Home / Ashtottara Shatanama / Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram was recited by Dattatreya in Parashurama. It is a very reserved and powerful text, obligatory for shrvidyopasakas (verse 30, line 1). The rishi for this stotram is Lord Shiva, it is in the Anushtup counter and the deity is Shri Lalitambika. The text is in 26th Adhyaya gauryupakhyana of mahatmyakandam in tripura rahasya.

Saubhagya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஸௌபா⁴க்³யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
த³த்தாத்ரேயேண க்ருʼதம் ஸௌபா⁴க்³யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரோபதே³ஶவர்ணநம்
நிஶம்யைதஜ்ஜாமத³க்³ந்யோ மாஹாத்ம்யம் ஸர்வதோঽதி⁴கம் ।
ஸ்தோத்ரஸ்ய பூ⁴ய: பப்ரச்ச² த³த்தாத்ரேயம் கு³ரூத்தமம் ॥ 1 ॥

ப⁴க³வந் த்வந்முகா²ம்போ⁴ஜநிர்க³மத்³வாக்ஸுதா⁴ரஸம் ।
பிப³த: ஶ்ரோதமுக²தோ வர்த⁴தேঽநுக்ஷணம் த்ருʼஷா ॥ 2 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ஶ்ரீதே³வ்யா யத்ப்ரஸாத³த: ।
காம: ஸம்ப்ராப்தவாந் லோகே ஸௌபா⁴க்³யம் ஸர்வமோஹநம் ॥ 3 ॥

ஸௌபா⁴க்³யவித்³யாவர்ணாநாமுத்³தா⁴ரோ யத்ர ஸம்ஸ்தி²த: ।
தத்ஸமாசக்ஷ்வ ப⁴க³வந் க்ருʼபயா மயி ஸேவகே ॥ 4 ॥

நிஶம்யைவம் பா⁴ர்க³வோக்திம் த³த்தாத்ரேயோ த³யாநிதி:⁴ ।
ப்ரோவாச பா⁴ர்க³வம் ராமம் மது⁴ராঽக்ஷரபூர்வகம் ॥ 5 ॥

ஶ்ருʼணு பா⁴ர்க³வ ! யத் ப்ருʼஷ்டம் நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ஶ்ரீவித்³யாவர்ணரத்நாநாம் நிதா⁴நமிவ ஸம்ஸ்தி²தம் ॥ 6 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யா ப³ஹுதா⁴ ஸந்தி நாமாநி ஶ்ருʼணு பா⁴ர்க³வ ।
ஸஹஸ்ரஶதஸங்க்²யாநி புராணேஷ்வாக³மேஷு ச ॥ 7 ॥

தேஷு ஸாரதமம் ஹ்யேதத்ஸௌபா⁴க்³யாঽஷ்டோத்தராঽঽத்மகம் ।
யது³வாச ஶிவ: பூர்வம் ப⁴வாந்யை ப³ஹுதா⁴ঽர்தி²த: ॥ 8 ॥

ஸௌபா⁴க்³யாঽஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய பா⁴ர்க³வ ।
ருʼஷிருக்த: ஶிவஶ்ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் ஶ்ரீலலிதாঽம்பி³கா ॥ 9 ॥

தே³வதா விந்யஸேத்கூடத்ரயேணாঽঽவர்த்ய ஸர்வத: ।
த்⁴யாத்வா ஸம்பூஜ்ய மநஸா ஸ்தோத்ரமேதது³தீ³ரயேத் ॥ 10 ॥

॥ த்ரிபுராம்பி³காயை நம: ॥

காமேஶ்வரீ காமஶக்தி: காமஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ।
காமரூபா காமகலா காமிநீ கமலாঽঽஸநா ॥ 11 ॥

கமலா கல்பநாஹீநா கமநீயகலாவதீ ।
கமலா பா⁴ரதீஸேவ்யா கல்பிதாঽஶேஷஸம்ஸ்ருʼதி: ॥ 12 ॥

அநுத்தராঽநகா⁴ঽநந்தாঽத்³பு⁴தரூபாঽநலோத்³ப⁴வா ।
அதிலோகசரித்ராঽதிஸுந்த³ர்யதிஶுப⁴ப்ரதா³ ॥ 13 ॥

அக⁴ஹந்த்ர்யதிவிஸ்தாராঽர்சநதுஷ்டாঽமிதப்ரபா⁴ ।
ஏகரூபைகவீரைகநாதை²காந்தாঽர்சநப்ரியா ॥ 14 ॥

ஏகைகபா⁴வதுஷ்டைகரஸைகாந்தஜநப்ரியா ।
ஏத⁴மாநப்ரபா⁴வைத⁴த்³ப⁴க்தபாதகநாஶிநீ ॥ 15 ॥

ஏலாமோத³முகை²நோঽத்³ரிஶக்ராயுத⁴ஸமஸ்தி²தி: ।
ஈஹாஶூந்யேப்ஸிதேஶாதி³ஸேவ்யேஶாநவராங்க³நா ॥ 16 ॥

ஈஶ்வராঽঽஜ்ஞாபிகேகாரபா⁴வ்யேப்ஸிதப²லப்ரதா³ ।
ஈஶாநேதிஹரேக்ஷேஷத³ருணாக்ஷீஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 17 ॥

லலிதா லலநாரூபா லயஹீநா லஸத்தநு: ।
லயஸர்வா லயக்ஷோணிர்லயகர்ணீ லயாத்மிகா ॥ 18 ॥

லகி⁴மா லகு⁴மத்⁴யாঽঽட்⁴யா லலமாநா லகு⁴த்³ருதா ।
ஹயாঽঽரூடா⁴ ஹதாঽமித்ரா ஹரகாந்தா ஹரிஸ்துதா ॥ 19 ॥

ஹயக்³ரீவேஷ்டதா³ ஹாலாப்ரியா ஹர்ஷஸமுத்³த⁴தா ।
ஹர்ஷணா ஹல்லகாபா⁴ங்கீ³ ஹஸ்த்யந்தைஶ்வர்யதா³யிநீ ॥ 20 ॥

ஹலஹஸ்தாঽர்சிதபதா³ ஹவிர்தா³நப்ரஸாதி³நீ ।
ராமராமாঽர்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ரவமயீ ரதி: ॥ 21 ॥

ரக்ஷிணீரமணீராகா ரமணீமண்ட³லப்ரியா ।
ரக்ஷிதாঽகி²லலோகேஶா ரக்ஷோக³ணநிஷூதி³நீ ॥ 22 ॥

அம்பா³ந்தகாரிண்யம்போ⁴ஜப்ரியாঽந்தகப⁴யங்கரீ ।
அம்பு³ரூபாঽம்பு³ஜகராঽம்பு³ஜஜாதவரப்ரதா³ ॥ 23 ॥

அந்த:பூஜாப்ரியாঽந்த:ஸ்வரூபிண்யந்தர்வசோமயீ ।
அந்தகாঽராதிவாமாங்கஸ்தி²தாঽந்த:ஸுக²ரூபிணீ ॥ 24 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா³ ஸாரா ஸமா ஸமஸுகா² ஸதீ ।
ஸந்ததி: ஸந்ததா ஸோமா ஸர்வா ஸாங்க்²யா ஸநாதநீ ॥ 25 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி: ॥

ஏதத்தே கதி²தம் ராம நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
அதிகோ³ப்யமித³ம் நாம்ந: ஸர்வத: ஸாரமுத்³த்⁴ருʼதம் ॥ 26 ॥

ஏதஸ்ய ஸத்³ருʼஶம் ஸ்தோத்ரம் த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
அப்ராகஶ்யமப⁴க்தாநாம் புரதோ தே³வதாத்³விஷாம் ॥ 27 ॥

ஏதத் ஸதா³ஶிவோ நித்யம் பட²ந்த்யந்யே ஹராத³ய: ।
ஏதத்ப்ரபா⁴வாத்கந்த³ர்பஸ்த்ரைலோக்யம் ஜயதி க்ஷணாத் ॥ 28 ॥

ஸௌபா⁴க்³யாঽஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் மநோஹரம் ।
யஸ்த்ரிஸந்த்⁴யம் படே²ந்நித்யம் ந தஸ்ய பு⁴வி து³ர்லப⁴ம் ॥ 29 ॥

ஶ்ரீவித்³யோபாஸநவதாமேததா³வஶ்யகம் மதம் ।
ஸக்ருʼதே³தத்ப்ரபட²தாம் நாঽந்யத்கர்ம விலுப்யதே ॥ 30 ॥

அபடி²த்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் நித்யம் நைமித்திகம் க்ருʼதம் ।
வ்யர்தீ²ப⁴வதி நக்³நேந க்ருʼதம் கர்ம யதா² ததா² ॥ 31 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபாடா²தா³வஶக்தஸ்த்வேததீ³ரயேத் ।
ஸஹஸ்ரநாமபாட²ஸ்ய ப²லம் ஶதகு³ணம் ப⁴வேத் ॥ 32 ॥

ஸஹஸ்ரதா⁴ படி²த்வா து வீக்ஷணாந்நாஶயேத்³ரிபூந் ।
கரவீரரக்தபுஷ்பைர்ஹுத்வா லோகாந் வஶம் நயேத் ॥ 33 ॥

ஸ்தம்பே⁴யத் ஶ்வேதகுஸுமைர்நீலைருச்சாடயேத்³ரிபூந் ।
மரிசைர்வித்³வேஷேணாய லவங்கை³ர்வ்யாதி⁴நாஶநே ॥ 34 ॥

ஸுவாஸிநீர்ப்³ராஹ்மணாந் வா போ⁴ஜயேத்³யஸ்து நாமபி:⁴ ।
யஶ்ச புஷ்பை: ப²லைர்வாபி பூஜயேத் ப்ரதிநாமபி:⁴ ॥ 35 ॥

சக்ரராஜேঽத²வாঽந்யத்ர ஸ வஸேச்ச்²ரீபுரே சிரம் ।
ய: ஸதா³ வர்தயந்நாஸ்தே நாமாঽஷ்டஶதமுத்தமம் ॥ 36 ॥

தஸ்ய ஶ்ரீலலிதா ராஜ்ஞீ ப்ரஸந்நா வாஞ்சி²தப்ரதா³ ॥

Also Read:

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment