Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Shani Deva Slokam

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਨਿ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼ਨਿ ਬੀਜ ਮਨ੍ਤ੍ਰ – ॐ ਪ੍ਰਾਁ ਪ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰੌਂ ਸਃ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਯ ਨਮਃ ॥

ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧ ॥

ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਸੁਰਲੋਕਵਿਹਾਰਿਣੇ ।
ਸੁਖਾਸਨੋਪਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੨ ॥

ਘਨਾਯ ਘਨਰੂਪਾਯ ਘਨਾਭਰਣਧਾਰਿਣੇ ।
ਘਨਸਾਰਵਿਲੇਪਾਯ ਖਦ੍ਯੋਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੩ ॥

ਮਨ੍ਦਾਯ ਮਨ੍ਦਚੇਸ਼੍ਟਾਯ ਮਹਨੀਯਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਮਰ੍ਤ੍ਯਪਾਵਨਪਾਦਾਯ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੪ ॥

ਛਾਯਾਪੁਤ੍ਰਾਯ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਸ਼ਰਤੂਣੀਰਧਾਰਿਣੇ ।
ਚਰਸ੍ਥਿਰਸ੍ਵਭਾਵਾਯ ਚਞ੍ਚਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੫ ॥

ਨੀਲਵਰ੍ਣਾਯ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨੀਲਾਞ੍ਜਨਨਿਭਾਯ ਚ ।
ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਾਯ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੬ ॥

ਵੇਦ੍ਯਾਯ ਵਿਧਿਰੂਪਾਯ ਵਿਰੋਧਾਧਾਰਭੂਮਯੇ ।
ਭੇਦਾਸ੍ਪਦਸ੍ਵਭਾਵਾਯ ਵਜ੍ਰਦੇਹਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੭ ॥

ਵੈਰਾਗ੍ਯਦਾਯ ਵੀਰਾਯ ਵੀਤਰੋਗਭਯਾਯ ਚ ।
ਵਿਪਤ੍ਪਰਮ੍ਪਰੇਸ਼ਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੮ ॥

ਗਧ੍ਨਵਾਹਾਯ ਗੂਢਾਯ ਕੂਰ੍ਮਾਂਗਾਯ ਕੁਰੂਪਿਣੇ ।
ਕੁਤ੍ਸਿਤਾਯ ਗੁਣਾਢ੍ਯਾਯ ਗੋਚਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੯ ॥

ਅਵਿਦ੍ਯਾਮੂਲਨਾਸ਼ਾਯ ਵਿਦ੍ਯਾऽਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਆਯੁਸ਼੍ਯਕਾਰਣਾਯਾऽਪਦੁਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਾਯ ਵਸ਼ਿਨੇ ਵਿਵਿਧਾਗਮਵੇਦਿਨੇ ।
ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਗਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਵਜ੍ਰਾਂਕੁਸ਼ਧਰਾਯ ਚ ।
ਵਰਦਾਭਯਹਸ੍ਤਾਯ ਵਾਮਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੨ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਪਤ੍ਨੀਸਮੇਤਾਯ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਮਿਤਭਾਸ਼ਿਣੇ ।
ਕਸ਼੍ਟੌਘਨਾਸ਼ਕਰ੍ਯਾਯ ਪੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਗਮ੍ਯਾਯ ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾਯ ਭਾਨਵੇ ।
ਭਾਨੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਭਵ੍ਯਾਯ ਪਾਵਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੪ ॥

ਧਨੁਰ੍ਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਾਯ ਧਨਦਾਯ ਧਨੁਸ਼੍ਮਤੇ ।
ਤਨੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇਹਾਯ ਤਾਮਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੫ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਨਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਫਲਦਾਯਿਨੇ ।
ਵਸ਼ੀਕਤਜਨੇਸ਼ਾਯ ਪਸ਼ੂਨਾਮ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੬ ॥

ਖੇਚਰਾਯ ਖਗੇਸ਼ਾਯ ਘਨਨੀਲਾਮ੍ਬਰਾਯ ਚ ।
ਕਾਠਿਨ੍ਯਮਾਨਸਾਯਾऽਰ੍ਯਗਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੭ ॥

ਨੀਲਚ੍ਛਤ੍ਰਾਯ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਿਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਵਨ੍ਦਨੀਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਧੀਰਾਯ ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਾਯ ਦੀਨਾਰ੍ਤਿਹਰਣਾਯ ਚ ।
ਦੈਨ੍ਯਨਾਸ਼ਕਰਾਯਾऽਰ੍ਯਜਨਗਣ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕ੍ਰੂਰਾਯ ਕ੍ਰੂਰਚੇਸ਼੍ਟਾਯ ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਕਰਾਯ ਚ ।
ਕਲ਼ਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਸ਼ਤ੍ਰੁਤ੍ਵਕਾਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਪਰਿਪੋਸ਼ਿਤਭਕ੍ਤਾਯ ਪਰਭੀਤਿਹਰਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਸਂਘਮਨੋऽਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੨੧ ॥

ਇਤ੍ਥਂ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਯੇਦਂ ਨਾਂਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਜਪਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁਰਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥

Also Read:

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Shani Deva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top