Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Narasimha Slokas

Sri Nrusimha Giri Ashtothara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

। ರುದ್ರಾದ್ಯಾ ಊಚುಃ ।
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ-ದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮೋ ವಜ್ರ-ನಖಾಯೈವ ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಬೀಜಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯ-ರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 2 ॥

ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ವಿರಿಂಚಿ-ಜನಕಾಯ ಚ ।
ವಾಗೀಶ್ವರಾಯ ವೇದ್ಯಾಯ ವೇಧಸೇ ವೇದಮೌಲಯೇ ॥ 3 ॥

ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಲಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಕರುಣಾಯ ತುರೀಯಾಯ ಶಿವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ 4 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು-ಪ್ರಾಣ-ಹರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರ್ಹ್ಲಾದ-ಧ್ಯಾಯಮಾನಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾರ್ತಿ-ಹರಾಯ ಚ ॥ 5 ॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ಸ್ಥಿರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ-ದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೈತ್ಯ-ವಕ್ಷೋವಿದಲನ-ವ್ಯಗ್ರ-ವಜ್ರನಖಾಯ ಚ ॥ 6 ॥

ಆನ್ತ್ರಮಾಲಾ-ವಿಭೂಷಾಯ ಮಹಾರೌದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ಜ್ವಲತೇ ಭೀಷಣಾಯ ಚ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವತೋಮುಖ-ದುರ್ವಾರ-ತೇಜೋ-ವಿಕ್ರಮಶಾಲಿನೇ ।
ನರಸಿಂಹಾಯ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯವೇ ॥ 8 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಾದ್ಯನನ್ತ-ಕಲ್ಯಾಣ-ಲೀಲಾ-ವೈಭವಕಾರಿಣೇ ।
ನಮೋ ವ್ಯೂಹಚತುಷ್ಕಾಯ ದಿವ್ಯಾರ್ಚಾ-ರೂಪಧಾರಿಣೇ ॥ 9 ॥

ಪರಸ್ಮೈ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾದಿ-ಪಂಚ-ದಿವ್ಯಾಯುಧಾಯ ಚ ।
ತ್ರಿಸಾಮ್ನೇ ಚ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ಚ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ-ಮೂರ್ತಯೇ ॥ 10 ॥

ಯೋಗಾರೂಢಾಯ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ಮಾಯಿನೇ ।
ಮನ್ತ್ರರಾಜಾಯ ದುರ್ದೋಷ-ಶಮನಾಯೇಷ್ಟದಾಯ ಚ ॥ 11 ॥

ನಮಃ ಕಿರೀಟ-ಹಾರಾದಿ-ದಿವ್ಯಾಭರಣ-ಧಾರಿಣೇ ।
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ-ಯುಕ್ತಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 12 ॥

ಆಕಂಠ-ಹರಿರೂಪಾಯ ಚಾಕಂಠ-ನರರೂಪಿಣೇ ।
ಚಿತ್ರಾಯ ಚಿತ್ರರೂಪಾಯ ಜಗಚ್ಚಿತ್ರತರಾಯ ಚ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವ-ವೇದಾನ್ತ-ಸಿದ್ಧಾನ್ತ-ಸಾರಸತ್ತಮಯಾಯ ಚ ।
ಸರ್ವ-ಮನ್ತ್ರಾಧಿದೇವಾಯ ಸ್ತಮ್ಭ-ಡಿಮ್ಭಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 14 ॥

ನಮೋಽಸ್ತ್ವನನ್ತ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ-ರತ್ನಾಕರಾಯ ಚ ।
ಭಗವಚ್ಛಬ್ದ-ವಾಚ್ಯಾಯ ವಾಗತೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 15 ॥

ಕಾಲರೂಪಾಯ ಕಲ್ಯಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯಾಘಹಾರಿಣೇ ।
ಗುರವೇ ಸರ್ವಸತ್ಕರ್ಮ-ಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 16 ॥

ಅಶೇಷ-ದೋಷದೂರಾಯ ಸುವರ್ಣಾಯಾತ್ಮದರ್ಶಿನೇ ।
ವೈಕುಂಠಪದ-ನಾಥಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ॥ 17 ॥

ಕೇಶವಾದಿ-ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯವತಾರ-ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಜೀವೇಶಾಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ಮೃಗೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 18 ॥

ಬರ್ಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ-ಭೂತಾದಿ-ನಾನಾಭಯ-ವಿನಾಶಿನೇ ।
ಅಖಂಡಾನನ್ದ-ರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಯೇ ॥ 19 ॥

ಸಿದ್ಧಯೇ ಸಿದ್ಧಿಬೀಜಾಯ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ಚ ।
ಸರ್ವ-ಪ್ರಪಂಚ-ಜನ್ಮಾದಿ-ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಶಂಕರಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಯೇ ।
ಜ್ಯೋತಿಷೇ ಜೀವರೂಪಾಯ ನಿರ್ಭೇದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 21 ॥

ನಿತ್ಯಭಾಗವತಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಲೀಲಾ-ವಿಭೂತಯೇ ।
ನರಕೇಸರಿತಾವ್ಯಕ್ತ-ಸದಸನ್ಮಯ-ಮೂರ್ತಯೇ ॥ 22 ॥

ಸತ್ತಾಮಾತ್ರ-ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾತ್ಮಕಾಯ ಚ ।
ಸಂಶಯಗ್ರನ್ಥಿ-ಭೇದಾಯ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನ-ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ॥ 23 ॥

ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮೇಶಾಯ ಪುರಾಣ-ಪುರುಷಾಯ ಚ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮರೂಪಾಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 24 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಯಃ ಪಟೇತ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪ-ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 25 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರ-ಶತನಾಮ-ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top