Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Shani Deva Slokam

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶನಿ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ – ಓಂ ಪ್ರಾँ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ॥

ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ಶರಣ್ಯಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 1 ॥

ಸೌಮ್ಯಾಯ ಸುರವನ್ದ್ಯಾಯ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ।
ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 2 ॥

ಘನಾಯ ಘನರೂಪಾಯ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ ।
ಘನಸಾರವಿಲೇಪಾಯ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 3 ॥

ಮನ್ದಾಯ ಮನ್ದಚೇಷ್ಟಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಮರ್ತ್ಯಪಾವನಪಾದಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 4 ॥

ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಶರತೂಣೀರಧಾರಿಣೇ ।
ಚರಸ್ಥಿರಸ್ವಭಾವಾಯ ಚಂಚಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 5 ॥

ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ನೀಲಾಂಜನನಿಭಾಯ ಚ ।
ನೀಲಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಾಯ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 6 ॥

ವೇದ್ಯಾಯ ವಿಧಿರೂಪಾಯ ವಿರೋಧಾಧಾರಭೂಮಯೇ ।
ಭೇದಾಸ್ಪದಸ್ವಭಾವಾಯ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 7 ॥

ವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ವೀರಾಯ ವೀತರೋಗಭಯಾಯ ಚ ।
ವಿಪತ್ಪರಮ್ಪರೇಶಾಯ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 8 ॥

ಗೃಧ್ನವಾಹಾಯ ಗೂಢಾಯ ಕೂರ್ಮಾಂಗಾಯ ಕುರೂಪಿಣೇ ।
ಕುತ್ಸಿತಾಯ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ಗೋಚರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 9 ॥

ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಾಯ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಆಯುಷ್ಯಕಾರಣಾಯಾಽಪದುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ವಶಿನೇ ವಿವಿಧಾಗಮವೇದಿನೇ ।
ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ವನ್ದ್ಯಾಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 11 ॥

ವರಿಷ್ಠಾಯ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ವಜ್ರಾಂಕುಶಧರಾಯ ಚ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 12 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಪತ್ನೀಸಮೇತಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ।
ಕಷ್ಟೌಘನಾಶಕರ್ಯಾಯ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 13 ॥

ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ ಭಾನವೇ ।
ಭಾನುಪುತ್ರಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ಪಾವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 14 ॥

ಧನುರ್ಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾಯ ಧನದಾಯ ಧನುಷ್ಮತೇ ।
ತನುಪ್ರಕಾಶದೇಹಾಯ ತಾಮಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 15 ॥

ಅಶೇಷಜನವನ್ದ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷಫಲದಾಯಿನೇ ।
ವಶೀಕೃತಜನೇಶಾಯ ಪಶೂನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 16 ॥

ಖೇಚರಾಯ ಖಗೇಶಾಯ ಘನನೀಲಾಮ್ಬರಾಯ ಚ ।
ಕಾಠಿನ್ಯಮಾನಸಾಯಾಽರ್ಯಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 17 ॥

ನೀಲಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ನಿರಾಮಯಾಯ ನಿನ್ದ್ಯಾಯ ವನ್ದನೀಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 18 ॥

ಧೀರಾಯ ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ಚ ।
ದೈನ್ಯನಾಶಕರಾಯಾಽರ್ಯಜನಗಣ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 19 ॥

ಕ್ರೂರಾಯ ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟಾಯ ಕಾಮಕ್ರೋಧಕರಾಯ ಚ ।
ಕಳತ್ರಪುತ್ರಶತ್ರುತ್ವಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಪರಿಪೋಷಿತಭಕ್ತಾಯ ಪರಭೀತಿಹರಾಯ ।
ಭಕ್ತಸಂಘಮನೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 21 ॥

ಇತ್ಥಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯೇದಂ ನಾಂನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಜಪನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

Also Read:

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Shani Deva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top