Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram was recited by Dattatreya in Parashurama. It is a very reserved and powerful text, obligatory for shrvidyopasakas (verse 30, line 1). The rishi for this stotram is Lord Shiva, it is in the Anushtup counter and the deity is Shri Lalitambika. The text is in 26th Adhyaya gauryupakhyana of mahatmyakandam in tripura rahasya.

Saubhagya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

സൌഭാഗ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ദത്താത്രേയേണ കൃതം സൌഭാഗ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രോപദേശവര്‍ണനം
നിശംയൈതജ്ജാമദഗ്ന്യോ മാഹാത്മ്യം സര്‍വതോഽധികം ।
സ്തോത്രസ്യ ഭൂയഃ പപ്രച്ഛ ദത്താത്രേയം ഗുരൂത്തമം ॥ 1 ॥

ഭഗവന്‍ ത്വന്‍മുഖാംഭോജനിര്‍ഗമദ്വാക്സുധാരസം ।
പിബതഃ ശ്രോതമുഖതോ വര്‍ധതേഽനുക്ഷണം തൃഷാ ॥ 2 ॥

അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം ശ്രീദേവ്യാ യത്പ്രസാദതഃ ।
കാമഃ സമ്പ്രാപ്തവാന്‍ ലോകേ സൌഭാഗ്യം സര്‍വമോഹനം ॥ 3 ॥

സൌഭാഗ്യവിദ്യാവര്‍ണാനാമുദ്ധാരോ യത്ര സംസ്ഥിതഃ ।
തത്സമാചക്ഷ്വ ഭഗവന്‍ കൃപയാ മയി സേവകേ ॥ 4 ॥

നിശംയൈവം ഭാര്‍ഗവോക്തിം ദത്താത്രേയോ ദയാനിധിഃ ।
പ്രോവാച ഭാര്‍ഗവം രാമം മധുരാഽക്ഷരപൂര്‍വകം ॥ 5 ॥

ശൃണു ഭാര്‍ഗവ ! യത് പൃഷ്ടം നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
ശ്രീവിദ്യാവര്‍ണരത്നാനാം നിധാനമിവ സംസ്ഥിതം ॥ 6 ॥

ശ്രീദേവ്യാ ബഹുധാ സന്തി നാമാനി ശൃണു ഭാര്‍ഗവ ।
സഹസ്രശതസംഖ്യാനി പുരാണേഷ്വാഗമേഷു ച ॥ 7 ॥

തേഷു സാരതമം ഹ്യേതത്സൌഭാഗ്യാഽഷ്ടോത്തരാഽഽത്മകം ।
യദുവാച ശിവഃ പൂര്‍വം ഭവാന്യൈ ബഹുധാഽര്‍ഥിതഃ ॥ 8 ॥

സൌഭാഗ്യാഽഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രസ്യ ഭാര്‍ഗവ ।
ഋഷിരുക്തഃ ശിവശ്ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് ശ്രീലലിതാഽംബികാ ॥ 9 ॥

ദേവതാ വിന്യസേത്കൂടത്രയേണാഽഽവര്‍ത്യ സര്‍വതഃ ।
ധ്യാത്വാ സമ്പൂജ്യ മനസാ സ്തോത്രമേതദുദീരയേത് ॥ 10 ॥

॥ ത്രിപുരാംബികായൈ നമഃ ॥

കാമേശ്വരീ കാമശക്തിഃ കാമസൌഭാഗ്യദായിനീ।
കാമരൂപാ കാമകലാ കാമിനീ കമലാഽഽസനാ ॥ 11 ॥

കമലാ കല്‍പനാഹീനാ കമനീയകലാവതീ ।
കമലാ ഭാരതീസേവ്യാ കല്‍പിതാഽശേഷസംസൃതിഃ ॥ 12 ॥

അനുത്തരാഽനഘാഽനന്താഽദ്ഭുതരൂപാഽനലോദ്ഭവാ ।
അതിലോകചരിത്രാഽതിസുന്ദര്യതിശുഭപ്രദാ ॥ 13 ॥

അഘഹന്ത്ര്യതിവിസ്താരാഽര്‍ചനതുഷ്ടാഽമിതപ്രഭാ ।
ഏകരൂപൈകവീരൈകനാഥൈകാന്താഽര്‍ചനപ്രിയാ ॥ 14 ॥

ഏകൈകഭാവതുഷ്ടൈകരസൈകാന്തജനപ്രിയാ ।
ഏധമാനപ്രഭാവൈധദ്ഭക്തപാതകനാശിനീ ॥ 15 ॥

ഏലാമോദമുഖൈനോഽദ്രിശക്രായുധസമസ്ഥിതിഃ ।
ഈഹാശൂന്യേപ്സിതേശാദിസേവ്യേശാനവരാങ്ഗനാ ॥ 16 ॥

ഈശ്വരാഽഽജ്ഞാപികേകാരഭാവ്യേപ്സിതഫലപ്രദാ ।
ഈശാനേതിഹരേക്ഷേഷദരുണാക്ഷീശ്വരേശ്വരീ ॥ 17 ॥

ലലിതാ ലലനാരൂപാ ലയഹീനാ ലസത്തനുഃ ।
ലയസര്‍വാ ലയക്ഷോണിര്ലയകര്‍ണീ ലയാത്മികാ ॥ 18 ॥

ലഘിമാ ലഘുമധ്യാഽഽഢ്യാ ലലമാനാ ലഘുദ്രുതാ ।
ഹയാഽഽരൂഢാ ഹതാഽമിത്രാ ഹരകാന്താ ഹരിസ്തുതാ ॥ 19 ॥

ഹയഗ്രീവേഷ്ടദാ ഹാലാപ്രിയാ ഹര്‍ഷസമുദ്ധതാ ।
ഹര്‍ഷണാ ഹല്ലകാഭാങ്ഗീ ഹസ്ത്യന്തൈശ്വര്യദായിനീ ॥ 20 ॥

ഹലഹസ്താഽര്‍ചിതപദാ ഹവിര്‍ദാനപ്രസാദിനീ ।
രാമരാമാഽര്‍ചിതാ രാജ്ഞീ രംയാ രവമയീ രതിഃ ॥ 21 ॥

രക്ഷിണീരമണീരാകാ രമണീമണ്ഡലപ്രിയാ ।
രക്ഷിതാഽഖിലലോകേശാ രക്ഷോഗണനിഷൂദിനീ ॥ 22 ॥

അംബാന്തകാരിണ്യംഭോജപ്രിയാഽന്തകഭയങ്കരീ ।
അംബുരൂപാഽംബുജകരാഽംബുജജാതവരപ്രദാ ॥ 23 ॥

അന്തഃപൂജാപ്രിയാഽന്തഃസ്വരൂപിണ്യന്തര്‍വചോമയീ ।
അന്തകാഽരാതിവാമാങ്കസ്ഥിതാഽന്തഃസുഖരൂപിണീ ॥ 24 ॥

സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വഗാ സാരാ സമാ സമസുഖാ സതീ ।
സന്തതിഃ സന്തതാ സോമാ സര്‍വാ സാങ്ഖ്യാ സനാതനീ ॥ 25 ॥

॥ ഫലശ്രുതിഃ ॥

ഏതത്തേ കഥിതം രാമ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
അതിഗോപ്യമിദം നാംനഃ സര്‍വതഃ സാരമുദ്ധൃതം ॥ 26 ॥

ഏതസ്യ സദൃശം സ്തോത്രം ത്രിഷു ലോകേഷു ദുര്ലഭം ।
അപ്രാകശ്യമഭക്താനാം പുരതോ ദേവതാദ്വിഷാം ॥ 27 ॥

ഏതത് സദാശിവോ നിത്യം പഠന്ത്യന്യേ ഹരാദയഃ ।
ഏതത്പ്രഭാവാത്കന്ദര്‍പസ്ത്രൈലോക്യം ജയതി ക്ഷണാത് ॥ 28 ॥

സൌഭാഗ്യാഽഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം മനോഹരം ।
യസ്ത്രിസന്ധ്യം പഠേന്നിത്യം ന തസ്യ ഭുവി ദുര്ലഭം ॥ 29 ॥

ശ്രീവിദ്യോപാസനവതാമേതദാവശ്യകം മതം ।
സകൃദേതത്പ്രപഠതാം നാഽന്യത്കര്‍മ വിലുപ്യതേ ॥ 30 ॥

അപഠിത്വാ സ്തോത്രമിദം നിത്യം നൈമിത്തികം കൃതം ।
വ്യര്‍ഥീഭവതി നഗ്നേന കൃതം കര്‍മ യഥാ തഥാ ॥ 31 ॥

സഹസ്രനാമപാഠാദാവശക്തസ്ത്വേതദീരയേത് ।
സഹസ്രനാമപാഠസ്യ ഫലം ശതഗുണം ഭവേത് ॥ 32 ॥

സഹസ്രധാ പഠിത്വാ തു വീക്ഷണാന്നാശയേദ്രിപൂന്‍ ।
കരവീരരക്തപുഷ്പൈര്‍ഹുത്വാ ലോകാന്‍ വശം നയേത് ॥ 33 ॥

സ്തംഭേയത് ശ്വേതകുസുമൈര്‍നീലൈരുച്ചാടയേദ്രിപൂന്‍ ।
മരിചൈര്‍വിദ്വേഷേണായ ലവങ്ഗൈര്‍വ്യാധിനാശനേ ॥ 34 ॥

സുവാസിനീര്‍ബ്രാഹ്മണാന്‍ വാ ഭോജയേദ്യസ്തു നാമഭിഃ ।
യശ്ച പുഷ്പൈഃ ഫലൈര്‍വാപി പൂജയേത് പ്രതിനാമഭിഃ ॥ 35 ॥

ചക്രരാജേഽഥവാഽന്യത്ര സ വസേച്ഛ്രീപുരേ ചിരം ।
യഃ സദാ വര്‍തയന്നാസ്തേ നാമാഽഷ്ടശതമുത്തമം ॥ 36 ॥

തസ്യ ശ്രീലലിതാ രാജ്ഞീ പ്രസന്നാ വാഞ്ഛിതപ്രദാ ॥

Also Read:

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top