Home / Ashtottara Shatanama / Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada and Meaning | Shri Radha Slokam

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada and Meaning | Shri Radha Slokam

Raghunatha dasa Goswami, also known as Dasa Goswami, was a disciples of the Sri Yadunandan-acaarya (see Vilaapa Kusumanjali, verse 4, Caitanya-Caritamrta Adi chapter 12 and Antya 6) one of the apostle of the Vaishnava saint, Chaitanya Mahaprabhu,, the primary six of which were collectively known as the Six Goswamis of Vrindavan. Together the Six Goswamis established the philosophical writings and records which became the theological basis of the Gaudiya Vaishnava tradition. Among the six, Raghunatha dasa was renowned for his qualities of simplicity and renunciation.

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಅವೀಕ್ಷಿತೇಶ್ವರೀ ಕಾಚಿದ್ವೃನ್ದಾವನಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ತತ್ಪದಾಮ್ಭೋಜಮಾತ್ರೈಕಗತಿಃ ದಾಸ್ಯತಿಕಾತರಾ ॥ 1 ॥

ಪತಿತಾ ತತ್ಸರಸ್ತೀರೇ ರುದತ್ಯಾರ್ತರವಾಕುಲಮ್ ।
ತಚ್ಛ್ರೀವಕ್ತ್ರೇಕ್ಷಣಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಸಂಜಗೌ ॥ 2 ॥

ರಾಧಾ ಗನ್ಧರ್ವಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಯುವರಾಜೈಕಕಾಮಿತಾ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾರಾಧಿತಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿರ್ಮಾಧವಸಂಗಿನೀ ॥ 3 ॥

ದಾಮೋದರಾದ್ವೈತಸಖೀ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಕೀರ್ತಿದೇಶ್ವರೀ ।
ಮುಕುನ್ದದಯಿತಾವೃನ್ದಧಮ್ಮಿಲ್ಲಮಣಿಮಂಜರೀ ॥ 4 ॥

ಭಾಸ್ಕರೋಪಾಸಿಕಾ ವಾರ್ಷಭಾನವೀ ವೃಷಭಾನುಜಾ ।
ಅನಂಗಮಂಜರೀಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೀದಾಮಾವರಜೋತ್ತಮಾ ॥ 5 ॥

ಕೀರ್ತಿದಾಕನ್ಯಕಾ ಮಾತೃಸ್ನೇಹಪೀಯೂಷಪುತ್ರಿಕಾ ।
ವಿಶಾಖಾಸವಯಾಃ ಪ್ರೇಷ್ಠವಿಶಾಖಾಜೀವಿತಾಧಿಕಾ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಾಣಾದ್ವಿತೀಯಾಲಲಿತಾ ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಲಲಿತಾಪ್ರಾಣರಕ್ಷೈಕಲಕ್ಷಾ ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರೀ ॥ 7 ॥

ವ್ರಜೇನ್ದ್ರಗೃಹಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಯಸ್ನೇಹನಿಕೇತನಮ್ ।
ವ್ರಜಗೋಗೋಪಗೋಪಾಲೀಜೀವಮಾತ್ರೈಕಜೀವನಮ್ ॥ 8 ॥

ಸ್ನೇಹಲಾಭೀರರಾಜೇನ್ದ್ರಾ ವತ್ಸಲಾಚ್ಯುತಪೂರ್ವಜಾ ।
ಗೋವಿನ್ದಪ್ರಣಯಾಧಾರಾ ಸುರಭೀಸೇವನೋತ್ಸುಕಾ ॥ 9 ॥

ಧೃತನನ್ದೀಶ್ವರಕ್ಷೇಮಾ ಗಮನೋತ್ಕಂಠಿಮಾನಸಾ ।
ಸ್ವದೇಹಾದ್ವೈತತಾದೃಶ್ಟಾಧನಿಷ್ಠಾಧ್ಯೇಯದರ್ಶನಾ ॥ 10 ॥

ಗೋಪೇನ್ದ್ರಮಹಿಷೀಪಾಕಶಾಲಾವೇದಿಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ।
ಆಯುರ್ವರ್ಧಾಕರದ್ವಾನಾರೋಹಿಣೀಘ್ರಾತಮಸ್ತಕಾ ॥ 11 ॥

ಸುಬಲಾನ್ಯಸ್ತಸಾರೂಪ್ಯಾ ಸುಬಲಾಪ್ರೀತಿತೋಷಿತಾ ।
ಮುಖರಾದೃಕ್ಸುಧಾನಪ್ತ್ರೀ ಜಟಿಲಾದೃಷ್ಟಿಭಾಸಿತಾ ॥ 12 ॥

ಮಧುಮಂಗಲನರ್ಮೋಕ್ತಿಜನಿತಸ್ಮಿತಚನ್ದಿರಕಾ ।
ಮುಖರಾದೃಕ್ಸುಧಾನಪ್ತ್ರೀ ಜಟಿಲಾದೃಷ್ಟಿಭಾಸಿತಾ ॥ 12 ॥

ಮಧುಮಂಗಲನರ್ಮೋಕ್ತಿಜನಿತಸ್ಮಿತಚನ್ದಿರಕಾ ।
ಪೌರ್ಣಮಾಸೀಬಹಿಃಖೇಲತ್ಪ್ರಾಣಪಂಜರಸಾರಿಕಾ ॥ 13 ॥

ಸ್ವಗುಣಾದ್ವೈತಜೀವಾತುಃ ಸ್ವೀಯಾಹಂಕಾರವರ್ಧಿನೀ ।
ಸ್ವಗಣೋಪೇನ್ದ್ರಪಾದಾಬ್ಜಸ್ಪರ್ಶಾಲಮ್ಭನಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಸ್ವೀಯಬ್ರುನ್ದಾವನೋದ್ಯಾನಪಾಲಿಕೀಕೃತಬೃನ್ದಕಾ ।
ಜ್ಞಾತವೃನ್ದಾಟವೀಸರ್ವಲತಾತರುಮೃಗದ್ವಿಜಾ ॥ 15 ॥

ಈಷಚ್ಚನ್ದನಸಂಘೃಷ್ಟ ನವಕಾಶ್ಮೀರದೇಹಭಾಃ ।
ಜಪಾಪುಷ್ಪಪ್ರೀತಹರೀ ಪಟ್ಟಚೀನಾರುಣಾಮ್ಬರಾ ॥ 16 ॥

ಚರಣಾಬ್ಜತಲಜ್ಯೋತಿರರುಣೀಕೃತಭೂತಲಾ ।
ಹರಿಚಿತ್ತಚಮತ್ಕಾರಿ ಚಾರುನೂಪುರನಿಃಸ್ವನಾ ॥ 17 ॥

ಕೃಷ್ಣಶ್ರಾನ್ತಿರಶ್ರೇಣೀಪೀಠವಲ್ಗಿತಘಂಟಿಕಾ ।
ಕೃಷ್ಣಸರ್ವಸ್ವಪೀನೋದ್ಯತ್ಕುಚಾಂಚನ್ಮಣಿಮಾಲಿಕಾ ॥ 18 ॥

ನಾನಾರತ್ನೇಲ್ಲಸಚ್ಛಂಖಚೂಡಚಾರುಭುಜದ್ವಯಾ ।
ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣಿಭ್ರಾಜನ್ಮಣಿಬನ್ಧಾತಿಬನ್ಧುರಾ ॥ 19 ॥

ಸುವರ್ಣದರ್ಪಣಜ್ಯೋತಿರುಲ್ಲಂಘಿಮುಖಮಂಡಲಾ ।
ಪಕ್ವದಾಡಿಮಬೀಜಾಭ ದನ್ತಾಕೃಷ್ಟಾಘಭಿಚ್ಛುಕಾ ॥ 20 ॥

ಅಬ್ಜರಾಗಾದಿಸೃಷ್ಟಾಬ್ಜಕಲಿಕಾಕರ್ಣಭೂಷಣಾ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಕಜ್ಜಲಾಂಕಾಕ್ತ ನೇತ್ರಾನನ್ದಿತಖಂಜನಾ ॥ 21 ॥

ಸುವೃತ್ತಮೌಕಿತ್ಕಾಮುಕ್ತಾನಾಸಿಕಾತಿಲಪುಷ್ಪಿಕಾ ।
ಸುಚಾರುನವಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಫಾಲಕಾ ॥ 22 ॥

ದಿವ್ಯವೇಣೀವಿನಿರ್ಧೂತಕೇಕೀಪಿಂಚವರಸ್ತುತಿಃ ।
ನೇತ್ರಾನ್ತಸಾರವಿಧ್ವಂಸಕೃತಚಾಣೂರಜಿದ್ಧೃತಿಃ ॥ 23 ॥

ಸ್ಫುರತ್ಕೈಶೋರತಾರುಣ್ಯಸನ್ಧಿಬನ್ಧುರವಿಗ್ರಹಾ ।
ಮಾಧವೋಲ್ಲಾಸಕೋನ್ಮತ್ತ ಪಿಕೋರುಮಧುರಸ್ವರಾ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಾಣಾಯುತಶತಪ್ರೇಷ್ಠಮಾಧವೋತ್ಕೀರ್ತಿಲಮ್ಪಟಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾಪಾಂಗತರಂಗೋದ್ಯತ್ಸಿಮತಪೀಯೂಷಬುದ್ಧುದಾ ॥ 25 ॥

ಪುಂಜೀಭೂತಜಗ್ಗಲಜ್ಜಾವೈದಗ್ಧೀದಿಗ್ಧವಿಗ್ರಹಾ ।
ಕರುಣಾವಿದ್ರವದ್ದೇಹಾ ಮೂರ್ತಿಮನ್ಮಾಧುರೀಘಟಾ ॥ 26 ॥

ಜಗದ್ಗುಣವತೀವರ್ಗಗೀಯಮಾನಗುಣೋಚ್ಚಯಾ ।
ಶಚ್ಯಾದಿಸುಭಗಾಬೃನ್ದವನ್ದ್ಯಮಾನೋರುಸೌಭಗಾ ॥ 27 ॥

ವೀಣಾವಾದನಸಂಗೀತ ರಸಲಾಸ್ಯವಿಶಾರದಾ ।
ನಾರದಪ್ರಮುಖೋದ್ಗೀತಜಗದಾನನ್ದಿಸದ್ಯಶಾಃ ॥ 28 ॥

ಗೋವರ್ಧನಗುಹಾಗೇಹಗೃಹಿಣೀಕುಂಜಮಂಡನಾ ।
ಚಂಡಾಂಶುನನ್ದಿನೀಬದ್ಧಭಗಿನೀಭಾವವಿಭ್ರಮಾ ॥ 29 ॥

ದಿವ್ಯಕುನ್ದಲತಾನರ್ಮಸಖ್ಯ ದಾಮವಿಭೂಷಣಾ ।
ಗೋವರ್ಧನಧರಾಹ್ಣಾದಿ ಶೃಂಗಾರರಸಪಂಡಿತಾ ॥ 30 ॥

ಗಿರೀನ್ದ್ರಧರವಕ್ಷಃ ಶ್ರೀಃ ಶಂಖಚೂಡಾರಿಜೀವನಮ್ ।
ಗೋಕುಲೇನ್ದ್ರಸುತಪ್ರೇಮಕಾಮಭೂಪೇನ್ದ್ರಪಟ್ಟಣಮ್ ॥ 31 ॥

ವೃಷವಿಧ್ವಂಸನರ್ಮೋಕ್ತಿ ಸ್ವನಿರ್ಮಿತಸರೋವರಾ ।
ನಿಜಕುಂಡಜಲಕ್ರೀಡಾಜಿತಸಂಕರ್ಷಣಾನುಜಾ ॥ 32 ॥

ಮುರಮರ್ದನಮತ್ತೇಭವಿಹಾರಾಮೃತದೀರ್ಘಿಕಾ ।
ಗಿರೀನ್ದ್ರಧರಪಾರಿಣ್ದ್ರರತಿಯುದ್ಧರುಸಿಂಹಿಕಾ ॥ 33 ॥

ಸ್ವತನೂಸೌರಭೋನ್ಮತ್ತೀಕೃತಮೋಹನಮಾಧವಾ ।
ದೋರ್ಮೂಲೋಚ್ಚಲನಕ್ರೀಡಾವ್ಯಾಕುಲೀಕೃತಕೇಶವಾ ॥ 34 ॥

ನಿಜಕುಂಡತತೀಕುಂಜ ಕ್ಲೃಪ್ತಕೇಲೀಕಲೋದ್ಯಮಾ ।
ದಿವ್ಯಮಲ್ಲೀಕುಲೋಲ್ಲಾಸಿ ಶಯ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 35 ॥

ಕೃಷ್ಣವಾಮಭುಜನ್ಯಸ್ತ ಚಾರುದಕ್ಷಿಣಗಂಡಕಾ ।
ಸವ್ಯಬಾಹುಲತಾಬದ್ಧಕೃಷ್ಣದಕ್ಷಿಣಸದ್ಭುಜಾ ॥ 36 ॥

ಕೃಷ್ಣದಕ್ಷಿಣಚಾರೂರುಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಮೋರುರಮ್ಭಿಕಾ ।
ಗಿರೀನ್ದ್ರಧರದೃಗ್ವಕ್ಷೇಮರ್ದಿಸುಸ್ತನಪರ್ವತಾ ॥ 37 ॥

ಗೋವಿನ್ದಾಧರಪೀಯೂಷವಾಸಿತಾಧರಪಲ್ಲವಾ ।
ಸುಧಾಸಂಚಯಚಾರೂಕ್ತಿ ಶೀತಲೀಕೃತಮಾಧವಾ ॥ 38 ॥

ಗೋವಿನ್ದೋದ್ಗೀರ್ಣತಾಮ್ಬೂಲ ರಾಗರಜ್ಯತ್ಕಪೋಲಿಕಾ ।
ಕೃಷ್ಣಸಮ್ಭೋಗ ಸಫಲೀಕೃತಮನ್ಮಥಸಮ್ಭವಾ ॥ 39 ॥

ಗೋವಿನ್ದಮಾರ್ಜಿತೋದ್ದಾಮರತಿಪ್ರಸ್ವಿನ್ನಸನ್ಮುಖಾ ।
ವಿಶಾಖಾವಿಜಿತಕ್ರೀಡಾಶಾನ್ತಿನಿದ್ರಾಲುವಿಗ್ರಹಾ ॥ 40 ॥

ಗೋವಿನ್ದಚರಣನ್ಯಸ್ತಕಾಯಮಾನಸಜೀವನಾ ।
ಸ್ವಪ್ರಾಣಾರ್ಬುದನಿರ್ಮಚ್ಛಯ ಹರಿಪಾದರಜಃ ಕಣಾ ॥ 41 ॥

ಅಣುಮಾತ್ರಾಚ್ಯುತಾದರ್ಶಶಯ್ಯಮಾನಾತ್ಮಲಿಚನಾ ।
ನಿತ್ಯನೂತನಗೋವಿನ್ದವಕ್ತ್ರಶುಭ್ರಾಂಶುದರ್ಶನಾ ॥ 42 ॥

ನಿಃಸೀಮಹರಿಮಾಧುರ್ಯಸೌನ್ದರ್ಯಾದ್ಯೇಕಭೋಗಿನೀ ।
ಸಾಪತ್ನ್ಯಧಾಮಮುರಲೀಮಾತ್ರಭಾಗ್ಯಕಟಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 43 ॥

ಗಾಢಬುದ್ಧ್ಬಲಕ್ರೀಡಾಜಿತವಂಶೀವಿಕರ್ಷಿಣೀ ।
ನರ್ಮೋಕ್ತಿಚನ್ದಿರಕೋತ್ಫುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಕಾಮಾಬ್ಧಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 44 ॥

ವ್ರಜಚನ್ದ್ರೇಜ್ದಿರಯಗ್ರಾಮ ವಿಶ್ರಾಮವಿಧುಶಾಲಿಕಾ ।
ಕೃಷ್ಣಸರ್ವೇನ್ದಿರಯೋನ್ಮಾದಿ ರಾಧೇತ್ಯಕ್ಷರಯುಗ್ಮಕಾ ॥ 45 ॥

ಇದಂ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಧಲಮ್ಭಕಂ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಾರು ರಸಾಯನಮ್ ॥ 46 ॥

ಯೋಽಧೀತೇ ಪರಮಪ್ರೀತ್ಯಾ ದೀನಃ ಕಾತರಮಾನಸಃ ।
ಸ ನಾಥಾಮಚಿರೇಣೈವ ಸನಾಥಾಮೀಕ್ಷತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 47 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥದಾಸಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಾವಲ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Meaning:

1) Some maidservant, unable to find her mistress, has fallen on the bank of Radhakunda, crying in great anxiety, being very eager to take exclusive shelter of Her lotus feet, glorifying Her by singing the following names of Her:

2) 1. Radha, 2. Gandharvika, 3. The only girl desired by the prince of Vraja, 4. Who is worshipped by the Gandharva-angels, 5. Whose luster is like the moon, 6. Who accompanies Madhava.

3) 7. Damodar's unrivalled girlfriend, 8. The queen who bestows fame on the Kartika month, 9. The crestjewel of Mukunda's ladyfriends.

4) 10. Who worships the sun, 11. Who belongs to King Vrsabhanu, 12. Who is born from King Vrsabhanu, 13. Ananga Manjari's older sister, 14. Sridama's younger sister, 15. The greatest (fem.)

5) 16. Kirtida's daughter, 17. Who is the nectarean object of Her mother's affection, 18. Who is of the same age as Visakha, 19. Who is dearer than life to Visakha.

6) 20. Who is none other than Lalita's very life, 21. Enjoys in Vrndavana, 22. Who saves Lalita's life lakhs of times, 23. Queen of Vrndavana.

7) 24. Who is as dear to Mother Yasoda as Krsna, 25. Who is the only life of the life of the cows, cowherdsmen and cowherdgirls of Vraja.

8) 26. Who is the object of King Nanda's affection, 27. Who gets parental affection from Balaram, 28. Who is the object of Govinda's love (Govinda is eager to serve His surabhi cows).

9) 29. Who is very eager to go to Nandisvara for serving Krsna, 30. Who is regarded as non-different from her by Dhanistha and seen in her meditations, (Dhanistha is Yasoda's maidservant).

10) 31. Who is seen in Mother Yadosa's kitchen, 32. Whose cooked grains increase Krsna's life, 33. Whose head is smelt by Rohini.

11) 34. Who has bestowed a form equal to Hers to Subala, 35. Who is very fond of Subala, 36. Who is nectar in Mukhara's eyes, 37. Who is afraid to see Her mother-in-law, Jatila.

12) 38. Who smiles like the moonbeams after hearing Madhumangala's jokes, 39. The she-parrot of Whose heart is caught in Paurnamasi's cage.

13) 40. Who is the only life of Her friends, 41. Who increases the pride of Her relatives, 42. Who is very happy to touch Upendra's feet with Her friends.

14) 43. Who has placed Vrnda in charge of Vrndavana's gardens, 44. Who is known by all the vines, trees, deer and birds of Vrndavana.

15) Whose body shines with fresh vermillion ground with some sandalpaste, 46. Whose silken dress shines more reddish than the java flower.

16) 47. Whose lotus footsoles make the surface of the earth shine crimson-red, 48. Who astonishes Hari's mind with the sweet sound of Her anklebells.

17) 49. The nice sounds of whose waistbells remove Krsna's fatigue, 50. The pearl necklace on whose firm, raised breasts is everything to Krsna.

18) 51. Whose two beautiful arms are adorned with conchshell bangles inset with various jewels, 52. On Whose wrist the beautiful Syamantaka jewel shines.

19) 53. The shining of Whose face defeats that of a golden mirror, 54. Whose teeth, that shine like ripe pomegranate seeds, attract the parrot-like Aghabhit (Krsna).

20) 55. Whose ruby earrings are shaped like lotus buds, 56. Whose wagtail-like eyes are anointed with beautiful eyeliner, giving great joy to the eyes.

21) 57. Whose nose, that is beautiful as a sesame flower, is adorned with a round pearl, 58. Whose forehead is adorned with beautiful tilak made of fresh musk.

22) 59. Whose divine hairbraid is worshiped by peacock feathers (being defeated in beauty), 60. The arrows of Whose glances destroy the patience of Krsna, Who defeated the Canura wrestler.

23) 61. Who is blooming teenage beauty personified, 62. Who pleases Madhava, 63. Who maddens Madhava with Her sweet, cuckoo-like voice.

24) 64. Who is more attached to Madhava's great glories than to millions of lives, 65. Whose nectarean smiles provide bubbles on the waves of Krsna's glances.

25) 66. Who is the very form of cleverness, embarrassing the whole world, 67. Whose body melts in kindness, 68. Who is abundant sweetness personified.

26) 69. Whose glories arre loudly sung by all the great ladies of the world, 70. Who is incessantly praised by beautiful ladies like Saci.

27) 71. Who is expert in singing and playing vina in the rasa dance, 72. Whose pure glories are sung by sages headed by Narada, giving joy to the world.

28) 73. She is the housewife in the caves in Govardhana, 74. She decorates the kunja, 75. She has a sisterly relationship with Yamuna, (Yamuna is the daughter of the sun and Radha is thedaughter of Vrsabhanu, the sun in Taurus).

29) 76. She is adorned with the wreath of divine Kundalata's friendship, 77. She is the professor in amorous rapture, giving joy to the holder of Govardhana.

30) 78. She is Laksmi on the chest of the holder of Govardhan, 79. She is the life of the enemy of Sankhacuda, 80. She is the settlement of Cupid for the love of the son of Gokulendra.

31) 81. Who made Her own pond after the killer of Arista mocked Her, 82. Who defeats Sankarsana's younger brother in sports in Her own pond.

32) 83. She is the ambrosial pond of enjoyment for the intoxicated elephant who defeated Mura, 84. She is a powerful lioness fighting amorous sports with the king of lions, the holder of the best of mountains.

33) 85. Who enchants Madhava with Her intoxicating bodily fragrance, 86. Who agitates Kesava by playfully showing Her armpit.

34) 87. Who expands Her artful plays in the kunja on the bank of Her own pond, 88. Who makes a bed of divine jasmine flowers there with joy.

35) 89. Who places Her beautiful right cheek on Krsna's left arm, 90. Who holds Krsna's right arm with Her left vine-like arm.

36) 91. Whose beautiful, broad, banana-like left hip touches Krsna's right hip, 92. Whose nice, mountain-like breasts are being massaged by the Holder of Govardhana.

37) 93. Whose leaf-like lips are scented by the nectar of Govinda's lips, 94. Whose beautiful words distribute nectar, cooling Madhava off.

38) 95. Whose cheeks are colored by the pan from Govinda's lips, 96. Who realizes Krsna's fancies of amorous enjoyments.

39) 97. The profuse perspiration from whose face is wiped off by Govinda, 98. Who is being fanned by Visakha when She falls asleep after playing with Krsna.

40) 99. Who has placed Her life, body and mind at Govinda's lotus feet, 100. Who worships the dust of Hari's lotus feet with billions of hearts.

41) 101. Who curses Her eyes for every second that they do not see Acyuta, 102. Who beholds Govinda's ever-fresh moonlike face.

42) 103. Who is the only enjoyer of Hari's endless sweetness and beauty, 104. Who can only blink at the fortune of Her co-wife, the Murali flute.

43) 105. Who takes Krsna's flute after defeating Him in a gambling match, 106. Who increases the ocean of Krsna's desires by the full moonbeams of Her joking words.

44) 107. Who is the moonlike resting place for all the senses of the moon of Vraja (Sri Krsna), 108. The two syllables of Whose name Ra-dha madden all of Krsna's senses.

45) Whoever recites these 108 names of Sri Radha, that consists of all beautiful, nectarean Radha-nama, with great love, humility and eagerness, will certainly and swiftly behold Her Master.

Also Read:

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts