Panchaka

Shri GaNeshapanchakam Kannada Lyrics | ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಕಮ್

ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಕಮ್

ಓಂ
ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ ।
ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ । ವಿಘ್ನಘ್ನಾಯ ಚ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಕಮ್ ।
ವಿನಾಯಕೈಕದನ್ತಾಯ ವ್ಯಾಸಭಾರತಲೇಖಿನೇ ।
ವಿದ್ಯಾರಮ್ಭವಿನೂತಾಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 1॥

ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ಗಮ್ಯಾಯ ಗಾನಾರಮ್ಭನುತಾಯ ಚ ।
ಗಂರೂಪಾಯ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ಗೌರೀಸುತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 2॥

ಅಕ್ಷರಾರಮ್ಭವನ್ದ್ಯಾಯ ಆಗಾಧಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಇಹಲೋಕಸುಸನ್ನೇತ್ರೇ ಈಶಪುತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 3॥

ಉತ್ತಮಶ್ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ಊರ್ಧ್ವದೃಷ್ಟಿಪ್ರಸಾದಿನೇ ।
ಏಕಚಿತ್ತಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ ಐಕ್ಯಧ್ಯೇಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 4॥

ಓಂಕಾರವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಔಪಹಾರಿಕಗೀತಯೇ ।
ಪಂಚಕಶ್ಲೋಕಮಾಲಾಯ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 5॥

ಮಂಗಲಂ ಗಣನಾಥಾಯ ಸರ್ವಾರಮ್ಭಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ।
ಮಂಗಲಂ ಜಯಕಾರಾಯ ಹೇರಮ್ಭಾಯ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 6॥

ಇತಿ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನಃ ಶಿಷ್ಯಯಾ ಭಕ್ತಯಾ ಪುಷ್ಪಯಾ ಕೃತಂ
ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಕಂ ಗುರೌ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ।
ಓಂ ಶುಭಮಸ್ತು ।

Add Comment

Click here to post a comment