Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganesha Gita Lyrics in English

Sri Ganesha Geetaa in English:

॥ shreeganesha geetaa ॥
kramaanka adhyaaya naama shlokasankhyaa 414
1 saankhyasaaraarthayoga 69
2 karmayoga 43
3 vijnyaanapratipaadana 50
4 vaidhasamnyaasayoga 37
5 yogaavri’ttiprashamsana 27
6 buddhiyoga
21
7 upaasanaayoga 25
8 vishvaroopadarshana 26
9 kshetrajnyaatri’jnyeyavivekayoga 41
10 upadeshayoga 23
11 trividhavastuvivekaniroopana 52

॥ om namah’ shreeganeshaaya ॥

॥ atha shreemadganeshageetaa praarabhyate ॥

1
॥ prathamo’dhyaayah’ ॥

॥ saankhyasaaraartha yogah’ ॥

ka uvaacha –
evameva puraa pri’sht’ah’ shaunakena mahaatmanaa ।
sa sootah’ kathayaamaasa geetaam vyaasamukhaachchhrutaam ॥ 1 ॥

soota uvaacha –
asht’aadashapuraanoktamamri’tam praashitam tvayaa ।
tato’tirasavatpaatumichchhaamyamri’tamuttamam ॥ 2 ॥

yenaamri’tamayo bhootvaa pumaanbrahmaamri’tam yatah’ ।
yogaamri’tam mahaabhaaga tanme karunayaa vada ॥ 3 ॥

vyaasa uvaacha –
atha geetaam pravakshyaami yogamaargaprakaashineem ।
niyuktaa pri’chchhate soota raajnye gajamukhena yaa ॥ 4 ॥

varenya uvaacha –
vighneshvara mahaabaaho sarvavidyaavishaarada ।
sarvashaastraarthatattvajnya yogam me vaktumarhasi ॥ 5 ॥

shreegajaanana uvaacha –
samyagvyavasitaa raajanmatiste’nugrahaanmama ।
shri’nu geetaam pravakshyaami yogaamri’tamayeem nri’pa ॥ 6 ॥

na yogam yogamityaahuryogo yogo na cha shriyah’ ।
na yogo vishayairyogo na cha maatraadibhistadaa ॥ 7 ॥

yogo yah’ pitri’maatraaderna sa yogo naraadhipa ।
yo yogo bandhuputraaderyashchaasht’abhootibhih’ saha ॥ 8 ॥

na sa yogastriyaa yogo jagadadbhutaroopayaa ।
raajyayogashcha no yogo na yogo gajavaajibhih’ ॥ 9 ॥

yogo nendrapadasyaapi yogo yogaarthinah’ priyah’ ।
yogo yah’ satyalokasya na sa yogo mato mama ॥ 10 ॥

shaivasya yogo no yogo vaishnavasya padasya yah’ ।
na yogo bhoopa sooryatvam chandratvam na kuberataa ॥ 11 ॥

naanilatvam naanalatvam naamaratvam na kaalataa ।
na vaarunyam na nairri’tyam yogo na saarvabhaumataa ॥ 12 ॥

yogam naanaavidham bhoopa yunjanti jnyaaninastatam ।
bhavanti vitri’shaa loke jitaahaaraa viretasah’ ॥ 13 ॥

paavayantyakhilaanlokaanvasheekri’tajagattrayaah’ ।
karunaapoornahri’dayaa bodhayantyapi kaamshchana ॥ 14 ॥

yeevanmuktaa hri’de magnaah’ paramaanandaroopini ।
nimeelyaaksheeni pashyantah’ param brahma hri’di sthitam ॥ 15 ॥

dhyaayantah’ paramam brahma chitte yogavasheekri’tam ।
bhootaani svaatmanaa tulyam sarvaani ganayanti te ॥ 16 ॥

yena kenachidaachchhinnaa yena kenachidaahataah’ ।
yena kenachidaakri’sht’aa yena kenachidaashritaah’ ॥ 17 ॥

karunaapoornahri’dayaa bhramanti dharaneetale ।
anugrahaaya lokaanaam jitakrodhaa jitendriyaah’ ॥ 18 ॥

dehamaatrabhri’to bhoopa samalosht’aashmakaanchanaah’ ।
etaadri’shaa mahaabhaagyaah’ syushchakshurgocharaah’ priya ॥ 19 ॥

tamidaaneemaham vakshye shri’nu yogamanuttamam ।
shrutvaa yam muchyate jantuh’ paapebhyo bhavasaagaraat ॥ 20 ॥

shive vishnau cha shaktau cha soorye mayi naraadhipa ।
yaa’bhedabuddhiryogah’ sa samyagyogo mato mama ॥ 21 ॥

ahameva jagadyasmaatsri’jaami paalayaami cha ।
kri’tvaa naanaavidham vesham samharaami svaleelayaa ॥ 22 ॥

ahameva mahaavishnurahameva sadaashivah’ ।
ahameva mahaashaktirahamevaaryamaa priya ॥ 23 ॥

ahameko nri’naam naatho jaatah’ panchavidhah’ puraa ।
ajnyaanaanmaa na jaananti jagatkaaranakaaranam ॥ 24 ॥

matto’gniraapo dharanee matta aakaashamaarutau ।
brahmaa vishnushcha rudrashcha lokapaalaa disho dasha ॥ 25 ॥

vasavo manavo gaavo manavah’ pashavo’pi cha ।
saritah’ saagaraa yakshaa vri’kshaah’ pakshiganaa api ॥ 26 ॥

tathaikavimshatih’ svargaa naagaah’ sapta vanaani cha ।
manushyaah’ parvataah’ saadhyaah’ siddhaa rakshoganaastathaa ॥ 27 ॥

aham saakshee jagachchakshuraliptah’ sarvakarmabhih’ ।
avikaaro’prameyo’hamavyakto vishvago’vyayah’ ॥ 28 ॥

ahameva param brahmaavyayaanandaatmakam nri’pa ।
mohayatyakhilaanmaayaa shresht’haanmama naraanamoon ॥ 29 ॥

sarvadaa shad’vikaareshu taaniyam yojayet bhri’sham ।
hitvaajaapat’alam janturanekairjanmabhih’ shanaih’ ॥ 30 ॥

virajya vindati brahma vishayeshu subodhatah’ ।
achchhedyam shastrasanghaatairadaahyamanalena cha ॥ 31 ॥

akledyam bhoopa bhuvanairashoshyam maarutena cha ।
avadhyam vadhyamaane’pi shareere’sminnaraadhipa ॥ 32 ॥

yaamimaam pushpitaam vaacham prashamsanti shruteeritaam ।
trayeevaadarataa mood’haastato’nyanmanvate’pi na ॥ 33 ॥

kurvanti satatam karma janmamri’tyuphalapradam ।
svargaishvaryarataa dhvastachetanaa bhogabuddhayah’ ॥ 34 ॥

sampaadayanti te bhoopa svaatmanaa nijabandhanam ।
samsaarachakram yunjanti jad’aah’ karmaparaa naraah’ ॥ 35 ॥

yasya yadvihitam karma tatkartavyam madarpanam ।
tato’sya karmabeejaanaamuchchhinnaah’ syurmahaankuraah’ ॥ 36 ॥

chittashuddhishcha mahatee vijnyaanasaadhikaa bhavet ।
vijnyaanena hi vijnyaatam param brahma muneeshvaraih’ ॥ 37 ॥

tasmaatkarmaani kurveeta buddhiyukto naraadhipa ।
na tvakarmaa bhavetko’pi svadharmatyaagavaamstathaa ॥ 38 ॥

yahaati yadi karmaani tatah’ siddhim na vindati ।
aadau jnyaane naadhikaarah’ karmanyeva sa yujyate ॥ 39 ॥

karmanaa shuddhahri’dayo’bhedabuddhimupaishyati ।
sa cha yogah’ samaakhyaato’mri’tatvaaya kalpate ॥ 40 ॥

yogamanyam pravakshyaami shri’nu bhoopa tamuttamam ।
pashau putre tathaa mitre shatrau bandhau suhri’jjane ॥ 41 ॥

bahirdri’sht’yaa cha samayaa hri’tsthayaalokayetpumaan ।
sukhe duh’khe tathaa’marshe harshe bheetau samo bhavet ॥ 42 ॥

rogaaptau chaiva bhogaaptau jaye vaa vijaye’pi cha ।
shriyo’yoge cha yoge cha laabhaalaabhe mri’taavapi ॥ 43 ॥

samo maam vastujaateshu pashyannantarbahih’sthitam ।
soorye some jale vahnau shive shaktau tathaanile ॥ 44 ॥

dvije hri’di mahaanadyaam teerthe kshetre’ghanaashini ।
vishnau cha sarvadeveshu tathaa yakshorageshu cha ॥ 45 ॥

gandharveshu manushyeshu tathaa tiryagbhaveshu cha ।
satatam maam hi yah’ pashyetso’yam yogaviduchyate ॥ 46 ॥

samparaahri’tya svaarthebhya indriyaani vivekatah’ ।
sarvatra samataabuddhih’ sa yogo bhoopa me matah’ ॥ 47 ॥

aatmaanaatmavivekena yaa buddhirdaivayogatah’ ।
svadharmaasaktachittasya tadyogo yoga uchyate ॥ 48 ॥

dharmaadharamau jahaateeha tayaa yukta ubhaavapi ।
ato yogaaya yunjeeta yogo vaidheshu kaushalam ॥ 49 ॥

dharmaadharmaphale tyaktvaa maneeshee vijitendriyah’ ।
yanmabandhavinirmuktah’ sthaanam samyaatyanaamayam ॥ 50 ॥

yadaa hyajnyaanakaalushyam jantorbuddhih’ kramishyati ।
tadaasau yaati vairaagyam vedavaakyaadishu kramaat ॥ 51 ॥

trayeevipratipannasya sthaanutvam yaasyate yadaa ।
paraatmanyachalaa buddhistadaasau yogamaapnuyaat ॥ 52 ॥

maanasaanakhilaankaamaanyadaa dheemaamstyajetpriya ।
svaatmani svena santusht’ah’ sthirabuddhistadochyate ॥ 53 ॥

vitri’shnah’ sarvasaukhyeshu nodvigno duh’khasangame ।
gatasaadhvasarud’raagah’ sthirabuddhistadochyate ॥ 54 ॥

yathaa’yam kamat’ho’ngaani sankochayati sarvatah’ ।
vishayebhyastathaa khaani sankarpedyogatatparah’ ॥ 55 ॥

vyaavartante’sya vishayaastyaktaahaarasya varshminah’ ।
vinaa raagam cha raago’pi dri’sht’vaa brahma vinashyati ॥ 56 ॥

vipashchidyatate bhoopa sthitimaasthaaya yoginah’ ।
manthayitvendriyaanyasya haranti balato manah’ ॥ 57 ॥

yuktastaani vashe kri’tvaa sarvadaa matparo bhavet ।
samyataaneendriyaaneeha yasyaasau kri’tadheermatah’ ॥ 58 ॥

chintayaanasya vishayaansangasteshoopajaayate ।
kaamah’ sanjaayate tasmaattatah’ krodho’bhivartate ॥ 59 ॥

krodhaadajnyaanasambhootirvibhramastu tatah’ smri’teh’ ।
bhramshaatsmri’termaterdhvamsastaddhvamsaatso’pi nashyati ॥ 60 ॥

vinaa dvesham cha raagam cha gocharaanyastu khaishcharet ।
svaadheenahri’dayo vashyaih’ santosham sa samri’chchhati ॥ 61 ॥

trividhasyaapi duh’khasya santoshe vilayo bhavet ।
prajnyayaa samsthitashchaayam prasannahri’dayo bhavet ॥ 62 ॥

vinaa prasaadam na matirvinaa matyaa na bhaavanaa ।
vinaa taam na shamo bhoopa vinaa tena kutah’ sukham ॥ 63 ॥

indriyaashvaanvicharato vishayaananu vartate ।
yanmanastanmatim hanyaadapsu naavam marudyathaa ॥ 64 ॥

yaa raatrih’ sarvabhootaanaam tasyaam nidraati naiva sah’ ।
na svapanteeha te yatra saa raatristasya bhoomipa ॥ 65 ॥

saritaam patimaayaanti vanaani sarvato yathaa ।
aayaanti yam tathaa kaamaa na sa shaantim kvachillabhet ॥ 66 ॥

atastaaneeha samrudhya sarvatah’ khaani maanavah’ ।
svasvaarthebhyah’ pradhaavanti buddhirasya sthiraa tadaa ॥ 67 ॥

mamataahankri’tee tyaktvaa sarvaankaamaamshcha yastyajet ।
nityam jnyaanarato bhootvaa jnyaanaanmuktim sa yaasyati ॥ 68 ॥

evam brahmadhiyam bhoopa yo vijaanaati daivatah’ ।
turyaamavasthaam praapyaapi jeevanmuktim prayaasyati ॥ 69 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
saankhyasaaraarthayogo naama prathamo’dhyaayah’ ॥

2
॥ dviteeyo’dhyaayah’ ॥

॥ karmayogah’ ॥

varenya uvaacha –
nyaananisht’haa karmanisht’haa dvayam proktam tvayaa vibho ।
avadhaarya vadaikam me nih’shreyasakaram nu kim ॥ 1 ॥

gajaanana uvaacha –
asmimshcharaachare sthityau purokte dve mayaa priya ।
saankhyaanaam buddhiyogena vaidhayogena karminaam ॥ 2 ॥

anaarambhena vaidhaanaam nishkriyah’ purusho bhavet ।
na siddhim yaati santyaagaatkevalaatkarmano nri’pa ॥ 3 ॥

kadaachidakriyah’ ko’pi kshanam naivaavatisht’hate ।
asvatantrah’ prakri’tijairgunaih’ karma cha kaaryate ॥ 4 ॥

karmakaareendriyagraamam niyamyaaste smaranpumaan ।
tadgocharaanmandachitto dhigaachaarah’ sa bhaashyate ॥ 5 ॥

tadgraamam samniyamyaadau manasaa karma chaarabhet ।
indriyaih’ karmayogam yo vitri’shnah’ sa paro nri’pa ॥ 6 ॥

akarmanah’ shresht’hatamam karmaaneehaakri’tam tu yat ।
varshmanah’ sthitirapyasyaakarmano naiva setsyati ॥ 7 ॥

asamarpya nibadhyante karma tena janaa mayi ।
kurveeta satatam karmaanaasho’sango madarpanam ॥ 8 ॥

madarthe yaani karmaani taani badhnanti na kvachit ।
savaasanamidam karma badhnaati dehinam balaat ॥ 9 ॥

varnaansri’sht’vaavadam chaaham sayajnyaamstaanpuraa priya ।
yajnyena ri’dhyataamesha kaamadah’ kalpavri’kshavat ॥ 10 ॥

suraamshchaannena preenadhvam suraaste preenayantu vah’ ।
labhadhvam paramam sthaanamanyonyapreenanaatsthiram ॥ 11 ॥

isht’aa devaah’ pradaasyanti bhogaanisht’aansutarpitaah’ ।
tairdattaamstaannarastebhyo’datvaa bhunkte sa taskarah’ ॥ 12 ॥

hutaavashisht’abhoktaaro muktaah’ syuh’ sarvapaatakaih’ ।
adantyeno mahaapaapaa aatmahetoh’ pachanti ye ॥ 13 ॥

oorjo bhavanti bhootaani devaadannasya sambhavah’ ।
yajnyaachcha devasambhootistadutpattishcha vaidhatah’ ॥ 14 ॥

brahmano vaidhamutpannam matto brahmasamudbhavah’ ।
ato yajnye cha vishvasmin sthitam maam viddhi bhoomipa ॥ 15 ॥

samsri’teenaam mahaachakram kraamitavyam vichakshanaih’ ।
sa mudaa preenate bhoopendriyakreed’o’dhamo janah’ ॥ 16 ॥

antaraatmani yah’ preeta aatmaaraamo’khilapriyah’ ।
aatmatri’pto naro yah’ syaattasyaartho naiva vidyate ॥ 17
kaaryaakaaryakri’teenaam sa naivaapnoti shubhaashubhe ।
kinchidasya na saadhyam syaatsarvajantushu sarvadaa ॥ 18 ॥

ato’saktatayaa bhoopa kartavyam karma jantubhih’ ।
sakto’gatimavaapnoti maamavaapnoti taadri’shah’ ॥ 19 ॥

paramaam siddhimaapannaah’ puraa raajarshayo dvijaah’ ।
sangrahaaya hi lokaanaam taadri’sham karma chaarabhet ॥ 20 ॥

shreyaanyatkurute karma tatkarotyakhilo janah’ ।
manute yatpramaanam sa tadevaanusaratyasau ॥ 21 ॥

visht’ape me na saadhyo’sti kashchidartho naraadhipa ।
anaalabdhashcha labdhavyah’ kurve karma tathaapyaham ॥ 22 ॥

na kurve’ham yadaa karma svatantro’lasabhaavitah’ ।
karishyanti mama dhyaanam sarve varnaa mahaamate ॥ 23 ॥

bhavishyanti tato lokaa uchchhinnaah’ sampradaayinah’ ।
hantaa syaamasya lokasya vidhaataa sankarasya cha ॥ 24 ॥

kaamino hi sadaa kaamairajnyaanaatkarmakaarinah’ ।
lokaanaam sangrahaayaitadvidvaan kuryaadasaktadheeh’ ॥ 25 ॥

vibhinnatvamatim jahyaadajnyaanaam karmachaarinaam
.bhaagaadgunakarma
yogayuktah’ sarvakarmaanyarpayenmayi karmakri’t ॥ 26 ॥

avidyaagunasaachivyaatkurvankarmaanyatandritah’ ।
ahankaaraadbhinnabuddhirahankarteti yo’braveet ॥ 27 ॥

yastu vettyaatmanastattvam vibhaagaadgunakarmanoh’ ।
karanam vishaye vri’ttamiti matvaa na sajjate ॥ 28 ॥

kurvanti saphalam karma gunaistribhirvimohitaah’ ।
avishvastah’ svaatmadruho vishvavinnaiva langhayet ॥ 29 ॥

nityam naimittikam tasmaanmayi karmaarpayedbudhah’ ।
tyaktvaahammamataabuddhim paraam gatimavaapnuyaat ॥ 30 ॥

aneershyanto bhaktimanto ye mayoktamidam shubham ।
anutisht’hanti ye sarve muktaaste’khilakarmabhih’ ॥ 31 ॥

ye chaiva naanutisht’hanti tvashubhaa hatachetasah’ ।
eershyamaanaanmahaamood’haannasht’aamstaanviddhi me ripoon ॥ 32 ॥

tulyam prakri’tyaa kurute karma yajjnyaanavaanapi ।
anuyaati cha taamevaagrahastatra mudhaa matah’ ॥ 33 ॥

kaamashchaiva tathaa krodhah’ khaanaamartheshu jaayate ।
naitayorvashyataam yaayaadamyavidhvamsakau yatah’ ॥ 34 ॥

shasto’guno nijo dharmah’ saangaadanyasya dharmatah’ ।
nije tasminmri’tih’ shreyo’paratra bhayadah’ parah’ ॥ 35 ॥

varenya uvaacha –
pumaanyatkurute paapam sa hi kena niyujyate ।
akaankshannapi heramba preritah’ prabalaadiva ॥ 36 ॥

shreegajaanana uvaacha –
kaamakrodhau mahaapaapau gunadvayasamudbhavau ।
nayantau vashyataam lokaan viddhyetau dveshinau varau ॥ 37 ॥

aavri’noti yathaa maayaa jagadbaashpo jalam yathaa ।
varshaamegho yathaa bhaanum tadvatkaamo’khilaamshcha rut’ ॥ 38 ॥

pratipattimato jnyaanam chhaaditam satatam dvishaa ।
ichchhaatmakena tarasaa dushposhyena cha shushminaa ॥ 39 ॥

aashritya buddhimanasee indriyaani sa tisht’hati ।
tairevaachchhaaditaprajnyo jnyaaninam mohayatyasau ॥ 40 ॥

tasmaanniyamya taanyaadau samanaamsi naro jayet ।
nyaanavijnyaanayoh’ shaantikaram paapam manobhavam ॥ 41 ॥

yatastaani paraanyaahustebhyashcha paramam manah’ ।
tato’pi hi paraa buddhiraatmaa buddheh’ paro matah’ ॥ 42 ॥

buddhvaivamaatmanaatmaanam samstabhyaatmaanamaatmanaa ।
hatvaa shatrum kaamaroopam param padamavaapnuyaat ॥ 43 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
karmayogo naama dviteeyo’dhyaayah’ ॥

3
॥ tri’teeyo’dhyaayah’ ॥

॥ vijnyaanapratipaadana ॥

shreegajaanana uvaacha –
puraa sargaadisamaye traigunyam tritanooruham ।
nirmaaya chainamavadam vishnave yogamuttamam ॥ 1 ॥

aryamne so’braveetso’pi manave nijasoonave ।
tatah’ paramparaayaatam vidurenam maharshayah’ ॥ 2 ॥

kaalena bahunaa chaayam nasht’ah’ syaachcharame yuge ।
ashraddheyo hyavishvaasyo vigeetavyashcha bhoomipa ॥ 3 ॥

evam puraatanam yogam shrutavaanasi manmukhaat ।
guhyaadguhyataram vedarahasyam paramam shubham ॥ 4 ॥

varenya uvaacha –
saampratam chaavateerno’si garbhatastvam gajaanana ।
proktavaankathametam tvam vishnave yogamuttamam ॥ 5 ॥

ganesha uvaacha –
anekaani cha te janmaanyateetaani mamaapi cha ।
samsmare taani sarvaani na smri’tistava vartate ॥ 6 ॥

matta eva mahaabaaho jaataa vishnvaadayah’ suraah’ ।
mayyeva cha layam yaanti pralayeshu yuge yuge ॥ 7 ॥

ahameva paro brahma mahaarudro’hameva cha ।
ahameva jagatsarvam sthaavaram jangamam cha yat ॥ 8 ॥

ajo’vyayo’ham bhootaatmaa’naadireeshvara eva cha ।
aasthaaya trigunaam maayaam bhavaami bahuyonishu ॥ 9 ॥

adharmopachayo dharmaapachayo hi yadaa bhavet ।
saadhoonsamrakshitum dusht’aamstaad’itum sambhavaamyaham ॥ 10 ॥

uchchhidyaadharmanichayam dharmam samsthaapayaami cha ।
hanmi dusht’aamshcha daityaamshcha naanaaleelaakaro mudaa ॥ 11 ॥

varnaashramaanmuneensaadhoonpaalaye bahuroopadhri’k ।
evam yo vetti sambhootirmama divyaa yuge yuge ॥ 12 ॥

tattatkarma cha veeryam cha mama roopam samaasatah’ ।
tyaktaahammamataabuddhim na punarbhooh’ sa jaayate ॥ 13 ॥

nireehaa nirbhiyoroshaa matparaa madvyapaashrayaah’ ।
vijnyaanatapasaa shuddhaa aneke maamupaagataah’ ॥ 14 ॥

yena yena hi bhaavena samsevante narottamaah’ ।
tathaa tathaa phalam tebhyah’ prayachchhaamyavyayah’ sphut’am ॥ 15 ॥

yanaah’ syuritare raajanmama maargaanuyaayinah’ ।
tathaiva vyavahaaram te sveshu chaanyeshu kurvate ॥ 16 ॥

kurvanti devataapreetim kaankshantah’ karmanaam phalam ।
praapnubanteeha te loke sheeghram siddhim hi karmajaam ॥ 17 ॥

chatvaaro hi mayaa varnaa rajah’sattvatamom’shatah’ ।
karmaamshatashcha samsri’sht’aa mri’tyuloke mayaanagha ॥ 18 ॥

kartaaramapi teshaam maamakartaaram vidurbudhaah’ ।
anaadimeeshvaram nityamaliptam karmajairgunaih’ ॥ 19 ॥

nireeham yo’bhijaanaati karma badhnaati naiva tam ।
chakruh’ karmaani buddhyaivam poorvam poorvam mumukshavah’ ॥ 20 ॥

vaasanaasahitaadaadyaatsamsaarakaaranaaddri’d’haat ।
ajnyaanabandhanaajjanturbuddhvaayam muchyate’khilaat ॥ 21 ॥

tadakarma cha karmaapi kathayaamyadhunaa tava ।
yatra maunam gataa mohaadri’shayo buddhishaalinah’ ॥ 22 ॥

tattvam mumukshunaa jnyeyam karmaakarmavikarmanaam ।
trividhaaneeha karmaani sunimnaishaam gatih’ priya ॥ 23 ॥

kriyaayaamakriyaajnyaanamakriyaayaam kriyaamatih’ ।
yasya syaatsa hi martye’smim’lloke mukto’khilaarthakri’t ॥ 24 ॥

karmaankuraviyogena yah’ karmaanyaarabhennarah’ ।
tattvadarshananirdagdhakriyamaahurbudhaa budham ॥ 25 ॥

phalatri’shnaam vihaaya syaatsadaa tri’pto visaadhanah’ ।
udyukto’pi kriyaam kartum kinchinnaiva karoti sah’ ॥ 26 ॥

nireeho nigri’heetaatmaa parityaktaparigrahah’ ।
kevalam vai gri’ham karmaacharannaayaati paatakam ॥ 27 ॥

advandvo’matsaro bhootvaa siddhyasiddhyoh’ samashcha yah’ ।
yathaapraaptyeha santusht’ah’ kurvankarma na badhyate ॥ 28 ॥

akhilairvishayairmukto jnyaanavijnyaanavaanapi ।
yajnyaartham tasya sakalam kri’tam karma vileeyate ॥ 29 ॥

ahamagnirhavirhotaa hutam yanmayi chaarpitam ।
brahmaaptavyam cha tenaatha brahmanyeva yato ratah’ ॥ 30 ॥

yoginah’ kechidapare disht’am yajnyam vadanti cha ।
brahmaagnireva yajnyo vai iti kechana menire ॥ 31 ॥

samyamaagnau pare bhoopa indriyaanyupajuhvati ।
khaagnishvanye tadvishayaamshchhabdaadeenupajuhvati ॥ 32 ॥

praanaanaamindriyaanaam cha pare karmaani kri’tsnashah’ ।
nijaatmaratiroope’gnau jnyaanadeepte prajuhvati ॥ 33 ॥

dravyena tapasaa vaapi svaadhyaayenaapi kechana ।
teevravratena yatino jnyaanenaapi yajanti maam ॥ 34 ॥

praane’paanam tathaa praanamapaane prakshipanti ye ।
ruddhvaa gateeshchobhayaste praanaayaamaparaayanaah’ ॥ 35 ॥

yitvaa praanaanpraanagateerupajuhvati teshu cha ।
evam naanaayajnyarataa yajnyadhvamsitapaatakaah’ ॥ 36 ॥

nityam brahma prayaantyete yajnyashisht’aamri’taashinah’ ।
ayajnyakaarino loko naayamanyah’ kuto bhavet ॥ 37 ॥

kaayikaaditridhaabhootaanyajnyaanvede pratisht’hitaan ।
nyaatvaa taanakhilaanbhoopa mokshyase’khilabandhanaat ॥ 38 ॥

sarveshaam bhoopa yajnyaanaam jnyaanayajnyah’ paro matah’ ।
akhilam leeyate karma jnyaane mokshasya saadhane ॥ 39 ॥

tajjnyeyam purushavyaaghra prashnena natitah’ sataam ।
shushrooshayaa vadishyanti santastattvavishaaradaah’ ॥ 40 ॥

naanaasangaanjanah’ kurvannaikam saadhusamaagamam ।
karoti tena samsaare bandhanam samupaiti sah’ ॥ 41 ॥

satsangaadgunasambhootiraapadaam laya eva cha ।
svahitam praapyate sarvairiha loke paratra cha ॥ 42 ॥

itaratsulabham raajansatsango’teeva durlabhah’ ।
yajjnyaatvaa punarvedhameti jnyeyam tatastatah’ ॥ 43 ॥

tatah’ sarvaani bhootaani svaatmanyevaabhipashyati ।
atipaaparato jantustatastasmaatpramuchyate ॥ 44 ॥

dvividhaanyapi karmaani jnyaanaagnirdahati kshanaat ।
prasiddho’gniryathaa sarvam bhasmataam nayati kshanaat ॥ 45 ॥

na jnyaanasamataameti pavitramitarannri’pa ।
aatmanyevaavagachchhanti yogaatkaalena yoginah’ ॥ 46 ॥

bhaktimaanindriyajayee tatparo jnyaanamaapnuyaat ।
labdhvaa tatparamam moksham svalpakaalena yaatyasau ॥ 47 ॥

bhaktiheeno’shraddadhaanah’ sarvatra samshayee tu yah’ ।
tasya sham naapi vijnyaanamiha loko’tha vaa parah’ ॥ 48 ॥

aatmajnyaanaratam jnyaananaashitaakhilasamshayam ।
yogaastaakhilakarmaanam badhnanti bhoopa taani na ॥ 49 ॥

nyaanakhad’gaprahaarena sambhootaamajnyataam balaat ।
chhitvaantah’samshayam tasmaadyogayukto bhavennarah’ ॥ 50 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
vijnyaanapratipaadano naama tri’teeyo’dhyaayah’ ॥

4
॥ chaturtho’dhyaayah’ ॥

॥ vaidhasamnyaasayogah’ ॥

varenya uvaacha –
samnyastishchaiva yogashcha karmanaam varnyate tvayaa ।
ubhayornishchitam tvekam shreyo yadvada me prabho ॥ 1 ॥

shreegajaanana uvaacha –
kriyaayogo viyogashchaapyubhau mokshasya saadhane ।
tayormadhye kriyaayogastyaagaattasya vishishyate ॥ 2 ॥

dvandvaduh’khasaho’dvesht’aa yo na kaankshati kinchana ।
muchyate bandhanaatsadyo nityam samnyaasavaansukham ॥ 3 ॥

vadanti bhinnaphalakau karmanastyaagasangrahau ।
mood’haalpajnyaastayorekam samyunjeeta vichakshanah’ ॥ 4 ॥

yadeva praapyate tyaagaattadeva yogatah’ phalam ।
sangraham karmano yogam yo vindati sa vindati ॥ 5 ॥

kevalam karmanaam nyaasam samnyaasam na vidurbudhaah’ ।
kurvannanichchhayaa karma yogee brahmaiva jaayate ॥ 6 ॥

nirmalo yatachittaatmaa jitakho yogatatparah’ ।
aatmaanam sarvabhootastham pashyankurvanna lipyate ॥ 7 ॥

tattvavidyogayuktaatmaa karomeeti na manyate ।
ekaadashaaneendriyaani kurvanti karmasankhyayaa ॥ 8 ॥

tatsarvamarpayedbrahmanyapi karma karoti yah’ ।
na lipyate punyapaapairbhaanurjalagato yathaa ॥ 9 ॥

kaayikam vaachikam bauddhamaindriyam maanasam tathaa ।
tyaktvaashaam karma kurvanti yogajnyaashchittashuddhaye ॥ 10 ॥

yogaheeno narah’ karma phalehayaa karotyalam ।
badhyate karmabeejaih’ sa tato duh’kham samashnute ॥ 11 ॥

manasaa sakalam karma tyaktvaa yogee sukham vaset ।
na kurvankaarayanvaapi nandanshvabhre supattane ॥ 12 ॥

na kriyaa na cha kartri’tvam kasya chitsri’jyate mayaa ।
na kriyaabeejasamparkah’ shaktyaa tatkriyate’khilam ॥ 13 ॥

kasyachitpunyapaapaani na spri’shaami vibhurnri’pa ।
nyaanamood’haa vimuhyante mohenaavri’tabuddhayah’ ॥ 14 ॥

vivekenaatmano’jnyaanam yeshaam naashitamaatmanaa ।
teshaam vikaashamaayaati jnyaanamaadityavatparam ॥ 15 ॥

mannisht’haa maddhiyo’tyantam machchittaa mayi tatparaah’ ।
apunarbhavamaayaanti vijnyaanaannaashitainasah’ ॥ 16 ॥

nyaanavijnyaanasamyukte dvije gavi gajaadishu ।
samekshanaa mahaatmaanah’ pand’itaah’ shvapache shuni ॥ 17 ॥

vashyah’ svargo jagatteshaam jeevanmuktaah’ samekshanaah’ ।
yato’dosham brahma samam tasmaattairvishayeekri’tam ॥ 18 ॥

priyaapriye praapya harshadveshau ye praapnuvanti na ।
brahmaashritaa asammood’haa brahmajnyaah’ samabuddhayah’ ॥ 19 ॥

varenya uvaacha –
kim sukham trishu lokeshu devagandharvayonishu ।
bhagavankri’payaa tanme vada vidyaavishaarada ॥ 20 ॥

shreegajaanana uvaacha –
aanandamashnute’saktah’ svaatmaaraamo nijaatmani ।
avinaashi sukham taddhi na sukham vishayaadishu ॥ 21 ॥

vishayotthaani saukhyaani duh’khaanaam taani hetavah’ ।
utpattinaashayuktaani tatraasakto na tattvavit ॥ 22 ॥

kaarane sati kaamasya krodhasya sahate cha yah’ ।
tau jetum varshmavirahaatsa sukham chiramashnute ॥ 23 ॥

antarnisht’ho’ntah’prakaasho’ntah’sukho’ntaaratirlabhet ।
asandigdho’kshayam brahma sarvabhootahitaarthakri’t ॥ 24 ॥

yetaarah’ shad’ripoonaam ye shamino daminastathaa ।
teshaam samantato brahma svaatmajnyaanaam vibhaatyaho ॥ 25 ॥

aasaneshu samaaseenastyaktvemaanvishayaanbahih’ ।
samstabhya bhri’kut’eemaaste praanaayaamaparaayanah’ ॥ 26 ॥

praanaayaamam tu samrodham praanaapaanasamudbhavam ।
vadanti munayastam cha tridhaabhootam vipashchitah’ ॥ 27 ॥

pramaanam bhedato viddhi laghumadhyamamuttamam ।
dashabhirdvyadhikairvarnaih’ praanaayaamo laghuh’ smri’tah’ ॥ 28 ॥

chaturvimshatyaksharo yo madhyamah’ sa udaahri’tah’ ।
shat’trimshallaghuvarno ya uttamah’ so’bhidheeyate ॥ 29 ॥

simham shaardoolakam vaapi mattebham mri’dutaam yathaa ।
nayanti praaninastadvatpraanaapaanau susaadhayet ॥ 30 ॥

peed’ayanti mri’gaaste na lokaanvashyam gataa nri’pa ।
dahatyenastathaa vaayuh’ samstabdho na cha tattanum ॥ 31 ॥

yathaa yathaa narah’ kashchitsopaanaavalimaakramet ।
tathaa tathaa vasheekuryaatpraanaapaanau hi yogavit ॥ 32 ॥

poorakam kumbhakam chaiva rechakam cha tato’bhyaset ।
ateetaanaagatajnyaanee tatah’ syaajjagateetale ॥ 33 ॥

praanaayaamairdvaadashabhiruttamairdhaaranaa mataa ।
yogastu dhaarane dve syaadyogeeshaste sadaabhyaset ॥ 34 ॥

evam yah’ kurute raajamstrikaalajnyah’ sa jaayate ।
anaayaasena tasya syaadvashyam lokatrayam nri’pa ॥ 35 ॥

brahmaroopam jagatsarvam pashyati svaantaraatmani ।
evam yogashcha samnyaasah’ samaanaphaladaayinau ॥ 36 ॥

yantoonaam hitakartaaram karmanaam phaladaayinam ।
maam jnyaatvaa muktimaapnoti trailokyasyeshvaram vibhum ॥ 37 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
vaidhasamnyaasayogo naama chaturtho’dhyaayah’ ॥

5
॥ panchamo’dhyaayah’ ॥

॥ yogaavri’ttiprashamsanah’ ॥

shreegajaanana uvaacha –
shrautasmaartaani karmaani phalam nechchhansamaacharet ।
shastah’ sa yogee raajendra akriyaadyogamaashritaat ॥ 1 ॥

yogapraaptyai mahaabaaho hetuh’ karmaiva me matam ।
siddhiyogasya samsiddhyai hetoo shamadamau matau ॥ 2 ॥

indriyaarthaamshcha sankalpya kurvansvasya ripurbhavet ।
etaananichchhanyah’ kurvansiddhim yogee sa siddhyati ॥ 3 ॥

suhri’tve cha riputve cha uddhaare chaiva bandhane ।
aatmanaivaatmani hyaatmaa naatmaa bhavati kashchana ॥ 4 ॥

maane’pamaane duh’khe cha sukhe’suhri’di saadhushu ।
mitre’mitre’pyudaaseene dveshye losht’he cha kaanchane ॥ 5 ॥

samo jitaatmaa vijnyaanee jnyaaneendriyajayaavahah’ ।
abhyasetsatatam yogam yadaa yuktatamo hi sah’ ॥ 6 ॥

taptah’ shraanto vyaakulo vaa kshudhito vyagrachittakah’ ।
kaale’tisheete’tyushne vaanilaagnyambusamaakule ॥ 7 ॥

sadhvanaavatijeerne goh’sthaane saagnau jalaantike ।
koopakoole shmashaane cha nadyaam bhittau cha marmare ॥ 8 ॥

chaitye savalmike deshe pishaachaadisamaavri’te ।
naabhyasedyogavidyogam yogadhyaanaparaayanah’ ॥ 9 ॥

smri’tilopashcha mookatvam baadhiryam mandataa jvarah’ ।
yad’ataa jaayate sadyo doshaajnyaanaaddhi yoginah’ ॥ 10 ॥

ete doshaah’ parityaajyaa yogaabhyasanashaalinaa ।
anaadare hi chaiteshaam smri’tilopaadayo dhruvam ॥ 11 ॥

naatibhunjansadaa yogee naabhunjannaatinidritah’ ।
naatijaagratsiddhimeti bhoopa yogam sadaabhyasan ॥ 12 ॥

sankalpajaamstyajetkaamaanniyataahaarajaagarah’ ।
niyamya khaganam buddhyaa virameta shanaih’ shanaih’ ॥ 13 ॥

tatastatah’ kri’shedetadyatra yatraanugachchhati ।
dhri’tyaatmavashagam kuryaachchittam chanchalamaadri’tah’ ॥ 14 ॥

evam kurvansadaa yogee paraam nirvri’timri’chchhati ।
vishvasminnijamaatmaanam vishvam cha svaatmaneekshate ॥ 15 ॥

yogena yo maamupaiti tamupaimyahamaadaraat ।
mochayaami na munchaami tamaham maam sa na tyajet ॥ 16 ॥

sukhe sukhetare dveshe kshudhi toshe samastri’shi ।
aatmasaamyena bhootaani sarvagam maam cha vetti yah’ ॥ 17 ॥

yeevanmuktah’ sa yogeendrah’ kevalam mayi sangatah’ ।
brahmaadeenaam cha devaanaam sa vandyah’ syaajjagatraye ॥ 18 ॥

varenya uvaacha –
dvividho’pi hi yogo’yamasambhaavyo hi me matah’ ।
yato’ntah’karanam dusht’am chanchalam durgraham vibho ॥ 19 ॥

shreegajaanana uvaacha –
yo nigraham durgrahasya manasah’ samprakalpayet ।
ghat’eeyantrasamaadasmaanmuktah’ samsri’tichakrakaat ॥ 20 ॥

vishayaih’ krakachairetatsamsri’sht’am chakrakam dri’d’ham ।
yanashchhettum na shaknoti karmakeelah’ susamvri’tam ॥ 21 ॥

atiduh’kham cha vairaagyam bhogaadvaitri’shnyameva cha ।
guruprasaadah’ satsanga upaayaastajjaye amee ॥ 22 ॥

abhyaasaadvaa vasheekuryaanmano yogasya siddhaye ।
varenya durlabho yogo vinaasya manaso jayaat ॥ 23 ॥

varenya uvaacha –
yogabhrasht’asya ko lokah’ kaa gatih’ kim phalam bhavet ।
vibho sarvajnya me chhindhi samshayam buddhichakrabhri’t ॥ 24 ॥

shreegajaanana uvaacha –
divyadehadharo yogaadbhrasht’ah’ svarbhogamuttamam ।
bhuktvaa yogikule janma labhechchhuddhimataam kule ॥ 25 ॥

punaryogee bhavatyesha samskaaraatpoorvakarmajaat ।
na hi punyakri’taam kashchinnarakam pratipadyate ॥ 26 ॥

nyaananisht’haattaponisht’haatkarmanisht’haannaraadhipa ।
shresht’ho yogee shresht’hatamo bhaktimaanmayi teshu yah’ ॥ 27 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
yogaavri’ttiprashamsano naama panchamo’dhyaayah’ ॥

6
॥ shasht’ho’dhyaayah’ ॥

॥ buddhiyogah’ ॥

shreegajaanana uvaacha –
eedri’sham viddhi me tattvam madgatenaantaraatmanaa ।
yajjnyaatvaa maamasandigdham vetsi mokshyasi sarvagam ॥ 1 ॥

tatte’ham shri’nu vakshyaami lokaanaam hitakaamyayaa ।
asti jnyeyam yato naanyanmukteshcha saadhanam nri’pa ॥ 2 ॥

nyeyaa matprakri’tih’ poorvam tatah’ syaam jnyaanagocharah’ ।
tato vijnyaanasampattirmayi jnyaate nri’naam bhavet ॥ 3 ॥

kvanalau khamahankaarah’ kam chittam dheesameeranau ।
raveendoo yaagakri’chchaikaadashadhaa prakri’tirmama ॥ 4 ॥

anyaam matprakri’tim vri’ddhaa munayah’ sangiranti cha ।
tathaa trivisht’apam vyaaptam jeevatvam gatayaanayaa ॥ 5 ॥

aabhyaamutpaadyate sarvam charaacharamayam jagat ।
sangaadvishvasya sambhootih’ paritraanam layo’pyaham ॥ 6 ॥

tattvametanniboddhum me yatate kashchideva hi ।
varnaashramavataam pumsaam puraa cheernena karmanaa ॥ 7 ॥

saakshaatkaroti maam kashchidyatnavatsvapi teshu cha ।
matto’nyannekshate kinchinmayi sarvam cha veekshate ॥ 8 ॥

kshitau sugandharoopena tejoroopena chaagnishu ।
prabhaaroopena pooshnyabje rasaroopena chaapsu cha ॥ 9 ॥

dheetapobalinaam chaaham dheestapobalameva cha ।
trividheshu vikaareshu madutpanneshvaham sthitah’ ॥ 10 ॥

na maam vindati paapeeyaanmaayaamohitachetanah’ ।
trivikaaraa mohayati prakri’tirme jagattrayam ॥ 11 ॥

yo me tattvam vijaanaati moham tyajati so’khilam ।
anekairjanmabhishchaivam jnyaatvaa maam muchyate tatah’ ॥ 12 ॥

anye naanaavidhaandevaanbhajante taanvrajanti te ।
yathaa yathaa matim kri’tvaa bhajate maam jano’khilah’ ॥ 13 ॥

tathaa tathaasya tam bhaavam poorayaamyahameva tam ।
aham sarvam vijaanaami maam na kashchidvibudhyate ॥ 14 ॥

avyaktam vyaktimaapannam na viduh’ kaamamohitaah’ ।
naaham prakaashataam yaami ajnyaanaam paapakarmanaam ॥ 15 ॥

yah’ smri’tvaa tyajati praanamante maam shraddhayaanvitah’ ।
sa yaatyapunaraavri’ttim prasaadaanmama bhoobhuja ॥ 16 ॥

yam yam devam smaranbhaktyaa tyajati svam kalevaram ।
tattatsaalokyamaayaati tattadbhaktyaa naraadhipa ॥ 17 ॥

atashchaaharnisham bhoopa smartavyo’nekaroopavaan ।
sarveshaamapyaham gamyah’ srotasaamarnavo yathaa ॥ 18 ॥

brahmavishnushivendraadyaam’llokaanpraapya punah’ patet ।
yo maamupaityasandigdhah’ patanam tasya na kvachit ॥ 19 ॥

ananyasharano yo maam bhaktyaa bhajati bhoomipa ।
yogakshemau cha tasyaaham sarvadaa pratipaadaye ॥ 20 ॥

dvividhaa gatiruddisht’aa shuklaa kri’shnaa nri’naam nri’pa ।
ekayaa paramam brahma parayaa yaati samsri’tim ॥ 21 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
buddhiyogo naama shasht’ho’dhyaayah’ ॥

7
॥ saptamo’dhyaayah’ ॥

॥ upaasanaa yogah’ ॥

varenya uvaacha –
kaa shuklaa gatiruddisht’aa kaa cha kri’shnaa gajaanana ।
kim brahma samsri’tih’ kaa me vaktumarhasyanugrahaat ॥ 1 ॥

shreegajaanana uvaacha –
agnirjyotirahah’ shuklaa karmaarhamayanam gatih’ ।
chaandram jyotistathaa dhoomo raatrishcha dakshinaayanam ॥ 2 ॥

kri’shnaite brahmasamsri’tyoravaapteh’ kaaranam gatee ।
dri’shyaadri’shyamidam sarvam brahmaivetyavadhaaraya ॥ 3 ॥

ksharam panchaatmakam viddhi tadantaraksharam smri’tam ।
ubhaabhyaam yadatikraantam shuddham viddhi sanaatanam ॥ 4 ॥

anekajanmasambhootih’ samsri’tih’ parikeertitaa ।
samsri’tim praapnuvantyete ye tu maam ganayanti na ॥ 5 ॥

ye maam samyagupaasante param brahma prayaanti te ।
dhyaanaadyairupachaarairmaam tathaa panchaamri’taadibhih’ ॥ 6 ॥

snaanavastraadyalankaarasugandhadhoopadeepakaih’ ।
naivedyaih’ phalataamboolairdakshinaabhishcha yo’rchayet ॥ 7 ॥

bhaktyaikachetasaa chaiva tasyesht’am poorayaamyaham ।
evam pratidinam bhaktyaa madbhakto maam samarchayet ॥ 8 ॥

athavaa maanaseem poojaam kurveeta sthirachetasaa ।
athavaa phalapatraadyaih’ pushpamoolajalaadibhih’ ॥ 9 ॥

poojayenmaam prayatnena tattadisht’am phalam labhet ।
trividhaasvapi poojaasu shreyasee maanasee mataa ॥ 10 ॥

saapyuttamaa mataa poojaanichchhayaa yaa kri’taa mama ।
brahmachaaree gri’hastho vaa vaanaprastho yatishcha yah’ ॥ 11 ॥

ekaam poojaam prakurvaano’pyanyo vaa siddhimri’chchhati ।
madanyadevam yo bhaktyaa dvishanmaamanyadevataam ॥ 12 ॥

so’pi maameva yajate param tvavidhito nri’pa ।
yo hyanyadevataam maam cha dvishannanyaam samarchayet ॥ 13 ॥

yaati kalpasahasram sa nirayaanduh’khabhaak sadaa ।
bhootashuddhim vidhaayaadau praanaanaam sthaapanam tatah’ ॥ 14 ॥

aakri’shya chetaso vri’ttim tato nyaasam upakramet ।
kri’tvaantarmaatri’kaanyaasam bahishchaatha shad’angakam ॥ 15 ॥

nyaasam cha moolamantrasya tato dhyaatvaa japenmanum ।
sthirachitto japenmantram yathaa gurumukhaagatam ॥ 16 ॥

yapam nivedya devaaya stutvaa stotrairanekadhaa ।
evam maam ya upaaseeta sa labhenmokshamavyayam ॥ 17 ॥

ya upaasanayaa heeno dhingnaro vyarthajanmabhaak ।
yajnyo’hamaushadham manro’gniraajyam cha havirhutam ॥ 18 ॥

dhyaanam dhyeyam stutim stotram natirbhaktirupaasanaa ।
trayeejnyeyam pavitram cha pitaamahapitaamahah’ ॥ 19 ॥

omkaarah’ paavanah’ saakshee prabhurmitram gatirlayah’ ।
utpattih’ poshako beejam sharanam vaasa eva cha ॥ 20 ॥

asanmri’tyuh’ sadamri’tamaatmaa brahmaahameva cha ।
daanam homastapo bhaktirjapah’ svaadhyaaya eva cha ॥ 21 ॥

yadyatkaroti tatsarvam sa me mayi nivedayet ।
yoshito’tha duraachaaraah’ paapaastraivarnikaastathaa ॥ 22 ॥

madaashrayaa vimuchyante kim madbhaktyaa dvijaadayah’ ।
na vinashyati madbhakto jnyaatvemaa madvibhootayah’ ॥ 23 ॥

prabhavam me vibhootishcha na devaa ri’shayo viduh’ ।
naanaavibhootibhiraham vyaapya vishvam pratisht’hitah’ ॥ 24 ॥

yadyachchhresht’hatamam loke sa vibhootirnibodha me ॥ 25 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
upaasanaayogo naama saptamo’dhyaayah’ ॥

8
॥ asht’amo’dhyaayah’ ॥

॥ vishvaroopadarshana ॥

varenya uvaacha –
bhagavannaarado mahyam tava naanaa vibhootayah’ ।
uktavaamstaa aham veda na sarvaah’ so’pi vetti taah’ ॥ 1 ॥

tvameva tattvatah’ sarvaa vetsi taa dviradaanana ।
nijam roopamidaaneem me vyaapakam chaaru darshaya ॥ 2 ॥

shreegajaanana uvaacha –
ekasminmayi pashya tvam vishvametachcharaacharam ।
naanaashcharyaani divyaani puraa’dri’sht’aani kenachit ॥ 3 ॥

nyaanachakshuraham te’dya sri’jaami svaprabhaavatah’ ।
charmachakshuh’ katham pashyenmaam vibhum hyajamavyayam ॥ 4 ॥

ka uvaacha –
tato raajaa varenyah’ sa divyachakshuravaikshata ।
eeshituh’ paramam roopam gajaasyasya mahaadbhutam ॥ 5 ॥

asankhyavaktram lalitamasankhyaanghrikaram mahat ।
anuliptam sugandhena divyabhooshaambarasrajam ॥ 6 ॥

asankhyanayanam kot’isooryarashmidhri’taayudham ।
tadvarshmani trayo lokaa dri’sht’aastena pri’thagvidhaah’ ॥ 7 ॥

dri’sht’vaishvaram param roopam pranamya sa nri’po’braveet ।
varenya uvaacha –
veekshe’ham tava dehe’smindevaanri’shiganaanpitree’n ॥ 8 ॥

paataalaanaam samudraanaam dveepaanaam chaiva bhoobhri’taam ।
maharsheenaam saptakam cha naanaarthaih’ sankulam vibho ॥ 9 ॥

bhuvo’ntarikshasvargaamshcha manushyoragaraakshasaan ।
brahmaavishnumaheshendraandevaanyantoonanekadhaa ॥ 10 ॥

anaadyanantam lokaadimanantabhujasheershakam ।
pradeeptaanalasankaashamaprameyam puraatanam ॥ 11 ॥

kireet’akund’aladharam durnireekshyam mudaavaham ।
etaadri’sham cha veekshe tvaam vishaalavakshasam prabhum ॥ 12 ॥

suravidyaadharairyakshaih’ kinnarairmunimaanushaih’ ।
nri’tyadbhirapsarobhishcha gandharvairgaanatatparaih’ ॥ 13 ॥

vasurudraadityaganaih’ siddhaih’ saadhyairmudaa yutaih’ ।
sevyamaanam mahaabhaktyaa veekshyamaanam suvismitaih’ ॥ 14 ॥

vettaaramaksharam vedyam dharmagoptaarameeshvaram ।
paataalaani dishah’ svargaanbhuvam vyaapyaa’khilam sthitam ॥ 15 ॥

bheetaa lokaastathaa chaahamevam tvaam veekshya roopinam ।
naanaadamsht’raakaraalam cha naanaavidyaavishaaradam ॥ 16 ॥

pralayaanaladeeptaasyam jat’ilam cha nabhah’spri’sham ।
dri’sht’vaa ganesha te roopamaham bhraanta ivaabhavam ॥ 17 ॥

devaa manushyanaagaadyaah’ khalaastvadudareshayaah’ ।
naanaayonibhujashchaante tvayyeva pravishanti cha ॥ 18 ॥

abdherutpadyamaanaaste yathaajeemootabindavah’ ।
tvamindro’gniryamashchaiva nirri’tirvaruno marut ॥ 19 ॥

guhyakeshastatheshaanah’ somah’ sooryo’khilam jagat ।
namaami tvaamatah’ svaaminprasaadam kuru me’dhunaa ॥ 20 ॥

darshayasva nijam roopam saumyam yatpoorvameekshitam ।
ko veda leelaaste bhooman kriyamaanaa nijechchhayaa ॥ 21 ॥

anugrahaanmayaa dri’sht’amaishvaram roopameedri’sham ।
nyaanachakshuryato dattam prasannena tvayaa mama ॥ 22 ॥

shreegajaanana uvaacha –
nedam roopam mahaabaaho mama pashyantyayoginah’ ।
sanakaadyaa naaradaadyaah’ pashyanti madanugrahaat ॥ 23 ॥

chaturvedaarthatattvajnyaah’ sarvashaastravishaaradaah’ ।
yajnyadaanataponisht’haa na me roopam vidanti te ॥ 24 ॥

shakyo’ham veekshitum jnyaatum pravesht’um bhaktibhaavatah’ ।
tyaja bheetim cha moham cha pashya maam saumyaroopinam ॥ 25 ॥

madbhakto matparah’ sarvasangaheeno madarthakri’t ।
nishkrodhah’ sarvabhooteshu samo maameti bhoobhuja ॥ 26 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
vishvaroopadarshano naamaasht’amo’dhyaayah’ ॥

9
॥ navamo’dhyaayah’ ॥

॥ kshetrajnyaatri’jnyeyavivekayogah’ ॥

varenya uvaacha –
ananyabhaavastvaam samyangmoortimantamupaasate ।
yo’ksharam paramavyaktam tayoh’ kaste mato’dhikah’ ॥ 1 ॥

asi tvam sarvavitsaakshee bhootabhaavana eeshvarah’ ।
atastvaam paripri’chchhaami vada me kri’payaa vibho ॥ 2 ॥

shreegajaanana uvaacha –
yo maam moortidharam bhaktyaa madbhaktah’ parisevate ।
sa me maanyo’nanyabhaktirniyujya hri’dayam mayi ॥ 3 ॥

khaganam svavasham kri’tvaakhilabhootahitaarthakri’t ।
dhyeyamaksharamavyaktam sarvagam koot’agam sthiram ॥ 4 ॥

so’pi maametyanirdeshyam matparo ya upaasate ।
samsaarasaagaraadasmaaduddharaami tamapyaham ॥ 5 ॥

avyaktopaasanaadduh’khamadhikam tena labhyate ।
vyaktasyopaasanaatsaadhyam tadevaavyaktabhaktitah’ ॥ 6 ॥

bhaktishchaivaadarashchaatra kaaranam paramam matam ।
sarveshaam vidushaam shresht’ho hyakinchijjnyo’pi bhaktimaan ॥ 7 ॥

bhajanbhaktyaa viheeno yah’ sa chaand’aalo’bhidheeyate ।
chaand’aalo’pi bhajanbhaktyaa braahmanebhyo’dhiko matah’ ॥ 8 ॥

shukaadyaah’ sanakaadyaashcha puraa muktaa hi bhaktitah’ ।
bhaktyaiva maamanupraaptaa naaradaadyaashchiraayushah’ ॥ 9 ॥

ato bhaktyaa mayi mano vidhehi buddhimeva cha ।
bhaktyaa yajasva maam raajamstato maameva yaasyasi ॥ 10 ॥

asamartho’rpitum svaantam evam mayi naraadhipa ।
abhyaasena che yogena tato gantum yatasva maam ॥ 11 ॥

tatraapi tvamashaktashchetkuru karma madarpanam ।
maamanugrahatashchaivam paraam nirvri’timeshyasi ॥ 12 ॥

athaitadapyanusht’haatum na shakto’si tadaa kuru ।
prayatnatah’ phalatyaagam trividhaanaam hi karmanaam ॥ 13 ॥

