Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

85 Views

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in English:

srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamastotram
suklambaradharam visnum sasivarnam caturbhujam ।
prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasantaye ॥

vakratunda mahakaya suryakotisamaprabha ।
nirvighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada ॥

nyasah –
asya srivasavikanyakaparamesvari
astottarasatanamastotramalamantrasya
samadhi rsih । srikanyakaparamesvari devata। anustupchandah।
vam bijam । svaha saktih। saubhagyamiti kilakam।
mama sakalasiddhipraptaye jape viniyogah ॥

dhyanam –
vande kusumambasatputrim vande kusumasresthatanayam ।
vande virupaksasahodarim vande kanyakaparamesvarim ॥

vande bhaskaracaryavidyarthinim vande nagaresvarasya priyam ।
vande visnuvardhanamardinim vande penukondapuravasinim ॥

vande aryavaisyakuladevim vasavim bhaktanamabhistaphaladayinim ।
vande annapurnasvarupinim vasavim bhaktanam manalayanivasinim ॥

Om saubhagyajanani mata mangalya manavardhini ।
mahakirtiprasarini mahabhagyapradayini ॥ 1 ॥

vasavamba ca kamaksi visnuvardhanamardini ।
vaisyavamsodbhava caiva kanyakacitsvarupini ॥ 2 ॥

kulakirtipravarddhini kumari kulavardhini ।
kanyaka kamyada karuna kanyakaparamesvari ॥ 3 ॥

vicitrarupa bala ca visesaphaladayini ।
satyakirtih satyavati sarvavayavasobhini ॥ 4 ॥

drdhacittamahamurtih jñanagnikundanivasini ।
trivarnanilaya caiva vaisyavamsabdhicandrika ॥ 5 ॥

penukondapurivasa samrajyasukhadayini ।
visvakhyata vimanastha virupaksasahodari ॥ 6 ॥

vaivahamandapastha ca mahotsavavilasini ।
balanagarasuprita mahavibhavasalini ॥ 07 ॥

saugandhakusumaprita sada saugandhalepini ।
satyapramananilaya padmapani ksamavati ॥ 8 ॥

brahmapratistha suprita vyasoktavidhivardhini ।
sarvapranahiterata kanta kamalagandhini ॥ 09 ॥

mallikakusumaprita kamitarthapradayini ।
citrarupa citravesa munikarunyatosini ॥ 10 ॥

citrakirtiprasarini namita janaposini ।
vicitramahima mata narayani nirañjana ॥ 11 ॥

gitakanandakarini puspamalavibhusini ।
svarnaprabha punyakirti?svartikalada?karini ॥ 12 ॥

svarnakantih kala kanya srstisthitilayakarana ।
kalmasaranyavahni ca pavani punyacarini ॥ 13 ॥

vanijyavidyadharmajña bhavabandhavinasini ।
sada saddharmabhusani bindunadakalatmika ॥ 14 ॥

dharmaprada dharmacitta kala sodasasamyuta ।
nayaki nagarastha ca kalyani labhakarini ॥ 15 ॥

?mrdadhara? guhya caiva nanaratnavibhusana ।
komalangi ca devika suguna subhadayini ॥ 16 ॥

sumukhi jahnavi caiva devadurga daksayani ।
trailokyajanani kanya pañcabhutatmika para ॥ 17 ॥

subhasini suvasini brahmavidyapradayini ।
sarvamantraphalaprada vaisyajanaprapujita ॥ 18 ॥

karaviranivasini hrdayagranthibhedini ।
sadbhaktisalini mata srimatkanyasiromani ॥ 19 ॥

sarvasammohakarini brahmavisnusivatmika ।
vedasastrapramana ca visalaksi subhaprada ॥ 20 ॥

saundaryapithanilaya sarvopadravanasini ।
saumangalyadidevata srimantrapuravasini ॥ 21 ॥

vasavikanyaka mata nagaresvaramanita ।
vaisyakulanandini vasavi sarvamangala ॥ 22 ॥

phalasrutih –
idam stotram vasavyah namnamastottaram satam ।
yah pathetprayato nityam bhaktibhavena cetasa ॥ 1 ॥

na satrubhayam tasya sarvatra vijayi bhavet ।
sarvan kamanavapnoti vasavamba prasadatah ॥ 2 ॥

॥ iti srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamastotram sampurnam ॥

samarpanam –
yadaksarapadabhrastam matrahinam tu yadbhavet ।
tatsarvam ksamyatam devi vasavamba namo’stute ॥ 1 ॥

visargabindumatrani padapadaksarani ca ।
nyunani catiriktani ksamasva paramesvari ॥ 2 ॥

anyatha saranam nasti tvameva saranam mama ।
tasmatkarunyabhavena raksa raksa mahesvari ॥ 3 ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *