Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Punjabi

Sri Kantha Trishati Namavali Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾਮਾਵਲਿਃ
ऋਸ਼ਯਃ ਊਚੁਃ —
ਸੂਤ ਸੂਤ ਮਹਾਭਾਗ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸੂਤ ਉਵਾਚ —
ਸ਼ਣੁਧ੍ਵਂ ਮੁਨਯਃ ਸਰ੍ਵੇ ਸਾਵਧਾਨੇਨ ਚੇਤਸਾ ।
ਪੁਰਾ ਸਂਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਾ ਗੌਰੀ ਕੁਮਾਰੇਣ ਮਹਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੨ ॥

ਯਦ੍ਰਹਸ੍ਯਮੁਵਾਚੈਤਤ੍ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਨੇਹੇਨ ਸਂਯੁਤਾ ।
ਤਦੇਵੇਦਂ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰੋਃ ਪ੍ਰਸਾਦਾਦ੍ ਵ੍ਯਾਸਸ੍ਯ ਪੁਰਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਮਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਯਥਾਸ਼੍ਰੁਤਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਰ੍ਵਲੋਕਹਿਤਾਯ ਤਤ੍ ॥ ੪ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਚਨ੍ਦ੍ਰੋਪਰਿਸ਼੍ਟਾਤ੍ਸਮ੍ਬਦ੍ਧ ਪਦ੍ਮਾਸਨਵਿਰਾਜਿਤਮ੍ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਰ੍ਣਂ ਸ੍ਰਵਦ੍ਦਿਵ੍ਯਾਮਤਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਯੋਗਮੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਮ੍ਬਦ੍ਧਾਧਰਹਸ੍ਤਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਅਮਤਾਪੂਰ੍ਣਕਨਕਕਲਸ਼ਾਪ੍ਤਕਰਦ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਂ ਚ ਬਦ੍ਧਪਿਙ੍ਗਜਟਾਧਰਮ੍ ।
ਨਾਗਾਭਰਣਸਮ੍ਭੂਸ਼ਂ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਦੇਵਂ ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪਿਨਮ੍ ।
ਭਸ੍ਮਾਨੁਲੇਪਿਤਂ ਰੁਦ੍ਰਂ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਮਿਮਂ ਨੁਮਃ ॥ ੮ ॥

ਅਥ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮਃ । ਮਹਾਦੇਵਾਯ । ਵਸ਼ਕੇਤਵੇ । ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਯ । ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਾਯ । ਕਪਾਲਭਤੇ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਅਨੇਕਾਤ੍ਮਨੇ । ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾਯ । ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਾਯ । ਸ਼ਿਵਾਯ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਯ । ਵਿਸ਼ਧਰਾਯ । ਮਡਾਯ । ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ । ਜਟਾਧਰਾਯ ।
ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯ । ਨਾਗਾਭਰਣ ਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੨੦

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ ਨਮਃ । ਵ੍ਯਾਲਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਵਤੇ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਭਰਣਾਯ । ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡਾਙ੍ਕਿਤਮਸ੍ਤਕਾਯ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ । ਕੇਤਕੀਸ਼ਾਪਦਾਯਕਾਯ । ਗਙ੍ਗਾਧਰਾਯ ।
ਵਸ਼ਾਰੂਢਾਯ । ਸ਼ੂਲਪਾਣਯੇ । ਸ਼ਿਵਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ।
ਦਸ਼ਭੁਜਾਯ । ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ । ਮਦਨਾਰਯੇ । ਕਾਲਕਾਲਾਯ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਹਰਾਯ । ਅਵ੍ਯਯਾਯ । ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਯ । ਵਾਮਦੇਵਾਯ ।
ਗਿਰਿਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੪੦

ਨੀਲਲੋਹਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਅਘੋਰਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਈਸ਼ਾਨਾਯ । ਉਗ੍ਰਾਯ । ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ।
ਹਰਾਯ । ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਯ । ਰਾਮਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਯ । ਨਟੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਜਲਨ੍ਧਰਾਰਯੇ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ । ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਯੇ । ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਪਿਨਾਕਿਨੇ ।
ਮੇਰੁਕੋਦਣ੍ਡਾਯ । ਕਪਰ੍ਦਿਨੇ । ਗਜਚਰ੍ਮਵਤੇ । ਕੁਮਾਰਜਨਕਾਯ ।
ਭਰ੍ਗਾਯ ਨਮਃ । ੬੦

ਭੂਰਥਾਯ ਨਮਃ । ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ । ਭਵਾਯ ।
ਭੀਮਾਯ । ਭਯਾਪਹਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਚਕ੍ਰਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ । ਦਾਰੁਕਾਰਣ੍ਯ ਸਂਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ।
ਅਨ੍ਧਕਾਰਯੇ । ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਕਙ੍ਕਾਲਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਊਧ੍ਵਰੇਤਸੇ ।
ਗਜਾਰਾਤਯੇ । ਵੇਦਾਸ਼੍ਵਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਰਥਯੇ । ਸ਼ੂਰਾਯ । ਪਸ਼ੁਪਤਯੇ ।
ਸ੍ਥਾਣਵੇ ਨਮਃ । ੮੦

ਸੂਰ੍ਯਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ । ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨੇ । ਭੀਮੇਸ਼ਾਯ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਵਰਦਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ । ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ।
ਤਾਰਕੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਗਣੇਸ਼ਤਾਤਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ । ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਾਯ ।
ਨਿਰਾਮਯਾਯ । ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾਯ । ਨਿਰ੍ਮਮਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਵੈਭਵਾਯ । ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦

ਨਿਰ੍ਵੈਰਾਯ ਨਮਃ । ਨੀਤਿਪਾਰਗਾਯ । ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ।
ਨਿਸ੍ਸਙ੍ਗਾਯ । ਨਿਰ੍ਮਲਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯ । ਭੈਰਵਾਯ ।
ਭਾਗ੍ਯਦਾਯਕਾਯ । ਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਮਹਾਕਾਲਾਯ । ਚਣ੍ਡਿਕੇਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਅਨਨ੍ਤਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰਾਯ । ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਸਂਹਾਰਕਤੇ । ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ।
ਵਜ੍ਰਦੇਹਾਯ । ਦੁਰ੍ਜਯਾਯ । ਨਿਰਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੨੦

ਨਿਤ੍ਯਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾਯ । ਨਾਗਕੁਣ੍ਡਲਾਯ । ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾਯ ।
ਨਾਗਵਲਯਾਯ । ਕਾਰ੍ਯਤ੍ਰਯਵਿਧਾਯਕਾਯ । ਊਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ਾਯ । ਚਾਰੁਹਾਸਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਾਯ । ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਹਾਰਾਯ । ਫਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਵਰਦਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਧਤੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ।
ਚਿਰਨ੍ਤਨਾਯ । ਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਰੇ । ਮਨ੍ਦਰਾਦ੍ਰਿਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੪੦

ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ । ਨਿਗਮਾਗਮਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ । ਤ੍ਰਯੀਤਨਵੇ ।
ਅਰ੍ਧਨਾਰਯੇ । ਹਰਿਹਰਾਯ । ਮਹਾਲਿਙ੍ਗੋਦ੍ਭਵਾਯ । ਮਹਤੇ । ਵਾਸੁਕੀਜ੍ਯਾਯ ।
ਸ਼ਿਵਤਰਾਯ । ਸ਼ਰਭਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਰੂਪਧਤੇ । ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸੇ । ਬਾਣਪੂਜ੍ਯਾਯ ।
ਮਗਧਾਰਿਣੇ । ਸਨਾਤਨਾਯ । ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜਪੀਠਸ੍ਥਾਯ । ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ।
ਕਲਿਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਨਵਵੀਰਪਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੧੬੦

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । ਭਗਵਤੇ । ਬਨ੍ਧਮੋਚਕਾਯ । ਸਤੀਕਾਨ੍ਤਾਯ । ਜਗਤ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ।
ਹਰਿਕੇਸ਼ਾਯ । ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾਯ । ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ । ਨਨ੍ਦੀਸ਼ਾਯ ।
ਭਗਨੇਤ੍ਰਹਤੇ । ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾਯ । ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ਵੇ । ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ।
ਭੂਤਵਾਹਨਾਯ । ਸਾਮਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸ੍ਵਰਮਯਾਯ । ਕਠੋਰਾਯ । ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਸੇ ਨਮਃ । ੧੮੦

ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਜਗਦ੍ਵਯਾਪਿਨੇ । ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ । ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ।
ਵਿਸ਼ਹਰਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਪਦੇ । ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਯ । ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ।
ਤਾਰਕਾਯ । ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਓਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ । ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਧੂਰ੍ਜਟਯੇ ।
ਪੂਸ਼ਦਨ੍ਤਭਿਦੇ । ਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਾਯ । ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਜਗਦਾਧਾਰਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ।
ਕੁਬੇਰਮਿਤ੍ਰਾਯ । ਚਿਦ੍ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ੨੦੦

ਚਿਨ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ । ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯ । ਸਤ੍ਯਸ਼ੀਲਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ । ਪਥ੍ਵੀਰੂਪਾਯ । ਤੋਯਰੂਪਾਯ । ਤੇਜੋਰੂਪਾਯ ।
ਅਨਿਲਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਨਭੋਰੂਪਾਯ । ਸੂਰ੍ਯਰੂਪਾਯ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੂਪਾਯ । ਮਹਾਬਲਾਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ । ਯਜਮਾਨਾਤ੍ਮਨੇ । ਰੁਣ੍ਡਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ । ਅਣੋਰਣੁਤਰਾਯ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ । ਸ੍ਥੂਲਾਯ ਨਮਃ । ੨੨੦

ਸ੍ਥੂਲਤਰਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ੁਚਯੇ । ਕਿਰਾਤਰੂਪਾਯ । ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਾਯ ।
ਕੁਣ੍ਡੋਦਰਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਹਾਲਾਸ੍ਯਨਾਥਾਯ । ਗਿਰੀਸ਼ਾਯ । ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਮਾਧਵਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਯਜ੍ਞਰੂਪਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ।
ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ । ਭਵਰੋਗਹਰਾਯ । ਧੀਰਾਯ । ਤੇਜਸ੍ਵਿਨੇ । ਮੋਹਿਨੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਕਸ਼ਾਨੁਰੇਤਸੇ । ਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ । ਮੁਨਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੨੪੦

ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਾਯ । ਕਾਮਰੂਪਾਯ ।
ਕਲਾਨਿਧਯੇ । ਸਭਾਪਤਯੇ । ਨਾਦਰੂਪਾਯ । ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਗਾਯ । ਪਰਸ੍ਮੈ ।
ਭਙ੍ਗਿਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਦੇਵਾਯ । ਭਸ੍ਮਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਅਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯਾਯ ।
ਭਟਾਕ੍ਸ਼ੀਰਾਯ । ਸੋਮਾਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ । ਜਯਿਨੇ । ਵਿਭਵੇ । ਚਣ੍ਡਕੋਪਿਨੇ ।
ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਨਿਸ਼ਙ੍ਗਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੨੬੦

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ । ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਿਨੇ । ਸ਼ਾਸ੍ਤਜਨਕਾਯ । ਸਾਮ੍ਬਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਦਗਾਯੁਧਾਯ । ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਕਾਲਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੇ । ਅਜਾਯ । ਵਸ਼ਾਕਪਯੇ ।
ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾਯ । ਦਾਨ੍ਤਾਯ । ਵਿਧਾਤ੍ਰੇ । ਲਿਙ੍ਗਰੂਪਭਤੇ । ਦ੍ਯੋਟਿਕਾਯ ।
ਪ੍ਰਣਵਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾਯ । ਪਾਰ੍ਥਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਤ੍ਰਦਾਯ । ਅਪਸ੍ਮਾਰਸ਼ਿਰੋਨਤ੍ਯਤੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਨੇਤ੍ਰਾਬ੍ਜਪੂਜਿਤਾਯ । ਕਵਚਿਨੇ । ਪੁਸ਼੍ਪਵਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਨਮਃ । ੨੮੦

ਵਿਸ਼੍ਣੁਬਾਣਾਯ ਨਮਃ । ਅਜੈਕਪਦੇ । ਰੇਰਿਹਾਣਾਯ । ਟਙ੍ਕਧਰਾਯ ।
ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਤਿਰੂਪਵਤੇ । ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਢ੍ਯਾਯ । ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਯ ।
ਅਸ੍ਥਿਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਕਲਾਤੀਤਾਯ । ਨਾਮਤਾਰਕਮਨ੍ਤ੍ਰਦਾਯ ।
ਏਕਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ । ਲੋਕੇਸ਼ਾਯ । ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵਤ੍ਪ੍ਰਭਵੇ ।
ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾਯ । ਘਣ੍ਟਾਕਰ੍ਣਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਰਾਜਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦਾਯ ।
ਵੇਦਾਤ੍ਮਨੇ । ਬਿਲ੍ਵਕੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕਸ਼੍ਣਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਕਰੁਣਾਰਸਸਾਗਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੦੦

ਨਮੋ ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Kantha Trishati:

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Kantha Trishati Namavali 300 Names Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top