Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଵାସଵୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଧରଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ଶଶିଵର୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନଵଦନଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ଵଵିଘ୍ନୋପଶାନ୍ତୟେ ॥

ଵକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ୟକୋଟିସମପ୍ରଭ ।
ନିର୍ଵିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମେ ଦେଵ ସର୍ଵକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ଵଦା ॥

ନ୍ୟାସଃ –
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଵାସଵୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀ
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମାଲାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ସମାଧି ଋଷିଃ । ଶ୍ରୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀ ଦେଵତା। ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ।
ଵଂ ବୀଜମ୍ । ସ୍ଵାହା ଶକ୍ତିଃ। ସୌଭାଗ୍ୟମିତି କୀଲକମ୍।
ମମ ସକଲସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତୟେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ –
ଵନ୍ଦେ କୁସୁମାମ୍ବାସତ୍ପୁତ୍ରୀଂ ଵନ୍ଦେ କୁସୁମଶ୍ରେଷ୍ଠତନୟାମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ଵିରୂପାକ୍ଷସହୋଦରୀଂ ଵନ୍ଦେ କନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥

ଵନ୍ଦେ ଭାସ୍କରାଚାର୍ୟଵିଦ୍ୟାର୍ଥିନୀଂ ଵନ୍ଦେ ନଗରେଶ୍ଵରସ୍ୟ ପ୍ରିୟାମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ଵିଷ୍ଣୁଵର୍ଧନମର୍ଦିନୀଂ ଵନ୍ଦେ ପେନୁକୋଣ୍ଡାପୁରଵାସିନୀମ୍ ॥

ଵନ୍ଦେ ଆର୍ୟଵୈଶ୍ୟକୁଲଦେଵୀଂ ଵାସଵୀଂ ଭକ୍ତାନାମଭୀଷ୍ଟଫଲଦାୟିନୀମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣାସ୍ଵରୂପିଣୀଂ ଵାସଵୀଂ ଭକ୍ତାନାଂ ମନାଲୟନିଵାସିନୀମ୍ ॥

ଓଂ ସୌଭାଗ୍ୟଜନନୀ ମାତା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟା ମାନଵର୍ଧିନୀ ।
ମହାକୀର୍ତିପ୍ରସାରିଣୀ ମହାଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧ ॥

ଵାସଵାମ୍ବା ଚ କାମାକ୍ଷୀ ଵିଷ୍ଣୁଵର୍ଧନମର୍ଦିନୀ ।
ଵୈଶ୍ୟଵମ୍ଶୋଦ୍ଭଵା ଚୈଵ କନ୍ୟକାଚିତ୍ସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୨ ॥

କୁଲକୀର୍ତିପ୍ରଵର୍ଦ୍ଧିନୀ କୁମାରୀ କୁଲଵର୍ଧିନୀ ।
କନ୍ୟକା କାମ୍ୟଦା କରୁଣା କନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀ ॥ ୩ ॥

ଵିଚିତ୍ରରୂପା ବାଲା ଚ ଵିଶେଷଫଲଦାୟିନୀ ।
ସତ୍ୟକୀର୍ତିଃ ସତ୍ୟଵତୀ ସର୍ଵାଵୟଵଶୋଭିନୀ ॥ ୪ ॥

ଦୃଢଚିତ୍ତମହାମୂର୍ତିଃ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିକୁଣ୍ଡନିଵାସିନୀ ।
ତ୍ରିଵର୍ଣନିଲୟା ଚୈଵ ଵୈଶ୍ୟଵଂଶାବ୍ଧିଚନ୍ଦ୍ରିକା ॥ ୫ ॥

ପେନୁକୋଣ୍ଡାପୁରୀଵାସା ସାମ୍ରାଜ୍ୟସୁଖଦାୟିନୀ ।
ଵିଶ୍ଵଖ୍ୟାତା ଵିମାନସ୍ଥା ଵିରୂପାକ୍ଷସହୋଦରୀ ॥ ୬ ॥

ଵୈଵାହମଣ୍ଡପସ୍ଥା ଚ ମହୋତ୍ସଵଵିଲାସିନୀ ।
ବାଲନଗରସୁପ୍ରୀତା ମହାଵିଭଵଶାଲିନୀ ॥ ୦୭ ॥

ସୌଗନ୍ଧକୁସୁମପ୍ରୀତା ସଦା ସୌଗନ୍ଧଲେପିନୀ ।
ସତ୍ୟପ୍ରମାଣନିଲୟା ପଦ୍ମପାଣୀ କ୍ଷମାଵତୀ ॥ ୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁପ୍ରୀତା ଵ୍ୟାସୋକ୍ତଵିଧିଵର୍ଧିନୀ ।
ସର୍ଵପ୍ରାଣହିତେରତା କାନ୍ତା କମଲଗନ୍ଧିନୀ ॥ ୦୯ ॥

ମଲ୍ଲିକାକୁସୁମପ୍ରୀତା କାମିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଚିତ୍ରରୂପା ଚିତ୍ରଵେଷା ମୁନିକାରୁଣ୍ୟତୋଷିଣୀ ॥ ୧୦ ॥

