Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram was recited by Dattatreya in Parashurama. It is a very reserved and powerful text, obligatory for shrvidyopasakas (verse 30, line 1). The rishi for this stotram is Lord Shiva, it is in the Anushtup counter and the deity is Shri Lalitambika. The text is in 26th Adhyaya gauryupakhyana of mahatmyakandam in tripura rahasya.

Saubhagya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
దత్తాత్రేయేణ కృతం సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రోపదేశవర్ణనమ్
నిశమ్యైతజ్జామదగ్న్యో మాహాత్మ్యం సర్వతోఽధికమ్ ।
స్తోత్రస్య భూయః పప్రచ్ఛ దత్తాత్రేయం గురూత్తమమ్ ॥ ౧ ॥

భగవన్ త్వన్ముఖామ్భోజనిర్గమద్వాక్సుధారసమ్ ।
పిబతః శ్రోతముఖతో వర్ధతేఽనుక్షణం తృషా ॥ ౨ ॥

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం శ్రీదేవ్యా యత్ప్రసాదతః ।
కామః సమ్ప్రాప్తవాన్ లోకే సౌభాగ్యం సర్వమోహనమ్ ॥ ౩ ॥

సౌభాగ్యవిద్యావర్ణానాముద్ధారో యత్ర సంస్థితః ।
తత్సమాచక్ష్వ భగవన్ కృపయా మయి సేవకే ॥ ౪ ॥

నిశమ్యైవం భార్గవోక్తిం దత్తాత్రేయో దయానిధిః ।
ప్రోవాచ భార్గవం రామం మధురాఽక్షరపూర్వకమ్ ॥ ౫ ॥

శృణు భార్గవ ! యత్ పృష్టం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
శ్రీవిద్యావర్ణరత్నానాం నిధానమివ సంస్థితమ్ ॥ ౬ ॥

శ్రీదేవ్యా బహుధా సన్తి నామాని శృణు భార్గవ ।
సహస్రశతసంఖ్యాని పురాణేష్వాగమేషు చ ॥ ౭ ॥

తేషు సారతమం హ్యేతత్సౌభాగ్యాఽష్టోత్తరాఽఽత్మకమ్ ।
యదువాచ శివః పూర్వం భవాన్యై బహుధాఽర్థితః ॥ ౮ ॥

సౌభాగ్యాఽష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య భార్గవ ।
ఋషిరుక్తః శివశ్ఛన్దోఽనుష్టుప్ శ్రీలలితాఽమ్బికా ॥ ౯ ॥

దేవతా విన్యసేత్కూటత్రయేణాఽఽవర్త్య సర్వతః ।
ధ్యాత్వా సమ్పూజ్య మనసా స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ ॥ ౧౦ ॥

॥ త్రిపురామ్బికాయై నమః ॥

కామేశ్వరీ కామశక్తిః కామసౌభాగ్యదాయినీ।
కామరూపా కామకలా కామినీ కమలాఽఽసనా ॥ ౧౧ ॥

కమలా కల్పనాహీనా కమనీయకలావతీ ।
కమలా భారతీసేవ్యా కల్పితాఽశేషసంసృతిః ॥ ౧౨ ॥

అనుత్తరాఽనఘాఽనన్తాఽద్భుతరూపాఽనలోద్భవా ।
అతిలోకచరిత్రాఽతిసున్దర్యతిశుభప్రదా ॥ ౧౩ ॥

అఘహన్త్ర్యతివిస్తారాఽర్చనతుష్టాఽమితప్రభా ।
ఏకరూపైకవీరైకనాథైకాన్తాఽర్చనప్రియా ॥ ౧౪ ॥

ఏకైకభావతుష్టైకరసైకాన్తజనప్రియా ।
ఏధమానప్రభావైధద్భక్తపాతకనాశినీ ॥ ౧౫ ॥

ఏలామోదముఖైనోఽద్రిశక్రాయుధసమస్థితిః ।
ఈహాశూన్యేప్సితేశాదిసేవ్యేశానవరాఙ్గనా ॥ ౧౬ ॥

ఈశ్వరాఽఽజ్ఞాపికేకారభావ్యేప్సితఫలప్రదా ।
ఈశానేతిహరేక్షేషదరుణాక్షీశ్వరేశ్వరీ ॥ ౧౭ ॥

లలితా లలనారూపా లయహీనా లసత్తనుః ।
లయసర్వా లయక్షోణిర్లయకర్ణీ లయాత్మికా ॥ ౧౮ ॥

లఘిమా లఘుమధ్యాఽఽఢ్యా లలమానా లఘుద్రుతా ।
హయాఽఽరూఢా హతాఽమిత్రా హరకాన్తా హరిస్తుతా ॥ ౧౯ ॥

హయగ్రీవేష్టదా హాలాప్రియా హర్షసముద్ధతా ।
హర్షణా హల్లకాభాఙ్గీ హస్త్యన్తైశ్వర్యదాయినీ ॥ ౨౦ ॥

హలహస్తాఽర్చితపదా హవిర్దానప్రసాదినీ ।
రామరామాఽర్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రవమయీ రతిః ॥ ౨౧ ॥

రక్షిణీరమణీరాకా రమణీమణ్డలప్రియా ।
రక్షితాఽఖిలలోకేశా రక్షోగణనిషూదినీ ॥ ౨౨ ॥

అమ్బాన్తకారిణ్యమ్భోజప్రియాఽన్తకభయఙ్కరీ ।
అమ్బురూపాఽమ్బుజకరాఽమ్బుజజాతవరప్రదా ॥ ౨౩ ॥

అన్తఃపూజాప్రియాఽన్తఃస్వరూపిణ్యన్తర్వచోమయీ ।
అన్తకాఽరాతివామాఙ్కస్థితాఽన్తఃసుఖరూపిణీ ॥ ౨౪ ॥

సర్వజ్ఞా సర్వగా సారా సమా సమసుఖా సతీ ।
సన్తతిః సన్తతా సోమా సర్వా సాఙ్ఖ్యా సనాతనీ ॥ ౨౫ ॥

॥ ఫలశ్రుతిః ॥

ఏతత్తే కథితం రామ నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
అతిగోప్యమిదం నామ్నః సర్వతః సారముద్ధృతమ్ ॥ ౨౬ ॥

ఏతస్య సదృశం స్తోత్రం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ ।
అప్రాకశ్యమభక్తానాం పురతో దేవతాద్విషామ్ ॥ ౨౭ ॥

ఏతత్ సదాశివో నిత్యం పఠన్త్యన్యే హరాదయః ।
ఏతత్ప్రభావాత్కన్దర్పస్త్రైలోక్యం జయతి క్షణాత్ ॥ ౨౮ ॥

సౌభాగ్యాఽష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం మనోహరమ్ ।
యస్త్రిసన్ధ్యం పఠేన్నిత్యం న తస్య భువి దుర్లభమ్ ॥ ౨౯ ॥

శ్రీవిద్యోపాసనవతామేతదావశ్యకం మతమ్ ।
సకృదేతత్ప్రపఠతాం నాఽన్యత్కర్మ విలుప్యతే ॥ ౩౦ ॥

అపఠిత్వా స్తోత్రమిదం నిత్యం నైమిత్తికం కృతమ్ ।
వ్యర్థీభవతి నగ్నేన కృతం కర్మ యథా తథా ॥ ౩౧ ॥

సహస్రనామపాఠాదావశక్తస్త్వేతదీరయేత్ ।
సహస్రనామపాఠస్య ఫలం శతగుణం భవేత్ ॥ ౩౨ ॥

సహస్రధా పఠిత్వా తు వీక్షణాన్నాశయేద్రిపూన్ ।
కరవీరరక్తపుష్పైర్హుత్వా లోకాన్ వశం నయేత్ ॥ ౩౩ ॥

స్తమ్భేయత్ శ్వేతకుసుమైర్నీలైరుచ్చాటయేద్రిపూన్ ।
మరిచైర్విద్వేషేణాయ లవఙ్గైర్వ్యాధినాశనే ॥ ౩౪ ॥

సువాసినీర్బ్రాహ్మణాన్ వా భోజయేద్యస్తు నామభిః ।
యశ్చ పుష్పైః ఫలైర్వాపి పూజయేత్ ప్రతినామభిః ॥ ౩౫ ॥

చక్రరాజేఽథవాఽన్యత్ర స వసేచ్ఛ్రీపురే చిరమ్ ।
యః సదా వర్తయన్నాస్తే నామాఽష్టశతముత్తమమ్ ॥ ౩౬ ॥

తస్య శ్రీలలితా రాజ్ఞీ ప్రసన్నా వాఞ్ఛితప్రదా ॥

Also Read:

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top