Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Anant in Kannada

Sri Anant Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಅನನ್ತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಅದ್ಭುತಕರ್ಮಣೇ ।
ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ । ಅಖಂಡಾಯ । ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ।
ಅಗ್ನಿವಪುಷೇ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ । ಅದೃಹಾಸಾಯ । ಅನಾಕುಲಾಯ ।
ಅಘನಾಶಿನೇ । ಅನಘಾಯ । ಅಪ್ಸುನಿಲಯಾಯ । ಅರ್ಹಾಯ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅನಿರುದ್ಧಾಯ । ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ । ಅಚಂಚಲಾಯ ನಭಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಅಖಿಲಮೂರ್ತಯೇ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ।
ಅರೂಪಾಯ । ಅನನ್ತರೂಪಾಯ । ಅಭಯಂಕರಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅಭ್ರವಪುಷೇ ।
ಅಯೋನಿಜಾಯ । ಅರವಿನ್ದಾಕ್ಷಾಯ । ಅಶನವರ್ಜಿತಾಯ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ।
ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ । ಅಮ್ಬಿಕಾಪತಿಪೂರ್ವಜಾಯ । ಅಪಸ್ಮಾರನಾಶಿನೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಅಘಶತ್ರವೇ । ಅಮರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅಮರವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಅನೀಶ್ವರಾಯ । ಅಜಾಯ । ಅನಾದಯೇ ।
ಅಮರಪ್ರಭವೇ । ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ಅಕ್ರೂರಾಯ । ಅನುತ್ತಮಾಯ । ಅಹ್ನೇ । ಅಮೋಘಾಯ ।
ಅಕ್ಷಯಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ಅಘೋರವೀರ್ಯಾಯ । ಅವ್ಯಂಗಾಯ । ಅವಿಘ್ನಾಯ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಅಮಿತತೇಜಸೇ । ಅಷ್ಟಾಂಗನ್ಯಸ್ತರೂಪಾಯ । ಅನಿಲಾಯ ।
ಅವಶಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಅಣೋರಣೀಯಸೇ ನಮಃ । ಅಶೋಕಾಯ । ಅನುಕೂಲಾಯ ।
ಅಭಿತಾಶನಾಯ । ಅರಣ್ಯವಾಸಿನೇ । ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ । ಅನಲಾಯ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ । ಅಹೋರಾತ್ರಾಯ । ಅಮೃತ್ಯವೇ । ಅಕಾರಾದಿಹಕಾರಾನ್ತಾಯ ।
ಅನಿಮಿಷಾಯ । ಅಸ್ತ್ರರೂಪಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅಪ್ರಥಿತಾಯ । ಅಸಂಖ್ಯಾಯ ।
ಅಮರವರ್ಯಾಯ । ಅನ್ನಪತಯೇ । ಅಮೃತಪತಯೇ । ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅಪಾಂ ನಿಧಯೇ । ಅಪಾಂ ಪತಯೇ । ಅಸುರಘಾತಿನೇ । ಅಮರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಅರವಿನ್ದಪ್ರಿಯಾಯ । ಅರವಿನ್ದೋದ್ಭವಾಯ । ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಅನನ್ತಶಯನಾಯ । ಅನನ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪತಯೇ । ಅಶಿವವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಅತಿಭೂಷಣಾಯ । ಅವಿದ್ಯಾಹರಾಯ । ಅತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ।
ಅಕಲ್ಪಾಯ । ಅಬ್ದದಿಕಾಯ । ಅಚಲರೂಪಾಯ । ಅಘೋರಾಯ ।
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಶಮನಾಯ ನಮಃ । ಅತಿಸುನ್ದರಾಯ । ಅಮೋಘೌಘಾಧಿಪತಯೇ ।
ಅಕ್ಷತಾಯ । ಅಮಿತಪ್ರಭಾವಾಯ । ಅವನೀಪತಯೇ । ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೇ ।
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಅನನ್ತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read:

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Anant in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top