಯಃ ಪೂಜಯತಿ ಮಾಂ ನಿಶಿ ॥ 32 ॥

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಸ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 33 ॥

ಏಕಾದಶ್ಯಾಮುಪೋಷ್ಯೈವ ಯಃ ಪೂಜಯತಿ ಮಾಂ ನಿಶಿ ।
ಸೋಮವಾರೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಸ ಮೇ ಭಕ್ತೋ ನ ನಶ್ಯತಿ ॥ 34 ॥

ಪಂಚಾಮೃತೈಃ ಸ್ನಾಪಯೇದ್ಯಃ ಪಂಚಗವ್ಯೇನ ವಾ ಪುನಃ ।
ಪುಷ್ಪೋದಕೈಃ ಕುಶಜಲೈಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನನ್ಯಃ ಪ್ರಿಯೋ ಮಮ ॥ 35 ॥

ಪಯಸಾ ಸರ್ಪಿಷಾ ವಾಪಿ ಮಧುನೇಕ್ಷುರಸೇನ ವಾ ।
ಪಕ್ವಾಮ್ರಫಲಜೇನಾಪಿ ನಾರಿಕೇರಜಲೇನ ವಾ ॥ 36 ॥

ಗಂಧೋದಕೇನ ವಾ ಮಾಂ ಯೋ ರುದ್ರಮಂತ್ರಂ ಸಮುಚ್ಚರನ್ ।
ಅಭಿಷಿಂಚೇತ್ತತೋ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಪ್ರಿಯತರೋ ಮಮ ॥ 37 ॥

ಆದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋ ಭೂತ್ವಾ ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುರ್ಜಲೇ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ರವಿಬಿಂಬಸ್ಥಮಥರ್ವಾಂಗಿರಸ ಜಪೇತ್ ॥ 38 ॥

ಪ್ರವಿಶೇನ್ಮೇ ಶರೀರೇಽಸೌ ಗೃಹಂ ಗೃಹಪತಿರ್ಯಥಾ ।
ಬೃಹದ್ರಥಂತರಂ ವಾಮದೇವ್ಯಂ ದೇವವ್ರತಾನಿ ಚ ॥ 39 ॥

ತದ್ಯೋಗಯಾಜ್ಯದೋಹಾಂಶ್ಚ ಯೋ ಗಾಯತಿ ಮಮಾಗ್ರತಃ ।
ಇಹ ಶ್ರಿಯಂ ಪರಾಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಮಮ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 40 ॥

ಈಶಾವಾಸ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಾನ್ ಯೋ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಮಾಗ್ರತಃ ।
ಮತ್ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಮಮ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 41 ॥

ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಏವಂ ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ।
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೋ ಮತ್ತಃ ಕಿಮನ್ಯಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 42 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 15 ॥

ಅಥ ಷೋಡಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೋ ಯಸ್ತ್ವಯಾ ಸಮ್ಯಗುದಾಹೃತಃ ।
ತತ್ರಾಧಿಕಾರಿಣಂ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ರ ಮೇ ಸಂಶಯೋ ಮಹಾನ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರವಿಶಃ ಶೂದ್ರಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚಾತ್ರಾಧಿಕಾರಿಣಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗೃಹಸ್ಥೋ ವಾ.ಆನುಪನೀತೋಽಥವಾ ದ್ವಿಜಃ ॥ 2 ॥

ವನಸ್ಥೋ ವಾಽವನಸ್ಥೋ ವಾ ಯತಿಃ ಪಾಶುಪತವ್ರತೀ ।
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಶಿವಾರ್ಚನೇ ॥ 3 ॥

ಸ ಏವಾತ್ರಾಧಿಕಾರೀ ಸ್ಯಾನ್ನಾನ್ಯಚಿತ್ತಃ ಕಥಂಚನ ।
ಜಡೋಽನ್ಧೋ ಬಧಿರೋ ಮೂಕೋ ನಿಃಶೌಚಃ ಕರ್ಮವರ್ಜಿತಃ ॥ 4 ॥

ಅಜ್ಞೋಪಹಾಸಕಾಭಕ್ತಾ ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿಣಃ ।
ಲಿಂಗಿನೋ ಯಶ್ಚ ವಾ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತೇ ನೈವಾತ್ರಾಧಿಕಾರಿಣಃ ॥ 5 ॥

ಯೋ ಮಾಂ ಗುರುಂ ಪಾಶುಪತಂ ವ್ರತಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಧರಾಧಿಪ ।
ವಿಷ್ಣುಂ ವಾ ನ ಸ ಮುಚ್ಯೇತ ಜನ್ಮಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 6 ॥

ಅನೇಕಕರ್ಮಸಕ್ತೋಽಪಿ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಶಿವಭಕ್ತಿವಿಹೀನಶ್ಚ ಸಂಸಾರಾನ್ನೈವ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 7 ॥

ಆಸಕ್ತಾಃ ಫಲರಾಗೇಣ ಯೇ ತ್ವವೈದಿಕಕರ್ಮಣಿ ।
ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರಫಲಾಸ್ತೇ ತು ನ ಮುಕ್ತಾವಧಿಕಾರಿಣಃ ॥ 8 ॥

ಅವಿಮುಕ್ತೇ ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಪುಂಡರೀಕಕೇ ।
ದೇಹಾಂತೇ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಭತೇ ಮದನುಗ್ರಹಾತ್ ॥ 9 ॥

ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತೌ ಚ ಪಾದೌ ಚ ಮನಶ್ಚೈವ ಸುಸಂಯತಂ ।
ವಿದ್ಯಾ ತಪಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸ ತೀರ್ಥಫಲಮಶ್ನುತೇ ॥ 10 ॥

ವಿಪ್ರಸ್ಯಾನುಪನೀತಸ್ಯ ವಿಧಿರೇವಮುದಾಹೃತಃ ।
ನಾಭಿವ್ಯಾಹಾರಯೇದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಧಾನಿನಯನಾದೃತೇ ॥ 11 ॥

ಸ ಶೂದ್ರೇಣ ಸಮಸ್ತಾವದ್ಯಾವದ್ವೇದಾನ್ನ ಜಾಯತೇ ।
ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೇ ಧ್ಯಾನೇ ಸರ್ವ ಏವಾಧಿಕಾರಿಣಃ ॥ 12 ॥

ಸಂಸಾರಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಜಂತುಃ ಶಿವತಾದಾತ್ಮ್ಯಭಾವನಾತ್ ।
ತಥಾ ದಾನಂ ತಪೋ ವೇದಾಧ್ಯಯನಂ ಚಾನ್ಯಕರ್ಮ ವಾ ।
ಸಹಸ್ರಾಂಶಂ ತು ನಾರ್ಹಂತಿ ಸರ್ವದಾ ಧ್ಯಾನಕರ್ಮಣಃ ॥ 13 ॥

ಜಾತಿಮಾಶ್ರಮಮಂಗಾನಿ ದೇಶಂ ಕಾಲಮಥಾಪಿ ವಾ ।
ಆಸನಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಧ್ಯಾನಂ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 14 ॥

ಗಚ್ಛಂಸ್ತಿಷ್ಠನ್ ಜಪನ್ವಾಪಿ ಶಯಾನೋ ವಾನ್ಯಕರ್ಮಣಿ ।
ಪಾತಕೇನಾಪಿ ವಾ ಯುಕ್ತೋ ಧ್ಯಾನಾದೇವ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 15 ॥

ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಽಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ॥ 16 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯೇ ವಾ ಭಯೇ ಶೋಕೇ ಕ್ಷುತೇ ವಾ ಮಮ ನಾಮ ಯಃ ।
ವ್ಯಾಜೇನಾಪಿ ಸ್ಮರೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ॥ 17 ॥

ಮಹಾಪಾಪೈರಪಿ ಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ದೇಹಾಂತೇ ಯಸ್ತು ಮಾಂ ಸ್ಮರೇತ್ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಂ ವೋಚ್ಚರತಿ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 18 ॥

ವಿಶ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ಯಸ್ತು ಪಶ್ಯತ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ।
ತಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಂ ವಾನ್ಯಕರ್ಮಸು ॥ 19 ॥

ಸರ್ವೇಣ ಸರ್ವದಾ ಕಾರ್ಯಂ ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಣಂ ।
ಯುಕ್ತೇನಾಥಾಪ್ಯಯುಕ್ತೇನ ಶಿವಭಕ್ತಿಮಭೀಪ್ಸತಾ ॥ 20 ॥

ನರ್ಯಭಸ್ಮಸಮಾಯುಕ್ತೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾನ್ಯಸ್ತು ಧಾರಯೇತ್ ।
ಮಹಾಪಾಪೈರಪಿ ಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 21 ॥

ಅನ್ಯಾನಿ ಶೈವಕರ್ಮಾಣಿ ಕರೋತು ನ ಕರೋತು ವಾ ।
ಶಿವನಾಮ ಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವದಾ ಮುಚ್ಯತೇ ತು ಸಃ ॥ 22 ॥

ಅಂತಕಾಲೇ ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷಾನ್ವಿಭೂತಿಂ ಧಾರಯೇತ್ತು ಯಃ ।
ಮಹಾಪಾಪೋಪಪಾಪೋಘೈರಪಿ ಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ನರಾಧಮಃ ॥ 23 ॥

ಸರ್ವಥಾ ನೋಪಸರ್ಪಂತಿ ತಂ ಜನಂ ಯಮಕಿಂಕರಾಃ ॥ 24 ॥

ಬಿಲ್ವಮೂಲಮೃದಾ ಯಸ್ತು ಶರೀರಮುಪಲಿಂಪತಿ ।
ಅಂತಕಾಲೇಽನ್ತಕಜನೈಃ ಸ ದೂರೀಕ್ತಿಯತೇ ನರಃ ॥ 25 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಉವಾಚ ॥

ಭಗವನ್ಪೂಜಿತಃ ಕುತ್ರ ಕುತ್ರ ವಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದಸಿ ।
ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ಮಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವರ್ತತೇ ಮಹತೀ ವಿಭೋ ॥ 26 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ॥

ಮೃದಾ ವಾ ಗೋಮಯೇನಾಪಿ ಭಸ್ಮನಾ ಚಂದನೇನ ವಾ ।
ಸಿಕತಾಭಿರ್ದಾರುಣಾ ವಾ ಪಾಷಾಣೇನಾಪಿ ನಿರ್ಮಿತಾ ॥ 27 ॥

ಲೋಹೇನ ವಾಥ ರಂಗೇಣ ಕಾಂಸ್ಯಖರ್ಪರಪಿತ್ತಲೈಃ ।
ತಾಮ್ರರೌಪ್ಯಸುವರ್ಣೈರ್ವಾ ರತ್ನೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರಪಿ ॥ 28 ॥

ಅಥವಾ ಪಾರದೇನೈವ ಕರ್ಪೂರೇಣಾಥವಾ ಕೃತಾ ।
ಪ್ರತಿಮಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ವಾ ದ್ರವ್ಯೈರೇತೈಃ ಕೃತಂ ತು ಯತ್ ॥ 29 ॥

ತತ್ರ ಮಾಂ ಪೂಜಯೇತ್ತೇಷು ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣೋತ್ತರಂ ॥ 30 ॥

ಮೃದ್ದಾರುಕಾಂಸ್ಯಲೋಹೈಶ್ಚ ಪಾಷಾಣೇನಾಪಿ ನಿರ್ಮಿತಾ ।
ಗೃಹಿಣಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಾರ್ಯಾ ಶಿವಂ ಶಶ್ವದಭೀಪ್ಸತಾ ।
ಆಯುಃ ಶ್ರಿಯಂ ಕುಲಂ ಧರ್ಮಂ ಪುತ್ರಾನಾಪ್ನೋತಿ ತೈಃ ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 31 ॥

ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷೇ ತತ್ಫಲೇ ವಾ ಯೋ ಮಾಂ ಪೂಜಯತೇ ನರಃ ।
ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಮಿಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಮ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 32 ॥

ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೋ ಮಂತ್ರಾನ್ವಿಧಿನಾ ಜಪೇತ್ ।
ಏಕೇನ ದಿವಸೇನೈವ ತತ್ಪುರಶ್ಚರಣಂ ಭವೇತ್ ॥ 33 ॥

ಯಸ್ತು ಬಿಲ್ವವನೇ ನಿತ್ಯಂ ಕುಟೀಂ ಕೃತ್ವಾ ವಸೇನ್ನರಃ ।
ಸರ್ವೇ ಮಂತ್ರಾಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಕೇವಲಂ ॥ 34 ॥

ಪರ್ವತಾಗ್ರೇ ನದೀತೀರೇ ಬಿಲ್ವಮೂಲೇ ಶಿವಾಲಯೇ ।
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇ ಕೇಶವಸ್ಯ ಸಂನಿಧೌ ವಾ ಜಪೇತ್ತು ಯಃ ॥ 35 ॥

ನೈವಾಸ್ಯ ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ವಂತಿ ದಾನವಾ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಃ ।
ತಂ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮೃಚ್ಛತಿ ॥ 36 ॥

ಸ್ಥಂಡಿಲೇ ವಾ ಜಲೇ ವಹ್ನೌ ವಾಯಾವಾಕಾಶ ಏವ ವಾ ।
ಗಿರೌ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ವಾ ಯೋ ಮಾಂ ಪೂಜಯೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ॥ 37 ॥

ಸ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಲವಮಾತ್ರೇಣ ರಾಘವ ।
ಆತ್ಮಪೂಜಾಸಮಾ ನಾಸ್ತಿ ಪೂಜಾ ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ॥ 38 ॥

ಮತ್ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಚಂಡಾಲೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಪೂಜಯಾ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಮನುಷ್ಯಃ ಕಂಬಲಾಸನೇ ॥ 39 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನೇ ಭವೇನ್ಮುಕ್ತಿರ್ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀರ್ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಣಿ ।
ಕುಶಾಸನೇ ಭವೇಜ್ಜ್ಞಾನಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪತ್ರನಿರ್ಮಿತೇ ॥ 40 ॥

ಪಾಷಾಣೇ ದುಃಖಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಷ್ಠೇ ನಾನಾವಿಧಾನ್ ಗದಾನ್ ।
ವಸ್ತ್ರೇಣ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಭೂಮೌ ಮಂತ್ರೋ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ।
ಪ್ರಾಙ್ಮುಖೋದಙ್ಮುಖೋ ವಾಪಿ ಜಪಂ ಪೂಜಾಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ 41 ॥

ಅಕ್ಷಮಾಲಾವಿಧಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ನೃಪ ॥ 42 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಸ್ಫಾಟಿಕೇ ಸ್ಯಾತ್ತು ಪುತ್ರಜೀವೇ ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಕುಶಗ್ರಂಥೌ ರುದ್ರಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ॥ 43 ॥

ಪ್ರವಾಲೈಶ್ಚ ಕೃತಾ ಮಾಲಾ ಸರ್ವಲೋಕವಶಪ್ರದಾ ।
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ ಚ ಮಾಲಾ ಸ್ಯಾದಾಮಲಕ್ಯಾಃ ಫಲೈಃ ಕೃತಾ ॥ 44 ॥

