Home / Shiva Stotram / Shri Samba Sadashiva Akshharamala Lyrics in English

Shri Samba Sadashiva Akshharamala Lyrics in English

shri sAMba sadAshiva akshharamAlAstavaH Lyrics in English:

samba sadashiva samba sadashiva |
samba sadashiva samba shiva ||

adbhutavigraha amaradhishvara
aganita gunagana amrita shiva - hara - samba

anandamrita ashritarakshhaka
atmananda mahesha shiva - hara - samba

indukaladara indradipriya
sundararupa suresha shiva - hara - samba

isha suresha mahesha janapriya
keshava sevita kirti shiva - hara - samba

uragadipriya uragavibhushhana
narakavinasha natesha shiva - hara - samba

urjitadana vanasha paratpara
arjitapapavinasha shiva - hara - samba

rigvedashruti mauli vibhushhana
ravi chandragnitrinetra shiva - hara - samba

ripanamadi prapajnchavilakshhana
tapanivarana tatva shiva - hara - samba

lillisvarupa sahasrakarottama
vagishvara varadesha shiva - hara - samba

litadhishvara rupapriya hara
vedantapriya vedya shiva - hara - samba

ekaneka svarupa sadashiva
bhogadipriya purna shiva - hara - samba

aishvaryashraya chinmaya chidghana
sachchidananda suresha shiva - hara - samba

onkarapriya uragavibhushhana
hrinnkarapriya isha shiva - hara - samba

aurasalalita antakanashana
gaurisameta girisha shiva - hara - samba

ambaravasa chidambara nayaka
tumburu narada sevya shiva - hara - samba

aharapriya ashhta digishvara
yogihridi priyavasa shiva - hara - samba

kamalapujita kailasapriya
karunasagara kashi shiva - hara - samba

khadgashula mriga tankadhanurdhara
vikramarupa vishvesha shiva - hara - samba

ganga girisuta vallabha shankara
ganahita sarvajanesha shiva - hara - samba

ghatakabhanjana patakanashana
dinajanapriya dipti shiva - hara - samba

nantasvarupananda janashraya
vedasvarupa vedya shiva - hara - samba

chandavinashana sakalajanapriya
mandaladhisha mahesha shiva - hara - samba

chhatrakirita sukundala shobhita
putrapriya bhuvanesha shiva - hara - samba

janmajara mrityadi vinashana
kalmashharahita kashi shiva - hara - samba

jhankarapriya bhringiritapriya
onkareshvara vishvesha shiva - hara - samba

jnanajnana vinashana nirmala
dinajanapriya dipti shiva - hara - samba

tankasvarupa sahasrakarottama
vagishvara varadesha shiva - hara - samba

thakkadyayudha sevita suragana
lavanyamrita lasita shiva - hara - samba

dambhavinashana dindimabhushhana
ambaravasa chideka shiva - hara - samba

dhandhandamaruka dharaninishchala
dhundhivinayakka sevya shiva - hara - samba

nanamanigana bhushhananirguna
natajanaputa sanatha shiva - hara - samba

tatvamasyadi vakyartha svarupa
nityasvarupa nijesha shiva - hara - samba

sthavarajangama bhuvanavilakshhana
tapanivarana tatva shiva - hara - samba

dantivinashana dalitamanobhava
chandana lepita charana shiva - hara - samba

dharanidharashubha dhavalavibhasita
dhanadadipriya dana shiva - hara - samba

nalinavilochana natanamanohara
aliulabhushhana amrita shiva - hara - samba

parvatinayaka pannagabhushhana
paramananda paresha shiva - hara - shamba

phalavilochana bhanukotiprabha
halahaladhara amrita shiva - hara - samba

bandhavimochana brihatipavana
skandadipriya kanaka shiva - hara - samba

bhasmavilepana bhavabhayamochana
vismayarupa vishvesha shiva - hara - samba

manmathanashana madhuranayaka
mandaraparvatavasa shiva - hara - samba

yatijana hridayadhinivasa
vidhivishhnvadi suresha shiva - hara - samba

lankadhishvara suragana sevita
lavanyamrita lasita shiva - hara - samba

varadabhayakara vasukibhushhana
vanamaladi vibhushha shiva - hara - samba

shanti svarupatipriya sundara
vagishvara varadesha shiva - hara - samba

shhanmukhajanaka surendramunipriya
shhadgunyadi sameta shiva - hara - samba

samsararnava nashana shashvata
sadhujana priyavasa shiva - hara - samba

harapurushhottama advaitamrita
muraripusevya mridesha shiva - hara - samba

lalita bhaktajanesha nijeshvara
kalinateshvara kama shiva - hara - samba

kshhararupabhi priyanvita sundara sakshhath
svaminnamba sameta shiva - hara - samba

samba sadashiva samba sadashiva
samba sadashiva samba shiva

Add Comment

Click here to post a comment