Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Janaki Sharanagati Panchakam Lyrics Kannada ॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶರಣಾಗತಿಪಂಚಕಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶರಣಾಗತಿಪಂಚಕಮ್ ॥

ಓಂ ಕೃಪಾರೂಪಿಣಿಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಮಪ್ರಿಯೇ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನೇ ದಯಾದೃಷ್ಟ್ಯಾವಲೋಕಯೇ ॥

ವ್ರತಂ –
ಪಾಪಾನಾಂ ವಾ ಶುಭಾನಾಂ ವಾ ವಧಾರ್ಹಾರ್ಣಾಂ ಪ್ಲವಂಗಮ ।
ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ಯೇಣ ನ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ ॥

ಅಥ ಶರಣಾಗತಿ ಪಂಚಕಮ್ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜೀವ ಶರಣ್ಯೇ ಶ್ರೀಸೀತೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಗರೇ ।
ಮಾತೃಮೈಥಿಲಿ ಸೌಲಭ್ಯೇ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ॥ 1॥

ಕೋಟಿ ಕನ್ದರ್ಪ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಸೌನ್ದರ್ಯ್ಯೈಕ ಸ್ವರೂಪತಾಮ್ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಾಂ ಭೂಮಿಜಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ 2॥

ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಮ್ ।
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇಣೈಕ ಧೃತವ್ರತಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ 3॥

ಓಂ ಸೀತಾಂ ವಿದೇಹತನಯಾಂ ರಾಮಸ್ಯ ದಯಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ ।
ಹನುಮತಾ ಸಮಾಶ್ವಸ್ತಾಂ ಭೂಮಿಜಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ 4॥

ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಲಿಮಲಾ ಕೀರ್ಣೇ ಕಾಲೇಘೋರಭವಾರ್ಣವೇ ।
ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪ್ರಿಯಾಂ ವಿನಾ ॥ 5॥

॥ ಇತಿ ಜಾನಕೀಚರಮಶರಣಾಗತಮನ್ತ್ರಃ ॥

Shri Janaki Sharanagati Panchakam Lyrics Kannada ॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶರಣಾಗತಿಪಂಚಕಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top