Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Malayalam

Sri Kantha Trishati Namavali Lyrics in Malayalam:

ശ്രീകണ്ഠത്രിശതീനാമാവലിഃ
ഋഷയഃ ഊചുഃ —
സൂത സൂത മഹാഭാഗ സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദ ।
രഹസ്യം ശ്രോതുമിച്ഛാമോ ലോകാനാം മോക്ഷദായകം ॥ 1 ॥

ശ്രീസൂത ഉവാച —
ശൃണുധ്വം മുനയഃ സര്‍വേ സാവധാനേന ചേതസാ ।
പുരാ സമ്പ്രാര്‍ഥിതാ ഗൌരീ കുമാരേണ മഹാത്മനാ ॥ 2 ॥

യദ്രഹസ്യമുവാചൈതത് പുത്രസ്നേഹേന സംയുതാ ।
തദേവേദം മഹാദേവ്യാ നാംനാം ത്രിശതമുത്തമം ॥ 3 ॥

ഗുരോഃ പ്രസാദാദ് വ്യാസസ്യ പുരാ ഭക്ത്യാ മയാ ശ്രുതം ।
യഥാശ്രുതം പ്രവക്ഷ്യാമി സര്‍വലോകഹിതായ തത് ॥ 4 ॥

ധ്യാനം –
ചന്ദ്രോപരിഷ്ടാത്സംബദ്ധ പദ്മാസനവിരാജിതം ।
ചന്ദ്രവര്‍ണം സ്രവദ്ദിവ്യാമൃതചന്ദ്രകലാധരം ॥ 5 ॥

യോഗമുദ്രാക്ഷസംബദ്ധാധരഹസ്തദ്വയാന്വിതം ।
അമൃതാപൂര്‍ണകനകകലശാപ്തകരദ്വയം ॥ 6 ॥

സോമസൂര്യാഗ്നിനേത്രം ച ബദ്ധപിങ്ഗജടാധരം ।
നാഗാഭരണസംഭൂഷം നാഗയജ്ഞോപവീതിനം ॥ 7 ॥

വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരധരം ദേവം ഭക്താനുകമ്പിനം ।
ഭസ്മാനുലേപിതം രുദ്രം മൃത്യുഞ്ജയമിമം നുമഃ ॥ 8 ॥

അഥ നാമാവലിഃ ।
ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ । മഹാദേവായ । വൃഷകേതവേ । മഹേശ്വരായ ।
മൃത്യുഞ്ജയായ । ചന്ദ്രചൂഡായ । പാര്‍വതീശായ । കപാലഭൃതേ ।
അഷ്ടമൂര്‍തയേ । അനേകാത്മനേ । ത്രിണേത്രായ । പ്രമഥാധിപായ । ശിവായ ।
രുദ്രായ । വിഷധരായ । മൃഡായ । ശംഭവേ । ജടാധരായ ।
ഭസ്മോദ്ധൂലിതസര്‍വാങ്ഗായ । നാഗാഭരണ ഭൂഷിതായ നമഃ । 20

വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരധരായ നമഃ । വ്യാലയജ്ഞോപവീതവതേ ।
രുദ്രാക്ഷമാലാഭരണായ । ത്രിപുണ്ഡാങ്കിതമസ്തകായ ।
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശായ । കേതകീശാപദായകായ । ഗങ്ഗാധരായ ।
വൃഷാരൂഢായ । ശൂലപാണയേ । ശിവാപ്രിയായ । പഞ്ചവക്ത്രായ ।
ദശഭുജായ । സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ । മദനാരയേ । കാലകാലായ ।
ദക്ഷാധ്വരഹരായ । അവ്യയായ । സദ്യോജാതായ । വാമദേവായ ।
ഗിരിശായ നമഃ । 40

നീലലോഹിതായ നമഃ । അഘോരമൂര്‍തയേ । ഈശാനായ । ഉഗ്രായ । തത്പുരുഷായ ।
ഹരായ । ദിഗംബരായ । രാമപൂജ്യായ । വ്യോമകേശായ । നടേശ്വരായ ।
ജലന്ധരാരയേ । അവ്യക്തായ । ത്രിപുരാരയേ । ഗണേശ്വരായ । പിനാകിനേ ।
മേരുകോദണ്ഡായ । കപര്‍ദിനേ । ഗജചര്‍മവതേ । കുമാരജനകായ ।
ഭര്‍ഗായ നമഃ । 60

