Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English | Narasimha Slokas

Sri Nrusimha Giri Ashtothara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English:

srinrsimhastottarasatanamastotram 2

॥ srih ॥

। rudradya ucuh ।
Om namo narasimhaya tiksna-damstraya te namah ।
namo vajra-nakhayaiva visnave jisnave namah ॥ 1 ॥

sarvabijaya satyaya sarvacaitanya-rupine ।
sarvadharaya sarvasmai sarvagaya namo namah ॥ 2 ॥

visvasmai visvavandyaya virinci-janakaya ca ।
vagisvaraya vedyaya vedhase vedamaulaye ॥ 3 ॥

namo rudraya bhadraya mangalaya mahatmane ।
karunaya turiyaya sivaya paramatmane ॥ 4 ॥

hiranyakasipu-prana-haranaya namo namah ।
prhlada-dhyayamanaya prahladarti-haraya ca ॥ 5 ॥

prahlada-sthirasamrajya-dayakaya namo namah ।
daitya-vaksovidalana-vyagra-vajranakhaya ca ॥ 6 ॥

antramala-vibhusaya maharaudraya te namah ।
nama ugraya viraya jvalate bhisanaya ca ॥ 7 ॥

sarvatomukha-durvara-tejo-vikramasaline ।
narasimhaya raudraya namaste mrtyumrtyave ॥ 8 ॥

matsyadyananta-kalyana-lila-vaibhavakarine ।
namo vyuhacatuskaya divyarca-rupadharine ॥ 9 ॥

parasmai pancajanyadi-panca-divyayudhaya ca ।
trisamne ca tridhamne ca trigunatita-murtaye ॥ 10 ॥

yogarudhaya laksyaya mayatitaya mayine ।
mantrarajaya durdosa-samanayestadaya ca ॥ 11 ॥

namah kirita-haradi-divyabharana-dharine ।
sarvalankara-yuktaya laksmilolaya te namah ॥ 12 ॥

akantha-harirupaya cakantha-nararupine ।
citraya citrarupaya jagaccitrataraya ca ॥ 13 ॥

sarva-vedanta-siddhanta-sarasattamayaya ca ।
sarva-mantradhidevaya stambha-dimbhaya sambhave ॥ 14 ॥

namo’stvananta-kalyanaguna-ratnakaraya ca ।
bhagavacchabda-vacyaya vagatitaya te namah ॥ 15 ॥

kalarupaya kalyaya sarvajnayaghaharine ।
gurave sarvasatkarma-phaladaya namo namah ॥ 16 ॥

asesa-dosaduraya suvarnayatmadarsine ।
vaikunthapada-nathaya namo narayanaya ca ॥ 17 ॥

kesavadi-caturvimsatyavatara-svarupine ।
jivesaya svatantraya mrgendraya namo namah ॥ 18 ॥

barhmaraksasa-bhutadi-nanabhaya-vinasine ।
akhandananda-rupaya namaste mantramurtaye ॥ 19 ॥

siddhaye siddhibijaya sarvadevatmakaya ca ।
sarva-prapanca-janmadi-nimittaya namo namah ॥ 20 ॥

sankaraya saranyaya namaste sastrayonaye ।
jyotise jivarupaya nirbhedaya namo namah ॥ 21 ॥

nityabhagavataradhya satyalila-vibhutaye ।
narakesaritavyakta-sadasanmaya-murtaye ॥ 22 ॥

sattamatra-svarupaya svadhisthanatmakaya ca ।
samsayagranthi-bhedaya samyagjnana-svarupine ॥ 23 ॥

sarvottamottamesaya purana-purusaya ca ।
purusottamarupaya sastangam pranato’smyaham ॥ 24 ॥

namnamastottarasatam srinrsimhasya yah patet ।
sarvapapa-vinirmuktah sarvestarthanavapnuyat ॥ 25 ॥

॥ iti sribrahmandapurane nrsimhastottara-satanama-stotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top