Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

98 Views

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய ஸூர்யகோடிஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴நம் குரு மே தே³வ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

ந்யாஸ: –
அஸ்ய ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வரீ
அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய
ஸமாதி⁴ ருʼஷி: । ஶ்ரீகந்யகாபரமேஶ்வரீ தே³வதா। அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³।
வம் பீ³ஜம் । ஸ்வாஹா ஶக்தி:। ஸௌபா⁴க்³யமிதி கீலகம்।
மம ஸகலஸித்³தி⁴ப்ராப்தயே ஜபே விநியோக:³ ॥

த்⁴யாநம் –
வந்தே³ குஸுமாம்பா³ஸத்புத்ரீம் வந்தே³ குஸுமஶ்ரேஷ்ட²தநயாம் ।
வந்தே³ விரூபாக்ஷஸஹோத³ரீம் வந்தே³ கந்யகாபரமேஶ்வரீம் ॥

வந்தே³ பா⁴ஸ்கராசார்யவித்³யார்தி²நீம் வந்தே³ நக³ரேஶ்வரஸ்ய ப்ரியாம் ।
வந்தே³ விஷ்ணுவர்த⁴நமர்தி³நீம் வந்தே³ பேநுகோண்டா³புரவாஸிநீம் ॥

வந்தே³ ஆர்யவைஶ்யகுலதே³வீம் வாஸவீம் ப⁴க்தாநாமபீ⁴ஷ்டப²லதா³யிநீம் ।
வந்தே³ அந்நபூர்ணாஸ்வரூபிணீம் வாஸவீம் ப⁴க்தாநாம் மநாலயநிவாஸிநீம் ॥

ௐ ஸௌபா⁴க்³யஜநநீ மாதா மாங்க³ல்யா மாநவர்தி⁴நீ ।
மஹாகீர்திப்ரஸாரிணீ மஹாபா⁴க்³யப்ரதா³யிநீ ॥ 1 ॥

வாஸவாம்பா³ ச காமாக்ஷீ விஷ்ணுவர்த⁴நமர்தி³நீ ।
வைஶ்யவம்ஶோத்³ப⁴வா சைவ கந்யகாசித்ஸ்வரூபிணீ ॥ 2 ॥

குலகீர்திப்ரவர்த்³தி⁴நீ குமாரீ குலவர்தி⁴நீ ।
கந்யகா காம்யதா³ கருணா கந்யகாபரமேஶ்வரீ ॥ 3 ॥

விசித்ரரூபா பா³லா ச விஶேஷப²லதா³யிநீ ।
ஸத்யகீர்தி: ஸத்யவதீ ஸர்வாவயவஶோபி⁴நீ ॥ 4 ॥

த்³ருʼட⁴சித்தமஹாமூர்தி: ஜ்ஞாநாக்³நிகுண்ட³நிவாஸிநீ ।
த்ரிவர்ணநிலயா சைவ வைஶ்யவம்ஶாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா ॥ 5 ॥

பேநுகோண்டா³புரீவாஸா ஸாம்ராஜ்யஸுக²தா³யிநீ ।
விஶ்வக்²யாதா விமாநஸ்தா² விரூபாக்ஷஸஹோத³ரீ ॥ 6 ॥

வைவாஹமண்ட³பஸ்தா² ச மஹோத்ஸவவிலாஸிநீ ।
பா³லநக³ரஸுப்ரீதா மஹாவிப⁴வஶாலிநீ ॥ 07 ॥

ஸௌக³ந்த⁴குஸுமப்ரீதா ஸதா³ ஸௌக³ந்த⁴லேபிநீ ।
ஸத்யப்ரமாணநிலயா பத்³மபாணீ க்ஷமாவதீ ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மப்ரதிஷ்டா² ஸுப்ரீதா வ்யாஸோக்தவிதி⁴வர்தி⁴நீ ।
ஸர்வப்ராணஹிதேரதா காந்தா கமலக³ந்தி⁴நீ ॥ 09 ॥

மல்லிகாகுஸுமப்ரீதா காமிதார்த²ப்ரதா³யிநீ ।
சித்ரரூபா சித்ரவேஷா முநிகாருண்யதோஷிணீ ॥ 10 ॥

சித்ரகீர்திப்ரஸாரிணீ நமிதா ஜநபோஷிணீ ।
விசித்ரமஹிமா மாதா நாராயணீ நிரஞ்ஜநா ॥ 11 ॥

கீ³தகாநந்த³காரிணீ புஷ்பமாலாவிபூ⁴ஷிணீ ।
ஸ்வர்ணப்ரபா⁴ புண்யகீர்தி?ஸ்வார்திகாலாத³?காரிணீ ॥ 12 ॥

ஸ்வர்ணகாந்தி: கலா கந்யா ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயகாரணா ।
கல்மஷாரண்யவஹ்நீ ச பாவநீ புண்யசாரிணீ ॥ 13 ॥

வாணிஜ்யவித்³யாத⁴ர்மஜ்ஞா ப⁴வப³ந்த⁴விநாஶிநீ ।
ஸதா³ ஸத்³த⁴ர்மபூ⁴ஷணீ பி³ந்து³நாத³கலாத்மிகா ॥ 14 ॥

த⁴ர்மப்ரதா³ த⁴ர்மசித்தா கலா ஷோட³ஶஸம்யுதா ।
நாயகீ நக³ரஸ்தா² ச கல்யாணீ லாப⁴காரிணீ ॥ 15 ॥

?ம்ருʼடா³தா⁴ரா? கு³ஹ்யா சைவ நாநாரத்நவிபூ⁴ஷணா ।
கோமலாங்கீ³ ச தே³விகா ஸுகு³ணா ஶுப⁴தா³யிநீ ॥ 16 ॥

ஸுமுகீ² ஜாஹ்நவீ சைவ தே³வது³ர்கா³ தா³க்ஷாயணீ ।
த்ரைலோக்யஜநநீ கந்யா பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா பரா ॥ 17 ॥

ஸுபா⁴ஷிணீ ஸுவாஸிநீ ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதா³யிநீ ।
ஸர்வமந்த்ரப²லப்ரதா³ வைஶ்யஜநப்ரபூஜிதா ॥ 18 ॥

கரவீரநிவாஸிநீ ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ।
ஸத்³ப⁴க்திஶாலிநீ மாதா ஶ்ரீமத்கந்யாஶிரோமணீ ॥ 19 ॥

ஸர்வஸம்மோஹகாரிணீ ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ।
வேத³ஶாஸ்த்ரப்ரமாணா ச விஶாலாக்ஷீ ஶுப⁴ப்ரதா³ ॥ 20 ॥

ஸௌந்த³ர்யபீட²நிலயா ஸர்வோபத்³ரவநாஶிநீ ।
ஸௌமங்க³ல்யாதி³தே³வதா ஶ்ரீமந்த்ரபுரவாஸிநீ ॥ 21 ॥

வாஸவீகந்யகா மாதா நக³ரேஶ்வரமாநிதா ।
வைஶ்யகுலநந்தி³நீ வாஸவீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 22 ॥

ப²லஶ்ருதி: –
இத³ம் ஸ்தோத்ரம் வாஸவ்யா: நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ய: படே²த்ப்ரயதோ நித்யம் ப⁴க்திபா⁴வேந சேதஸா ॥ 1 ॥

ந ஶத்ருப⁴யம் தஸ்ய ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ।
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி வாஸவாம்பா³ ப்ரஸாத³த: ॥ 2 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ஸமர்பணம் –
யத³க்ஷரபத³ப்⁴ரஷ்டம் மாத்ராஹீநம் து யத்³ப⁴வேத் ।
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தே³வீ வாஸவாம்பா³ நமோঽஸ்துதே ॥ 1 ॥

விஸர்க³பி³ந்து³மாத்ராணி பத³பாதா³க்ஷராணி ச ।
ந்யூநாநி சாதிரிக்தாநி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரி ॥ 2 ॥

அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்யபா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரி ॥ 3 ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *