Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya Virachita) Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya Virachita) Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

152 Views

ശിവസ്തുതിഃ (ശ്രീ മല്ലികുചിസൂരിസൂനു നാരയണ പണ്ഡിതാചാര്യ വിരചിതാ) Lyrics in Malayalam:

ശിവായ നമഃ ||

ശിവസ്തുതിഃ |
(ശ്രീ മല്ലികുചിസൂരിസൂനു നാരയണ പണ്ഡിതാചാര്യ വിരചിതാ)

സ്ഫുടം സ്ഫടികസപ്രഭം സ്ഫുടിതഹാരകശ്രീജടം ശശാങ്കദലശേഖരം കപിലഫുല്ലനേത്രത്രയം |
തരക്ഷുവരകൃത്തിമദ്ഭുജഗഭൂഷണം ഭൂതിമത്കദാ നു ശിതികണ്ഠ തേ വപുരവേക്ഷതേ വീക്ഷണം ||൧||

ത്രിലോചന വിലോചനേ ലസതി തേ ലലാമായിതേ സ്മരോ നിയമഘസ്മരോ നിയമിനാമഭൂദ്ഭസ്മസാത് |
സ്വഭക്തിലതയാ വശീകൃതവതീ സതീയം സതീ സ്വഭക്തവശതോ ഭവാനപി വശീ പ്രസീദ പ്രഭോ ||൨||

മഹേശ മഹിതോഽസി തത്പുരുഷപൂരുഷാഗ്ര്യോ ഭവാനഘോരരിപുഘോര തേഽനവമ വാമദേവാഞ്ജലിഃ |
നമഃ സപദിജാത തേ ത്വമിതി പഞ്ചരൂപോചിതപ്രപഞ്ചചയപഞ്ചവൃന്മമ മനസ്തമസ്താഡയ ||൩||

രസാഘനരസാനലാനിലവിയദ്വിവസ്വദ്വിധുപ്രയഷ്ടൃഷു നിവിഷ്ടമിത്യജ ഭജാമി മൂര്ത്യഷ്ടകം |
പ്രശാന്തമുത ഭീഷണം ഭുവനമോഹനം ചേത്യഹോ വപൂംഷി ഗുണഭൂഷിതേഽഹമഹമാത്മമോഹംഭിദേ ||൪||

വിമുക്തിപരമാധ്വനാം തവ ഷഡധ്വനാമാസ്പദം പദം നിഗമവേദിനോ ജഗതി വാമദേവാദയഃ |
കഥഞ്ചിദുപശിക്ഷിതാ ഭഗവതൈവ സംവിദ്രതേ വയം തു വിരലാന്തരാഃ കഥമുമേശ തന്മന്മഹേ ||൫||

കഠോരിതകുഠാരയാ ലലിതശൂലയാ വാഹയാ രണഡ്ഡമരുണാ സ്ഫുദ്ധരിണയാ സഖട്വാങ്ഗയാ |
ചലാഭിരചലാഭിരപ്യഗണിതാഭിരുന്നത്യതശ്ചതുര്ദശ ജഗന്തി തേ ജയ ജയേത്യയുര്വിസ്മയം ||൬||

പുരാ ത്രിപുരരന്ധനം വിവിധദൈത്യവിധ്വംസനം പരാക്രമപരംപരാ അപി പരാ ന തേ വിസ്മയഃ |
അമര്ഷിബലഹര്ഷിതക്ഷുഭിതവൃത്തനേത്രോജ്ജ്വലജ്ജ്വലനഹേലയാ ശലഭിതം ഹി ലോകത്രയം ||൭||

സഹസ്രനയനോ ഗുഹഃ സഹസഹസ്രരശ്മിര്വിധുര്ബൃഹസ്പതിരുതാപ്പതിഃ സസുരസിദ്ധവിദ്യാധരാഃ |
ഭവത്പദപരായണാഃ ശ്രിയമിമാം യയുഃ പ്രാര്ഥിതാം ഭവാന് സുരതരുര്ഭൃശം ശിവ ശിവ ശിവാവല്ലഭ ||൮||

തവ പ്രിയതമാദതിപ്രിയതമ സദൈവാന്തരം പയസ്യുപഹിതം ഘൃതം സ്വയമിവ ശ്രിയോ വല്ലഭം |
വിബുധ്യ ലഘുബുദ്ധയഃ സ്വപരപക്ഷലക്ഷ്യായിതം പഠന്തി ഹി ലുഠന്തി തേ ശഠഹൃദഃ ശുചാ ശുണ്ഠിതാഃ ||൯||

നിവാസനിലയാ ചിതാ തവ ശിരസ്തതേര്മാലികാ കപാലമപി തേ കരേ ത്വമശിവോഽസ്യനന്തര്ധിയാം |
തഥാപി ഭവതഃ പദം ശിവശിവേത്യദോ ജല്പതാമകിഞ്ചന ന കിഞ്ചന വൃജിനമസ്തി ഭസ്മീഭവേത് ||൧൦||

ത്വമേവ കില കാമധുക് സകലകാമമാപൂരയന് സദാ ത്രിനയനോ ഭവാന് വഹതി ചാര്ചി നേത്രോദ്ഭവം |
വിഷം വിഷധരാന്ദധത്പിബസി തേന ചാനന്ദവാന്വിരുദ്ധചരിതോചിതാ ജഗദധീശ തേ ഭിക്ഷുതാ ||൧൧||

നമഃ ശിവശിവാശിവാശിവാര്ഥകൠന്താശിവം നമോ ഹരഹരാഹരാഹര ഹരാന്തരീം മേ ദ്രുശം |
നമോ ഭവ ഭവാഭവപ്രഭവഭൂതയേ മേ ഭവാന്നമോ മൃഡ നമോ നമോ നമ ഉമേശ തുഭ്യം നമഃ ||൧൨||

സതാം ശ്രവണപദ്ധതിം സരതു സന്നതോക്തേത്യസൗ ശിവസ്യ കരുണങ്കുരാത്പ്രതികൃതാത്സദാ സോചിതാ |
ഇതി പ്രഥിതമാനസോ വ്യധിത നാമ നാരായണഃ ശിവസ്തുതിമിമാം ശിവം ലികുചിസൂരിസൂനുഃ സുധീഃ ||൧൩||

ഇതി ശ്രീമല്ലികുചിസൂരിസൂനുനാരയണപണ്ഡിതാചാര്യവിരചിതാ ശിവസ്തുതിഃ സംപൂര്ണാ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *