Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram was recited by Dattatreya in Parashurama. It is a very reserved and powerful text, obligatory for shrvidyopasakas (verse 30, line 1). The rishi for this stotram is Lord Shiva, it is in the Anushtup counter and the deity is Shri Lalitambika. The text is in 26th Adhyaya gauryupakhyana of mahatmyakandam in tripura rahasya.

Saubhagya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਸੌਭਾਗ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੇਣ ਕਤਂ ਸੌਭਾਗ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰੋਪਦੇਸ਼ਵਰ੍ਣਨਮ੍
ਨਿਸ਼ਮ੍ਯੈਤਜ੍ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯੋ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਤੋऽਧਿਕਮ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭੂਯਃ ਪਪ੍ਰਚ੍ਛ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਂ ਗੁਰੂਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਭਗਵਨ੍ ਤ੍ਵਨ੍ਮੁਖਾਮ੍ਭੋਜਨਿਰ੍ਗਮਦ੍ਵਾਕ੍ਸੁਧਾਰਸਮ੍ ।
ਪਿਬਤਃ ਸ਼੍ਰੋਤਮੁਖਤੋ ਵਰ੍ਧਤੇऽਨੁਕ੍ਸ਼ਣਂ ਤਸ਼ਾ ॥ ੨ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯਾ ਯਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ।
ਕਾਮਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਲੋਕੇ ਸੌਭਾਗ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਮੋਹਨਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਵਰ੍ਣਾਨਾਮੁਦ੍ਧਾਰੋ ਯਤ੍ਰ ਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਤਤ੍ਸਮਾਚਕ੍ਸ਼੍ਵ ਭਗਵਨ੍ ਕਪਯਾ ਮਯਿ ਸੇਵਕੇ ॥ ੪ ॥

ਨਿਸ਼ਮ੍ਯੈਵਂ ਭਾਰ੍ਗਵੋਕ੍ਤਿਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ।
ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਭਾਰ੍ਗਵਂ ਰਾਮਂ ਮਧੁਰਾऽਕ੍ਸ਼ਰਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਣੁ ਭਾਰ੍ਗਵ ! ਯਤ੍ ਪਸ਼੍ਟਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਵਰ੍ਣਰਤ੍ਨਾਨਾਂ ਨਿਧਾਨਮਿਵ ਸਂਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯਾ ਬਹੁਧਾ ਸਨ੍ਤਿ ਨਾਮਾਨਿ ਸ਼ਣੁ ਭਾਰ੍ਗਵ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਤਸਂਖ੍ਯਾਨਿ ਪੁਰਾਣੇਸ਼੍ਵਾਗਮੇਸ਼ੁ ਚ ॥ ੭ ॥

ਤੇਸ਼ੁ ਸਾਰਤਮਂ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ਸੌਭਾਗ੍ਯਾऽਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਾऽऽਤ੍ਮਕਮ੍ ।
ਯਦੁਵਾਚ ਸ਼ਿਵਃ ਪੂਰ੍ਵਂ ਭਵਾਨ੍ਯੈ ਬਹੁਧਾऽਰ੍ਥਿਤਃ ॥ ੮ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਾऽਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭਾਰ੍ਗਵ ।
ऋਸ਼ਿਰੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾऽਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੯ ॥

ਦੇਵਤਾ ਵਿਨ੍ਯਸੇਤ੍ਕੂਟਤ੍ਰਯੇਣਾऽऽਵਰ੍ਤ੍ਯ ਸਰ੍ਵਤਃ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਮਨਸਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਦੁਦੀਰਯੇਤ੍ ॥ ੧੦ ॥

॥ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕਾਮਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕਾਮਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ।
ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਮਕਲਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕਮਲਾऽऽਸਨਾ ॥ ੧੧ ॥

ਕਮਲਾ ਕਲ੍ਪਨਾਹੀਨਾ ਕਮਨੀਯਕਲਾਵਤੀ ।
ਕਮਲਾ ਭਾਰਤੀਸੇਵ੍ਯਾ ਕਲ੍ਪਿਤਾऽਸ਼ੇਸ਼ਸਂਸਤਿਃ ॥ ੧੨ ॥

ਅਨੁਤ੍ਤਰਾऽਨਘਾऽਨਨ੍ਤਾऽਦ੍ਭੁਤਰੂਪਾऽਨਲੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਅਤਿਲੋਕਚਰਿਤ੍ਰਾऽਤਿਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯਤਿਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੩ ॥

ਅਘਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਤਿਵਿਸ੍ਤਾਰਾऽਰ੍ਚਨਤੁਸ਼੍ਟਾऽਮਿਤਪ੍ਰਭਾ ।
ਏਕਰੂਪੈਕਵੀਰੈਕਨਾਥੈਕਾਨ੍ਤਾऽਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੪ ॥

ਏਕੈਕਭਾਵਤੁਸ਼੍ਟੈਕਰਸੈਕਾਨ੍ਤਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਏਧਮਾਨਪ੍ਰਭਾਵੈਧਦ੍ਭਕ੍ਤਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਏਲਾਮੋਦਮੁਖੈਨੋऽਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਾਯੁਧਸਮਸ੍ਥਿਤਿਃ ।
ਈਹਾਸ਼ੂਨ੍ਯੇਪ੍ਸਿਤੇਸ਼ਾਦਿਸੇਵ੍ਯੇਸ਼ਾਨਵਰਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੧੬ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਾऽऽਜ੍ਞਾਪਿਕੇਕਾਰਭਾਵ੍ਯੇਪ੍ਸਿਤਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਈਸ਼ਾਨੇਤਿਹਰੇਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ਦਰੁਣਾਕ੍ਸ਼ੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੭ ॥

ਲਲਿਤਾ ਲਲਨਾਰੂਪਾ ਲਯਹੀਨਾ ਲਸਤ੍ਤਨੁਃ ।
ਲਯਸਰ੍ਵਾ ਲਯਕ੍ਸ਼ੋਣਿਰ੍ਲਯਕਰ੍ਣੀ ਲਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੮ ॥

ਲਘਿਮਾ ਲਘੁਮਧ੍ਯਾऽऽਢ੍ਯਾ ਲਲਮਾਨਾ ਲਘੁਦ੍ਰੁਤਾ ।
ਹਯਾऽऽਰੂਢਾ ਹਤਾऽਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਕਾਨ੍ਤਾ ਹਰਿਸ੍ਤੁਤਾ ॥ ੧੯ ॥

ਹਯਗ੍ਰੀਵੇਸ਼੍ਟਦਾ ਹਾਲਾਪ੍ਰਿਯਾ ਹਰ੍ਸ਼ਸਮੁਦ੍ਧਤਾ ।
ਹਰ੍ਸ਼ਣਾ ਹਲ੍ਲਕਾਭਾਙ੍ਗੀ ਹਸ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੦ ॥

ਹਲਹਸ੍ਤਾऽਰ੍ਚਿਤਪਦਾ ਹਵਿਰ੍ਦਾਨਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ।
ਰਾਮਰਾਮਾऽਰ੍ਚਿਤਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰਵਮਯੀ ਰਤਿਃ ॥ ੨੧ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀਰਮਣੀਰਾਕਾ ਰਮਣੀਮਣ੍ਡਲਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾऽਖਿਲਲੋਕੇਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ੋਗਣਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ ॥ ੨੨ ॥

ਅਮ੍ਬਾਨ੍ਤਕਾਰਿਣ੍ਯਮ੍ਭੋਜਪ੍ਰਿਯਾऽਨ੍ਤਕਭਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਅਮ੍ਬੁਰੂਪਾऽਮ੍ਬੁਜਕਰਾऽਮ੍ਬੁਜਜਾਤਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੨੩ ॥

ਅਨ੍ਤਃਪੂਜਾਪ੍ਰਿਯਾऽਨ੍ਤਃਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯਨ੍ਤਰ੍ਵਚੋਮਯੀ ।
ਅਨ੍ਤਕਾऽਰਾਤਿਵਾਮਾਙ੍ਕਸ੍ਥਿਤਾऽਨ੍ਤਃਸੁਖਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨੪ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਸਮਸੁਖਾ ਸਤੀ ।
ਸਨ੍ਤਤਿਃ ਸਨ੍ਤਤਾ ਸੋਮਾ ਸਰ੍ਵਾ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਾ ਸਨਾਤਨੀ ॥ ੨੫ ॥

॥ ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥

ਏਤਤ੍ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਰਾਮ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਅਤਿਗੋਪ੍ਯਮਿਦਂ ਨਾਮ੍ਨਃ ਸਰ੍ਵਤਃ ਸਾਰਮੁਦ੍ਧਤਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਏਤਸ੍ਯ ਸਦਸ਼ਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ਅਪ੍ਰਾਕਸ਼੍ਯਮਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪੁਰਤੋ ਦੇਵਤਾਦ੍ਵਿਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਏਤਤ੍ ਸਦਾਸ਼ਿਵੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਯੇ ਹਰਾਦਯਃ ।
ਏਤਤ੍ਪ੍ਰਭਾਵਾਤ੍ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਜਯਤਿ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਾऽਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਨੋਹਰਮ੍ ।
ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਨ ਤਸ੍ਯ ਭੁਵਿ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯੋਪਾਸਨਵਤਾਮੇਤਦਾਵਸ਼੍ਯਕਂ ਮਤਮ੍ ।
ਸਕਦੇਤਤ੍ਪ੍ਰਪਠਤਾਂ ਨਾऽਨ੍ਯਤ੍ਕਰ੍ਮ ਵਿਲੁਪ੍ਯਤੇ ॥ ੩੦ ॥

ਅਪਠਿਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਿਦਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕਂ ਕਤਮ੍ ।
ਵ੍ਯਰ੍ਥੀਭਵਤਿ ਨਗ੍ਨੇਨ ਕਤਂ ਕਰ੍ਮ ਯਥਾ ਤਥਾ ॥ ੩੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠਾਦਾਵਸ਼ਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵੇਤਦੀਰਯੇਤ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠਸ੍ਯ ਫਲਂ ਸ਼ਤਗੁਣਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਧਾ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਤੁ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਨ੍ਨਾਸ਼ਯੇਦ੍ਰਿਪੂਨ੍ ।
ਕਰਵੀਰਰਕ੍ਤਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਹੁਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਵਸ਼ਂ ਨਯੇਤ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭੇਯਤ੍ ਸ਼੍ਵੇਤਕੁਸੁਮੈਰ੍ਨੀਲੈਰੁਚ੍ਚਾਟਯੇਦ੍ਰਿਪੂਨ੍ ।
ਮਰਿਚੈਰ੍ਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ੇਣਾਯ ਲਵਙ੍ਗੈਰ੍ਵ੍ਯਾਧਿਨਾਸ਼ਨੇ ॥ ੩੪ ॥

ਸੁਵਾਸਿਨੀਰ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ ਵਾ ਭੋਜਯੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਨਾਮਭਿਃ ।
ਯਸ਼੍ਚ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਫਲੈਰ੍ਵਾਪਿ ਪੂਜਯੇਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਨਾਮਭਿਃ ॥ ੩੫ ॥

ਚਕ੍ਰਰਾਜੇऽਥਵਾऽਨ੍ਯਤ੍ਰ ਸ ਵਸੇਚ੍ਛ੍ਰੀਪੁਰੇ ਚਿਰਮ੍ ।
ਯਃ ਸਦਾ ਵਰ੍ਤਯਨ੍ਨਾਸ੍ਤੇ ਨਾਮਾऽਸ਼੍ਟਸ਼ਤਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਵਾਞ੍ਛਿਤਪ੍ਰਦਾ ॥

Also Read:

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top