shreyasee buddhiraavri’ttestato dhyaanam param matam ।
tato’khilaparityaagastatah’ shaantirgareeyasee ॥ 14 ॥

nirahammamataabuddhiradveshah’ sharanah’ samah’ ।
laabhaalaabhe sukhe duh’khe maanaamaane sa me priyah’ ॥ 15 ॥

yam veekshya na bhayam yaati janastasmaanna cha svayam ।
udvegabheeh’ kopamudbheerahito yah’ sa me priyah’ ॥ 16 ॥

ripau mitre’tha garhaayaam stutau shoke samah’ samut ।
maunee nishchaladheebhaktirasangah’ sa cha me priyah’ ॥ 17 ॥

samsheelayati yashchainamupadesham mayaa kri’tam ।
sa vandyah’ sarvalokeshu muktaatmaa me priyah’ sadaa ॥ 18 ॥

anisht’aaptau cha na dvesht’eesht’apraaptau cha na tushyati ।
kshetratajjnyau cha yo vetti same priyatamo bhavet ॥ 19 ॥

varenya uvaacha –
kim kshetram kashcha tadvetti kim tajjnyaanam gajaanana ।
etadaachakshva mahyam tvam pri’chchhate karunaambudhe ॥ 20 ॥

shreegajaanana uvaacha –
pancha bhootaani tanmaatraah’ pancha karmendriyaani cha ।
ahankaaro mano buddhih’ pancha jnyaanendriyaani cha ॥ 21 ॥

ichchhaavyaktam dhri’tidveshau sukhaduh’khe tathaiva cha ।
chetanaasahitashchaayam samoohah’ kshetramuchyate ॥ 22 ॥

tajjnyam tvam viddhi maam bhoopa sarvaantaryaaminam vibhum ।
ayam samooho’ham chaapi yajjnyaanavishayau nri’pa ॥ 23 ॥

aarjavam gurushushrooshaa viraktishchendriyaarthatah’ ।
shaucham kshaantiradambhashcha janmaadidoshaveekshanam ॥ 24 ॥

samadri’sht’irdri’d’haa bhaktirekaantitvam shamo damah’ ।
etairyachcha yutam jnyaanam tajjnyaanam viddhi baahuja ॥ 25 ॥

tajjnyaanavishayam raajanbraveemi tvam shri’nushva me ।
yajjnyaatvaiti cha nirvaanam muktvaa samsri’tisaagaram ॥ 26 ॥

yadanaadeendriyairheenam gunabhuggunavarjitam ।
avyaktam sadasadbhinnamindriyaarthaavabhaasakam ॥ 27 ॥

vishvabhri’chchaakhilavyaapi tvekam naaneva bhaasate ।
baahyaabhyantaratah’ poornamasangam tamasah’ param ॥ 28 ॥

durjnyeyam chaatisookshmatvaaddeeptaanaamapi bhaasakam ।
nyeyametaadri’sham viddhi jnyaanagamyam puraatanam ॥ 29 ॥

etadeva param brahma jnyeyamaatmaa paro’vyayah’ ।
gunaanprakri’tijaanbhunkte purushah’ prakri’teh’ parah’ ॥ 30 ॥

gunaistribhiriyam dehe badhnaati purusham dri’d’ham ।
yadaa prakaashah’ shaantishcha vri’ddhe sattvam tadaadhikam ॥ 31 ॥

lobho’shamah’ spri’haarambhah’ karmanaam rajaso gunah’ ।
moho’pravri’ttishchaajnyaanam pramaadastamaso gunah’ ॥ 32 ॥

sattvaadhikah’ sukham jnyaanam karmasangam rajo’dhikah’ ।
tamo’dhikashcha labhate nidraalasyam sukhetarat ॥ 33 ॥

eshu trishu pravri’ddheshu muktisamsri’tidurgateeh’ ।
prayaanti maanavaa raajamstasmaatsattvayuto bhava ॥ 34 ॥

tatashcha sarvabhaavena bhaja tvam maam nareshvara ।
bhaktyaa chaavyabhichaarinyaa sarvatraiva cha samsthitam ॥ 35 ॥

agnau soorye tathaa some yachcha taaraasu samsthitam ।
vidushi braahmane tejo viddhi tanmaamakam nri’pa ॥ 36 ॥

ahamevaakhilam vishvam sri’jaami visri’jaami cha ।
aushadheestejasaa sarvaa vishvam chaapyaayayaamyaham ॥ 37 ॥

sarvendriyaanyadhisht’haaya jaat’haram cha dhananjayam ।
bhunajmi chaakhilaanbhogaanpunyapaapavivarjitah’ ॥ 38 ॥

aham vishnushcha rudrashcha brahmaa gauree ganeshvarah’ ।
indraadyaa lokapaalaashcha mamaivaamshasamudbhavaah’ ॥ 39 ॥

yena yena hi roopena jano maam paryupaasate ।
tathaa tathaa darshayaami tasmai roopam subhaktitah’ ॥ 40 ॥

iti kshetram tathaa jnyaataa jnyaanam jnyeyam mayeritam ।
akhilam bhoopate samyagupapannaaya pri’chchhate ॥ 41 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
kshetrajnyaatri’jnyeyavivekayogo naama navamo’dhyaayah’ ॥

10
॥ dashamo’dhyaayah’ ॥

॥ upadeshayogah’ ॥

shreegajaanana uvaacha –
daivyaasuree raakshasee cha prakri’tistrividhaa nri’naam ।
taasaam phalaani chinhaani sankshepaatte’dhunaa bruve ॥ 1 ॥

aadyaa samsaadhayenmuktim dve pare bandhanam nri’pa ।
chinham braveemi chaadyaayaastanme nigadatah’ shri’nu ॥ 2 ॥

apaishoonyam dayaa’krodhashchaapalyam dhri’tiraarjavam ।
tejo’bhayamahimsaa cha kshamaa shauchamamaanitaa ॥ 3 ॥

ityaadi chinhamaadyaayaa aasuryaah’ shri’nu saampratam ।
ativaado’bhimaanashcha darpo jnyaanam sakopataa ॥ 4 ॥

aasuryaa evamaadyaani chinhaani prakri’ternri’pa ।
nisht’huratvam mado moho’hankaaro garva eva cha ॥ 5 ॥

dvesho himsaa’dayaa krodha auddhatyam durvineetataa ।
aabhichaarikakartri’tvam kroorakarmaratistathaa ॥ 6 ॥

avishvaasah’ sataam vaakye’shuchitvam karmaheenataa ।
nindakatvam cha vedaanaam bhaktaanaamasuradvishaam ॥ 7 ॥

munishrotriyavipraanaam tathaa smri’tipuraanayoh’ ।
paakhand’avaakye vishvaasah’ sangatirmalinaanmanaam ॥ 8 ॥

sadambhakarmakartri’tvam spri’haa cha paravastushu ।
anekakaamanaavattvam sarvadaa’nri’tabhaashanam ॥ 9 ॥

parotkarshaasahishnutvam parakri’tyaparaahatih’ ।
ityaadyaa bahavashchaanye raakshasyaah’ prakri’tergunaah’ ॥ 10 ॥

pri’thivyaam svargaloke cha parivri’tya vasanti te ।
madbhaktirahitaa lokaa raakshaseem prakri’tim shritaah’ ॥ 11 ॥

taamaseem ye shritaa raajanyaanti te rauravam dhruvam ।
anirvaachyam cha te duh’kham bhunjate tatra samsthitaah’ ॥ 12 ।
daivaannih’sri’tya narakaajjaayante bhuvi kubjakaah’ ।
yaatyandhaah’ pangavo deenaa heenajaatishu te nri’pa ॥ 13 ॥

punah’ paapasamaachaaraa mayyabhaktaah’ patanti te ।
utpatanti hi madbhaktaa yaam kaanchidyonimaashritaah’ ॥ 14 ॥

labhante svargatim yajnyairanyairdharmashcha bhoomipa ।
sulabhaastaah’ sakaamaanaam mayi bhaktih’ sudurlabhaa ॥ 15 ॥

vimood’haa mohajaalena baddhaah’ svena cha karmanaa ।
aham hantaa aham kartaa aham bhokteti vaadinah’ ॥ 16 ॥

ahameveshvarah’ shaastaa aham vettaa aham sukhee ।
etaadri’shee matirnree’naamadhah’ paatayateeha taan ॥ 17 ॥

tasmaadetatsamutsri’jya daiveem prakri’timaashraya ।
bhaktim kuru madeeyaam tvamanisham dri’d’hachetasaa ॥ 18 ॥

saapi bhaktistridhaa raajansaattvikee raajaseetaraa ।
yaddevaanbhajate bhaktyaa saattvikee saa mataa shubhaa ॥ 19 ॥

raajasee saa tu vijnyeyaa bhaktirjanmamri’tipradaa ।
yadyakshaamshchaiva rakshaamsi yajante sarvabhaavatah’ ॥ 20 ॥

vedenaavihitam krooram saahankaaram sadambhakam ।
bhajante pretabhootaadeenkarma kurvanti kaamukam ॥ 21 ॥

shoshayanto nijam dehamantah’stham maam dri’d’haagrahaah’ ।
taamasyetaadri’shee bhaktirnri’naam saa nirayapradaa ॥ 22 ॥

kaamo lobhastathaa krodho dambhashchatvaara ityamee ।
mahaadvaaraani veecheenaam tasmaadetaamstu varjayet ॥ 23 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
upadeshayogo naama dashamo’dhyaayah’ ॥

11
॥ ekaadasho’dhyaayah’ ॥

॥ trividhavastuvivekaniroopanam ॥

shreegajaanana uvaacha –
tapo’pi trividham raajankaayikaadiprabhedatah’ ।
ri’jutaarjavashauchaani brahmacharyamahimsanam ॥ 1 ॥

guruvijnyadvijaateenaam poojanam chaasuradvishaam ।
svadharmapaalanam nityam kaayikam tapa eedri’sham ॥ 2 ॥

marmaaspri’kcha priyam vaakyamanudvegam hitam ri’tam ।
adheetirvedashaastraanaam vaachikam tapa eedri’sham ॥ 3 ॥

antah’prasaadah’ shaantatvam maunamindriyanigrahah’ ।
nirmalaashayataa nityam maanasam tapa eedri’sham ॥ 4 ॥

akaamatah’ shraddhayaa cha yattapah’ saattvikam cha tat ।
ri’dhyai satkaarapoojaartham sadambham raajasam tapah’ ॥ 5 ॥

tadasthiram janmamri’tee prayachchhati na samshayah’ ।
paraatmapeed’akam yachcha tapastaamasamuchyate ॥ 6 ॥

vidhivaakyapramaanaartham satpaatre deshakaalatah’ ।
shraddhayaa deeyamaanam yaddaanam tatsaattvikam matam ॥ 7 ॥

upakaaram phalam vaapi kaankshadbhirdeeyate naraih’ ।
kleshato deeyamaanam vaa bhaktyaa raajasamuchyate ॥ 8 ॥

akaaladeshato’paatre’vajnyayaa deeyate tu yat ।
asatkaaraachcha yaddattam taddaanam taamasam smri’tam ॥ 9 ॥

nyaanam cha trividham raajan shri’nushva sthirachetasaa ।
tridhaa karma cha kartaaram braveemi te prasangatah’ ॥ 10 ॥

naanaavidheshu bhooteshu maamekam veekshate tu yah’ ।
naashavatsu cha nityam maam tajjnyaanam saatvikam nri’pa ॥ 11 ॥

teshu vetti pri’thagbhootam vividham bhaavamaashritah’ ।
maamavyayam cha tajjnyaanam raajasam parikeertitam ॥ 12 ॥

hetuheenamasatyam cha dehaatmavishayam cha yat ।
asadalpaarthavishayam taamasam jnyaanamuchyate ॥ 13 ॥

bhedatastrividham karma viddhi raajanmayeritam ।
kaamanaadveshadambhairyadrahitam nityakarma yat ॥ 14 ॥

kri’tam vinaa phalechchhaam yatkarma saattvikamuchyate ।
yadbahukleshatah’ karma kri’tam yachcha phalechchhayaa ॥ 15 ॥

kriyamaanam nri’bhirdambhaatkarma raajasamuchyate ।
anapekshya svashaktim yadarthakshayakaram cha yat ॥ 16 ॥

ajnyaanaatkriyamaanam yatkarma taamasameeritam ।
kartaaram trividham viddhi kathyamaanam mayaa nri’pa ॥ 17 ॥

dhairyotsaahee samo’siddhau siddhau chaavikriyastu yah’ ।
ahankaaravimukto yah’ sa kartaa saattviko nri’pa ॥ 18 ॥

kurvanharsham cha shokam cha himsaam phalaspri’haam cha yah’ ।
ashuchirlubdhako yashcha raajaso’sau nigadyate ॥ 19 ॥

pramaadaajnyaanasahitah’ parochchhedaparah’ shat’hah’ ।
alasastarkavaanyastu kartaasau taamaso matah’ ॥ 20 ॥

sukham cha trividham raajanduh’kham cha kramatah’ shri’nu ।
saattvikam raajasam chaiva taamasam cha mayochyate ॥ 21 ॥

vishavadbhaasate poorvam duh’khasyaantakaram cha yat ।
ishyamaanam tathaa”vri’ttyaa yadante’mri’tavadbhavet ॥ 22 ॥

prasaadaatsvasya buddheryatsaattvikam sukhameeritam ।
vishayaanaam tu yo bhogo bhaasate’mri’tavatpuraa ॥ 23 ॥

haalaahalamivaante yadraajasam sukhameeritam ।
tandripramaadasambhootamaalasyaprabhavam cha yat ॥ 24 ॥

sarvadaa mohakam svasya sukham taamasameedri’sham ।
na tadasti yadetairyanmuktam syaattrividhairgunaih’ ॥ 25 ॥

raajanbrahmaapi trividhamontatsaditi bhedatah’ ।
trilokeshu tridhaa bhootamakhilam bhoopa vartate ॥ 26 ॥

brahmakshatriyavit’shoodraah’ svabhaavaadbhinnakarminah’ ।
taani teshaam tu karmaani sankshepaatte’dhunaa vade ॥ 27 ॥

antarbaahyendriyaanaam cha vashyatvamaarjavam kshamaa ।
naanaatapaamsi shaucham cha dvividham jnyaanamaatmanah’ ॥ 28 ॥

vedashaastrapuraanaanaam smri’teenaam jnyaanameva cha ।
anusht’haanam tadarthaanaam karma braahmamudaahri’tam ॥ 29 ॥

daard’hyam shauryam cha daakshyam cha yuddhe pri’sht’haapradarshanam ।
sharanyapaalanam daanam dhri’tistejah’ svabhaavajam ॥ 30 ॥

prabhutaa mana aunatyam suneetirlokapaalanam ।
panchakarmaadhikaaritvam kshaatram karma sameeritam ॥ 31 ॥

naanaavastukrayo bhoomeh’ karshanam rakshanam gavaam ।
tridhaa karmaadhikaaritvam vaishyakarma sameeritam ॥ 32 ॥

daanam dvijaanaam shushrooshaa sarvadaa shivasevanam ।
etaadri’sham naravyaaghra karma shaudramudeeritam ॥ 33 ॥

svasvakarmarataa ete mayyarpyaakhilakaarinah’ ।
matprasaadaatsthiram sthaanam yaanti te paramam nri’pa ॥ 34 ॥

iti te kathito raajanprasaadaadyogauttamah’ ।
saangopaangah’ savistaaro’naadisiddho mayaa priya ॥ 35 ॥

yunkshva yogam mayaakhyaatam naakhyaatam kasyachinnri’pa ।
gopayainam tatah’ siddhim paraam yaasyasyanuttamaam ॥ 36 ॥

vyaasa uvaacha –
iti tasya vachah’ shrutvaa prasannasya mahaatmanah’ ।
ganeshasya varenyah’ sa chakaara cha yathoditam ॥ 37 ॥

tyaktvaa raajyam kut’umbam cha kaantaaram prayayau rayaat ।
upadisht’am yathaa yogamaasthaaya muktimaapnavaan ॥ 38 ॥

imam gopyatamam yogam shri’noti shraddhayaa tu yah’ ।
so’pi kaivalyamaapnoti yathaa yogee tathaiva sah’ ॥ 39 ॥

ya imam shraavayedyogam kri’tvaa svaartham subuddhimaan ।
yathaa yogee tathaa so’pi param nirvaanamri’chchhati ॥ 40 ॥

yo geetaam samyagabhyasya jnyaatvaa chaartham gurormukhaat ।
kri’tvaa poojaam ganeshasya pratyaham pat’hate tu yah’ ॥ 41 ॥

ekakaalam dvikaalam vaa trikaalam vaapi yah’ pat’het ।
brahmeebhootasya tasyaapi darshanaanmuchyate narah’ ॥ 42 ॥

na yajnyairna vratairdaanairnaagnihotrairmahaadhanaih’ ।
na vedaih’ samyagabhyastaih’ sahaangakaih’ ॥ 43 ॥

puraanashravanairnaiva na shaastraih’ saadhuchintitaih’ ।
praapyate brahma paramamanayaa praapyate naraih’ ॥ 44 ॥

brahmaghno madyapah’ steyee gurutalpagamo’pi yah’ ।
chaturnaam yastu samsargee mahaapaatakakaarinaam ॥ 45 ॥

streehimsaagovadhaadeenaam kartaaro ye cha paapinah’ ।
te sarve pratimuchyante geetaametaam pat’hanti chet ॥ 46 ॥

yah’ pat’hetprayato nityam sa ganesho na samshayah’ ।
chaturthyaam yah’ pat’hedbhaktyaa so’pi mokshaaya kalpate ॥ 47 ॥

tattatkshetram samaasaadya snaatvaabhyarchya gajaananam ।
sakri’dgeetaam pat’hanbhaktyaa brahmabhooyaaya kalpate ॥ 48 ॥

bhaadre maase site pakshe chaturthyaam bhaktimaannarah’ ।
kri’tvaa maheemayeem moortim ganeshasya chaturbhujaam ॥ 49 ॥

savaahanaam saayudhaam cha samabhyarchya yathaavidhi ।
yah’ pat’hetsaptakri’tvastu geetaametaam prayatnatah’ ॥ 50 ॥

dadaati tasya santusht’o ganesho bhogamuttamam ।
putraanpautraandhanam dhaanyam pashuratnaadisampadah’ ॥ 51 ॥

vidyaarthino bhavedvidyaa sukhaarthee sukhamaapnuyaat ।
kaamaananyaam’llabhetkaamee muktimante prayaanti te ॥ 52 ॥

iti shreemadganeshageetaasoopanishadarthagarbhaasu
yogaamri’taarthashaastre
shreeganeshapuraane uttarakhand’e gajaananavarenyasamvaade
trividhavastuvivekaniroopanam naama ekaadasho’dhyaayah’ ॥

॥ iti ganesha geetaa samaaptaa ॥

Also Read:

Shri Ganesha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ganesha Gita Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top