ଚିତ୍ରକୀର୍ତିପ୍ରସାରିଣୀ ନମିତା ଜନପୋଷିଣୀ ।
ଵିଚିତ୍ରମହିମା ମାତା ନାରାୟଣୀ ନିରଞ୍ଜନା ॥ ୧୧ ॥

ଗୀତକାନନ୍ଦକାରିଣୀ ପୁଷ୍ପମାଲାଵିଭୂଷିଣୀ ।
ସ୍ଵର୍ଣପ୍ରଭା ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତି?ସ୍ଵାର୍ତିକାଲାଦ?କାରିଣୀ ॥ ୧୨ ॥

ସ୍ଵର୍ଣକାନ୍ତିଃ କଲା କନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଲୟକାରଣା ।
କଲ୍ମଷାରଣ୍ୟଵହ୍ନୀ ଚ ପାଵନୀ ପୁଣ୍ୟଚାରିଣୀ ॥ ୧୩ ॥

ଵାଣିଜ୍ୟଵିଦ୍ୟାଧର୍ମଜ୍ଞା ଭଵବନ୍ଧଵିନାଶିନୀ ।
ସଦା ସଦ୍ଧର୍ମଭୂଷଣୀ ବିନ୍ଦୁନାଦକଲାତ୍ମିକା ॥ ୧୪ ॥

ଧର୍ମପ୍ରଦା ଧର୍ମଚିତ୍ତା କଲା ଷୋଡଶସମ୍ୟୁତା ।
ନାୟକୀ ନଗରସ୍ଥା ଚ କଲ୍ୟାଣୀ ଲାଭକାରିଣୀ ॥ ୧୫ ॥

?ମୃଡାଧାରା? ଗୁହ୍ୟା ଚୈଵ ନାନାରତ୍ନଵିଭୂଷଣା ।
କୋମଲାଙ୍ଗୀ ଚ ଦେଵିକା ସୁଗୁଣା ଶୁଭଦାୟିନୀ ॥ ୧୬ ॥

ସୁମୁଖୀ ଜାହ୍ନଵୀ ଚୈଵ ଦେଵଦୁର୍ଗା ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଜନନୀ କନ୍ୟା ପଞ୍ଚଭୂତାତ୍ମିକା ପରା ॥ ୧୭ ॥

ସୁଭାଷିଣୀ ସୁଵାସିନୀ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରଫଲପ୍ରଦା ଵୈଶ୍ୟଜନପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧୮ ॥

କରଵୀରନିଵାସିନୀ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦିନୀ ।
ସଦ୍ଭକ୍ତିଶାଲିନୀ ମାତା ଶ୍ରୀମତ୍କନ୍ୟାଶିରୋମଣୀ ॥ ୧୯ ॥

ସର୍ଵସମ୍ମୋହକାରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକା ।
ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରମାଣା ଚ ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ଶୁଭପ୍ରଦା ॥ ୨୦ ॥

ସୌନ୍ଦର୍ୟପୀଠନିଲୟା ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵନାଶିନୀ ।
ସୌମଙ୍ଗଲ୍ୟାଦିଦେଵତା ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରପୁରଵାସିନୀ ॥ ୨୧ ॥

ଵାସଵୀକନ୍ୟକା ମାତା ନଗରେଶ୍ଵରମାନିତା ।
ଵୈଶ୍ୟକୁଲନନ୍ଦିନୀ ଵାସଵୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ॥ ୨୨ ॥

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ –
ଇଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଵାସଵ୍ୟାଃ ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ।
ୟଃ ପଠେତ୍ପ୍ରୟତୋ ନିତ୍ୟଂ ଭକ୍ତିଭାଵେନ ଚେତସା ॥ ୧ ॥

ନ ଶତ୍ରୁଭୟଂ ତସ୍ୟ ସର୍ଵତ୍ର ଵିଜୟୀ ଭଵେତ୍ ।
ସର୍ଵାନ୍ କାମାନଵାପ୍ନୋତି ଵାସଵାମ୍ବା ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୨ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଵାସଵୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

ସମର୍ପଣମ୍ –
ୟଦକ୍ଷରପଦଭ୍ରଷ୍ଟଂ ମାତ୍ରାହୀନଂ ତୁ ୟଦ୍ଭଵେତ୍ ।
ତତ୍ସର୍ଵଂ କ୍ଷମ୍ୟତାଂ ଦେଵୀ ଵାସଵାମ୍ବା ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୧ ॥

ଵିସର୍ଗବିନ୍ଦୁମାତ୍ରାଣି ପଦପାଦାକ୍ଷରାଣି ଚ ।
ନ୍ୟୂନାନି ଚାତିରିକ୍ତାନି କ୍ଷମସ୍ଵ ପରମେଶ୍ଵରି ॥ ୨ ॥

ଅନ୍ୟଥା ଶରଣଂ ନାସ୍ତି ତ୍ଵମେଵ ଶରଣଂ ମମ ।
ତସ୍ମାତ୍କାରୁଣ୍ୟଭାଵେନ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୩ ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top