Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram in Malayalam:

॥ ശിവപാദാദികേശാന്തവര്ണനസ്തോത്രം ॥
ശിവായ നമഃ ||

ശിവപാദാദി കേശാന്ത വര്ണന സ്തോത്രം

കല്യാണം നോ വിധത്താം കടകതടലസത്കല്പവാഹീനികുഞ്ജ-
ക്രീഡാസംസക്തവിദ്യാധരനിവഹവധൂഗീതരുദ്രാപദാനഃ|
താരൈര്ഹേരംബനാദൈസ്തരലിതനിനദത്താരകാരാതികേകീ
കൈലാസഃ ശര്വനിര്വൃത്യഭിജനകപദഃ സര്വദാ പര്വതേന്ദ്രഃ || ൧ ||

യസ്യ പ്രാഹുഃ സ്വരൂപം സകലദിവിഷദാം സാരസര്വസ്വയോഗം
യത്യേഷുഃ ശാര്ംഗധന്വാ സമജനി ജഗതാം രക്ഷണേ ജാഗരൂകഃ |
മൗര്വീ ദര്വീകരാണാമപി ച പരിവൃഢഃ പൂസ്രയീ സാ ച ലക്ഷ്യം
സോഽവ്യാദവ്യാജമസ്മാനശിവഭിദനിശം നാകിനാം ശ്രീപിനാകഃ || ൨ ||

ആതങ്കാവേഗഹാരീ സകലദിവിഷദാമംഘ്രിപദ്മാശ്രയാണാം
മാതംഗാദ്യുഗ്രദൈത്യപ്രകരതനുഗലദ്രക്തധാരാക്തധാരഃ |
ക്രൂരഃ സൂരായുതാനാമപി ച പരിഭവം സ്വീയഭാസാ വിതന്വന്
ഘോരാകാരഃ കുഠാരോ ദൃഢതരദുരിതാഖ്യാടവീം പാടയേന്നഃ |൩ ||

കാലാരാതേഃ കരാഗ്രേ കൃതവസതിരുരഃശാണതാതോ രിപൂണാം
കാലേ കാലേ കുലാദ്രിപ്രവരതനയയാ കല്പിതസ്നഹലേപഃ |
പായാന്നഃ പാവകാര്ചിഃപ്രസരസഖമുഖഃ പാപഹന്താ നിതാന്തം
ശൂലഃ ശ്രീപാദസേവാഭജനരസജുഷാം പാലനൈകാന്തശീലഃ || ൪ ||

ദേവസ്യാങ്കാശ്രയായാഃ കുലഗിരിദുഹിതുര്നേത്രകോണപ്രചാര-
പ്രസ്താരാനത്യുദാരാന്പിപടിഷുരിവ യോ നിത്യമത്യാദരേണ |
ആധത്തേ ഭംഗിതുംഗൈരനിശമവയവൈരന്തരംഗം സമോദം
സോമാപീഡസ്യ സോഽയം പ്രദിശതു കുശലം പാണിരംഗഃ കുരംഗഃ || ൫ ||

കണ്ഠപ്രാന്താവസജ്ജത്കനകമയമഹാഘണ്ടികാഘോരഘോഷൈഃ
കണ്ഠാരാവൈരകുണ്ഠൈരപി ഭരിതജഗച്ചക്രവാലാന്തരാലഃ |
ചണ്ഡഃ പ്രോദ്ദണ്ഡശൃംഗഃ കകുദകവലിതോത്തുംഗകൈലാസശ്രൃംഗഃ
കണ്ഠേ കാലസ്യ വാഹഃ ശമയതു ശമലം ശാശ്വ്തഃ ശാക്കരേന്ദ്രഃ || ൬ ||

നിര്യദ്ദാനാംബുധാരാപരിമളതരളീഭൂതലോലംബപാലീഝങ്കാരൈഃ
ശങ്കരാദ്രേഃ ശിഖരശതദരീഃ പൂരയന്ഭൂരീഘോഷൈഃ |
ശാര്ഘഃ സൗവര്ണശൈലപ്രതിമപൃഥുവപുഃ സര്വവിഘ്നാപഹര്താ
ശര്വാണ്യാഃ പൂര്വസൂനുഃ സ ഭവതു ഭവതാം സ്വസ്തിദോ ഹസ്തിവക്ത്രഃ || ൭ ||

യഃ പുണ്യൈര്ദേവതാനാം സമജനി ശിവയോഃ ശ്ലാഘ്യവീര്യൈകമത്യാ
യന്നാമ്നി ശ്രൂയമാണേ ദിതിജഭടഘടാ ഭീതിഭാരം ഭജന്തേ |
ഭൂയാത്സോഽയം വിഭൂത്യൈ നിശിതശരശിഖാപാടിതക്രൗഞ്ചശൈലഃ
സംസാരാഗാധകൂപോദരപതിതസമുത്താരകസ്താരകാരിഃ || ൮ ||

ആരൂഢഃ പ്രൗഢവേഗപ്രവിജിതപവനം തുംഗതുംഗം തുരംഗം
ചൈലം നീലം വസാനഃ കരതലവിലസത്കാണ്ഡകോദണ്ഡദണ്ഡഃ |
രാഗദ്വേഷാദിനാനാവിധമൃഗപടലീഭീതികൃദ്ഭൂതഭര്താ
കുര്വന്നാഖേടലീലാം പരിലസതു മനഃ കാനനേ മാമകീനേ || ൯ ||

അംഭോജാഭ്യാം ച രംഭാരഥചരണലതാദ്വന്ദ്വകുംഭീന്ദ്രകുംഭൈര്-
ബിംബേനേന്ദോശ്ച കംബോരുപരി വിലസതാ വിദ്രുമേണോത്പലാഭ്യാം |
അംഭോദേനാപി സംഭാവിതമുപജനിതാഡംബരം ശംബരാരേഃ
ശംഭോഃ സംഭോഗയോഗ്യം കിമപി ധനമിദം സംഭവേത്സംപദേ നഃ || ൧൦ ||

വേണീസൗഭാഗ്യവിസ്മാപിതതപനസുതാചാരുവേണീവിലാസാന്
വാണീനിര്ധൂതവാണീകരതലവിധൃതോദാരവീണാവിരാവാന് |
ഏണീനേത്രാന്തഭംഗീനിരസനനിപുണാപാംഗകോണാനുപാസേ
ശോണാന്പ്രാണാനുദൂഢപ്രതിനവസുഷമാകന്ദലാനിന്ദുമൗലേഃ || ൧൧ ||

നൃത്താരംഭേഷു ഹസ്താഹതമുരജധിമീധിക്കൃതൈരത്യുദാരൈ-
ശ്ചിത്താനന്ദം വിധത്തേ സദസി ഭഗവതഃ സന്തതം യഃ സ നന്ദീ |
ചണ്ഡീശാദ്യാസ്തഥാഽന്യേ ചതുരഗുണഗണപ്രീണിതസ്വാമിസത്കാ-
രോത്കര്ഷോദ്യത്പ്രസാദാഃ പ്രമഥപരിവൃഢാഃ സന്തു സന്തോഷിണോ നഃ || ൧൨ ||

മുക്താമാണിക്യജാലൈഃ പരികലിതമഹാസാലമാലോകനീയം
പ്രത്യുപ്താനര്ധരത്നൈര്ദിശി ദിശി ഭവനൈഃ കല്പിതൈര്ദിക്പതീനാം |
ഉദ്യാനൈരദ്രികന്യാപരിജനവനിതാമാനനീയൈഃ പരിതം
ഹൃദ്യം ഹൃദ്യസ്തു നിത്യം മമ ഭുവനപതേര്ധാമ സോമാര്ധമൗലേഃ || ൧൩ ||

സ്തംഭൈര്ജംഭാരിരത്നപ്രവരവിരചിതൈഃ സംഭൃതോപാന്തഭാഗം
ശുംഭത്സോപാനമാര്ഗം ശുചിമണിനിചയൈര്ഗുംഫിതാനല്പശില്പം |
കുംഭൈഃ സംപൂര്ണശോഭം ശിരസി സുഘടിതൈഃ ശാതകുംഭൈരപങ്കൈഃ
ശംഭോഃ സംഭാവനീയം സകലമുനിജനൈഃ സ്വസ്തിദം സ്യാത്സദാ നഃ || ൧൪ ||

ന്യസ്തോ മധ്യേ സഭായാഃ പരിസരവിലസത്പാദപീഠാഭിരാമോ
ഹൃദ്യഃ പാദൈശ്ചതുര്ഭിഃ കനകമണിമയൈരുച്ചകൈരുജ്ജ്വലാത്മാ |
വാസോരത്നേന കേനാപ്യധികമൃദുതരേണാസ്തൃതോ വിസ്തൃതശ്രീപീഠഃ
പീഡാഭരം നഃ ശമയതു ശിവയോഃ സ്വൈരസംവാസയോഗ്യഃ || ൧൫ ||

ആസീനസ്യാധിപീഠം ത്രിജഗദധിപതേരംഘ്രിപീഠാനുഷക്തൗ
പാഥോജാഭോഗഭാജൗ പരിമൃദുലതലോല്ലാസിപദ്മാഭിലേഖൗ |
പാതാം പാദാവുഭൗ തൗ നമദമരകിരീടോല്ലസച്ചാരുഹീര-
ശ്രേണീശോണായമാനോന്നത നഖദശകോദ്ഭാസമാനൗ സമാനൗ || ൧൬ ||

യന്നാദോ വേദവാചാം നിഗദതി നിഖിലം ലക്ഷണം പക്ഷികേതുര്-
ലക്ഷ്മീസംഭോഗസൗഖ്യം വിരചയതി യയോശ്ചാപരേ രൂപഭേദേ |
ശംഭോഃ സംഭാവനീയേ പദകമലസമാസംഗതസ്തുംഗശോഭേ
മാംഗല്യം നഃ സമഗ്രം സകലസുഖകരേ നൂപുരേ പൂരയേതാം || ൧൭ ||

അംഗേ ശൃംഗാരയോനേഃ സപദി ശലഭതാം നേത്രവഹ്നൗ പ്രയാതേ
ശത്രോരുദ്ധൃത്യ തസ്മാദിഷുധിയുഗമധോ ന്യസ്തമഗ്രേ കിമേതത് |
ശങ്കാമിത്ഥം നതാനാമമരപരിഷദാമന്തരങ്കൂരയത്തത്-
സംഘാതം ചാരു ജംഘായുഗമഖിലപതേരംഹസാ സംഹരേന്നഃ || ൧൮ ||

ജാനുദ്വന്ദ്വേന മീനധ്വജനൃവരസമുദ്ഗോപമാനേന സാകം
രാജന്തൗ രാജരംഭാകരികരകനകസ്തംഭസംഭാവനീയൗ |
ഊരൂ ഗൗരീകരാംഭോരുഹസരസസമാമര്ദനാനന്ദഭാജൗ
ചാരൂ ദൂരീക്രിയേതാം ദുരിതമുപചിതം ജന്മജന്മാന്തരേ നഃ || ൧൯ ||

ആമുക്താനര്ഘരത്നപ്രകരകരപരിഷ്വക്തകല്യാണകാഞ്ചീ-
ദാമ്നാ ബദ്ധേന ദുഗ്ധദ്യുതിനിചയമുഷാ ചീനപട്ടാംബരേണ |
സംവീതേ ശൈലകന്യാസുചരിതപരിപാകായമാനേ നിതംബേ
നിത്യം നര്നര്തു ചിത്തം മമ നിഖിലജഗത്സ്വാമിനഃ സോമമൗലേഃ || ൨൦ ||

സന്ധ്യാകാലാനുരജ്യദ്ദിനകരസരുചാ കാലധൗതേന ഗാഢം
വ്യാനദ്ധഃ സ്നിഗ്ധമുഗ്ധഃ സരസമുദരബന്ധേന വീതോപമേന |
ഉദ്ദീപ്രൈഃ സ്വപ്രകാശൈരുപചിതമഹിമാ മന്മഥാരേരുദാരോ
മധ്യോ മിഥ്യാര്ഥസഘ്ര്യങ് മമ ദിശതു സദാ സംഗതിം മംഗളാനാം || ൨൧ ||

നാഭീചക്രാലവാലാന്നവനവസുഷമാദോഹദശ്രീപരീതാ-
ദുദ്ഗച്ഛന്തീ പുരസ്താദുദരപഥമതിക്രമ്യ വക്ഷഃ പ്രയാന്തീ |
ശ്യാമാ കാമാഗമാര്ഥപ്രകഥനലിപിവദ്ഭാസതേ യാ നികാമം
സാ മാം സോമാര്ധമൗലേഃ സുഖയതു സതതം രോമവല്ലീമതല്ലീ || ൨൨ ||

ആശ്ലേഷേഷ്വദ്രിജായാഃ കഠിനകുചതടീലിപ്തകാശ്മീരപങ്ക-
വ്യാസംഗാദ്യദുദ്യദര്കദ്യുതിഭിരുപചിതസ്പര്ധമുദ്ദാമഹൃദ്യം |
ദക്ഷാരാതേരുദൂഢപ്രതിനവമണിമാലാവലീഭാസമാനം
വക്ഷോ വിക്ഷോഭിതാഘം സതതനതിജുഷാം രക്ഷതാദക്ഷതം നഃ || ൨൩ ||

വാമാങ്കേ വിസ്ഫുരന്ത്യാഃ കരതലവിലസച്ചാരുരക്തോത്പലായാഃ
കാന്തായാ വാമവക്ഷോരുഹഭരശിഖരോന്മര്ദനവ്യഗ്രമേകം |
അന്യാംസ്ത്രീനപ്യുദാരാന്വരപരശുമൃഗാലങ്കൃതാനിന്ദുമൗലേര്-
ബാഹൂനാബദ്ധഹേമാംഗദമണികടകാനന്തരാലോകയാമഃ || ൨൪ ||

സമ്മ്രാന്തായാഃ ശിവായാഃ പതിവിലയഭിയാ സര്വലോകോപതാപാത്-
സംവിഗ്നസ്യാപി വിഷ്ണോഃ സരഭസമുഭയോര്വാരണപ്രേരണാഭ്യാം |
മധ്യേ ത്രൈശങ്കവീയാമനുഭവതി ദശാം യത്ര ഹാലാഹലോഷ്മാ
സോഽയം സര്വാപദാം നഃ ശമയതു നിചയം നീലകണ്ഠസ്യ കണ്ഠഃ || ൨൫ ||

ഹൃദ്യൈരദ്രീന്ദ്രകന്യാമൃദുദശനപദൈര്മുദ്രിതോ വിദ്രുമശ്രീ-
രുദ്ദ്യോതന്ത്യാ നിതാന്തം ധവളധവളയാ മിശ്രിതോ ദന്തകാന്ത്യാ |
മുക്താമാണിക്യജാലവ്യതികരസദൃശാ തേജസാ ഭാസമാനഃ
സദ്യോജാതസ്യ ദദ്യാദധരമണിരസൗ സംപദാം സഞ്ചയം നഃ || ൨൬ ||

കര്ണാലങ്കാരനാനാമണിനികരരുചാം സഞ്ചയൈരഞ്ചിതായാം
വര്ണ്യായാം സ്വര്ണപദ്മോദരപരിവിലസത്കര്ണികാസന്നിഭായാം |
പദ്ധത്യാം പ്രാണവായോഃ പ്രണതജനഹൃദംഭോജവാസസ്യ
ശംഭോര്നിത്യം നശ്ചിത്തമേതദ്വിരചയതു സുഖേ നാസികാം നാസികായാം || ൨൭ ||

അത്യന്തം ഭാസമാനേ രുചിരതരരുചാം സംഗമാത്സന്മണീനാ-
മുദ്യച്ചണ്ഡാംശുധാമപ്രസരനിരസനസ്പഷ്ടദൃഷ്ടാപദാനേ |
ഭൂയാസ്താം ഭൂതയേ നഃ കരിവരജയിനഃ കര്ണപാശാവലംബേ
ഭക്താലീഭാലസജ്ജജ്ജനിമരണലിപേഃ കുണ്ഡലേ കുണ്ഡലേ തേ || ൨൮ ||

യാഭ്യാം കാലവ്യവസ്ഥാ ഭവതി തനുമതാം യോ മുഖം ദേവതാനാം
യേഷാമാഹുഃ സ്വരൂപം ജഗതി മുനിവരാ ദേവതാനാം ത്രയീം താം |
രുദ്രാണീവക്ത്രപങ്കേരുഹസതതവിഹാരോത്സുകേന്ദീവരേഭ്യ-
സ്തേഭ്യസ്ത്രിഭ്യഃ പ്രണാമാഞ്ജലിമുപരചയേ ത്രീക്ഷണസ്യേക്ഷണേഭ്യഃ || ൨൯ ||

വാമം വാമാങ്കഗായാ വദനസരസിജേ വ്യാവലദ്വല്ലഭായാ
വ്യാനമ്രേഷ്വന്യദന്യത്പുനരലികഭവം വീതനിഃശേഷരൗക്ഷ്യം |
ഭൂയോ ഭൂയോഽപി മോദാന്നിപതദതിദയാശീതലം ചൂതബാണേ
ദക്ഷാരേരീക്ഷണാനാം ത്രയമപഹരതാദാശു താപത്രയം നഃ || ൩൦ ||

യസ്മിന്നര്ധേന്ദുമുഗ്ധദ്യുതിനിചയതിരസ്കാരനിസ്തന്ദ്രകാന്തൗ
കാശ്മീരക്ഷോദസങ്കല്പിതമിവ രുചിരം ചിത്രകം ഭാതി നേത്രം |
തസ്മിന്നുല്ലീലചില്ലീനടവരതരുണീലാസ്യരംഗായമാണേ
കാലാരേഃ ഫാലദേശേ വിഹരതു ഹൃദയം വീതചിന്താന്തരം നഃ || ൩൧ ||

സ്വാമിന് ഗംഗാമിവാംഗീകുരു തവ ശിരസാ മാമപീത്യര്ഥയന്തീം
ധന്യാം കന്യാം ഖരാംശോഃ ശിരസി വഹതി കിംന്വേഷ കാരുണ്യശാലീ |
ഇത്ഥം ശങ്കാം ജനാനാം ജനയദതിഘനം കൈശികം കാലമേഘ-
ച്ഛായം ഭൂയാദുദാരം ത്രിപുരവിജയിനഃ ശ്രേയസേ ഭൂയസേ നഃ || ൩൨ ||

ശ്രൃംഗാരാകല്പയോഗ്യൈഃ ശിഖരിവരസുതാസത്സഖീഹസ്തലൂനൈഃ
സൂനൈരാബദ്ധമാലാവലിപരിവിലസത്സൗരഭാകൃഷ്ടഭൃംഗം |
തുംഗം മാണിക്യകാന്ത്യാ പരിഹസിതസുരാവാസശൈലേന്ദ്രശ്രൃംഗം
സംഘം നഃ സങ്കടാനാം വിഘടയതു സദാ കാങ്കടീകം കിരീടം || ൩൩ ||

വക്രാകാരഃ കലങ്കീ ജഡതനുരഹമപ്യംഘ്രിസേവാനുഭാവാ-
ദുത്തംസത്വം പ്രയാതഃ സുലഭതരഘൃണാസ്യന്ദിനശ്ചന്ദ്രമൗലേഃ |
തത്സേവന്താം ജനൗഘാഃ ശിവമിതി നിജയാഽവസ്ഥയൈവ ബ്രുവാണം
വന്ദേ ദേവസ്യ ശംഭോര്മുകുടസുഘടിതം മുഗ്ധപീയൂഷഭാനും || ൩൪ ||

കാന്ത്യാ സംഫുല്ലമല്ലീകുസുമധവളയാ വ്യാപ്യ വിശ്വം വിരാജന്
വൃത്താകാരോ വിതന്വന് മുഹുരപി ച പരാം നിര്വൃതിം പാദഭാജാം |
സാനന്ദം നന്ദിദോഷ്ണാ മണികടകവതാ വാഹ്യമാനഃ പുരാരേഃ
ശ്വേതച്ഛത്രാഖ്യശീതദ്യുതിരപഹരതാദസ്താപദാ നഃ || ൩൫ ||

ദിവ്യാകല്പോജ്ജ്വലാനാം ശിവഗിരിസുതയോഃ പാര്ശ്വയോരാശ്രിതാനാം
രുദ്രാണീസത്സഖീനാമതിതരലകടാക്ഷാഞ്ചലൈരഞ്ചിതാനാം |
ഉദ്വേല്ലദ്വാഹുവല്ലീവിലസനസമയേ ചാമരാന്ദോലനീനാമുദ്ഭൂതഃ
കങ്കണാലീവലയകലകലോ വാരയേദാപദോ നഃ || ൩൬ ||

സ്വര്ഗൗകഃസുന്ദരീണാം സുലലിതവപുഷാം സ്വാമിസേവാപരാണാം
വല്ഗദ്ഭൂഷാണി വക്ത്രാംബുജപരിവിഗലന്മുഗ്ധഗീതാമൃതാനി |
നിത്യം നൃത്താന്യുപാസേ ഭുജവിധുതിപദന്യാസഭാവാവലോക-
പ്രത്യുദ്യത്പ്രീതിമാദ്യത്പ്രമഥനടനടീദത്തസംഭാവനാനി || ൩൭ ||

സ്ഥാനപ്രാപ്ത്യാ സ്വരാണാം കിമപി വിശദതാം വ്യഞ്ജയന്മഞ്ജുവീണാ-
സ്വാനാവച്ഛിന്നതാലക്രമമമൃതമിവാസ്വാദ്യമാനം ശിവാഭ്യാം |
നാനാരാഗാതിഹൃദ്യം നവരസമധുരസ്തോത്രജാതാനു വിദ്ധം
ഗാനം വീണാമഹര്ഷേഃ കലമതിലലിതം കര്ണപൂരായതാം നഃ || ൩൮ ||

ചേതോ ജാതപ്രമോദം സപദി വിദധതീ പ്രാണിനാം വാണിനീനാം
പാണിദ്വന്ദ്വാഗ്രജാഗ്രത്സുലലിതരണിതസ്വര്ണതാലാനുകൂലാ |
സ്വീയാരാവേണ പാഥോധരരവപടുനാ നാദയന്തീ മയൂരീ
മായൂരീം മന്ദഭാവം മണിമുരജഭവാ മാര്ജനാ മാര്ജയേന്നഃ || ൩൯ ||

ദേവേഭ്യോ ദാനവേഭ്യഃ പിതൃമുനിപരിഷത്സിദ്ധവിദ്യാധരേഭ്യഃ
സാധ്യേഭ്യശ്ചാരണേഭ്യോ മനുജപശുപതജ്ജാതികീടാദികേഭ്യഃ |
ശ്രീകൈലാസപ്രരൂഢാസ്തൃണവിടപിമുഖാശ്ചാപി യേ സന്തി തേഭ്യഃ
സവഭ്യോ നിര്വിചാരം നതിമുപരചയേ ശര്വപാദാശ്രയേഭ്യഃ || ൪൦ ||

ധ്യായന്നിത്യം പ്രഭാതേ പ്രതിദിവസമിദം സ്തോത്രരത്നം പഠേദ്യഃ
കിംവാ ബ്രൂമസ്തദീയം സുചരിതമഥവാ കീര്തയാമഃ സമാസാത് |
സംപജ്ജാതം സമഗ്രം സദസി ബഹുമതിം സര്വലോകപ്രിയത്വം
സംപ്രാപ്യായുഃശതാന്തേ പദമയതി പരബ്രഹ്മണോ മന്മഥാരേഃ || ൪൧ ||

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ
ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ
ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യസ്യ കൃതം
ശിവപാദാദികേശാന്തവര്ണനസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top