Home / Shiva Stotram / Shiva Upanishad Lyrics in English

Shiva Upanishad Lyrics in English

shivopaniShad Lyrics in English:

kailAsashikharAsInamasheShAmarapUjitam |
kAlaghnaM shrImahAkAlamIshvaraM j~nAnapAragam || 1\-1||

saMpUjya vidhivadbhaktyA R^iShyAtreyaH susaMyataH |
sarvabhUtahitArthAya paprachChedaM mahAmuniH || 1\-2||

j~nAnayogaM na vindanti ye narA mandabuddhayaH |
te muchyante kathaM ghorAdbhagavanbhavasAgarAt || 1\-3||

evaM pR^iShTaH prasannAtmA R^iShyAtreyeNa dhImatA |
mandabuddhivimuktyarthaM mahAkAlaH prabhAShate || 1\-4||

mahAdeva uvAcha
purA rudreNa gaditAH shivadharmAH sanAtanAH |
devyAH sarvagaNAnAM cha saMkShepAdgranthakoTibhiH || 1\-5||

AyuH praj~nAM tathA shaktiM prasamIkShya nR^INAmiha |
tApatrayaprapIDAM cha bhogatR^iShNAvimohinIm || 1\-6||

te dharmAH skandanandibhyAmanyaishcha munisattamaiH |
sAramAdAya nirdiShTAH samyakprakaraNAntaraiH || 1\-7||

sArAdapi mahAsAraM shivopaniShadaM param |
alpagranthaM mahArthaM cha pravakShyAmi jagaddhitam || 1\-8||

shivaH shiva ime shAnta\- nAma chAdyaM muhurmuhuH |
uchchArayanti tadbhaktyA te shivA nAtra saMshayaH || 1\-9||

ashivAH pAshasaMyuktAH pashavaH sarvachetanAH |
yasmAdvilakShaNAstebhyastasmAdIshaH shivaH smR^itaH || 1\-10||

guNo buddhirahaMkArastanmAtrANIndriyAni cha |
bhUtAni cha chaturviMshaditi pAshAH prakIrtitAH || 1\-11||

pa~nchaviMshakamaj~nAnaM sahajaM sarvadehinAm |
pAshAjAlasya tanmUlaM prakR^itiH kAraNAya naH || 1\-12||

satyaj~nAne nibadhyante puruShAH pAshabandhanaiH |
madbhAvAchcha vimuchyante j~nAninaH pAshapa~njarAt || 1\-13||

ShaDviMshakashcha puruShaH pashuraj~naH shivAgame |
saptaviMsha iti proktaH shivaH sarvajagatpatiH || 1\-14||

yasmAchChivaH susaMpUrNaH sarvaj~naH sarvagaH prabhuH |
tasmAtsa pAshaharitaH sa vishuddhaH svabhAvataH || 1\-15||

pashupAshaparaH shAntaH paramaj~nAnadeshikaH |
shivaH shivAya bhUtAnAM taM vij~nAya vimuchyate || 1\-16||

etadeva paraM j~nAnaM shiva ityakSharadvayam |
vichArAdyAti vistAraM tailabindurivAmbhasi || 1\-17||

sakR^iduchchAritaM yena shiva ityakSharadvayam |
baddhaH parikarastena mokShopagamanaM prati || 1\-18||

dvyakSharaH shivamantro .ayaM shivopaniShadi smR^itaH |
ekAkSharaH punashchAyamomityevaM vyavasthitaH || 1\-19||

nAmasaMkIrtaNAdeva shivasyAsheShapAtakaiH |
yataH pramuchyate kShipraM mantro .ayaM dvyakSharaH paraH || 1\-20||

yaH shivaM shivamityevaM dvyakSharaM mantramabhyaset |
ekAkSharaM vA satataM sa yAti paramaM padam || 1\-21||

mitrasvajanabandhUnAM kuryAnnAma shivAtmakam |
api tatkIrtanAdyAti pApamuktaH shivaM puram || 1\-22||

vij~neyaH sa shivaH shAnto narastadbhAvabhAvitaH |
Aste sadA nirudvignaH sa dehAnte vimuchyate || 1\-23||

hR^idyantaHkaraNaM j~neyaM shivasya AyatanaM param |
hR^itpadmaM vedikA tatra li~NgamoMkAramiShyate || 1\-24||

puruShaH sthApako j~neyaH satyaM saMmArjanaM smR^itam |
ahiMsA gomayaM proktaM shAntishcha salilaM param || 1\-25||

kuryAtsaMmArjanaM prAj~no vairAgyaM chandanaM smR^itam |
pUjayeddhyAnayogena saMtoShaiH kusumaiH sitaiH || 1\-26||

dhUpashcha guggulurdeyaH prANAyAmasamudbhavaH |
pratyAhArashcha naivedyamasteyaM cha pradakShiNam || 1\-27||

iti divyopachAraishcha saMpUjya paramaM shivam |
japeddhyAyechcha muktyarthaM sarvasa~NgavivarjitaH || 1\-28||

j~nAnayogavinirmuktaH karmayogasamAvR^ittaH |
mR^itaH shivapuraM gachChetsa tena shivakarmaNA || 1\-29||

tatra bhuktvA mahAbhogAnpralaye sarvadehinAm |
shivadharmAchChivaj~nAnaM prApya muktimavApnuyAt || 1\-30||

j~nAnayogena muchyante dehapAtAdanantaram |
bhogAnbhuktvA cha muchyante pralaye karmayoginaH || 1\-31||

tasmAjj~nAnavido yogAttathAj~nAH karmayoginaH |
sarva eva vimuchyante ye narAH shivamAshritAH || 1\-32||

sa bhogaH shivavidyArthaM yeShAM karmAsti nirmalam |
te bhogAnprApya muchyante pralaye shivavidyayA || 1\-33||

vidyA saMkIrtanIyA hi yeShAM karma na vidyate |
te chAvartya vimuchyante yAvatkarma na tadbhavet || 1\-34||

shivaj~nAnavidaM tasmAtpUjayedvibhavairgurum |
vidyAdAnaM cha kurvIta bhogamokShajigIShayA || 1\-35||

shivayogI shivaj~nAnI shivajApI tapo.adhikaH |
kramashaH karmayogI cha pa~nchaite muktibhAjanAH || 1\-36||

karmayogasya yanmUlaM tadvakShyAmi samAsataH |
li~NgamAyatanaM cheti tatra karma pravartate || 1\-37||

|| iti shivopaniShadi muktinirdeshAdhyAyaH prathamaH ||

atha pUrvasthito li~Nge garbhaH sa triguNo bhavet |
garbhAdvApi vibhAgena sthApya li~NgaM shivAlaye || 2\-1||

yAvalli~Ngasya dairghyaM syAttAvadvedyAshcha vistaraH |
li~NgatR^itIyabhAgena bhavedvedyAH samuchChrayaH || 2\-2||

bhAgamekaM nyasedbhUmau dvitIyaM vedimadhyataH |
tR^itIyabhAge pUjA svAditi li~NgaM tridhA sthitam || 2\-3||

bhUmisthaM chaturashraM svAdaShTAshraM vedimadhyataH |
pUjArthaM vartulaM kAryaM dairghyAttriguNavistaram || 2\-4||

adhobhAge sthitaH skandaH sthitA devI cha madhyataH |
UrdhvaM rudraH kramAdvApi brahmaviShNumaheshvarAH || 2\-5||

eta eva trayo lokA eta eva trayo guNAH |
eta eva trayo vedA etachchAnyatsthitaM tridhA || 2\-6||

navahastaH smR^ito jyeShThaH ShaDDhastashchApi madhyamaH |
vidyAtkanIyastraihastaM li~NgamAnamidaM smR^itam || 2\-7||

garbhasyAnataH pravistArastadUnashcha na shasyate |
garbhasyAnataH pravistArAdtaduparyapi saMsthitam || 2\-8||

prAsAdaM kalpayechChrImAnvibhajeta tridhA punaH |
bhAga eko bhavejja~NghA dvau bhAgau ma~njarI smR^itA || 2\-9||

ma~njaryA ardhabhAgasthaM shukanAsaM prakalpayet |
garbhAdardhena vistAramAyAmaM cha sushobhanam || 2\-10||

garbhAdvApi tribhAgena shukanAsaM prakalpayet |
garbhAdardhena vistIrNA garbhAchcha dviguNAyatA || 2\-11||

ja~NghAbhishcha bhavetkAryA ma~njarya~NgularAshinA |
prAsAdArdhena vij~neyo maNDapastasya vAmataH || 2\-12||

maNDapAtpAdavistIrNA jagatI tAvaduchChritA |
prAsAdasya pramANena jagatyA sArdhama~NgaNam || 2\-13||

prAkAraM tatsamantAchcha gupurAdAlabhUShitam |
prAkArAntaH sthitaM kAryaM vR^iShasthAnaM samuchChritam || 2\-14||

nandIshvaramahAkAlau dvArashAkhAvyavasthitau |
prAkArAddakShiNe kAryaM sarvopakaraNAnvitam || 2\-15||

pa~nchabhaumaM tribhaumaM vA yogIndrAvasathaM mahat |
prAkAraguptaM tatkAryaM maitrasthAnasamanvitam || 2\-16||

sthAnAddashasamAyuktaM bhavyavR^ikShajalAnvitam |
tanmahAnasamAgneyyAM pUrvataH sattramaNDapam || 2\-17||

sthAnaM chaNDeshamaishAnyAM puShpArAmaM tathottaram |

koShThAgAraM cha vAyavyAM vAruNyAM varuNAlayam || 2\-18||
shamIndhanakushasthAnamAyudhAnAM cha nairR^itam |

sarvalokopakArAya nagarasthaM prakalpayet || 2\-19||
shrImadAyatanaM shambhoryoginAM vijane vane |

shivasyAyatane yAvatsametAH paramANavaH || 2\-20||
manvantarANi tAvanti karturbhogAH shive pure |

mahApratimali~NgAni mahAntyAyatanAni cha || 2\-21||
kR^itvApnoti mahAbhogAnante muktiM cha shAshvatIm |

li~NgapratiShThAM kurvIta yadA tallakShaNaM kR^itI || 2\-22||
pa~nchagavyena saMshodhya pUjayitvAdhivAsayet |

pAlAshodumbarAshvattha\- pR^iShadAjyatilairyavaiH || 2\-23||
agnikAryaM prakurvIta dadyAtpUrNAhutitrayam |

shivasyAShTashataM hutvA li~NgamUlaM spR^ishedbudhaH || 2\-24||
evaM madhye .avasAne tanmUrtimantraishcha mUrtiShu |

aShTau mUrtIshvarAH kAryAH navamaH sthApakaH smR^itaH || 2\-25||
prAtaH saMsthApayelli~NgaM mantraistu navabhiH kramAt |

mahAsnApanapUjAM cha sthApya li~NgaM prapUjayet || 2\-26||
gurormUrtidharANAM cha dadyAduttamadakShiNAm |

yatInAM cha samastAnAM dadyAnmadhyamadakShiNAm || 2\-27||
dInAndhakR^ipaNebhyashcha sarvAsAmupakalpayet |

sarvabhakShyAnnapAnAdyairaniShiddhaM cha bhojanam || 2\-28||
kalpayedAgatAnAM cha bhUtebhyashcha baliM haret |

rAtrau mAtR^igaNAnAM cha baliM dadyAdvisheShataH || 2\-29||
evaM yaH sthApayelli~NgaM tasya puNyaphalaM shR^iNu |

kulatriMshakamuddhR^itya bhR^ityaishcha parivAritaH || 2\-30||
kalatraputramitrAdyaiH sahitaH sarvabAndhavaiH |

vimuchya pApakalilaM shivalokaM vrajennaraH |
tatra bhuktvA mahAbhogAnpralaye muktimApnuyAt || 2\-31||

|| iti shivopaniShadi li~NgAyatanAdhyAyo dvitIyaH ||

athAnyairalpavittaishcha nR^ipaishcha shivabhAvitaiH |
shaktitaH svAshrame kAryaM shivashAntigR^ihadvayam || 3\-1||

gR^ihasyeshAnadigbhAge kAryamuttarato .api vA |
khAtvA bhUmiM samuddhR^itya shalyAnAkoTya yatnataH || 3\-2||

shivadevagR^ihaM kAryamaShTahastapramANataH |
dakShiNottaradigbhAge kiMchichdIrghaM prakalpayet || 3\-3||

hastamAtrapramANaM cha dR^iDhapaTTachatuShTayam |
chatuShkoNeShu saMyojyamarghyapAtrAdisaMshrayam || 3\-4||

garbhamadhye prakurvIta shivavediM sushobhanAm |
udagarvAkchChritAM##(?)## kiMchichchatuHshIrShakasaMyutAm || 3\-5||

trihastAyAmavistArAmShoDashA~NgulamuchChritAm |
tachChIrShANIva hastArdhamAyAmAdvistareNa cha || 3\-6||

shivasthaNDilamityetachchaturhastaM samaM shiraH |
mUrtinaivedyadIpAnAM vinyAsArthaM prakalpayet || 3\-7||

shaivali~Ngena kAryaM syAtkAryaM maNijapArthivaiH |
sthaNDilArdhe cha kurvanti vedimanyAM savartulAm || 3\-8||

ShoDashA~NgulamutsedhAM vistIrNAM dviguNena cha |
gR^ihe na sthApayechChailaM li~NgaM maNijamarchayet || 3\-9||

trisaMdhyaM pArthivaM vApi kuryAdanyaddinedine |
sarveShAmeva varNAnAM sphATikaM sarvakAmadam || 3\-10||

sarvadoShavinirmuktamanyathA doShamAvahet |
AyuShmAnbalavA~nshrImAnputravAndhanavAnsukhI || 3\-11||

varamiShTaM cha labhate li~NgaM pArthivamarchayan |
tasmAddhi pArthivaM li~NgaM j~neyaM sarvArthasAdhakam || 3\-12||

nirdoShaM sulabhaM chaiva pUjayetsatataM budhaH |
yathA yathA mahAli~NgaM pUjA shraddhA yathA yathA || 3\-13||

tathA tathA mahatpuNyaM vij~neyamanurUpataH |
pratimAli~NgavedIShu yAvantaH paramANavaH |
tAvatkalpAnmahAbhogastatkartAste shive pure || 3\-14||

|| iti shivopaniShadi shivagR^ihAdhyAyastR^itIyaH ||

athaikabhinnAvichChinnaM purataH shAntimaNDapam |
pUrvAparAShTahastaM syAddvAdashottaradakShiNe || 4\-1||

taddvArabhittisaMbaddhaM kapichChukasamAvR^itam |
paTadvayaM bhavetsthApya sruvAdyAvArahetunA || 4\-2||

dvAraM trishAkhaM vij~neyaM navatya~NgulamuchChritam |
tadardhena cha vistIrNaM satkavATaM shivAlaye || 4\-3||

dIrghaM pa~nchanavatyA cha pa~nchashAkhAsushobhitam |
satkavATadvayopetaM shrImadvAhanamaNTapam || 4\-4||

dvAraM pashchAnmukhaM j~neyamasheShArthaprasAdhakam |
abhAve prA~NmukhaM kAryamudagdakShiNato na cha || 4\-5||

gavAkShakadvayaM kAryamapidhAnaM sushobhanam |
dhUmanirgamanArthAya dakShiNottarakuDyayoH || 4\-6||

AgneyabhAgAtparitaH kAryA jAlagavAkShakAH |
UrdhvastUpikayA yuktA IShachChidrapidhAnayA || 4\-7||

shivAgnihotrakuNDaM cha vR^ittaM hastapramANataH |
chaturashravedi##(kA)## shrImanmekhalAtrayabhUShitam || 4\-8||

kuDyaM dvihastavistIR^iNaM pa~nchahastasamuchChritam |
shivAgnihotrasharaNaM kartavyamatishobhanam || 4\-9||

jagatIstambhapaTTAdyaM saptasaMkhyaM cha kalpayet |
bandhayogavinirmuktaM tulyasthAnapadAntaram || 4\-10||

aiShTakaM kalpayedyatnAchChivAgnyAyatanaM mahat |
chatuHpregIvakopetam##(?)## ekapregIvakena vA##(?)## || 4\-11||

sudhApraliptaM kartavyaM pa~nchANDakabibhUShitam |
shivAgnihotrasharaNaM chaturaNDakasaMyutam || 4\-12||

bahistadeva jagatI trihastA vA sukuTTimA |
tAvadeva cha vistIrNA mekhalAdivibhUShitA || 4\-13||

kartavyA chAtra jagatI tasyAshchAdhaH samantataH |
dvihastamAtravistIrNA tadardhArdhasamuchChritA || 4\-14||

anyA vR^ittA prakartavyA rudravedI sushobhanA |
dashahastapramANA cha chatura~NgulamuchChritA || 4\-15||

rudramAtR^igaNAnAM cha dikpatInAM cha sarvadA |
sarvAgrapAkasaMyuktaM tAsu nityabaliM haret || 4\-16||

vedyanyA sarvabhUtAnAM bahiH kAryA dvihastikA |
vR^iShasthAnaM cha kartavyaM shivAlokanasaMmukham || 4\-17||

agrArShasaviturvyoma vR^iShaH kAryashcha pashchime |
vyomnashchAdhastrigarbhaM syAtpitR^itarpaNavedikA || 4\-18||

prAkArAntarbahiH kAryaM shrImadgopurabhUShitam |
puShpArAmajalopetaM prAkArAntaM cha kArayet || 4\-19||

mR^iddArujaM tR^iNachChannaM prakurvIta shivAlayam |
bhUmikAdvayavinyAsAdutkShiptaM kalpayedbudhaH || 4\-20||

shivadakShiNataH kAryaM tabhukteryogyamAlayam |
shayyAsanasamAyuktaM vAstuvidyAvinirmitam || 4\-21||

dhvajasiMhau vR^iShagajau chatvAraH shobhanAH smR^itAH |
dhUmashvagardabhadhvA~NkShAshchatvArashchArthanAshakAH || 4\-22||

gR^ihasyAyAmavistAraM kR^itvA triguNamAditaH |
aShTabhiH shodhayedApaiH sheShashcha gR^ihamAdishet || 4\-23||

iti shAntigR^ihaM kR^itvA rudrAgniM yaH pravartayet |
apyekaM divasaM bhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu || 4\-24||

kalatraputramitrAdyaiH sa bhR^ityaiH parivAritaH |
kulaikaviMshaduttArya devalokamavApnuyAt || 4\-25||

nIlotpaladalashyAmAH pInavR^ittapayodharAH |
hemavarNAH striyashchAnyAH sundaryaH priyadarshanAH || 4\-26||

tAbhiH sArdhaM mahAbhogairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
ichChayA krIDate tAvadyAvadAbhUtasaMplavam || 4\-27||

tataH kalpAgninA sArdhaM dahyamAnaM suvihvalam |
dR^iShTvA virajyate bhUyo bhavabhogamahArNavAt || 4\-28||

tataH saMpR^ichChate rudrAMstatrasthAnj~nAnapAragAn |
tebhyaH prApya shivaj~nAnaM shAntaM nirvANamApnuyAt || 4\-29||

aviraktashcha bhogebhyaH sapta janmAni jAyate |
pR^ithivyadhipatiH shrImAnichChayA vA dvijottamaH || 4\-30||

saptamAjjanmanashchAnte shivaj~nAnamanApnuyAt |
j~nAnAdviraktaH saMsArAchChuddhaH khAnyadhitiShThati || 4\-31||

ityetadakhilaM kAryaM phalamuktaM samAsataH |
utsave cha punarbrUmaH pratyekaM dravyajaM phalam || 4\-32||

sadgandhaguTikAmekAM lAkShAM prANya~NgavarjitAm |
karpAsAsthipramANaM cha hutvAgnau shR^iNuyAtphalam || 4\-33||

yAvatsatgandhaguTikA shivAgnau saMkhyayA hutA |
tAvatkoTyastu varShANi bhogAnbhu~Nkte shive pure || 4\-34||

ekA~NgulapramANena hutvAgnau chandanAhutim |
varShakoTidvayaM bhogairdivyaiH shivapure vaset || 4\-35||

yAvatkesarasaMkhyAnaM kusumasyAnale hutam |
tAvadyugasahasrANi shivaloke mahIyate || 4\-36||

nAgakesarapuShpaM tu ku~NkumArdhena kIrtitam |
yatphalaM chandanasyoktamushIrasya tadardhakam || 4\-37||

yatpuShpadhUpabhaShyAnna\- dadhikShIraghR^itAdibhiH |
puNyali~NgArchane proktaM taddhomasya dashAdhikam || 4\-38||

hutvAgnau samidhastisrau shivomAskandanAmabhiH |
pashchAddadyAttilAnnAni homayIta yathAkramam || 4\-39||

palAshAa~NkurajAriShTa\- pAlAlyaH##(?)## samidhaH shubhAH |
pR^iShadAjyaplutA hutvA shR^iNu yatphalamApnuyAt || 4\-40||

palAshA~NkurasaMkhyAnAM yAvadagnau hutaM bhavet |
tAvatkalpAnmahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 4\-41||

tallakShyamadhyasaMbhUtaM hutvAgnau samidhaH shubhAH |
kalpArdhasaMmitaM kAlaM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 4\-42||

shamIsamitphalaM deyamabdAnapi cha lakShakam |
shamyardhaphalavachCheShAH samidhaH kShIravR^ikShajAH || 4\-43||

tilasaMkhyAMstilAnhutvA hyAjyAktA##(?)## yAvatI bhavet |
tAvatsa varShalakShAMstu bhogAnbhu~Nkte shive pure || 4\-44||

yAvatsurauShadhIraj~nas##(?)## tilatulyaphalaM smR^itam |
itarebhyastilebhyashcha kR^iShNAnAM dviguNaM phalam || 4\-45||

lAjAkShatAH sagodhUmAH varShalakShaphalapradAH |
dashasAhasrikA j~neyAH sheShAH syurbIjajAtayaH || 4\-46||

palAshendhanaje vahnau homasya dviguNaM phalam |
kShIravR^ikShasamR^iddhe .agnau phalaM sArdhArdhikaM bhavet || 4\-47||

asamiddhe sadhUme cha homakarma nirarthakam |
andhashcha jAyamAnaH syAddAridryopahatastathA || 4\-48||

na cha kaNTakibhirvR^ikShairagniM prajvAlya homayet |
shuShkairnavaiH prashastaishcha kAShThairagniM samindhayet || 4\-49||

evamAjyAhutiM hutvA shivalokamavApnuyAt |
tatra kalpashataM bhogAnbhu~Nkte divyAnyathepsitAn || 4\-50||

sruchaikAhitamAtreNa vratasyApUritena cha |
yAhutirdIyate vahnau sA pUrNAhutiruchyate || 4\-51||

ekAM pUrNAhutiM hutvA shivena shivabhAvitaH |
sarvakAmamavApnoti shivaloke vyavasthitaH || 4\-52||

asheShakulajairsArdhaM sa bhR^ityaiH parivAritaH |
AbhUtasaMplavaM yAvadbhogAnbhu~Nkte yathepsitAn || 4\-53||

tatashcha pralaye prApte saMprApya j~nAnamuttamam |
prasAdAdIshvarasyaiva muchyate bhavasAgarAt || 4\-54||

shivapUrNAhutiM vahnau patantIM yaH prapashyati |
so .api pApari naraH sarvairmuktaH shivapuraM vrajet || 4\-55||

shivAgnidhUmasaMspR^iShTA jIvAH sarve charAcharAH |
te .api pApavinirmuktAH svargaM yAnti na saMshayaH || 4\-56||

shivayaj~namahAvedyA jAyate ye na santi vA |
te .api yAnti shivasthAnaM jIvAH sthAvaraja~NgamAH || 4\-57||

pUrNAhutiM ghR^itAbhAve kShIratailena kalpayet |
homayedatasItailaM tilatailaM vinA naraH || 4\-58||

sarShape~NguDikAshAmra\- kara~njamadhukAkShajam |
priya~Ngubilvapaippalya\- nAlikerasamudbhavam##(?)## || 4\-59||

ityevamAdikaM tailamAjyAbhAve prakalpayet |
dUrvayA bilvapattrairvA samidhaH saMprakIrtitAH || 4\-60||

annArthaM homayetkShIraM dadhi mUlaphalAni vA |
tilArthaM taNDulaiH kuryAddarbhArthaM haritaistR^iNaiH || 4\-61||

paridhInAmabhAvena sharairvaMshaishcha kalpayet |
indhanAnAmabhAvena dIpayettR^iNagomayaiH || 4\-62||

gomayAnAmabhAvena mahatyambhasi homayet |
apAmasaMbhave homaM bhUmibhAge manohare || 4\-63||

viprasya dakShiNe pANAvashvatthe tadabhAvataH |
ChAgasya dakShiNe karNe kushamUle cha homayet || 4\-64||

svAtmAgnau homayetprAj~naH sarvAgnInAmasaMbhave |
abhAve na tyajetkarma karmayogavidhau sthitaH || 4\-65||

ApatkAle .api yaH kuryAchChivAgnermanasArchanam |
sa mohaka~nchukaM tyaktvA parAM shAntimavApnuyAt || 4\-66||

prANAgnihotraM kurvanti paramaM shivayoginaH |
bAhyakarmavinirmuktA j~nAnadhyAnasamAkulAH || 4\-67||

|| iti shivopaniShadi shAntigR^ihAgnikAryAdhyAyashchaturthaH ||

athAgneyaM mahAsnAnamalakShmImalanAshanam |
sarvapApaharaM divyaM tapaH shrIkIrtivardhanam || 5\-1||

agnirUpeNa rudreNa svatejaH paramaM balam |
bhUtirUpaM samudgIrNaM vishuddhaM duritApaham || 5\-2||

yakSharakShaHpishAchAnAM dhvaMsanaM mantrasatkR^itam |
rakShArthaM bAlarUpANAM sUtikAnAM gR^iheShu cha || 5\-3||

yashcha bhu~Nkte dvijaH kR^itvA annasya vA paridhitrayam##(?)## |
api shUdrasya pa~NktisthaH pa~NktidoShairna lipyate || 5\-4||

AhAramardhabhuktaM cha kITakeshAdidUShitam |
tAvanmAtraM samuddhR^itya bhUtispR^iShTaM vishuddhyati || 5\-5||

AraNyaM gomayakR^itaM karIShaM vA prashasyate |
sharkarApAMsunirmuktamabhAve kAShThabhasmanA || 5\-6||

svagR^ihAshramavallibhyaH kulAlAlayabhasmanA |
gomayeShu cha dagdheShu hIShTakAni cha yeShu cha || 5\-7||

sarvatra vidyate bhasma duHkhApArjanarakShaNam##(duHkhopAr)## |
sha~NkhakundenduvarNAbhamAdadyAjjantuvarjitam || 5\-8||

bhasmAnIya prayatnena tadrakShedyatnavAMstathA |
mArjAramUShikAdyaishcha nopahanyeta tadyathA || 5\-9||

pa~nchadoShavinirmuktaM guNapa~nchakasaMyutam |
shivaikAdashikAjaptaM shivabhasma prakIrtitam || 5\-10||

jAtikArukavAkkAya\- sthAnaduShTaM cha pa~nchamam |
pApaghnaM shAMkaraM rakShA\- pavitraM yogadaM guNAH##(?)## || 5\-11||

shivavratasya shAntasya bhAsakatvAchChubhasya cha |
bhakShaNAtsarvapApAnAM bhasmeti parikIrtitam || 5\-12||

bhasmasnAnaM shivasnAnaM vAruNAdadhikaM smR^itam |
jantushaivAlanirmuktamAgneyaM pa~Nkavarjitam || 5\-13||

apavitraM bhavettoyaM nishi pUrvamanAhR^itam |
nadItaDAgavApiShu giriprasravaNeShu cha || 5\-14||

snAnaM sAdhAraNaM proktaM vAruNaM sarvadehinAm |
asAdhAraNamevoktaM bhasmasnAnaM dvijanmanAm || 5\-15||

trikAlaM vAruNasnAnAdanArogyaM prajAyate |
AgneyaM rogashamanametasmAdsArvakAmikam || 5\-16||

saMdhyAtraye .ardharAtre cha bhuktvA chAnnavirechane |
shivayogyAcharetsnAnamuchchArAdikriyAsu cha || 5\-17||

bhasmAstR^ite mahIbhAge same jantuvivarjite |
dhyAyamAnaH shivaM yogI rajanyantaM shayIta cha || 5\-18||

ekarAtroShitasyApi yA gatirbhasmashAyinaH |
na sA shakyA gR^ihasthena prAptuM yaj~nashatairapi || 5\-19||

gR^ihasthastryAyuShoMkAraiH snAnaM kuryAttripuNDrakaiH |
yatiH sArvA~NgikaM snAnamApAdatalamastakAt || 5\-20||

shivabhaktastridhA vedyAM bhasmasnAnaphalaM labhet |
hR^idi mUrdhni lalATe cha shUdraH shivagR^ihAshramI || 5\-21||

gaNAH pravrajitAH shAntAH bhUtimAlabhya pa~nchadhA |
shirolalATe hR^idbAhvorbhasmasnAnaphalaM labhet || 5\-22||

saMvatsaraM tadardhaM vA chaturdashyaShTamIShu cha |
yaH kuryAdbhasmanA snAnaM tasya puNyaphalaM shR^inu || 5\-23||

shivabhasmani yAvantaH sametAH paramANavaH |
tAvadvarShasahasrANi shivaloke mahIyate || 5\-24||

ekaviMshakulopetaH patnIputrAdisaMyutaH |
mitrasvajanabhR^ityaishcha samastaiH parivAritaH || 5\-25||

tatra bhuktvA mahAbhogAnichChayA sArvakAmikAn |
j~nAnayogaM samAsAdya pralaye muktimApnuyAt || 5\-26||

bhasma bhasmAntikaM yena gR^ihItaM naiShThikavratam##(?)## |
anena vai sa dehena rudrashcha~Nkramate kShitau || 5\-27||

bhasmasnAnarataM shAntaM ye namanti dine dine |
te sarvapApanirmuktA narA yAnti shivaM puram || 5\-28||

ityetatparamaM snAnamAgneyaM shivanirmitam |
trisaMdhyamAcharennityaM jApI yogamavApnuyAt || 5\-29||

bhasmAnIya pradadyAdyaH snAnArthaM shivayogine |
kalpaM shivapure bhogAnbhuktvAnte syAddvijottamaH || 5\-30||

AgneyaM vAruNaM mAntraM vAyavyaM tvaindrapa~nchamam |
mAnasaM shAntitoyaM cha j~nAnasnAnaM tathAShTamam || 5\-31 ||

AgneyaM rudramantreNa bhasmasnAnamanuttamam |
ambhasA vAruNaM snAnamkAryaM vAruNamUrtinA || 5\-32||

mUrdhAnaM pANinAlabhya shivaikAdashikAM japet |
dhyAyamAnaH shivaM shAntammantrasnAnaM paraM smR^itam || 5\-33||

gavAM khurapuTotkhAta\- pavanoddhUtareNunA |
kAryaM vAyavyakaM snAnammantreNa marudAtmanA || 5\-34||

vyabhre .arke varShati snAnaM kuryAdaindrIM dishaM sthitaH |
AkAshamUrtimantreNa tadaindramiti kIrtitam || 5\-35||

udakaM pANinA gR^ihya sarvatIrthAni saMsmaret |
abhyukShayechChirastena snAnaM mAnasamuchyate || 5\-36||

pR^ithivyAM yAni tIrthAni sarAMsyAyatanAni cha |
teShu snAtasya yatpuNyaM tatpuNyaM kShAntivAriNA || 5\-37||

na tathA shudhyate tIrthaistapobhirvA mahAdhvaraiH |
puruShaH sarvadAnaishcha yathA kShAntyA vishuddhyati || 5\-38||

AkruShTastADitastasmAdadhikShiptastiraskR^ita |
kShamedakShamamAnAnAM svargamokShajigIShayA || 5\-39||

yaiva brahmavidAM prAptiryaiva prAptistapasvinAm |
yaiva yogAbhiyuktAnAM gatiH saiva kShamAvatAm || 5\-40||

j~nAnAmalAmbhasA snAtaH sarvadaiva muniH shuchiH |
nirmalaH suvishuddhashcha vij~neyaH sUryarashmivat || 5\-41||

medhyAmedhyarasaM yadvadapi vatsa vinA karaiH |
naiva lipyati taddoShaistadvajj~nAnI sunirmalaH || 5\-42||

eShAmekatame snAtaH shuddhabhAvaH shivaM vrajet |
ashuddhabhAvaH snAto .api pUjayannApnuyAtphalam || 5\-43||

jalaM mantraM dayA dAnaM satyamindriyasaMyamaH |
j~nAnaM bhAvAtmashuddhishcha shauchamaShTavidhaM shrutam || 5\-44||

a~NguShThatalamUle cha brAhmaM tIrthamavasthitam |
tenAchamya bhavechChuddhaH shivamantreNa bhAvitaH || 5\-45||

yadadhaH kanyakAyAshcha tattIrthaM daivamuchyate |
tIrthaM pradeshinImUle pitryaM pitR^ividhodayam##(?)## || 5\-46||

madhyamA~Ngulimadhyena tIrthamAriShamuchyate |
karapuShkaramadhye tu shivatIrthaM pratiShThitam || 5\-47||

vAmapANitale tIrthamaumamnAma prakIrtitam |
shivomAtIrthasaMyogAtkuryAtsnAnAbhiShechanam || 5\-48||

devAndaivena tIrthena tarpayedakR^itAmbhasA |
uddhR^itya dakShiNaM pANimupavItI sadA budhaH || 5\-49||

prAchInAvItinA kAryaM pitR^INAM tilavAriNA |
tarpaNaM sarvabhUtAnAmAriSheNa nivItinA || 5\-50||

savyaskandhe yadA sUtramupavItyuchyate tadA |
prAchInAvItyasavyena nivItI kaNThasaMsthite || 5\-51||

pitR^INAM tarpaNaM kR^itvA sUryAyArghyaM prakalpayet |
upasthAya tataH sUryaM yajechChivamanantaram || 5\-52||

|| iti shivopaniShadi shivabhasmasnAnAdhyAyaH pa~nchamaH ||

atha bhaktyA shivaM pUjya naivedyamupakalpayet |
yadannamAtmanAshnIyAttasyAgre vinivedayet || 6\-1||

yaH kR^itvA bhakShyabhojyAni yatnena vinivedayet |
shivAya sa shive loke kalpakoTiM pramodate || 6\-2||

yaH pakvaM shrIphalaM dadyAchChivAya vinivedayet |
gurorvA homayedvApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-3||

shrImadbhiH sa mahAyAnairbhogAnbhu~Nkte shive pure |
varShANAmayutaM sAgraM tadante shrIpatirbhavet || 6\-4||

kapitthamekaM yaH pakvamIshvarAya nivedayet |
varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-5||

ekamAmraphalaM pakvaM yaH shambhorvinivedayet |
varShANAmyutaM bhogaiH krIDate sa shive pure || 6\-6||

ekaM vaTaphalaM pakvaM yaH shivAya nivedayet |
varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-7||

yaH pakvaM dADimaM chaikaM dadyAdvikasitaM navam |
shivAya gurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-8||

yAvattadbIjasaMkhyAnaM shobhanaM parikIrtitam |
tAvadaShTAyutAnyuchchaiH shivaloke mahIyate || 6\-9||

drAkShAphalAni pakvAni yaH shivAya nivedayet |
bhaktyA vA shivayogibhyastasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-10||

yAvattatphalasaMkhyAnamubhayorviniveditam |
tAvadyugasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-11||

drAkShAphaleShu yatpuNyaM tatkharjUraphaleShu cha |
tadeva rAjavR^ikSheShu pArAvataphaleShu cha || 6\-12||

yo nAra~NgaphalaM pakvaM vinivedya maheshvare |
aShTalakShaM mahAbhogaiH kR^iDate sa shive pure || 6\-13||

bIjapUreShu tasyArdhaM tadardhaM likucheShu cha |
jambUphaleShu yatpuNyaM tatpuNyaM tindukeShu cha || 6\-14||

panasaM nArikelaM vA shivAya vinivedayet |
varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-15||

puruShaM cha priyAlaM cha madhUkakusumAni cha |
jambUphalAni pakvAni vaika~NkataphalAni cha || 6\-16||

nivedya bhaktyA sharvAya pratyekaM tu phale phale |
dashavarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-17||

kShIrikAyAH phalaM pakvaM yaH shivAya nivedayet |
varShalakShaM mahAbhogairmodate sa shive pure || 6\-18||

vAlukAtrapusAdIni yaH phalAni nivedayet |
shivAya gurave vApi pakvaM cha karamardakam || 6\-19||

dashavarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
badarANi supakvAni tintiDIkaphalAni cha || 6\-20||

darshanIyAni pakvAni hyAmalakyAH phalAni cha |
evamAdIni chAnyAni shAkamUlaphalAni cha || 6\-21||

nivedayati sharvAya shR^iNu yatphalamApnuyAt |
ekaikasminphale bhogAnprApnuyAdanupUrvashaH || 6\-22||

pa~nchavarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
godhUmachandakAdyAni sukR^itaM saktubharjitam || 6\-23||

nivedayIta sharvAya tasya puNyaphalaM shR^iNu |
yAvattadbIjasaMkhyAnaM shubhaM bhraShTaM nivedayet || 6\-24||

tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
yaH pakvAnIkShudaNDAni shivAya vinivedayet || 6\-25||

gurave vApi tadbhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu |
ikShuparNAni chaikaikaM varShalokaM pramodate || 6\-26||

sAkaM shivapure bhogaiH pauNDraM pa~nchaguNaM phalam |
nivedya parameshAya shuktimAtrarasasya tu || 6\-27||

varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate |
nivedya phANitaM shuddhaM shivAya gurave .api vA || 6\-28||

rasAtsahasraguNitaM phalaM prApnoti mAnavaH |
guDasya phalamekaM yaH shivAya vinivedayet || 6\-29||

ambakoTiM shive loke mahAbhogaiH pramodate |
khaNDasya palanaivedyaM guDAchChataguNaM phalam || 6\-30||

khaNDAtsahasraguNitaM sharkarAyA nivedane |
matsaNDikAM mahAshuddhAM shaMkarAya nivedayet || 6\-31||

kalpakoTiM naraH sAgraM shivaloke mahIyate |
parishuddhaM bhR^iShTamAjyaM siddhaM chaiva susaMskR^itam || 6\-32||

mAsaM nivedya sharvAya shR^iNu yatphalamApnuyAt |
asheShaphaladAnena yatpuNyaM parikIrtitam || 6\-33||

tatpuNyaM prApnuyAtsarvaM mahAdAnanivedane |
panasAni cha divyAni svAdUni surabhINi cha || 6\-34||

nivedayettu sharvAya tasya puNyaphalaM shR^iNu |
kalpakoTiM naraH sAgraM shivaloke vyavasthitaH || 6\-35||

pibanshivAmR^itaM divyaM mahAbhogaiH pramodate |
dine dine cha yastvApaM vastrapUtaM samAcharet || 6\-36||

sukhAya shivabhaktebhyastasya puNyaphalaM shR^iNu |
mahAsarAMsi yaH kuryAdbhavetpuNyaM shivAgrataH || 6\-37||

tatpuNyaM sakalaM prApya shivaloke mahIyate |
yadiShTamAtmanaH kiMchidannapAnaphalAdikam || 6\-38||

tattachChivAya deyaM syAduttamaM bhogamichChatA |
na shivaH paripUrNatvAtkiMchidashnAti kasyachit || 6\-39||

kintvIshvaranibhaM kR^itvA sarvamAtmani dIyate |
na rohati yathA bIjaM svasthamAshrayavarjitam || 6\-40||

puNyabIjaM tathA sUkShmaM niShphalaM syAnnirAshrayam |
sukShetreShu yathA bIjamuptaM bhavati satphalam || 6\-41||

alpamapyakShayaM tadvatpuNyaM shivasamAshrayAt |
tasmAdIshvaramuddishya yadyadAtmani rochate || 6\-42||

tattadIshvarabhaktebhyaH pradAtavyaM phalArthinA |
yaH shivAya gurorvApi rachayenmaNibhUmikam || 6\-43||

naivedya bhojanArthaM yaH pattraiH puShpaishcha shobhanam |
yAvattatpattrapuShpANAM parisaMkhyA vidhIyate || 6\-44||

tAvadvarShasahasrANi suraloke mahIyate |
palAshakadalIpadma\- pattrANi cha visheShataH || 6\-45||

dattvA shivAya gurave shR^iNu yatphalamApnuyAt |
yAvattatpattrasaMkhyAnamIshvarAya niveditam || 6\-46||

tAvadabdAyutAnAM sa loke bhogAnavApnuyAt |
yAvattAmbulapattrANi pUgAMshcha vinivedayet || 6\-47||

tAvanti varShalakShANi shivaloke mahIyate |
yachChuddhaM sha~NkhachUrNaM vA gurave vinivedayet || 6\-48||

tAmbUlayogasiddhyarthaM tasya puNyaphalaM shR^iNu |
yAvattAmbUlapattrANi chUrNamAnena bhakShayet || 6\-49||

tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
jAtIphalaM saka~NkolaM latAkastUrikotpalam || 6\-50||

ityetAni sugandhIni phalAni vinivedayet |
phale phale mahAbhogairvarShalakShaM tu yatnataH || 6\-51||

kAmikena vimAnena krIDate sa shive pure |
truTimAtrapramANena karpUrasya shive gurau || 6\-52||

varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate |
pUgatAmbUlapattrANAmAdhAraM yo nivedayet || 6\-53||

varShakoTyaShTakaM bhogaiH shivaloke mahIyate |
yashchUeNAdhArasatpAtraM kasyApi vinivedayet || 6\-54||

modate sa shive loke varShakoTIshchaturdasha |
mR^itkAShThavaMshakhaNDAni yaH pradadyAchChivAshrame || 6\-55||

prApnuyAdvipulAnbhogAndivyA~nChivapure naraH |
mANikyaM kalashaM pAtrIM sthAlyAdInbhANDasaMpuTAn || 6\-56||

dattvA shivAgrajastebhyaH shivaloke mahIyate |
toyAdhArapidhAnAni mR^idvastratarujAni vA || 6\-57||

vaMshAlAbusamutthAni dattvApnoti shivaM puram |
pa~nchasaMmArjanItoyaM gomayA~njanakarpaTAn || 6\-58||

mR^itkumbhapITikAM dadyAdbhogA~nChivapure labhet |
yaH puShpadhUpagandhAnAM dadhikShIraghR^itAmbhasAm || 6\-59||

dadyAdAdhArapAtrANi shivaloke sa gachChati |
vaMshatAlAdisaMbhUtaM puShpAdhArakaraNDakam || 6\-60||

ityevamAdyAnyo dadyAchChivalokamavApnuyAt |
yaH sruksruvAdipAtrANi homArthaM vinivedayet || 6\-61||

varShakoTiM mahAbhAgaiH shivaloke mahIyate |
yaH sarvadhAtusaMyuktaM dadyAllavaNaparvatam || 6\-62||

shivAya gurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu |
kalpakoTisahasrANi kalpakoTishatAni cha || 6\-63||

sa gotrabhR^ityasaMyukto vasechChivapure naraH |
vimAnayAnaiH shrImadbhiH sarvakAmasamanvitaiH || 6\-64||

bhogAnbhuktvA tu vipulAMstadante sa mahIpatiH |
manaHshilAM harItAlaM rAjapaTTaM cha hi~Ngulam || 6\-65||

gairikaM maNidantaM cha hematoyaM tathAShTamam |
yashcha taM parvatavaraM shAlitaNDulakalpitam || 6\-66||

shivAyagurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu |
kalpakoTishataM sAgraM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-67||

yaH sarvadhAnyashikharairupetaM yavaparvatam |
ghR^itatailanadIyuktaM tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-68||

kalpakoTishataM sAgraM bhogAnbhu~Nkte shive pure |
samastakulajaiH sArdhaM tasyAnte sa mahIpatiH || 6\-69||

tiladhenuM pradadyAdyaH kR^itvA kR^iShNAjine naraH |
kapilAyAH pradAnasya yatphalaM tadavApnuyAt || 6\-70||

ghR^itadhenuM naraH kR^itvA kAMsyapAtre sakA~nchanAn |
nivedya gopradAnasya samagraM phalamApnuyAt || 6\-71||

dvIpicharmaNi yaH sthApya pradadyAllavaNADhakam |
asheSharasadAnasya yatpuNyaM tadavApnuyAt || 6\-72||

marichADhena kurvIta##(?)## mArIchaM nAma parvatam |
dadyAdyajjIrakaM pUrvamAgneyaM hi~Ngumuttamam || 6\-73||

dakShiNe guDashuNThIM cha nairR^ite nAgakesaram |
pippalIM pashchime dadyAdvAyavye kR^iShNajIrakam || 6\-74||

kauberyAmajamodaM cha tvagelAshcheshadaivate |
kustumbaryAH pradeyAH syurbahiH prAkArataH sthitAH || 6\-75||

kakubhAmantarAleShu samantAtsaindhavaM nyaset |
sapuShpAkShatatoyena shivAya vinivedayet || 6\-76||

yAvattaddIpasaMkhyAnaM sarvamekatra parvate |
tAvadvarShashatAdUrdhvaM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-77||

kUshmANDaM madhyataH sthApya kAli~NgaM pUrvato nyaset |
dakShiNe kShIratumbIM tu vR^intAkaM pashchime nyaset || 6\-78||

paTIsAnyuttare sthApya karkaTImIshadaivate |
nyasedgajapaTolAMshcha madhurAnvahnidaivate || 6\-79||

kAravellAMshcha nairR^ityAM vAyavyAM nimbakaM phalam |
uchchAvachAni chAnyAni phalAni sthApayedbahiH || 6\-80||

abhyarchya puShpadhUpaishcha samantAtphalaparvatam |
shivAya gurave vApi praNipatya nivedayet || 6\-81||

yAvattatphalasaMkhyAnaM taddIpAnAM cha madhyataH |
tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-82||

mUlakaM madhyataH sthApya tatpUrve vAlamUlakam |
AgneyyAM vAstukaM sthApya yAmyAyAM kShAravAstukam || 6\-83||

pAlakyaM nairR^ite sthApya sumukhaM pashchime nyaset |
kuhadrakaM cha vAyavyAmuttare vApi tAlikIm || 6\-84||

kusumbhashAkamaishAnyAM sarvashAkAni tadbahiH |
pUrvakrameNa vinyasya shivAya vinivedayet || 6\-85||

yAvattanmUlanAlAnAM pattrasaMkhyA cha kIrtitA |
tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-86||

dattvA labhenmahAbhogAnguggulvadreH paladvayam |
varShakoTidvayaM svarge dviguNaM guDamishritaiH || 6\-87||

guDArdrakaM salavaNamAmrama~njarisaMyutam |
nivedya gurave bhaktyA saubhAgyaM paramaM labhet || 6\-88||

hastAropyeNa vA kR^itvA mahAratnAnvitAM mahIm |
nivedayitvA sharvAya shivatulyaH prajAyate || 6\-89||

vajrendranIlavaiDUrya\- padmarAgaM samauktikam |
kITapakShaM suvarNaM cha mahAratnAni sapta vai || 6\-90||

yashcha siMhAsanaM dadyAnmahAratnAnvitaM nR^ipaH |
kShudraratnaishcha vividhaistasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-91||

kulatriMshakasaMyuktaH sAntaHpuraparichChadaH |
samastabhR^ityasaMyuktaH shivaloke mahIyate || 6\-92||

tatra bhuktvA mahAbhogAnshivatulyaparAkramaH |
AmahApralayaM yAvattadante muktimApnuyAt || 6\-93||

yadi chedrAjyamAka~NkShettataH sarvasamAhitaH |
saptadvIpasamudrAyAH kShiteradhipatirbhavet || 6\-94||

janmakoTisahasrANi janmakoTishatAni cha |
rAjyaM kR^itvA tatashchAnte punaH shivapuraM vrajet || 6\-95||

etadeva phalaM j~neyaM makuTAbharaNAdiShu |
ratnAsanapradAnena pAduke vinivedayet || 6\-96||

dadyAdyaH kevalaM vajraM shuddhaM godhUmamAtrakam |
shivAya sa shive loke tiShThedApralayaM sukhI || 6\-97||

indranIlapradAnena sa vaiDUryapradAnataH |
modate vividhairbhogaiH kalpakoTiM shive pure || 6\-98||

masUramAtramapi yaH padmarAgaM sushobhanam |
nivedayitvA sharvAya modate kAlamakShayam || 6\-99||

nivedya mauktikaM svachChamekabhAgaikamAtrakam |
bhogaiH shivapure divyaiH kalpakoTiM pramodate || 6\-100||

kITapakShaM mahAshuddhaM nivedya yavamAtrakam |
shivAyAdyaH shive loke modate kAlamakShayam || 6\-101||

hemnA kR^itvA cha yaH puShpamapi mAShakamAtrakam |
nivedayitvA sharvAya varShakoTiM vaseddivi || 6\-102||

kShudraratnAni yo dadyAddhemni baddhAni shambhave |
modate sa shive loke kalpakoTyayutaM naraH || 6\-103||

yathA yathA mahAratnaM shobhanaM cha yathA yathA |
tathA tathA mahatpuNyaM j~neyaM tachChivadAnataH || 6\-104||

bhUmibhAge sa##(?)##vistIR^iNe jambUdvIpaM prakalpayet |
aShTAvaraNasaMyuktaM nagendrAShTakabhUShitam || 6\-105||

tanmadhye kArayeddivyaM meruprAsAdamuttamam |
anekashikharAkIrNamasheShAmarasaMyutam || 6\-106||

bahiH suvarNanichitaM sarvaratnopashobhitam |
chatuHpragrIvakopetaM chakShurli~NgasamAyutam || 6\-107||

chaturdikShu vanopetaM chaturbhiH saMyutaiH sharaiH |
chaturNAM purayuktena prAkAreNa cha saMyutam || 6\-108||

meruprAsAdamityevaM hemaratnavibhUShitam |
yaH kArayedvanopetaM so .anantaphalamApnuyAt || 6\-109||

bhUmyambhaHparamANUnAM yathA saMkhyA na vidyate |
shivAyatanapuNyasya tathA saMkhyA na vidyate || 6\-110||

kulatriMshakasaMyuktaH sarvabhR^ityasamanvitaH |
kalatraputramitraishcha sarvasvajanasaMyutaH || 6\-111||

AshrtitopAshritaiH sarvairasheShagaNasaMyutaH |
yathA shivastathaivAyaM sharvaloke sa pUjyate || 6\-112||

na cha mAnuShyakaM lokamAgachChetkR^ipaNaM punaH |
sarvaj~naH paripUrNashcha muktaH svAtmani tiShThati || 6\-113||

yaH shivAya vanaM kR^itvA mudAbdasalilotthitam##(?)## |
taddaNDakopashobhaM cha haste kurvIta sarvadA || 6\-114||

shobhayedbhUtanAthaM vA chandrashAlAM kvachitkvachit |
vedIM vAthAbhyapadyanta pronnatAH stambhapa~NktayaH || 6\-115||

shAtakumbhamayIM vApi sarvalakShaNasaMyutAm |
IshvarapratimAM saumyAM kArayetpuruShochChritAm || 6\-116||

trishUlasavyahastAM cha varadAbhayadAyikAM |
savyahastAkShamAlAM cha jaTAkusumabhUShitAm || 6\-117||

padmasiMhAsanAsInAM vR^iShasthAM vA samuchChritAm |
vimAnasthAM rathasthAM vA vedisthAM vA prabhAnvitAm || 6\-118||

saumyavaktrAM karAlAM vA mahAbhairavarUpiNIm |
atyuchChritAM suvistIrNAM nR^ityasthAM yogasaMsthitAm || 6\-119||

kuryAdasaMbhave hemnastAreNa vimalena cha |
ArakUTamayIM vApi tAmramR^ichChailadArujAm || 6\-120||

asheShakaiH sarUpaishcha varNakairvA paTe likhet |
kuDye vA phalake vApi bhaktyA vittAnusArataH || 6\-121||

ekAM saparivArAM vA pArvatIM gaNasaMyutAm |
pratIhArasamopetAM##(?)## kuryAdevAvikalpataH || 6\-122||

pIThaM vA kArayedraupyaM tAmraM pittalasaMbhavam |
chaturmukhaikavaktraM vA bahiH kA~nchanasaMskR^itam || 6\-123||

pR^ithakpR^ithaganekAni kArayitvA mukhAni tu |
saumyabhairavarUpANi shivasya bahurUpiNaH || 6\-124||

nAnAbharaNayuktAni hemaraupyakR^itAni cha |
shivasya rathayAtrAyAM tAni lokasya darshayet || 6\-125||

uktAni yAni puNyAni saMkShepeNa pR^ithakpR^ithak |
kR^itvaikena mamaiteShAmakShayaM phalamApnuyAt || 6\-126||

mAtuH pituH sahopAyair##(?)## dashabhirdashabhiH kulaiH |
kalatraputramitrAdyairbhR^ityairyuktaH sa bAndhavaiH || 6\-127||

ayutena vimAnAnAM sarvakAmayutena cha |
bhu~Nkte svayaM mahAbhogAnante muktimavApnuyAt || 6\-128||

maNDapastambhaparyante kIlayeddarpaNAnvitam |
abhiShichya janA yasminpujAM kuvanti bilvakaiH || 6\-129||

kAlakAlakR^itiM kR^itvA kIlayedyaH shivAshrame |
sarvalokopakArAya pUjayechcha dine dine || 6\-130||

dhUpavelApramANArthaM kalpayedyaH shivAshrame |
kSharantIM pUryamANAM vA sadAyAme ghaTIM nR^ipaH || 6\-131||

eShAmekatamaM puNyaM kR^itvA pApavivarjitaH |
shivaloke naraH prApya sarvaj~naH sa sukhI bhavet || 6\-132||

rathayAtrAM pravakShyAmi shivasya paramAtmanaH |
sarvalokahitArthAya mahAshilpivinirmitAm || 6\-133||

rathamadhye samAveshya yathA yaShTiM tu kIlayet |
yaShTermadhye sthitaM kAryaM vimAnamatishobhitam || 6\-134||

pa~nchabhaumaM tribhaumaM vA dR^iDhavaMshaprakalpitam |
karmaNA sunibaddhaM cha rajjubhishcha susaMyutam || 6\-135||

pa~nchashAlANDikairyuktaM nAnAbhaktisamanvitam |
chitravarNaparichChannaM paTairvA varNakAnvitaiH || 6\-136||

lambakaiH sUtradAmnA cha ghaNTAchAmarabhUShitam |
budbudairardhachandraishcha darpaNaishcha samujjvalam || 6\-137||

kadalyardhadhvajairyuktaM mahAchChattraM mahAdhvajam |
puShpamAlAparikShiptaM sarvashobhAsamanvitam || 6\-138||

mahArathavimAne .asminsthApayedgaNasaMyutam |
IshvarapratimAM hemni prathame puramaNDape || 6\-139||

mukhatrayaM cha badhnIyAdbahiH kuryAttathAshritam |
pure pure bahirdikShu gR^ihakeShu samAshritam || 6\-140||

chatuShkaM shivavaktrANAM saMsthApya pratipUjayet |
dinatrayaM prakurvIta snAnamarchanabhojanam || 6\-141||

nR^ityakrIDAprayogeNa geyama~NgalapAThakaiH |
mahAvAditranirghoShaiH pauShapUrNimaparvaNi || 6\-142||

bhrAmayedrAjamArgeNa chaturthe .ahani tadratham |
tataH svasthAnamAnIya tachCheShamapi vardhayet || 6\-143||

avadhArya jagaddhAtrI pratimAmavatArayet |
mahAvimAnayAtraiShA kartavyA paTTake .api vA || 6\-144||

vaMshairnavaiH supakvaishcha kaTaM kuryAdbharakShamam##(?)## |
vR^ittaM dviguNadIrghaM cha chaturashramadhaH samam || 6\-145||

sarvatra charmaNA baddhaM mahAyaShTisamAshritam |
mukhaM baddhaM cha kurvIta vaMshamaNDalinA dR^iDham || 6\-146||

kaTe .asmiMstAni vastrANi sthApya badhnIta yatnataH |
uparyupari sarvANi tanmadhye pratimAM nyaset || 6\-147||

varNakaiH ku~NkumAdyaishcha chitrapuShpaishcha pUjayet |
nAnAbharaNapUjAbhirmuktAhArapralambibhiH || 6\-148||

rathasya mahato madhye sthApya paTTadvayaM dR^iDham |
adharottarabhAgena madhye Chidrasamanvitam || 6\-149||

kaTiyaShTeradhobhAgaM sthApya ChidramayaM shubhaiH |
Abaddhya kIlayedyatnAdyaShTyardhaM cha dhvajAShTakam || 6\-150||

kaTasya pR^iShTaM sarvatra kArayetpaTasaMvR^itam |
tatpaTe cha likhetsomaM sagaNaM savR^iShaM shivam || 6\-151||

vichitrapuShpasragdAmnA samantAdbhUShayetkaTam |
ravakaiH ki~NkiNIjAlairghaNTAchAmarabhUShitaiH || 6\-152||

mahApUjAvisheShaishcha kautUhalasamanvitam |
vAdyArambhopachAreNa mArgashobhAM prakalpayet || 6\-153||

tadrathaM bhrAmayedyatnAdrAjamArgeNa sarvataH |
tataH svAshramamAnIya sthApayettatsamIpataH || 6\-154||

mahAshabdaM tataH kuryAttAlatrayasamanvitam |
tatastuShNIM sthite loke tachChAntimiha dhArayet || 6\-155||

shivaM tu sarvajagataH shivaM gobrAhmaNasya cha |
shivamastu nR^ipANAM cha tadbhaktAnAM janasya cha || 6\-156||

rAjA vijayamApnoti putrapautraishcha vardhatAm |
dharmaniShThashcha bhavatu prajAnAM cha hite rataH || 6\-157||

kAlavarShI tu parjanyaH sasyasaMpattiruttamA |
subhikShAtkShemamApnoti kAryasiddhishcha jAyatAm || 6\-158||

doShAH prayAntu nAshaM cha guNAH sthairyaM bhajantu vaH |
bahukShIrayutA gAvo hR^iShTapuShTA bhavantu vaH || 6\-159||

evaM shivamahAshAntimuchchArya jagataH kramAt |
abhivardhya tataH sheShamaishvarIM sArvakAmikIm || 6\-160||

shivamAlAM samAdAya sadAsIparichArikaH |
phalairbhakShaishcha saMyuktAM gR^ihya pAtrIM niveshayet || 6\-161||

pAtrIM cha dhArayenmUrdhnA soShNIShAM devaputrakaH |
alaMkR^itaH shuklavAsA dhArmikaH satataM shuchiH || 6\-162||

tatashcha tAM samutkShipya pANinA dhArayedbudhaH |
prabrUyAdaparashchAtra shivadharmasya bhAjakaH || 6\-163||

toyaM yathA ghaTIsaMsthamajasraM kSharate tathA |
kSharate sarvalokAnAM tadvadAyuraharnisham || 6\-164||

yadA sarvaM parityajya gantavyamavashairdhruvam |
tadA na dIyate kasmAtpAtheyArthamidaM dhanam || 6\-165||

kalatraputramitrANi pitA mAtA cha bAndhavAH |
tiShThanti na mR^itasyArthe paraloke dhanAni cha || 6\-166||

nAsti dharmasamaM mitraM nAsti dharmasamaH sakhA |
yataH sarvaiH parityaktaM naraM dharmo .anugachChati || 6\-167||

tasmAddharmaM samuddishya yaH sheShAmabhivardhayet |
samastapApanirmuktaH shivalokaM sa gachChati || 6\-168||

uparyupari vittena yaH sheShAmabhivardhayet |
tasyeyamuttamA deyA yatashchAnyA na vardhate || 6\-169||

ityevaM madhyamAM sheShAM vardhayedvA kanIyasIm |
tatasteShAM pradAtavyA sarvashokasya shAntaye || 6\-170||

yenottamA gR^ihItA syAchshivasheShA mahIyasI |
prApaNIyA gR^ihaM tasya tathaiva shirasA vR^itA || 6\-171||

dhvajachChattravimAnAdyairmahAvAditraniHsvanaiH |
gR^ihadvAraM tataH prAptamarchayitvA niveshayet || 6\-172||

dadyAdgotrakalatrANAM bhR^ityAnAM svajanasya cha |
tarpayechchAnatAn##(?)## bhaktyA vAditradhvajavAhakAn || 6\-173||

evamAdIyate bhaktyA yaH shivasyottamA gR^ihe |
shobhayA rAjamArgeNa tasya dharmaphalaM shR^iNu || 6\-174||

samastapApanirmuktaH samastakulasaMyutaH |
shivalokamavApnoti sabhR^ityaparichArakaH || 6\-175||

tatra divyairmahAbhogairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
kalpAnAM krIDate koTimante nirvANamApnuyAt || 6\-176||

rathasya yAtrAM yaH kuryAdityevamupashobhayA |
bhakShabhojyapradAnaishcha tatphalaM shR^inu yatnataH || 6\-177||

asheShapApanirmuktaH sarvabhR^ityasamanvitaH |
kulatriMshakamuddhR^itya suhR^idbhiH svajanaiH saha || 6\-178||

sarvakAmayutairdivyaiH svachChandagamanAlayaiH |
mahAvimAnaiH shrImadbhirdivyastrIparivAritaH || 6\-179||

ichChayA krIDate bhogaiH kalpakoTiM shive pure |
j~nAnayogaM tataH prApya saMsArAdavamuchyate || 6\-180||

shivasya rathayAtrAyAmupavAsaparaH kShamI |
purataH pR^iShThato vApi gachChaMstasya phalaM shR^iNu || 6\-181||

asheShapApanirmuktaH shuddhaH shivapuraM gataH |
mahArathopamairyAnaiH kalpAshItiM pramodate" || 6\-182||

dhvajachChattrapatAkAbhirdIpadarpaNachAmaraiH |
dhUpairvitAnakalashairupashobhA sahasrashaH || 6\-183||

gR^ihItvA yAti purataH svechChayA vA parechChayA |
saMparkAtkautukAllAbhAchChivaloke vrajante te || 6\-184||

shivasya rathayAtrAM tu yaH prapashyati bhaktitaH |
prasa~NgAtkautukAdvApi te .api yAnti shivaM puram || 6\-185||

nAnAyatnAdisheShAnte nAnAprekShaNakAni cha |
kurvIta rathayAtrAyAM ramate cha vibhUShitA || 6\-186||

te bhogairvividhairdivyaiH shivAsannA gaNeshvarAH |
krIDanti rudrabhavane kalpAnAM viMshatIrnarAH || 6\-187||

mahatA j~nAnasa~Nghena tasmAchChivarathena cha |
pR^ithakjIvA mR^itA yAnti shivalokaM na saMshayaH || 6\-188||

shrIparvate mahAkAle vArANasyAM mahAlaye |
jalpeshvare kurukShetre kedAre maNDaleshvare || 6\-189||

gokarNe bhadrakarNe cha sha~NkukarNe sthaleshvare |
bhImeshvare suvarNAkShe kAla~njaravane tathA || 6\-190||

evamAdiShu chAnyeShu shivakShetreShu ye mR^itAH |
jIvAshcharAcharAH sarve shivalokaM vrajanti te || 6\-191||

prayAgaM kAmikaM tIrthamavimuktaM tu naiShThikam |
shrIparvataM cha vij~neyamihAmutra cha siddhidam || 6\-192||

prasa~NgenApi yaH pashyedanyatra prasthitaH kvachit |
shrIparvataM mahApuNyaM so .api yAti shivaM puram || 6\-193||

vrajedyaH shivatIrthAni sarvapApaiH pramuchyate |
pApayuktaH shivaj~nAnaM prApya nirvANamApnuyAt || 6\-194||

tIrthasthAneShu yaH shrAddhaM shivarAtre prayatnataH |
kalpayitvAnusAreNa kAlasya viShuvasya cha || 6\-195||

tIrthayAtrAgataM shAntaM hAhAbhUtamachetanam |
kShutpipAsAturaM loke pAMsupAdaM tvarAnvitam || 6\-196||

saMtarpayitvA yatnena mlAnalakShmImivAmbubhiH |
pAdyAsanapradAnena kastena puruShaH samaH || 6\-197||

ashnanti yAvattatpiNDaM tIrthanirdhUtakalmaShAH |
tAvadvarShasahasrANi taddAtAste shive pure || 6\-198||

dadyAdyaH shivasattrArthaM mahiShIM supayasvinIm |
modate sa shive loke yugakoTishataM naraH || 6\-199||

ArtAya shivabhaktAya dadyAdyaH supayasvinIm |
ajAmekAM supuShTA~NgIM tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-200||

yAvattadromasaMkhyAnaM tatprasUtikuleShu cha |
tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-201||

mR^iduromA~nchitAM kR^iShNAM nivedya gurave naraH |
romNi romNi suvarNasya dattasya phalamApnuyAt || 6\-202||

gajAshvarathasaMyuktairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
sAnugaH krIDate bhogaiH kalpakoTiM shive pure || 6\-203||

nivedyAshvataraM puShTamaduShTaM gurave naraH |
saMgatiM sopakaraNaM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-204||

divyAshvayuktaiH shrImadbhirvimAnaiH sArvakAmikaiH |
koTiM koTiM cha kalpAnAM tadante syAnmahIpatiH || 6\-205||

api yojanamAtrAya shibikAM parikalpayet |
guroH shAntasya dAntasya tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-206||

vimAnAnAM sahasreNa sarvakAmayutena cha |
kalpakoTyayutaM sAgraM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-207||

ChAgaM meShaM mayUraM cha kukkuTaM shArikAM shukam |
bAlakrIDanakAnetAnityAdyAnaparAnapi || 6\-208||

nivedayitvA skandAya tatsAyujyamavApnuyAt |
bhuktvA tu vipulAnbhogAMstadante syAddvijottamaH || 6\-209||

musalolUkhalAdyAni gR^ihopakaraNAni cha |
dadyAchChivagR^ihasthebhyastasya pUNyaphalaM shR^iNu || 6\-210||

pratyekaM kalpamekaikaM gR^ihopakaraNairnaraH |
ante divi vasedbhogaistadante cha gR^ihI bhavet || 6\-211||

kharjUratAlapattrairvA charmaNA vA sukalpitam |
dattvA koTyAsanaM vR^ittaM shivalokamavApnuyAt || 6\-212||

prAtarnIhAravelAyAM hemante shivayoginAm |
kR^itvA pratApanAyAgniM shivaloke mahIyate || 6\-213||

sUryAyutaprabhAdIptairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
kalpakoTishataM bhogAnbhuktvA sa tu mahIpatiH || 6\-214||

yaH prAntaraM videshaM vA gachChantaM shivayoginam |
bhojayIta yathAshaktyA shivaloke mahIyate || 6\-215||

yashChattraM dhArayedgrIShme gachChate shivayogine |
sa mR^itaH pR^ithivIM kR^itsnAmekachChattrAmavApnuyAt || 6\-216||

yaH samuddharate mArge mAtropakaraNAsanam |
shivayogapravR^ittasya tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-217||

kalpAyutaM naraH sAgraM bhuktvA bhogA~nChive pure |
tadante prApnuyAdrAjyaM sarvaishvaryasamanvitam || 6\-218||

abhya~NgodvartanaM snAnamArtasya shivayoginaH |
kR^itvApnoti mahAbhogAnkalpA~nChivapure naraH || 6\-219||

apanIya samuchChiShTaM bhaktitaH shivayoginAm |
dashadhenupradAnasya phalamApnoti mAnavaH || 6\-220||

pa~nchagavyasamaM j~neyamuchChiShTaM shivayoginAm |
tadbhuktvA labhate shuddhiM mahataH pAtakAdapi || 6\-221||

nArI cha bhuktvA satputraM kulAdhAraM guNAnvitam |
rAjyayogyaM dhanADhyaM cha prApnuyAddharmatatparam || 6\-222||

yashcha yAM shivayaj~nAya gR^ihasthaH parikalpayet |
shivabhakto .asya mahataH paramaM phalamApnuyAt || 6\-223||

shivomAM cha prayatnena bhaktyAbdaM yo .anupAlayet |
gavAM lakShapradAnasya saMpUrNaM phalamApnuyAt || 6\-224||

prAtaH pradadyAtsaghR^itaM sukR^itaM bAlapiNDakam |
dUrvAM cha bAlavatsAnAM##(?)## tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-225||

yAvattadbAlavatsAnAM pAnAhAraM prakalpayet |
tAvadaShTAyutAnpUrvairbhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-226||

vidhavAnAthavR^iddhAnAM pradadyAdyaH prajIvanam |
AbhUtassaMplavaM yAvachChivaloke mahIyate || 6\-227||

dadyAdyaH sarvajantUnAmAhAramanuyatnataH |
triH pR^ithvIM ratnasaMpUrNAM yaddattvA tatphalaM labhet || 6\-228||

vinayavratadAnAni yAni siddhAni lokataH |
tAni tenaiva vidhinA shivamantreNa kalpayet || 6\-229||

nivedayIta rudrAya rudrANyAH ShaNmukhasya cha |
prApnuyAdvipulAnbhogAndivyA~nChivapure naraH || 6\-230||

punaryaH kartarIM dadyAtkeshakleshApanuttaye |
sarvakleshavinirmuktaH shivaloke sukhI bhavet || 6\-231||

nAsikAshodhanaM dadyAtsaMdaMshaM shivayogine |
varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-232||

nakhachChedanakaM dattvA shivaloke mahIyate |
varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-233||

dattvA~njanashalAkAM vA lohAdyAM shivayogine |
bhogA~nChivapure prApya j~nAnachakShuravApnuyAt || 6\-234||

karNashodhanakaM dattvA lohAdyaM shivayogine |
varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-235||

dadyAdyaH shivabhaktAya sUchIM kaupInashodhanIm |
varShalakShaM sa lakShArdhaM shivaloke mahIyate || 6\-236||

nivedya shivayogibhyaH sUchikaM sUtrasaMyutam |
varShalakShaM mahAbhogaiH krIDate sa shive pure || 6\-237||

dadyAdyaH shivayogibhyaH sukR^itAM patravedhanIm |
varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-238||

dadyAdyaH pustakAdInAM sarvakAryArthakartR^ikAm |
pa~nchalakShaM mahAbhogairmodate sa shive pure || 6\-239||

shamIndhanatR^iNAdInAM dadyAttachChedanaM cha yaH |
krIDate sa shive loke varShalakShachatuShTayam || 6\-240||

shivAshramopabhogAya lohopakaraNaM mahat |
yaH pradadyAgkuThArAdyaM tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-241||

yAvattatphalasaMkhyAnaM lohopakaraNe bhavet |
tAvanti varShalakShANi shivaloke mahIyate || 6\-242||

shivAyatanavittAnAM rakShArthaM yaH prayachChati |
dhanuHkhaDgAyudhAdIni tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-243||

ekaikasminparij~neyamAyudhe chApi vai phalam |
varShakoTyaShTakaM bhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-244||

yaH svAtmabhogabhR^ityarthaM kusumAni nivedayet |
shivAya gurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-245||

yAvadanyo.anyasaMbandhAstasyAMshAH parikIrtitAH |
varShalakShaM sa tAvachcha shivaloke pramodate || 6\-246||

naShTApahR^itamanviShya punarvittaM nivedayet |
shivAtmakaM shivAyaiva tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-247 ||

yAvachChivAya tadvittaM prA~Nnivedya phalaM smR^itam |
naShTamAnIya tadbhUyaH puNyaM shataguNaM labhet || 6\-248||

devadravyaM hR^itaM naShTamanveShyamapi yatnataH |
na prApnoti tadA tasya prApnuyAddviguNaM phalam || 6\-249||

tAmrakumbhakaTAhAdyaM yaH shivAya nivedayet |
shivAtmakaM shivAyaiva tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-250||

yAvachChivAya tadvittaM prA~Nnivedya phalaM smR^itam |
naShTamAnIya tadbhUyaH puNyaM shataguNaM labhet || 6\-251||

snAnasattropabhogAya tasya puNyaphalaM shR^iNu |
yAvattatphalasaMkhyAnaM tAmropakaraNe sthitam || 6\-252||

pale pale varShakoTiM modate sa shive pure |
yaH pattrapuShpavastUnAM dadyAdAdhArabhAjanam || 6\-253||

tadvastudAturyatpuNyaM tatpuNyaM sakalaM bhavet |
dattvopakaraNaM kiMchidapi yo vittamarthinAm || 6\-254||

yadvastu kurute tena tatpradAnaphalaM labhet |
yaH shauchapItavastrANi kShArAdyaiH shivayoginAm || 6\-255||

sa pApamalanirmuktaH shivalokamavApnuyAt |
yaH puShpapaTTasaMyuktaM paTagarbhaM cha kambalam || 6\-256||

pradadyAchChivayogibhyastasya puNyaphalaM shR^iNu |
teShAM cha vastratantUnAM yAvatsaMkhyA vidhIyate || 6\-257||

tAvadvarShasahasrANi bhogAnbhu~Nkte shive pure |
shlakShNavastrANi shuklAni dadyAdyaH shivayogine || 6\-258||

chitravastrANi tadbhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu |
yAvattatsUkShmavastrANAM tantusaMkhyA vidhIyate || 6\-259||

tAvadyugAni saMbhogaiH shivaloke mahIyate |
sha~NkhapAtraM tu vistIrNaM bhANDaM vApi sushobhanam || 6\-260||

pradadyAchChivayogibhyastasya puNyaphalaM shR^iNu |
divyaM vimAnamArUDhaH sarvakAmasamanvitam || 6\-261||

kalpakoTyayutaM sAgraM shivaloke mahIyate |
shuktyAdIni cha pAtrANi shobhanAnyamalAni cha || 6\-262||

nivedya shivayogibhyaH sha~NkhArdhena phalaM labhet |
sphATikAnAM cha pAtrANAM sha~NkhatulyaphalaM smR^itam || 6\-263||

shailajAnAM tadardhena pAtrANAM cha tadardhakam |
tAlakharjUrapAtrANAM vaMshajAnAM nivedane || 6\-264||

anyeShAmevamAdInAM puNyaM vArkShyArdhasaMmitam |
vaMshajArdhasamaM puNyaM phalapAtranivedane || 6\-265||

nAnAparNapuTANAM cha sArANAM vA phalArdhakam |
yastAmrakAMsyapAtrANi shovhanAnyamalAni cha || 6\-266||

snAnabhojanapAnArthaM dadyAdyaH shivayogine |
tAmrAM kAMsIM trilohIM vA yaH pradadyAttripAdikAm || 6\-267||

bhojane bhojanAdhAraM gurave tatphalaM shR^iNu |
yAvattatpalasaMkhyAnaM tripAdyA bhojaneShu cha || 6\-268||

tAvadyugasahasrANi bhogAnbhu~Nkte shive pure |
lohaM tripAdikaM dattvA satkR^itvA shivayogine || 6\-269||

dashakalpAnmahAbhogairnaraH shivapure vaset |
yaH pradadyAttriviShTambhaM bhikShApAtrasamAshrayam || 6\-270||

vaMshajaM dArujaM vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu |
divyastrIbhogasaMpanno vimAne mahati sthitaH || 6\-271||

chaturyugasahasraM tu bhogAnbhu~Nkte shive pure |
bhikShApAtramukhAchChAdamvastraparNAdikalpitam || 6\-272||

dattvA shivapure bhogAnkalpamekaM vasennaraH |
saMshrayaM yaH pradadyAchcha bhikShApAtre kamaNDalau || 6\-273||

kalpitaM vastrasUtrAdyaistasya puNyaphalaM shR^iNu |
tadvastrapUtatantUnAM saMkhyA yAvadvidhIyate || 6\-274||

tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
sUtravalkalavAlairvA shikyabhANDasamAshrayam || 6\-275||

yaH kR^itvA dAmanIyoktraM pragrahaM rajjumeva vA |
evamAdIni chAnyAni vastUni vinivedayet || 6\-276||

shivagoShThopayogArthaM tasya puNyaphalaM shR^iNu |
yAvattadrajjusaMkhyAnaM pradadyAchChivagokule || 6\-277||

tAvachchaturyugaM dehI shivaloke mahIyate |
yathA yathA priyaM vastraM shobhanaM cha yathA yathA || 6\-278 ||

tathA tathA mahApuNyaM taddAnAduttarottaram |
yaH panthAnaM dishetpR^iShTaM praNaShTaM cha gavAdikaM || 6\-279||

sa godAnasamaM puNyaM praj~nAsaukhyaM cha vindati |
kR^itvopakAramArtAnAM svargaM yAti na saMshayaH || 6\-280||

api kaNTakamuddhR^itya kimutAnyaM mahAguNam##(?)## |
annapAnauShadhInAM cha yaH pradAtAramuddishet || 6\-281||

ArtAnAM tasya vij~neyaM dAtustatsadR^ishaM phalam |
shivAya tasya saMruddhaM karma tiShThati yadvinA || 6\-282||

tadalpamapi yaj~nA~NgaM dattvA yaj~naphalaM labhet |
api kAshakushaM sUtraM gomayaM samidindhanam || 6\-283||

shivayaj~nopayogArthaM pravakShyAmi samAsataH |
sarveShAM shivabhaktAnAM dadyAdyatkiMchidAdarAt |
dattvA yaj~naphalaM vidyAtkimu tadvastudAnataH || 6\-284||

|| iti shivopaniShadi phalopakaraNapradAnAdhyAyaH ShaShThaH ||

atha svargApavargArthe pravakShyAmi samAsataH |
sarveShAM shivabhaktAnAM shivAchAramanuttamam || 7\-1||

shivaH shivAya bhUtAnAM yasmAddAnaM prayachChati |
gurumUrtiH sthitastasmAtpUjayetsatataM gurum || 7\-2||

nAlakShaNe yathA li~Nge sAMnidhyaM kalpayechChivaH |
alpAgame gurau tadvatsAMnidhyaM na prakalpayet || 7\-3||

shivaj~nAnArthatattvaj~naH prasannamanasaM gurum |
shivaH shivaM samAsthAya j~nAnaM vakti na hItaraH || 7\-4||

guruM cha shivavadbhaktyA namaskAreNa pUjayet |
kR^itA~njalistrisaMdhyaM cha bhUmivinyastamastakaH || 7\-5||

na viviktamanAchAntam##(?)## cha~NkramantaM tathAkulam |
samAdhisthaM vrajantaM cha namaskuryAdguruM budhaH || 7\-6||

vyAkhyAne tatsamAptau cha saMprashne snAnabhojane |
bhuktvA cha shayane svapne namaskuryAtsadA gurum || 7\-7||

grAmAntaramabhiprepsurguroH kuryAtpradakShiNam |
sArvA~NgikapraNAmaM cha punaH kuryAttadAgataH || 7\-8||

parvotsaveShu sarveShu dadyAdgandhapavitrakam |
shivaj~nAnasya chArambhe pravAsagamanAgatau || 7\-9||

shivadharmavratArambhe tatsamAptau cha kalpayet |
prasAdanAya kupito vijitya cha ripuM tathA || 7\-10||

puNyAhe grahashAntau cha dIkShAyAM cha sadakShiNam |
AvArya padasaMprAptau pavitre chopavigrahe || 7\-11||

upAnachChattrashayanaM vastramAsanabhUShaNam |
pAtradaNDAkShasUtraM vA gurusaktaM na dhArayet || 7\-12||

hAsyaniShThIvanAsphoTamuchchabhAShyavijR^imbhaNam |
pAdaprasAraNaM gatiM na kuryAdgurusaMnidhau || 7\-13||

hInAnnapAnavastraH syAnnIchashayyAsano guroH |
na yatheShTashcha saMtiShThetkalahaM cha vivarjayet || 7\-14||

prativAte .anuvAte vA na tiShThedguruNA saha |
asaMshraye cha satataM na kiMchitkIrtayedguroH || 7\-15||

anyAsakto na bhu~njAno na tiShThannaparA~NmukhaH |
na shayano na chAsInaH saMbhAsyedguruNA saha || 7\-16||

dR^iShTvaiva gurumAyAntamuttiShTheddUratastvaram |
anuj~nAtashcha guruNA saMvishechchAnupR^iShThataH || 7\-17||

na kaNThaM prAvR^itaM kuryAnna cha tatrAvasaktikAm |
na pAdadhAvanasnAnaM yatra pashyedguruH sthitaH || 7\-18||

na dantadhAvanAbhya~NgamAyAmodvartanakriyAH |
utsargaparidhAnaM cha guroH kurvIta pashyataH || 7\-19||

gururyadarpayetkiMchidgR^ihAsannaM tada~njalau |
pAtre vA purataH shiShyastadvaktramabhivIkShayan || 7\-20||

yadarpayedguruH kiMchi tannamraH purataH sthitaH |
pANidvayena gR^ihNIyatsthApayettachcha susthitam || 7\-21||

na guroH kIrtayennAma paro.akShamapi kevalam |
samAnasaMj~namanyaM vA nAhvayIta tadAkhyayA || 7\-22||

svagurustadgurushchaiva yadi syAtAM samaM kvachit |
gurorgurustayoH pUjyaH svagurushcha tadAj~nayA || 7\-23||

anivedya na bhu~njIta bhuktvA chAsya nivedayet |
nAvij~nApya guruM gachChedbahiH kAryeNa kenachit || 7\-24||

gurvAj~nayA karma kR^itvA tatsamAptau nivedayet |
kR^itvA cha naityakaM sarvamadhIyItAj~nayA guroH || 7\-25||

mR^idbhasmagomayajalaM pattrapuShpendhanaM samit |
paryAptamaShTakaM hyetadgurvarthaM tu samAharet || 7\-26||

bhaiShajyAhArapAtrANi vastrashayyAsanaM guroH |
Anayetsarvayatnena prArthayitvA dhaneshvarAn || 7\-27||

gurorna khaNDayedAj~nAmapi prANAnparityajet |
kR^itvAj~nAM prApnuyAnmuktiM la~NghayannarakaM vrajet || 7\-28||

paryaTetpR^ithivIM kR^itsnAM sashailavanakAnanAm |
gurubhaiShajyasiddhyarthamapi gachChedrasAtalam || 7\-29||

yadAdishedguruH kiMchittatkuryAdavichArataH |
amImAMsyA hi guravaH sarvakAryeShu sarvathA || 7\-30||

notthApayetsukhAsInaM shayAnaM na prabodhayet |
AsIno gurumAsInamabhigachChetpratiShThitam || 7\-31||

pathi prayAntaM yAntaM cha yatnAdvishramayedgurum |
kShitpipAsAturaM snAtaM j~nAtvA shaktaM cha bhojayet || 7\-32||

abhya~NgodvartanaM snAnaM bhojanaShThIvamArjanam |
gAtrasaMvAhanaM rAtrau pAdAbhya~NgaM cha yatnataH || 7\-33||

prAtaH prasAdhanaM dattvA kAryaM saMmArjanA~njanam |
nAnApuShpaprakaraNaM shrImadvyAkhyAnamaNDape || 7\-34||

sthApyAsanaM guroH pUjyaM shivaj~nAnasya pustakam |
tatra tiShThetpratIkShaMstadgurorAgamanaM kramAt || 7\-35||

gurornindApavAdaM cha shrutvA karNau pidhApayet |
anyatra chaiva sarpettu nigR^ihNIyAdupAyataH || 7\-36||

na gurorapriyaM kuryAtpIDitastArito .api vA |
nochchArayechcha tadvAkyamuchchArya narakaM vrajet || 7\-37||

gurureva pitA mAtA gurureva paraH shivaH |
yasyaiva nishchito bhAvastasya muktirna dUrataH || 7\-38||

AhArAchAradharmANAM yatkuryAdgururIshvaraH |
tathaiva chAnukurvIta nAnuyu~njIta kAraNam || 7\-39||

yaj~nastapAMsi niyamAttAni vai vividhAni cha |
guruvAkye tu sarvANi saMpadyante na saMshayaH || 7\-40||

aj~nAnapa~NkanirmagnaM yaH samuddharate janam |
shivaj~nAnAtmahastena kastaM na pratipUjayet || 7\-41||

iti yaH pUjayennityaM gurumUrtisthamIshvaram |
sarvapApavinirmuktaH prApnoti paramaM padam || 7\-42||

snAtvAmbhasA bhasmanA vA shuklavastropavItavAn |
dUrvAgarbhasthitaM puShpaM guruH shirasi dhArayet || 7\-43||

rochanAlabhanaM kuryAddhUyayedAtmanastanum |
a~NgulIyAkShasUtraM cha karNamAtre cha dhArayet || 7\-44||

gururevaMvidhaH shrImAnnityaM tiShThetsamAhitaH |
yasmAjj~nAnopadeshArthaM gururAste sadAshivaH || 7\-45||

dhArayetpAduke nityaM mR^iduvarmaprakalpite |
pragR^ihya daNDaM ChattraM vA paryaTedAshramAdbahiH || 7\-46||

na bhUmau vinyasetpAdamantardhAnaM vinA guruH |
kushapAdakamAkramya tarpaNArthaM prakalpayet || 7\-47||

pAdasthAnAni pattrAdyaiH kR^itvA devagR^ihaM vishet |
pAtrAstaritapAdashcha##(?)## nityaM bhu~njIta vAgyataH || 7\-48||

na pAdau dhAvayetkAMsye lohe vA parikalpite |
shauchayettR^iNagarbhAyAM dvitIyAyAM tathAchamet || 7\-49||

na raktamulbaNaM vastraM dhArayetkusumAni cha |
na bahirgandhamAlyAni vAsAMsi malinAni cha || 7\-50||

keshAsthIni kapAlAni kArpAsAsthituShANi cha |
amedhyA~NgArabhasmAni nAdhitiShThedrajAMsi cha || 7\-51||

na cha loShTaM vimR^idnIyAnna cha ChindyAnnakhaistR^iNam |
na pattrapuShpamUlyAni vaMshama~NgalakAShThitAm || 7\-52||

evamAdIni chAnyAni pANibhyAM na cha mardayet |
na dantakhAdanaM kuryAdromANyutpATayenna cha || 7\-53||

na padbhyAmullikhedbhUmiM loShTakAShThaiH kareNa vA |
na nakhAMshcha nakhairvidhyAnna kaNDUyennakhaistanum || 7\-54||

muhurmuhuH shiraH shmashru na spR^ishetkarajairbudhaH |
na likShAkarShaNaM kuryAdAtmano vA parasya vA || 7\-55||

sauvarNyaraupyatAmraishcha shR^i~NgadantashalAkayA |
dehakaNDUyanaM kAryaM vaMshakAShThIkavIraNaiH##(?)## || 7\-56||

na vichittaM prakurvIta dishashchaivAvalokayan |
na shokArtashcha saMtiShTheddhUtvA pANau kapolakam || 7\-57||

na pANipAdavAkchakShuH\- shrotrashishnagudodaraiH |
chApalAni na kurvIta sa sarvArthamavApnuyAt || 7\-58||

na kuryAtkenachidvairamadhruve jIvite sati |
lokakautUhalaM pApaM saMdhyAM cha parivarjayet || 7\-59||

na kudvAreNa veshmAni nagaraM grAmamAvishet |
na divA prAvR^itashirA rAtrau prAvR^itya paryaTet || 7\-60||

nAtibhramaNashIlaH syAnna vishechcha gR^ihAdgR^iham |
na chAj~nAnamadhIyIta shivaj~nAnaM samabhyaset || 7\-61||

shivaj~nAnaM paraM brahma tadArabhya na saMtyajet |
brahmAsAdhya cha yo gachChedbrahmahA sa prakIrtitaH || 7\-62||

kR^itA~njaliH sthitaH shiShyo laghuvastramuda~NmukhaH |
shivamantraM samuchchArya prA~Nmukho .adhyApayedguruH || 7\-63||

nAgadantAdisaMbhUtaM chaturashraM sushobhanam |
hemaratnachitaM vApi gurorAsanamuttamam || 7\-64||

na shushrUShArthakAmAshcha na cha dharmaH pradR^ishyate |
na bhaktirna yashaH krauryaM na tamadhyApayedguruH || 7\-65||

devAgnigurugoShThIShu vyAkhyAdhyayanasaMsadi |
prashne vAde .anR^ite .ashauche dakShiNaM bAhumuddharet || 7\-66||

vashe satatanamraH syAtsaMhR^ityA~NgAni kUrmavat |
tatsaMmukhaM cha nirgachChennamaskArapurassaraH || 7\-67||

devAgniguruviprANAM na vrajedantareNa tu |
nArpayenna cha gR^ihNIyAtkiMchidvastu tadantarA || 7\-68||

na mukhena dhamedagniM nAdhaHkuryAnna la~Nghayet |
na kShipedashuchiM vahnau na cha pAdau pratApayet || 7\-69||

tR^iNakAShThAdigahane jantubhishcha samAkule |
sthAne na dIpayedagniM dIptaM chApi tataH kShipet || 7\-70||

agniM yugapadAnIya dhArayeta prayatnataH |
jvalantaM na pradIpaM cha svayaM nirvApayedbudhaH || 7\-71||

shivavratadharaM dR^iShTvA samutthAya sadA drutam |
shivo .ayamiti saMkalpya harShitaH praNamettataH || 7\-72||

bhogAndadAti vipulAnli~Nge saMpUjitaH shivaH |
agnau cha vividhAM siddhiM gurau muktiM prayachChati || 7\-73||

mokShArthaM pUjayettasmAdgurumUrtisthamIshvaram |
gurubhaktyA labhejj~nAnaM j~nAnAnmuktimavApnuyAt || 7\-74||

sarvaparvasu yatnena hyeShu saMpUjayechChivam |
kuryAdAyatane shobhAM gurusthAneShu sarvataH || 7\-75||

naradvayochChrite pIThe sarvashobhAsamanvite |
saMsthApya maNijaM li~NgaM sthAne kuryAjjagaddhitam || 7\-76||

annapAnavisheShaishcha naivedyamupakalpayet |
bhojayedvratinashchAtra svaguruM cha visheShataH || 7\-77||

pUjayechcha shivaj~nAnaM vAchayIta cha parvasu |
darshayechChivabhaktebhyaH satpUjAM parikalpitAm || 7\-78||

priyaM brUyAtsadA tebhyaH pradeyaM chApi shaktitaH |
evaM kR^ite visheSheNa prasIdati maheshvaraH || 7\-79||

ChinnaM bhinnaM mR^itaM naShTaM vardhate nAsti kevalam |
ityAdyAnna vadechChabdAnsAkShAdbrUyAttu ma~Ngalam || 7\-80||

adhenuM dhenumityeva brUyAdbhadramabhadrakam |
kapAlaM cha bhagAlaM syAtparamaM ma~NgalaM vadet || 7\-81||

aindraM dhanurmaNidhanurdAhakAShThAdi chandanam |
svaryAtaM cha mR^itaM brUyAchChivIbhUtaM cha yoginam || 7\-82||

dvidhAbhUtaM vadechChinnaM bhinnaM cha bahudhA sthitam |
naShTamanveShaNIyaM cha riktaM pUrNAbhivardhitam || 7\-83||

nAstIti shobhanaM sarvamAdyama~NgAbhivardhanam |
siddhimadbrUhi gachChantaM suptaM brUyAtpravardhitam || 7\-84||

na mlechChamUrkhapatitaiH krUraiH saMtApavedibhiH |
durjanairavaliptaishcha kShudraiH saha na saMvadet || 7\-85||

nAdhArmikanR^ipAkrAnte na daMshamashakAvR^ite |
nAtishItajalAkIrNe deshe rogaprade vaset || 7\-86||

nAsanaM shayanaM pAnaM namaskArAbhivAdanam |
sopAnatkaH prakurvIta shivapustakavAchanam || 7\-87||

AchAryaM daivataM tIrthamuddhUtodaM mR^idaM dadhi |
vaTamashvatthakapilAM dIkShitodadhisaMgamam || 7\-88||

yAni chaiShAM prakArANi ma~NgalAnIha kAnichit |
shivAyeti namaskR^itvA proktametatpradakShiNam || 7\-89||

upAnachChattravastrANi pavitraM karakaM srajam |
AsanaM shayanaM pAnaM dhR^itamanyairna dhArayet || 7\-90||

pAlAshamAsanaM shayyAM pAduke dantadhAvanam |
varjayechchApi niryAsaM raktaM na tu samudbhavam || 7\-91||

saMdhyAmupAsya kurvIta nityaM dehaprasAdhanam |
spR^ishedvandechcha kapilAM pradadyAchcha gavAM hitam || 7\-92||

yaH pradadyAdgavAM samyakphalAni cha visheShataH |
kShetramuddAmayechchApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 7\-93||

yAvattatpattrakusuma\- kandamUlaphalAni cha |
tAvadvarShasahasrANi shivaloke mahIyate || 7\-94||

kR^isharogArtavR^i

Add Comment

Click here to post a comment