Home / Shiva Stotram / Shri Minashi Sundareshvara Stotram Lyrics in English

Shri Minashi Sundareshvara Stotram Lyrics in English

shrI meenAkshI sundareshwarar stotram Lyrics in English:

suvarNapadminItaTAntadivyaharmyavAsine
suparNavAhanapriyAya sUryakoTitejase |
aparNayA vihAriNe phaNAdharendradhAriNe
sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 1 ||

sutu~Ngabha~NgajAnhujAsudhAMshukhaNDamaulaye
pata~Ngapa~NkajAsuhR^itkR^ipITayonichaxuShe |
bhuja~NgarAjakuNDalAya puNyashAlibandhave
sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 2 ||

chaturmukhAnanAravindavedagItamUrtaye
chaturbhujAnujAsharIrashobhamAnamUrtaye |
chaturvidhArthadAnashauNDatANDavasvarUpine
sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 3 ||

sharannishAkaraprakAshamandahAsama~njulA $-$
dharapravAlabhAsamAnavaktramaNDalashriye |
karasphuratkapAlamuktaviShNuraktapAyine
sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 4 ||

sahasrapuNDarIkapUjanaikashUnyadarshanA
sahasvanetrakalpitArchanAchyutAya bhaktitaH |
sahasrabhAnumaNDalaprakAshachakradAyine
sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 5 ||

rasArathAya ramyapatrabhR^idrathA~NgapANaye
rasAdharendrachApashi~njinIkR^itAnilAshine |
svasArathIkR^itAjanunnavedarUpavAjine
sadA namashshivAya te sadAshivAya shaMbhave || 6 ||

atipragalbhavIrabhadrasiMhanAdagarjita
shrutiprabhItadaxayAgabhoginAkasadmanAm |
gatipradAya garjitAkhilaprapa~nchasAxiNe
sadA namashshivAya te sadA shivAya shaMbhave || 7 ||

mR^ikaNDusUnuraxaNAvadhUtadaNDapANaye
sugaNDamaNDalasphuratprabhAjitAmR^itAMshave |
akhaNDabhogasampadarthilokabhAvitAtmane
sadA namashshivAya te sadA shivAya shaMbhave || 8 ||

madhuripuvidhishakramukhyadevairapi niyamArchitapAdapa~NkajAya |
kanakagirisharAsanAya tubhyaM rajatasabhApataye namaH shivAya || 9 ||

hAlAsyanAthAya maheshvarAya hAlAhalAla~NkR^itakandharAya |
mInexanAyAH pataye shivAya namo namaH sundaratANDavAya || 10 ||

tvayA kR^itamidaM stotraM yaH paThedbhaktisaMyutaH |
tasyA.a.ayurdIrghamArogyaM sampadashcha dadAmyaham || 11 ||

Add Comment

Click here to post a comment