Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Telugu

Sri Kantha Trishati Namavali Lyrics in Telugu:

శ్రీకణ్ఠత్రిశతీనామావలిః
ఋషయః ఊచుః —
సూత సూత మహాభాగ సర్వశాస్త్రవిశారద ।
రహస్యం శ్రోతుమిచ్ఛామో లోకానాం మోక్షదాయకమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీసూత ఉవాచ —
శృణుధ్వం మునయః సర్వే సావధానేన చేతసా ।
పురా సంప్రార్థితా గౌరీ కుమారేణ మహాత్మనా ॥ ౨ ॥

యద్రహస్యమువాచైతత్ పుత్రస్నేహేన సంయుతా ।
తదేవేదం మహాదేవ్యా నామ్నాం త్రిశతముత్తమమ్ ॥ ౩ ॥

గురోః ప్రసాదాద్ వ్యాసస్య పురా భక్త్యా మయా శ్రుతమ్ ।
యథాశ్రుతం ప్రవక్ష్యామి సర్వలోకహితాయ తత్ ॥ ౪ ॥

ధ్యానమ్ –
చన్ద్రోపరిష్టాత్సమ్బద్ధ పద్మాసనవిరాజితమ్ ।
చన్ద్రవర్ణం స్రవద్దివ్యామృతచన్ద్రకలాధరమ్ ॥ ౫ ॥

యోగముద్రాక్షసమ్బద్ధాధరహస్తద్వయాన్వితమ్ ।
అమృతాపూర్ణకనకకలశాప్తకరద్వయమ్ ॥ ౬ ॥

సోమసూర్యాగ్నినేత్రం చ బద్ధపిఙ్గజటాధరమ్ ।
నాగాభరణసమ్భూషం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ ॥ ౭ ॥

వ్యాఘ్రచర్మామ్బరధరం దేవం భక్తానుకమ్పినమ్ ।
భస్మానులేపితం రుద్రం మృత్యుఞ్జయమిమం నుమః ॥ ౮ ॥

అథ నామావలిః ।
శ్రీ శ్రీ శ్రీకణ్ఠాయ నమః । మహాదేవాయ । వృషకేతవే । మహేశ్వరాయ ।
మృత్యుఞ్జయాయ । చన్ద్రచూడాయ । పార్వతీశాయ । కపాలభృతే ।
అష్టమూర్తయే । అనేకాత్మనే । త్రిణేత్రాయ । ప్రమథాధిపాయ । శివాయ ।
రుద్రాయ । విషధరాయ । మృడాయ । శమ్భవే । జటాధరాయ ।
భస్మోద్ధూలితసర్వాఙ్గాయ । నాగాభరణ భూషితాయ నమః । ౨౦

వ్యాఘ్రచర్మామ్బరధరాయ నమః । వ్యాలయజ్ఞోపవీతవతే ।
రుద్రాక్షమాలాభరణాయ । త్రిపుణ్డాఙ్కితమస్తకాయ ।
శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశాయ । కేతకీశాపదాయకాయ । గఙ్గాధరాయ ।
వృషారూఢాయ । శూలపాణయే । శివాప్రియాయ । పఞ్చవక్త్రాయ ।
దశభుజాయ । సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ । మదనారయే । కాలకాలాయ ।
దక్షాధ్వరహరాయ । అవ్యయాయ । సద్యోజాతాయ । వామదేవాయ ।
గిరిశాయ నమః । ౪౦

నీలలోహితాయ నమః । అఘోరమూర్తయే । ఈశానాయ । ఉగ్రాయ । తత్పురుషాయ ।
హరాయ । దిగమ్బరాయ । రామపూజ్యాయ । వ్యోమకేశాయ । నటేశ్వరాయ ।
జలన్ధరారయే । అవ్యక్తాయ । త్రిపురారయే । గణేశ్వరాయ । పినాకినే ।
మేరుకోదణ్డాయ । కపర్దినే । గజచర్మవతే । కుమారజనకాయ ।
భర్గాయ నమః । ౬౦

భూరథాయ నమః । భక్తవత్సలాయ । కల్యాణసున్దరాయ । శర్వాయ । భవాయ ।
భీమాయ । భయాపహాయ । విష్ణుచక్రప్రదాత్రే । దారుకారణ్య సంశ్రితాయ ।
అన్ధకారయే । విరూపాక్షాయ । కఙ్కాలాయ । విష్ణువల్లభాయ । ఊధ్వరేతసే ।
గజారాతయే । వేదాశ్వాయ । బ్రహ్మసారథయే । శూరాయ । పశుపతయే ।
స్థాణవే నమః । ౮౦

సూర్యచన్ద్రాగ్నిలోచనాయ నమః । కైలాసవాసినే । భీమేశాయ ।
దక్షిణామూర్తయే । ఈశ్వరాయ । విఘ్నేశవరదాయ । శ్రీమతే । శాశ్వతాయ ।
తారకేశ్వరాయ । గణేశతాతాయ । శాన్తాత్మనే । నిర్మలాయ । నిరుపద్రవాయ ।
నిరామయాయ । నిరాలమ్బాయ । నిర్మమాయ । నిత్యవైభవాయ । నిర్గుణాయ ।
నిష్కలాయ । నిత్యాయ నమః । ౧౦౦

నిర్వైరాయ నమః । నీతిపారగాయ । నిరఞ్జనాయ । నిత్యశుద్ధాయ ।
నిస్సఙ్గాయ । నిర్మలాత్మకాయ । విశ్వేశ్వరాయ । వీరభద్రాయ । భైరవాయ ।
భాగ్యదాయకాయ । భూతేశ్వరాయ । మహాకాలాయ । చణ్డికేశవరప్రదాయ ।
అనన్తగుణగమ్భీరాయ । మార్కణ్డేయవరప్రదాయ । సంహారకృతే । మహాయోగినే ।
వజ్రదేహాయ । దుర్జయాయ । నిరాకారాయ నమః । ౧౨౦

నిత్యతుష్టాయ నమః । నిష్కామాయ । నాగకుణ్డలాయ । నిష్పాపాయ ।
నాగవలయాయ । కార్యత్రయవిధాయకాయ । ఊర్ధ్వకేశాయ । చారుహాసాయ ।
విష్ణుబ్రహ్మేన్ద్రవన్దితాయ । నాగేన్ద్రహారాయ । ఫాలాక్షాయ । వరదాయ ।
విశ్వరూపధృతే । విశ్వరక్షాయ । పరబ్రహ్మణే । శిపివిష్టాయ ।
చిరన్తనాయ । పూజ్యాయ । బ్రహ్మశిరశ్ఛేత్రే । మన్దరాద్రిస్థితాయ నమః । ౧౪౦

ప్రభవే నమః । నిగమాగమసంవేద్యాయ । త్రిగుణాత్మనే । త్రయీతనవే ।
అర్ధనారయే । హరిహరాయ । మహాలిఙ్గోద్భవాయ । మహతే । వాసుకీజ్యాయ ।
శివతరాయ । శరభాయ । అనన్తరూపధృతే । కృత్తివాససే । బాణపూజ్యాయ ।
మృగధారిణే । సనాతనాయ । అనాహతాబ్జపీఠస్థాయ । శ్రేష్ఠాయ ।
కలివినాశనాయ । నవవీరపిత్రే నమః । ౧౬౦

శుద్ధాయ నమః । భగవతే । బన్ధమోచకాయ । సతీకాన్తాయ । జగత్పూజ్యాయ ।
హరికేశాయ । శుభప్రదాయ । కాలాగ్నిరుద్రాయ । విశ్వాత్మనే । నన్దీశాయ ।
భగనేత్రహృతే । త్ర్యమ్బకాయ । ఖణ్డపరశవే । శఙ్కరాయ ।
భూతవాహనాయ । సామప్రియాయ । స్వరమయాయ । కఠోరాయ । పాపనాశనాయ ।
హిరణ్యరేతసే నమః । ౧౮౦

దుర్ధర్షాయ నమః । జగద్వయాపినే । సదాశివాయ । నీలకణ్ఠాయ ।
విషహరాయ । సహస్రాక్షాయ । సహస్రపదే । సహస్రశీర్షాయ । పురుషాయ ।
తారకాయ । పరమేశ్వరాయ । ఓఙ్కారరూపాయ । సర్వజ్ఞాయ । ధూర్జటయే ।
పూషదన్తభిదే । చైతన్యరూపాయ । ధర్మాత్మనే । జగదాధారమూర్తిమతే ।
కుబేరమిత్రాయ । చిద్రూపాయ నమః । ౨౦౦

చిన్మయాయ నమః । జగదీశ్వరాయ । సత్యవ్రతాయ । సత్యశీలాయ ।
సత్యాత్మనే । విశ్వతోముఖాయ । పృథ్వీరూపాయ । తోయరూపాయ । తేజోరూపాయ ।
అనిలాత్మకాయ । నభోరూపాయ । సూర్యరూపాయ । చన్ద్రరూపాయ । మహాబలాయ ।
బ్రహ్మణ్యాయ । యజమానాత్మనే । రుణ్డమాలావిభూషితాయ । అణోరణుతరాయ ।
సూక్ష్మాయ । స్థూలాయ నమః । ౨౨౦

స్థూలతరాయ నమః । శుచయే । కిరాతరూపాయ । భిక్షాటాయ ।
కుణ్డోదరవరప్రదాయ । హాలాస్యనాథాయ । గిరీశాయ । మహాత్మనే ।
మాధవప్రియాయ । యజ్ఞప్రియాయ । యజ్ఞరూపాయ । పరస్మైజ్యోతిషే ।
పరాత్పరాయ । భవరోగహరాయ । ధీరాయ । తేజస్వినే । మోహినీప్రియాయ ।
కృశానురేతసే । ధర్మజ్ఞాయ । మునివన్ద్యాయ నమః । ౨౪౦

స్తుతిప్రియాయ నమః । కామేశ్వరాయ । విరాడ్రూపాయ । కామరూపాయ ।
కలానిధయే । సభాపతయే । నాదరూపాయ । దహరాకాశగాయ । పరస్మై ।
భృఙ్గినాట్యప్రియాయ । దేవాయ । భస్మాసురవరప్రదాయ । అహిర్బుధ్న్యాయ ।
భటాక్షీరాయ । సోమాస్కన్దాయ । జయినే । విభవే । చణ్డకోపినే ।
జగద్రక్షాయ । నిషఙ్గిణే నమః ॥ ౨౬౦

క్షేత్రపాలకాయ నమః । ఖట్వాఙ్గినే । శాస్తృజనకాయ । సామ్బమూర్తయే ।
దృగాయుధాయ । చరాచరాత్మకాయ । కాలనియన్త్రే । అజాయ । వృషాకపయే ।
అనాదినిధనాయ । దాన్తాయ । విధాత్రే । లిఙ్గరూపభృతే । ద్యోటికాయ ।
ప్రణవాన్తఃస్థాయ । పార్థపాశుపతాస్త్రదాయ । అపస్మారశిరోనృత్యతే ।
విష్ణునేత్రాబ్జపూజితాయ । కవచినే । పుష్పవచ్చక్షుషే నమః । ౨౮౦

విష్ణుబాణాయ నమః । అజైకపదే । రేరిహాణాయ । టఙ్కధరాయ ।
పఞ్చవింశతిరూపవతే । శతరుద్రస్వరూపాఢ్యాయ । శ్మశానస్థాయ ।
అస్థిభూషణాయ । నాదబిన్దుకలాతీతాయ । నామతారకమన్త్రదాయ ।
ఏకాదశాత్మనే । లోకేశాయ । భూతభవ్యభవత్ప్రభవే ।
పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపాయ । ఘణ్టాకర్ణప్రపూజితాయ । రాజరాజేన్ద్రవరదాయ ।
వేదాత్మనే । బిల్వకేశ్వరాయ । కృష్ణపుత్రప్రదాత్రే ।
కరుణారససాగరాయ నమః । ౩౦౦

నమో నీలకణ్ఠాయ నమః ।

ఇతి బ్రహ్మాణ్డపురాణాన్తర్గతా శ్రీకణ్ఠత్రిశతీనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 108 Names of Sri Kantha Trishati:

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top