Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਗਣਪਤਿ-ਪਰਿਵਾਰਂ ਚਾਰੁਕੇਯੂਰਹਾਰਂ
ਗਿਰਿਧਰਵਰਸਾਰਂ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਚਾਰਮ੍ ।
ਭਵ-ਭਯ-ਪਰਿਹਾਰਂ ਦੁਃਖ-ਦਾਰਿਦ੍ਰਯ-ਦੂਰਂ
ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੧॥

ਅਖਿਲਮਲਵਿਨਾਸ਼ਂ ਪਾਣਿਨਾ ਧ੍ਵਸ੍ਤਪਾਸ਼ਂ var ਹਸ੍ਤਪਾਸ਼ਂ
ਕਨਕਗਿਰਿਨਿਕਾਸ਼ਂ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ ।
ਭਵਭਵਗਿਰਿਨਾਸ਼ਂ ਮਾਲਤੀਤੀਰਵਾਸਂ
ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਮਾਨਸੇ ਰਾਜਹਂਸਮ੍ ॥ ੨॥

ਵਿਵਿਧ-ਮਣਿ-ਮਯੂਖੈਃ ਸ਼ੋਭਮਾਨਂ ਵਿਦੂਰੈਃ
ਕਨਕ-ਰਚਿਤ-ਚਿਤ੍ਰਂ ਕਣ੍ਠਦੇਸ਼ੇਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ।
ਦਧਤਿ ਵਿਮਲਹਾਰਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਯਤ੍ਨਸਾਰਂ
ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਵਤਾਰਮ੍ ॥ ੩॥

ਦੁਰਿਤਗਜਮਮਨ੍ਦਂ ਵਾਰਣੀਂ ਚੈਵ ਵੇਦਂ
ਵਿਦਿਤਮਖਿਲਨਾਦਂ ਨਤ੍ਯਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਮ੍ ।
ਦਧਤਿ ਸ਼ਸ਼ਿਸੁਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਚਾऽਙ੍ਕੁਸ਼ਂ ਯੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ
ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਸਰ੍ਵਦਾऽऽਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਮ੍ ॥ ੪॥

ਤ੍ਰਿਨਯਨਯੁਤਭਾਲੇ ਸ਼ੋਭਮਾਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲੇ
ਮੁਕੁਟ-ਮਣਿ-ਸੁਢਾਲੇ ਮੌਕ੍ਤਿਕਾਨਾਂ ਚ ਜਾਲੇ ।
ਧਵਲਕੁਸੁਮਮਾਲੇ ਯਸ੍ਯ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸਤਾਲੇ
ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਮ੍ ॥ ੫॥

ਵਪੁਸ਼ਿ ਮਹਤਿ ਰੂਪਂ ਪੀਠਮਾਦੌ ਸੁਦੀਪਂ
ਤਦੁਪਰਿ ਰਸਕੋਣਂ ਯਸ੍ਯ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਮ੍ ।
ਗਜਮਿਤਦਲਪਦ੍ਮਂ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ ਚਾਰੁਛਦ੍ਮਂ
ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੬॥

ਵਰਦਵਿਸ਼ਦਸ਼ਸ੍ਤਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਯਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤਂ
ਸਦਯਮਭਯਦਂ ਤਂ ਚਿਨ੍ਤਯੇ ਚਿਤ੍ਤਸਂਸ੍ਥਮ੍ ।
ਸ਼ਬਲਕੁਟਿਲਸ਼ੁਣ੍ਡਂ ਚੈਕਤੁਣ੍ਡਂ ਦ੍ਵਿਤੁਣ੍ਡਂ
ਗਣਪਤਿਮਭਿਵਨ੍ਦੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਮ੍ ॥ ੭॥

ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਾਧਃਸ੍ਥਿਤ-ਕਾਮਧੇਨੁਂ
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਪਾਣਿਸ਼ੁਣ੍ਡਮ੍ ।
ਬਿਭ੍ਰਾਣਮਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਚਿਤ੍ਤਰੂਪਂ ਯਃ
ਪੂਜਯੇਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਮਸ੍ਤਸਿਦ੍ਧਿਃ ॥ ੮॥

ਵ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਤਵਨਂ ਨਣਾਮ੍ ।
ਪਠਤਾਂ ਦੁਃਖਨਾਸ਼ਾਯ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸਂਸ਼੍ਰਿਯਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਉਤ੍ਤਰਖਣ੍ਡੇ ਵ੍ਯਾਸਵਿਰਚਿਤਂ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Shri Ganeshashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top