ಮುಕ್ತಾಫಲೈಃ ಕೃತಾ ಮಾಲಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯರಚಿತಾ ಮಾಲಾ ತ್ರೈಲೋಕಸ್ಯ ವಶಂಕರೀ ॥ 45 ॥

ನೀಲೈರ್ಮರಕತೈರ್ವಾಪಿ ಕೃತಾ ಶತ್ರುಭಯಪ್ರದಾ ।
ಸುವರ್ಣರಚಿತಾ ಮಾಲಾ ದದ್ಯಾದ್ವೈ ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ॥ 46 ॥

ತಥಾ ರೌಪ್ಯಮಯೀ ಮಾಲಾ ಕನ್ಯಾಂ ಯಚ್ಛತಿ ಕಾಮಿತಾಂ ।
ಉಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವಕಾಮಾನಾಂ ದಾಯಿನೀ ಪಾರದೈಃ ಕೃತಾ ॥ 47 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾ ಮಾಲಾ ತತ್ರ ಸ್ಯಾದುತ್ತಮೋತ್ತಮಾ ।
ಶತಸಂಖ್ಯೋತ್ತಮಾ ಮಾಲಾ ಪಂಚಾಶನ್ಮಧ್ಯಮಾ ಮತಾ ॥ 48 ॥

ಚತುಃ ಪಂಚಶತೀ ಯದ್ವಾ ಅಧಮಾ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಃ ।
ಅಧಮಾ ಪಂಚವಿಂಶತ್ಯಾ ಯದಿ ಸ್ಯಾಚ್ಛತನಿರ್ಮಿತಾ ॥ 49 ॥

ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಾಣ್ಯತ್ರಾನುಲೋಮಪ್ರತಿಲೋಮತಃ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನ ಕಸ್ಮೈಚಿತ್ಪ್ರದರ್ಶಯೇತ್ ॥ 50 ॥

ವರ್ಣೈರ್ವಿನ್ಯಸ್ತಯಾ ಯಸ್ತು ಕ್ರಿಯತೇ ಮಾಲಯಾ ಜಪಃ ।
ಏಕವಾರೇಣ ತಸ್ಯೈವ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ಕೃತಾ ಭವೇತ್ ॥ 51 ॥

ಸವ್ಯಪಾರ್ಷ್ಣಿಂ ಗುದೇ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚ ಧ್ವಜೋಪರಿ ।
ಯೋನಿಮುದ್ರಾಬಂಧ ಏಷ ಭವೇದಾಸನಮುತ್ತಮಂ ॥ 52 ॥

ಯೋನಿಮುದ್ರಾಸನೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರಜಪೇದ್ಯಃ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಯಂ ಕಂಚಿದಪಿ ವಾ ಮಂತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಸ್ಯುಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 53 ॥

ಛಿನ್ನಾ ರುದ್ಧಾಃ ಸ್ತಂಭಿತಾಶ್ಚ ಮಿಲಿತಾ ಮೂರ್ಛಿತಾಸ್ತಥಾ ।
ಸುಪ್ತಾ ಮತ್ತಾ ಹೀನವೀರ್ಯಾ ದಗ್ಧಾಸ್ತ್ರಸ್ತಾರಿಪಕ್ಷಗಾಃ ॥ 54 ॥

ಬಾಲಾ ಯೌವನಮತ್ತಶ್ಚ ವೃದ್ಧಾ ಮಂತ್ರಾಶ್ಚ ಯೇ ಮತಾಃ ।
ಯೋನಿಮುದ್ರಾಸನೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮಂತ್ರಾನೇವಂವಿಧಾನ್ ಜಪೇತ್ ॥ 55 ॥

ತತ್ರ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ತೇ ಮಂತ್ರಾ ನಾನ್ಯಸ್ಯ ತು ಕಥಂಚನ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಮುಹೂರ್ತಮಾರಭ್ಯಾಮಧ್ಯಾಹ್ನಂ ಪ್ರಜಪೇನ್ಮನುಂ ॥ 56 ॥

ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಕೃತೇ ಜಾಪ್ಯೇ ವಿನಾಶಾಯ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಂ ।
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಾವೇವಂ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಫಲೇಷ್ವಪಿ ॥ 57 ॥

ನಿತ್ಯೇ ನೈಮಿತ್ತಿಕೇ ವಾಪಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಸು ವಾ ಪುನಃ ।
ಸರ್ವದೈವ ಜಪಃ ಕಾರ್ಯೋ ನ ದೋಷಸ್ತತ್ರ ಕಶ್ಚನ ॥ 58 ॥

ಯಸ್ತು ರುದ್ರಂ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಮಾನೋ ಮಮಾಕೃತಿಂ ।
ಷಡಕ್ಷರಂ ವಾ ಪ್ರಣವಂ ನಿಷ್ಕಾಮೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ 59 ॥

ತಥಾಥರ್ವಶಿರೋಮಂತ್ರಂ ಕೈವಲ್ಯಂ ವಾ ರಘೂತ್ತಮ ।
ಸ ತೇನೈವ ಚ ದೇಹೇನ ಶಿವಃ ಸಂಜಾಯತೇ ಸ್ವಯಂ ॥ 60 ॥

ಅಧೀತೇ ಶಿವಗೀತಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮೇತಾಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾತ್ಸಂಸಾರಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 61 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಸ್ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ ।
ರಾಮಃ ಕೃತಾರ್ಥಮಾತ್ಮಾನಮಮನ್ಯತ ತಥೈವ ಸಃ ॥ 62 ॥

ಏವಂ ಮಯಾ ಸಮಾಸೇನ ಶಿವಗೀತಾ ಸಮೀರಿತಾ ।
ಏತಾಂ ಯಃ ಪ್ರಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ 63 ॥

ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತೋಯೋ ಮರ್ತ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಅತಃ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮುನಯೋ ನಿತ್ಯಮೇತಾಂ ಸ್ಮಾಹಿತಾಃ ॥ 64 ॥

ಅನಾಯಾಸೇನ ವೋ ಮುಕ್ತಿರ್ಭವಿತಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಕಾಯಕ್ಲೇಶೋ ಮನಃಕ್ಷೋಭೋ ಧನಹಾನಿರ್ನ ಚಾತ್ಮನಃ ॥ 65 ॥

ಪೀಡಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣಾದೇವ ಯಸ್ಮಾತ್ಕೈವಲ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಶಿವಗೀತಾಮತೋ ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣುಧ್ವಮೃಷಿಸತ್ತಮಾಃ ॥ 66 ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ ॥

ಅದ್ಯಪ್ರಭೃತಿ ನಃ ಸೂತ ತ್ವಮಾಚಾರ್ಯಃ ಪಿತಾ ಗುರುಃ ।
ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪರಂ ಪಾರಂ ಯಸ್ಮಾತ್ತಾರಯಿತಾಸಿ ನಃ ॥ 67 ॥

ಉತ್ಪಾದಕಬ್ರಹ್ಮದಾತ್ರೋರ್ಗರೀಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮದಃ ಪಿತಾ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸೂತಾತ್ಮಜ ತ್ವತ್ತಃ ಸತ್ಯಂ ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ನೋ ಗುರುಃ ॥ 68 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಯಯುಃ ಸರ್ವೇ ಸಾಯಂಸಂಧ್ಯಾಮುಪಾಸಿತುಂ ।
ಸ್ತುವಂತಃ ಸೂತಪುತ್ರಂ ತೇ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಗೋಮತೀತಟಂ ॥ 69 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉಪರಿಭಾಗೇ ಶಿವಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶಿವರಾಘವಸಂವಾದೇ
ಗೀತಾಧಿಕಾರಿನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಷೋಡಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 16 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಿವಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Shiva Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shiva Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top