ഭൂരഥായ നമഃ । ഭക്തവത്സലായ । കല്യാണസുന്ദരായ । ശര്‍വായ । ഭവായ ।
ഭീമായ । ഭയാപഹായ । വിഷ്ണുചക്രപ്രദാത്രേ । ദാരുകാരണ്യ സംശ്രിതായ ।
അന്ധകാരയേ । വിരൂപാക്ഷായ । കങ്കാലായ । വിഷ്ണുവല്ലഭായ । ഊധ്വരേതസേ ।
ഗജാരാതയേ । വേദാശ്വായ । ബ്രഹ്മസാരഥയേ । ശൂരായ । പശുപതയേ ।
സ്ഥാണവേ നമഃ । 80

സൂര്യചന്ദ്രാഗ്നിലോചനായ നമഃ । കൈലാസവാസിനേ । ഭീമേശായ ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ । ഈശ്വരായ । വിഘ്നേശവരദായ । ശ്രീമതേ । ശാശ്വതായ ।
താരകേശ്വരായ । ഗണേശതാതായ । ശാന്താത്മനേ । നിര്‍മലായ । നിരുപദ്രവായ ।
നിരാമയായ । നിരാലംബായ । നിര്‍മമായ । നിത്യവൈഭവായ । നിര്‍ഗുണായ ।
നിഷ്കലായ । നിത്യായ നമഃ । 100

നിര്‍വൈരായ നമഃ । നീതിപാരഗായ । നിരഞ്ജനായ । നിത്യശുദ്ധായ ।
നിസ്സങ്ഗായ । നിര്‍മലാത്മകായ । വിശ്വേശ്വരായ । വീരഭദ്രായ । ഭൈരവായ ।
ഭാഗ്യദായകായ । ഭൂതേശ്വരായ । മഹാകാലായ । ചണ്ഡികേശവരപ്രദായ ।
അനന്തഗുണഗംഭീരായ । മാര്‍കണ്ഡേയവരപ്രദായ । സംഹാരകൃതേ । മഹായോഗിനേ ।
വജ്രദേഹായ । ദുര്‍ജയായ । നിരാകാരായ നമഃ । 120

നിത്യതുഷ്ടായ നമഃ । നിഷ്കാമായ । നാഗകുണ്ഡലായ । നിഷ്പാപായ ।
നാഗവലയായ । കാര്യത്രയവിധായകായ । ഊര്‍ധ്വകേശായ । ചാരുഹാസായ ।
വിഷ്ണുബ്രഹ്മേന്ദ്രവന്ദിതായ । നാഗേന്ദ്രഹാരായ । ഫാലാക്ഷായ । വരദായ ।
വിശ്വരൂപധൃതേ । വിശ്വരക്ഷായ । പരബ്രഹ്മണേ । ശിപിവിഷ്ടായ ।
ചിരന്തനായ । പൂജ്യായ । ബ്രഹ്മശിരശ്ഛേത്രേ । മന്ദരാദ്രിസ്ഥിതായ നമഃ । 140

പ്രഭവേ നമഃ । നിഗമാഗമസംവേദ്യായ । ത്രിഗുണാത്മനേ । ത്രയീതനവേ ।
അര്‍ധനാരയേ । ഹരിഹരായ । മഹാലിങ്ഗോദ്ഭവായ । മഹതേ । വാസുകീജ്യായ ।
ശിവതരായ । ശരഭായ । അനന്തരൂപധൃതേ । കൃത്തിവാസസേ । ബാണപൂജ്യായ ।
മൃഗധാരിണേ । സനാതനായ । അനാഹതാബ്ജപീഠസ്ഥായ । ശ്രേഷ്ഠായ ।
കലിവിനാശനായ । നവവീരപിത്രേ നമഃ । 160

ശുദ്ധായ നമഃ । ഭഗവതേ । ബന്ധമോചകായ । സതീകാന്തായ । ജഗത്പൂജ്യായ ।
ഹരികേശായ । ശുഭപ്രദായ । കാലാഗ്നിരുദ്രായ । വിശ്വാത്മനേ । നന്ദീശായ ।
ഭഗനേത്രഹൃതേ । ത്ര്യംബകായ । ഖണ്ഡപരശവേ । ശങ്കരായ ।
ഭൂതവാഹനായ । സാമപ്രിയായ । സ്വരമയായ । കഠോരായ । പാപനാശനായ ।
ഹിരണ്യരേതസേ നമഃ । 180

ദുര്‍ധര്‍ഷായ നമഃ । ജഗദ്വയാപിനേ । സദാശിവായ । നീലകണ്ഠായ ।
വിഷഹരായ । സഹസ്രാക്ഷായ । സഹസ്രപദേ । സഹസ്രശീര്‍ഷായ । പുരുഷായ ।
താരകായ । പരമേശ്വരായ । ഓങ്കാരരൂപായ । സര്‍വജ്ഞായ । ധൂര്‍ജടയേ ।
പൂഷദന്തഭിദേ । ചൈതന്യരൂപായ । ധര്‍മാത്മനേ । ജഗദാധാരമൂര്‍തിമതേ ।
കുബേരമിത്രായ । ചിദ്രൂപായ നമഃ । 200

ചിന്‍മയായ നമഃ । ജഗദീശ്വരായ । സത്യവ്രതായ । സത്യശീലായ ।
സത്യാത്മനേ । വിശ്വതോമുഖായ । പൃഥ്വീരൂപായ । തോയരൂപായ । തേജോരൂപായ ।
അനിലാത്മകായ । നഭോരൂപായ । സൂര്യരൂപായ । ചന്ദ്രരൂപായ । മഹാബലായ ।
ബ്രഹ്മണ്യായ । യജമാനാത്മനേ । രുണ്ഡമാലാവിഭൂഷിതായ । അണോരണുതരായ ।
സൂക്ഷ്മായ । സ്ഥൂലായ നമഃ । 220

സ്ഥൂലതരായ നമഃ । ശുചയേ । കിരാതരൂപായ । ഭിക്ഷാടായ ।
കുണ്ഡോദരവരപ്രദായ । ഹാലാസ്യനാഥായ । ഗിരീശായ । മഹാത്മനേ ।
മാധവപ്രിയായ । യജ്ഞപ്രിയായ । യജ്ഞരൂപായ । പരസ്മൈജ്യോതിഷേ ।
പരാത്പരായ । ഭവരോഗഹരായ । ധീരായ । തേജസ്വിനേ । മോഹിനീപ്രിയായ ।
കൃശാനുരേതസേ । ധര്‍മജ്ഞായ । മുനിവന്ദ്യായ നമഃ । 240

സ്തുതിപ്രിയായ നമഃ । കാമേശ്വരായ । വിരാഡ്രൂപായ । കാമരൂപായ ।
കലാനിധയേ । സഭാപതയേ । നാദരൂപായ । ദഹരാകാശഗായ । പരസ്മൈ ।
ഭൃങ്ഗിനാട്യപ്രിയായ । ദേവായ । ഭസ്മാസുരവരപ്രദായ । അഹിര്‍ബുധ്ന്യായ ।
ഭടാക്ഷീരായ । സോമാസ്കന്ദായ । ജയിനേ । വിഭവേ । ചണ്ഡകോപിനേ ।
ജഗദ്രക്ഷായ । നിഷങ്ഗിണേ നമഃ ॥ 260

ക്ഷേത്രപാലകായ നമഃ । ഖട്വാങ്ഗിനേ । ശാസ്തൃജനകായ । സാംബമൂര്‍തയേ ।
ദൃഗായുധായ । ചരാചരാത്മകായ । കാലനിയന്ത്രേ । അജായ । വൃഷാകപയേ ।
അനാദിനിധനായ । ദാന്തായ । വിധാത്രേ । ലിങ്ഗരൂപഭൃതേ । ദ്യോടികായ ।
പ്രണവാന്തഃസ്ഥായ । പാര്‍ഥപാശുപതാസ്ത്രദായ । അപസ്മാരശിരോനൃത്യതേ ।
വിഷ്ണുനേത്രാബ്ജപൂജിതായ । കവചിനേ । പുഷ്പവച്ചക്ഷുഷേ നമഃ । 280

വിഷ്ണുബാണായ നമഃ । അജൈകപദേ । രേരിഹാണായ । ടങ്കധരായ ।
പഞ്ചവിംശതിരൂപവതേ । ശതരുദ്രസ്വരൂപാഢ്യായ । ശ്മശാനസ്ഥായ ।
അസ്ഥിഭൂഷണായ । നാദബിന്ദുകലാതീതായ । നാമതാരകമന്ത്രദായ ।
ഏകാദശാത്മനേ । ലോകേശായ । ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭവേ ।
പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപായ । ഘണ്ടാകര്‍ണപ്രപൂജിതായ । രാജരാജേന്ദ്രവരദായ ।
വേദാത്മനേ । ബില്വകേശ്വരായ । കൃഷ്ണപുത്രപ്രദാത്രേ ।
കരുണാരസസാഗരായ നമഃ । 300

നമോ നീലകണ്ഠായ നമഃ ।

ഇതി ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തര്‍ഗതാ ശ്രീകണ്ഠത്രിശതീനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 108 Names of Sri Kantha Trishati:

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top