Home / Ashtottara Shatanama / Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam and Meaning | Shri Radha Slokam

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam and Meaning | Shri Radha Slokam

Raghunatha dasa Goswami, also known as Dasa Goswami, was a disciples of the Sri Yadunandan-acaarya (see Vilaapa Kusumanjali, verse 4, Caitanya-Caritamrta Adi chapter 12 and Antya 6) one of the apostle of the Vaishnava saint, Chaitanya Mahaprabhu,, the primary six of which were collectively known as the Six Goswamis of Vrindavan. Together the Six Goswamis established the philosophical writings and records which became the theological basis of the Gaudiya Vaishnava tradition. Among the six, Raghunatha dasa was renowned for his qualities of simplicity and renunciation.

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീരാധികാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
അവീക്ഷിതേശ്വരീ കാചിദ്വൃന്ദാവനമഹേശ്വരീം ।
തത്പദാംഭോജമാത്രൈകഗതിഃ ദാസ്യതികാതരാ ॥ 1 ॥

പതിതാ തത്സരസ്തീരേ രുദത്യാര്‍തരവാകുലം ।
തച്ഛ്രീവക്ത്രേക്ഷണപ്രാപ്ത്യൈ നാമാന്യേതാനി സഞ്ജഗൌ ॥ 2 ॥

രാധാ ഗന്ധര്‍വികാ ഗോഷ്ഠയുവരാജൈകകാമിതാ ।
ഗന്ധര്‍വാരാധിതാ ചന്ദ്രകാന്തിര്‍മാധവസങ്ഗിനീ ॥ 3 ॥

ദാമോദരാദ്വൈതസഖീ കാര്‍തികോത്കീര്‍തിദേശ്വരീ ।
മുകുന്ദദയിതാവൃന്ദധമ്മില്ലമണിമഞ്ജരീ ॥ 4 ॥

ഭാസ്കരോപാസികാ വാര്‍ഷഭാനവീ വൃഷഭാനുജാ ।
അനങ്ഗമഞ്ജരീജ്യേഷ്ഠാ ശ്രീദാമാവരജോത്തമാ ॥ 5 ॥

കീര്‍തിദാകന്യകാ മാതൃസ്നേഹപീയൂഷപുത്രികാ ।
വിശാഖാസവയാഃ പ്രേഷ്ഠവിശാഖാജീവിതാധികാ ॥ 6 ॥

പ്രാണാദ്വിതീയാലലിതാ വൃന്ദാവനവിഹാരിണീ ।
ലലിതാപ്രാണരക്ഷൈകലക്ഷാ വൃന്ദാവനേശ്വരീ ॥ 7 ॥

വ്രജേന്ദ്രഗൃഹിണീ കൃഷ്ണപ്രായസ്നേഹനികേതനം ।
വ്രജഗോഗോപഗോപാലീജീവമാത്രൈകജീവനം ॥ 8 ॥

സ്നേഹലാഭീരരാജേന്ദ്രാ വത്സലാച്യുതപൂര്‍വജാ ।
ഗോവിന്ദപ്രണയാധാരാ സുരഭീസേവനോത്സുകാ ॥ 9 ॥

ധൃതനന്ദീശ്വരക്ഷേമാ ഗമനോത്കണ്ഠിമാനസാ ।
സ്വദേഹാദ്വൈതതാദൃശ്ടാധനിഷ്ഠാധ്യേയദര്‍ശനാ ॥ 10 ॥

ഗോപേന്ദ്രമഹിഷീപാകശാലാവേദിപ്രകാശികാ ।
ആയുര്‍വര്‍ധാകരദ്വാനാരോഹിണീഘ്രാതമസ്തകാ ॥ 11 ॥

സുബലാന്യസ്തസാരൂപ്യാ സുബലാപ്രീതിതോഷിതാ ।
മുഖരാദൃക്സുധാനപ്ത്രീ ജടിലാദൃഷ്ടിഭാസിതാ ॥ 12 ॥

മധുമങ്ഗലനര്‍മോക്തിജനിതസ്മിതചന്ദിരകാ ।
മുഖരാദൃക്സുധാനപ്ത്രീ ജടിലാദൃഷ്ടിഭാസിതാ ॥ 12 ॥

മധുമങ്ഗലനര്‍മോക്തിജനിതസ്മിതചന്ദിരകാ ।
പൌര്‍ണമാസീബഹിഃഖേലത്പ്രാണപഞ്ജരസാരികാ ॥ 13 ॥

സ്വഗുണാദ്വൈതജീവാതുഃ സ്വീയാഹങ്കാരവര്‍ധിനീ ।
സ്വഗണോപേന്ദ്രപാദാബ്ജസ്പര്‍ശാലംഭനഹര്‍ഷിണീ ॥ 14 ॥

സ്വീയബ്രുന്ദാവനോദ്യാനപാലികീകൃതബൃന്ദകാ ।
ജ്ഞാതവൃന്ദാടവീസര്‍വലതാതരുമൃഗദ്വിജാ ॥ 15 ॥

ഈഷച്ചന്ദനസങ്ഘൃഷ്ട നവകാശ്മീരദേഹഭാഃ ।
ജപാപുഷ്പപ്രീതഹരീ പട്ടചീനാരുണാംബരാ ॥ 16 ॥

ചരണാബ്ജതലജ്യോതിരരുണീകൃതഭൂതലാ ।
ഹരിചിത്തചമത്കാരി ചാരുനൂപുരനിഃസ്വനാ ॥ 17 ॥

കൃഷ്ണശ്രാന്തിരശ്രേണീപീഠവല്‍ഗിതഘണ്ടികാ ।
കൃഷ്ണസര്‍വസ്വപീനോദ്യത്കുചാഞ്ചന്‍മണിമാലികാ ॥ 18 ॥

നാനാരത്നേല്ലസച്ഛങ്ഖചൂഡചാരുഭുജദ്വയാ ।
സ്യമന്തകമണിഭ്രാജന്‍മണിബന്ധാതിബന്ധുരാ ॥ 19 ॥

സുവര്‍ണദര്‍പണജ്യോതിരുല്ലങ്ഘിമുഖമണ്ഡലാ ।
പക്വദാഡിമബീജാഭ ദന്താകൃഷ്ടാഘഭിച്ഛുകാ ॥ 20 ॥

അബ്ജരാഗാദിസൃഷ്ടാബ്ജകലികാകര്‍ണഭൂഷണാ ।
സൌഭാഗ്യകജ്ജലാങ്കാക്ത നേത്രാനന്ദിതഖഞ്ജനാ ॥ 21 ॥

സുവൃത്തമൌകിത്കാമുക്താനാസികാതിലപുഷ്പികാ ।
സുചാരുനവകസ്തൂരീതിലകാഞ്ചിതഫാലകാ ॥ 22 ॥

ദിവ്യവേണീവിനിര്‍ധൂതകേകീപിഞ്ചവരസ്തുതിഃ ।
നേത്രാന്തസാരവിധ്വംസകൃതചാണൂരജിദ്ധൃതിഃ ॥ 23 ॥

സ്ഫുരത്കൈശോരതാരുണ്യസന്ധിബന്ധുരവിഗ്രഹാ ।
മാധവോല്ലാസകോന്‍മത്ത പികോരുമധുരസ്വരാ ॥ 24 ॥

പ്രാണായുതശതപ്രേഷ്ഠമാധവോത്കീര്‍തിലമ്പടാ ।
കൃഷ്ണാപാങ്ഗതരങ്ഗോദ്യത്സിമതപീയൂഷബുദ്ധുദാ ॥ 25 ॥

പുഞ്ജീഭൂതജഗ്ഗലജ്ജാവൈദഗ്ധീദിഗ്ധവിഗ്രഹാ ।
കരുണാവിദ്രവദ്ദേഹാ മൂര്‍തിമന്‍മാധുരീഘടാ ॥ 26 ॥

ജഗദ്ഗുണവതീവര്‍ഗഗീയമാനഗുണോച്ചയാ ।
ശച്യാദിസുഭഗാബൃന്ദവന്ദ്യമാനോരുസൌഭഗാ ॥ 27 ॥

വീണാവാദനസങ്ഗീത രസലാസ്യവിശാരദാ ।
നാരദപ്രമുഖോദ്ഗീതജഗദാനന്ദിസദ്യശാഃ ॥ 28 ॥

ഗോവര്‍ധനഗുഹാഗേഹഗൃഹിണീകുഞ്ജമണ്ഡനാ ।
ചണ്ഡാംശുനന്ദിനീബദ്ധഭഗിനീഭാവവിഭ്രമാ ॥ 29 ॥

ദിവ്യകുന്ദലതാനര്‍മസഖ്യ ദാമവിഭൂഷണാ ।
ഗോവര്‍ധനധരാഹ്ണാദി ശൃങ്ഗാരരസപണ്ഡിതാ ॥ 30 ॥

ഗിരീന്ദ്രധരവക്ഷഃ ശ്രീഃ ശങ്ഖചൂഡാരിജീവനം ।
ഗോകുലേന്ദ്രസുതപ്രേമകാമഭൂപേന്ദ്രപട്ടണം ॥ 31 ॥

വൃഷവിധ്വംസനര്‍മോക്തി സ്വനിര്‍മിതസരോവരാ ।
നിജകുണ്ഡജലക്രീഡാജിതസങ്കര്‍ഷണാനുജാ ॥ 32 ॥

മുരമര്‍ദനമത്തേഭവിഹാരാമൃതദീര്‍ഘികാ ।
ഗിരീന്ദ്രധരപാരിണ്‍ദ്രരതിയുദ്ധരുസിംഹികാ ॥ 33 ॥

സ്വതനൂസൌരഭോന്‍മത്തീകൃതമോഹനമാധവാ ।
ദോര്‍മൂലോച്ചലനക്രീഡാവ്യാകുലീകൃതകേശവാ ॥ 34 ॥

നിജകുണ്ഡതതീകുഞ്ജ ക്ലൃപ്തകേലീകലോദ്യമാ ।
ദിവ്യമല്ലീകുലോല്ലാസി ശയ്യാകല്‍പിതവിഗ്രഹാ ॥ 35 ॥

കൃഷ്ണവാമഭുജന്യസ്ത ചാരുദക്ഷിണഗണ്ഡകാ ।
സവ്യബാഹുലതാബദ്ധകൃഷ്ണദക്ഷിണസദ്ഭുജാ ॥ 36 ॥

കൃഷ്ണദക്ഷിണചാരൂരുശ്ലിഷ്ടവാമോരുരംഭികാ ।
ഗിരീന്ദ്രധരദൃഗ്വക്ഷേമര്‍ദിസുസ്തനപര്‍വതാ ॥ 37 ॥

ഗോവിന്ദാധരപീയൂഷവാസിതാധരപല്ലവാ ।
സുധാസഞ്ചയചാരൂക്തി ശീതലീകൃതമാധവാ ॥ 38 ॥

ഗോവിന്ദോദ്ഗീര്‍ണതാംബൂല രാഗരജ്യത്കപോലികാ ।
കൃഷ്ണസംഭോഗ സഫലീകൃതമന്‍മഥസംഭവാ ॥ 39 ॥

ഗോവിന്ദമാര്‍ജിതോദ്ദാമരതിപ്രസ്വിന്നസന്‍മുഖാ ।
വിശാഖാവിജിതക്രീഡാശാന്തിനിദ്രാലുവിഗ്രഹാ ॥ 40 ॥

ഗോവിന്ദചരണന്യസ്തകായമാനസജീവനാ ।
സ്വപ്രാണാര്‍ബുദനിര്‍മച്ഛയ ഹരിപാദരജഃ കണാ ॥ 41 ॥

അണുമാത്രാച്യുതാദര്‍ശശയ്യമാനാത്മലിചനാ ।
നിത്യനൂതനഗോവിന്ദവക്ത്രശുഭ്രാംശുദര്‍ശനാ ॥ 42 ॥

നിഃസീമഹരിമാധുര്യസൌന്ദര്യാദ്യേകഭോഗിനീ ।
സാപത്ന്യധാമമുരലീമാത്രഭാഗ്യകടാക്ഷിണീ ॥ 43 ॥

ഗാഢബുദ്ധ്ബലക്രീഡാജിതവംശീവികര്‍ഷിണീ ।
നര്‍മോക്തിചന്ദിരകോത്ഫുല്ല കൃഷ്ണകാമാബ്ധിവര്‍ധിനീ ॥ 44 ॥

വ്രജചന്ദ്രേജ്ദിരയഗ്രാമ വിശ്രാമവിധുശാലികാ ।
കൃഷ്ണസര്‍വേന്ദിരയോന്‍മാദി രാധേത്യക്ഷരയുഗ്മകാ ॥ 45 ॥

ഇദം ശ്രീരാധികാനാംനാമഷ്ടോത്തരശതോജ്ജ്വലം ।
ശ്രീരാധലംഭകം നാമ സ്തോത്രം ചാരു രസായനം ॥ 46 ॥

യോഽധീതേ പരമപ്രീത്യാ ദീനഃ കാതരമാനസഃ ।
സ നാഥാമചിരേണൈവ സനാഥാമീക്ഷതേ ധ്രുവം ॥ 47 ॥

ഇതി ശ്രീരഘുനാഥദാസഗോസ്വാമിവിരചിതസ്തവാവല്യാം
ശ്രീരാധികാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Sri Radhika Ashtottarashatanama Stotram Meaning:

1) Some maidservant, unable to find her mistress, has fallen on the bank of Radhakunda, crying in great anxiety, being very eager to take exclusive shelter of Her lotus feet, glorifying Her by singing the following names of Her:

2) 1. Radha, 2. Gandharvika, 3. The only girl desired by the prince of Vraja, 4. Who is worshipped by the Gandharva-angels, 5. Whose luster is like the moon, 6. Who accompanies Madhava.

3) 7. Damodar's unrivalled girlfriend, 8. The queen who bestows fame on the Kartika month, 9. The crestjewel of Mukunda's ladyfriends.

4) 10. Who worships the sun, 11. Who belongs to King Vrsabhanu, 12. Who is born from King Vrsabhanu, 13. Ananga Manjari's older sister, 14. Sridama's younger sister, 15. The greatest (fem.)

5) 16. Kirtida's daughter, 17. Who is the nectarean object of Her mother's affection, 18. Who is of the same age as Visakha, 19. Who is dearer than life to Visakha.

6) 20. Who is none other than Lalita's very life, 21. Enjoys in Vrndavana, 22. Who saves Lalita's life lakhs of times, 23. Queen of Vrndavana.

7) 24. Who is as dear to Mother Yasoda as Krsna, 25. Who is the only life of the life of the cows, cowherdsmen and cowherdgirls of Vraja.

8) 26. Who is the object of King Nanda's affection, 27. Who gets parental affection from Balaram, 28. Who is the object of Govinda's love (Govinda is eager to serve His surabhi cows).

9) 29. Who is very eager to go to Nandisvara for serving Krsna, 30. Who is regarded as non-different from her by Dhanistha and seen in her meditations, (Dhanistha is Yasoda's maidservant).

10) 31. Who is seen in Mother Yadosa's kitchen, 32. Whose cooked grains increase Krsna's life, 33. Whose head is smelt by Rohini.

11) 34. Who has bestowed a form equal to Hers to Subala, 35. Who is very fond of Subala, 36. Who is nectar in Mukhara's eyes, 37. Who is afraid to see Her mother-in-law, Jatila.

12) 38. Who smiles like the moonbeams after hearing Madhumangala's jokes, 39. The she-parrot of Whose heart is caught in Paurnamasi's cage.

13) 40. Who is the only life of Her friends, 41. Who increases the pride of Her relatives, 42. Who is very happy to touch Upendra's feet with Her friends.

14) 43. Who has placed Vrnda in charge of Vrndavana's gardens, 44. Who is known by all the vines, trees, deer and birds of Vrndavana.

15) Whose body shines with fresh vermillion ground with some sandalpaste, 46. Whose silken dress shines more reddish than the java flower.

16) 47. Whose lotus footsoles make the surface of the earth shine crimson-red, 48. Who astonishes Hari's mind with the sweet sound of Her anklebells.

17) 49. The nice sounds of whose waistbells remove Krsna's fatigue, 50. The pearl necklace on whose firm, raised breasts is everything to Krsna.

18) 51. Whose two beautiful arms are adorned with conchshell bangles inset with various jewels, 52. On Whose wrist the beautiful Syamantaka jewel shines.

19) 53. The shining of Whose face defeats that of a golden mirror, 54. Whose teeth, that shine like ripe pomegranate seeds, attract the parrot-like Aghabhit (Krsna).

20) 55. Whose ruby earrings are shaped like lotus buds, 56. Whose wagtail-like eyes are anointed with beautiful eyeliner, giving great joy to the eyes.

21) 57. Whose nose, that is beautiful as a sesame flower, is adorned with a round pearl, 58. Whose forehead is adorned with beautiful tilak made of fresh musk.

22) 59. Whose divine hairbraid is worshiped by peacock feathers (being defeated in beauty), 60. The arrows of Whose glances destroy the patience of Krsna, Who defeated the Canura wrestler.

23) 61. Who is blooming teenage beauty personified, 62. Who pleases Madhava, 63. Who maddens Madhava with Her sweet, cuckoo-like voice.

24) 64. Who is more attached to Madhava's great glories than to millions of lives, 65. Whose nectarean smiles provide bubbles on the waves of Krsna's glances.

25) 66. Who is the very form of cleverness, embarrassing the whole world, 67. Whose body melts in kindness, 68. Who is abundant sweetness personified.

26) 69. Whose glories arre loudly sung by all the great ladies of the world, 70. Who is incessantly praised by beautiful ladies like Saci.

27) 71. Who is expert in singing and playing vina in the rasa dance, 72. Whose pure glories are sung by sages headed by Narada, giving joy to the world.

28) 73. She is the housewife in the caves in Govardhana, 74. She decorates the kunja, 75. She has a sisterly relationship with Yamuna, (Yamuna is the daughter of the sun and Radha is thedaughter of Vrsabhanu, the sun in Taurus).

29) 76. She is adorned with the wreath of divine Kundalata's friendship, 77. She is the professor in amorous rapture, giving joy to the holder of Govardhana.

30) 78. She is Laksmi on the chest of the holder of Govardhan, 79. She is the life of the enemy of Sankhacuda, 80. She is the settlement of Cupid for the love of the son of Gokulendra.

31) 81. Who made Her own pond after the killer of Arista mocked Her, 82. Who defeats Sankarsana's younger brother in sports in Her own pond.

32) 83. She is the ambrosial pond of enjoyment for the intoxicated elephant who defeated Mura, 84. She is a powerful lioness fighting amorous sports with the king of lions, the holder of the best of mountains.

33) 85. Who enchants Madhava with Her intoxicating bodily fragrance, 86. Who agitates Kesava by playfully showing Her armpit.

34) 87. Who expands Her artful plays in the kunja on the bank of Her own pond, 88. Who makes a bed of divine jasmine flowers there with joy.

35) 89. Who places Her beautiful right cheek on Krsna's left arm, 90. Who holds Krsna's right arm with Her left vine-like arm.

36) 91. Whose beautiful, broad, banana-like left hip touches Krsna's right hip, 92. Whose nice, mountain-like breasts are being massaged by the Holder of Govardhana.

37) 93. Whose leaf-like lips are scented by the nectar of Govinda's lips, 94. Whose beautiful words distribute nectar, cooling Madhava off.

38) 95. Whose cheeks are colored by the pan from Govinda's lips, 96. Who realizes Krsna's fancies of amorous enjoyments.

39) 97. The profuse perspiration from whose face is wiped off by Govinda, 98. Who is being fanned by Visakha when She falls asleep after playing with Krsna.

40) 99. Who has placed Her life, body and mind at Govinda's lotus feet, 100. Who worships the dust of Hari's lotus feet with billions of hearts.

41) 101. Who curses Her eyes for every second that they do not see Acyuta, 102. Who beholds Govinda's ever-fresh moonlike face.

42) 103. Who is the only enjoyer of Hari's endless sweetness and beauty, 104. Who can only blink at the fortune of Her co-wife, the Murali flute.

43) 105. Who takes Krsna's flute after defeating Him in a gambling match, 106. Who increases the ocean of Krsna's desires by the full moonbeams of Her joking words.

44) 107. Who is the moonlike resting place for all the senses of the moon of Vraja (Sri Krsna), 108. The two syllables of Whose name Ra-dha madden all of Krsna's senses.

45) Whoever recites these 108 names of Sri Radha, that consists of all beautiful, nectarean Radha-nama, with great love, humility and eagerness, will certainly and swiftly behold Her Master.

Also Read:

Shri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment