Ashtottara Shatanama

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in English:

srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamastotram
suklambaradharam visnum sasivarnam caturbhujam ।
prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasantaye ॥

vakratunda mahakaya suryakotisamaprabha ।
nirvighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada ॥

nyasah –
asya srivasavikanyakaparamesvari
astottarasatanamastotramalamantrasya
samadhi rsih । srikanyakaparamesvari devata। anustupchandah।
vam bijam । svaha saktih। saubhagyamiti kilakam।
mama sakalasiddhipraptaye jape viniyogah ॥

dhyanam –
vande kusumambasatputrim vande kusumasresthatanayam ।
vande virupaksasahodarim vande kanyakaparamesvarim ॥

vande bhaskaracaryavidyarthinim vande nagaresvarasya priyam ।
vande visnuvardhanamardinim vande penukondapuravasinim ॥

vande aryavaisyakuladevim vasavim bhaktanamabhistaphaladayinim ।
vande annapurnasvarupinim vasavim bhaktanam manalayanivasinim ॥

Om saubhagyajanani mata mangalya manavardhini ।
mahakirtiprasarini mahabhagyapradayini ॥ 1 ॥

vasavamba ca kamaksi visnuvardhanamardini ।
vaisyavamsodbhava caiva kanyakacitsvarupini ॥ 2 ॥

kulakirtipravarddhini kumari kulavardhini ।
kanyaka kamyada karuna kanyakaparamesvari ॥ 3 ॥

vicitrarupa bala ca visesaphaladayini ।
satyakirtih satyavati sarvavayavasobhini ॥ 4 ॥

drdhacittamahamurtih jñanagnikundanivasini ।
trivarnanilaya caiva vaisyavamsabdhicandrika ॥ 5 ॥

penukondapurivasa samrajyasukhadayini ।
visvakhyata vimanastha virupaksasahodari ॥ 6 ॥

vaivahamandapastha ca mahotsavavilasini ।
balanagarasuprita mahavibhavasalini ॥ 07 ॥

saugandhakusumaprita sada saugandhalepini ।
satyapramananilaya padmapani ksamavati ॥ 8 ॥

brahmapratistha suprita vyasoktavidhivardhini ।
sarvapranahiterata kanta kamalagandhini ॥ 09 ॥

mallikakusumaprita kamitarthapradayini ।
citrarupa citravesa munikarunyatosini ॥ 10 ॥

citrakirtiprasarini namita janaposini ।
vicitramahima mata narayani nirañjana ॥ 11 ॥

gitakanandakarini puspamalavibhusini ।
svarnaprabha punyakirti?svartikalada?karini ॥ 12 ॥

svarnakantih kala kanya srstisthitilayakarana ।
kalmasaranyavahni ca pavani punyacarini ॥ 13 ॥

vanijyavidyadharmajña bhavabandhavinasini ।
sada saddharmabhusani bindunadakalatmika ॥ 14 ॥

dharmaprada dharmacitta kala sodasasamyuta ।
nayaki nagarastha ca kalyani labhakarini ॥ 15 ॥

?mrdadhara? guhya caiva nanaratnavibhusana ।
komalangi ca devika suguna subhadayini ॥ 16 ॥

sumukhi jahnavi caiva devadurga daksayani ।
trailokyajanani kanya pañcabhutatmika para ॥ 17 ॥

subhasini suvasini brahmavidyapradayini ।
sarvamantraphalaprada vaisyajanaprapujita ॥ 18 ॥

karaviranivasini hrdayagranthibhedini ।
sadbhaktisalini mata srimatkanyasiromani ॥ 19 ॥

sarvasammohakarini brahmavisnusivatmika ।
vedasastrapramana ca visalaksi subhaprada ॥ 20 ॥

saundaryapithanilaya sarvopadravanasini ।
saumangalyadidevata srimantrapuravasini ॥ 21 ॥

vasavikanyaka mata nagaresvaramanita ।
vaisyakulanandini vasavi sarvamangala ॥ 22 ॥

phalasrutih –
idam stotram vasavyah namnamastottaram satam ।
yah pathetprayato nityam bhaktibhavena cetasa ॥ 1 ॥

na satrubhayam tasya sarvatra vijayi bhavet ।
sarvan kamanavapnoti vasavamba prasadatah ॥ 2 ॥

॥ iti srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamastotram sampurnam ॥

samarpanam –
yadaksarapadabhrastam matrahinam tu yadbhavet ।
tatsarvam ksamyatam devi vasavamba namo’stute ॥ 1 ॥

visargabindumatrani padapadaksarani ca ।
nyunani catiriktani ksamasva paramesvari ॥ 2 ॥

anyatha saranam nasti tvameva saranam mama ।
tasmatkarunyabhavena raksa raksa mahesvari ॥ 3 ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil