Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Telugu:

శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే ॥

వక్రతుణ్డ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ ।
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ॥

న్యాసః –
అస్య శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ
అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమాలామన్త్రస్య
సమాధి ఋషిః । శ్రీకన్యకాపరమేశ్వరీ దేవతా। అనుష్టుప్ఛన్దః।
వం బీజమ్ । స్వాహా శక్తిః। సౌభాగ్యమితి కీలకమ్।
మమ సకలసిద్ధిప్రాప్తయే జపే వినియోగః ॥

ధ్యానమ్ –
వన్దే కుసుమామ్బాసత్పుత్రీం వన్దే కుసుమశ్రేష్ఠతనయామ్ ।
వన్దే విరూపాక్షసహోదరీం వన్దే కన్యకాపరమేశ్వరీమ్ ॥

వన్దే భాస్కరాచార్యవిద్యార్థినీం వన్దే నగరేశ్వరస్య ప్రియామ్ ।
వన్దే విష్ణువర్ధనమర్దినీం వన్దే పేనుకోణ్డాపురవాసినీమ్ ॥

వన్దే ఆర్యవైశ్యకులదేవీం వాసవీం భక్తానామభీష్టఫలదాయినీమ్ ।
వన్దే అన్నపూర్ణాస్వరూపిణీం వాసవీం భక్తానాం మనాలయనివాసినీమ్ ॥

ఓం సౌభాగ్యజననీ మాతా మాఙ్గల్యా మానవర్ధినీ ।
మహాకీర్తిప్రసారిణీ మహాభాగ్యప్రదాయినీ ॥ ౧ ॥

వాసవామ్బా చ కామాక్షీ విష్ణువర్ధనమర్దినీ ।
వైశ్యవమ్శోద్భవా చైవ కన్యకాచిత్స్వరూపిణీ ॥ ౨ ॥

కులకీర్తిప్రవర్ద్ధినీ కుమారీ కులవర్ధినీ ।
కన్యకా కామ్యదా కరుణా కన్యకాపరమేశ్వరీ ॥ ౩ ॥

విచిత్రరూపా బాలా చ విశేషఫలదాయినీ ।
సత్యకీర్తిః సత్యవతీ సర్వావయవశోభినీ ॥ ౪ ॥

దృఢచిత్తమహామూర్తిః జ్ఞానాగ్నికుణ్డనివాసినీ ।
త్రివర్ణనిలయా చైవ వైశ్యవంశాబ్ధిచన్ద్రికా ॥ ౫ ॥

పేనుకోణ్డాపురీవాసా సామ్రాజ్యసుఖదాయినీ ।
విశ్వఖ్యాతా విమానస్థా విరూపాక్షసహోదరీ ॥ ౬ ॥

వైవాహమణ్డపస్థా చ మహోత్సవవిలాసినీ ।
బాలనగరసుప్రీతా మహావిభవశాలినీ ॥ ౦౭ ॥

సౌగన్ధకుసుమప్రీతా సదా సౌగన్ధలేపినీ ।
సత్యప్రమాణనిలయా పద్మపాణీ క్షమావతీ ॥ ౮ ॥

బ్రహ్మప్రతిష్ఠా సుప్రీతా వ్యాసోక్తవిధివర్ధినీ ।
సర్వప్రాణహితేరతా కాన్తా కమలగన్ధినీ ॥ ౦౯ ॥

మల్లికాకుసుమప్రీతా కామితార్థప్రదాయినీ ।
చిత్రరూపా చిత్రవేషా మునికారుణ్యతోషిణీ ॥ ౧౦ ॥

చిత్రకీర్తిప్రసారిణీ నమితా జనపోషిణీ ।
విచిత్రమహిమా మాతా నారాయణీ నిరఞ్జనా ॥ ౧౧ ॥

గీతకానన్దకారిణీ పుష్పమాలావిభూషిణీ ।
స్వర్ణప్రభా పుణ్యకీర్తి?స్వార్తికాలాద?కారిణీ ॥ ౧౨ ॥

స్వర్ణకాన్తిః కలా కన్యా సృష్టిస్థితిలయకారణా ।
కల్మషారణ్యవహ్నీ చ పావనీ పుణ్యచారిణీ ॥ ౧౩ ॥

వాణిజ్యవిద్యాధర్మజ్ఞా భవబన్ధవినాశినీ ।
సదా సద్ధర్మభూషణీ బిన్దునాదకలాత్మికా ॥ ౧౪ ॥

ధర్మప్రదా ధర్మచిత్తా కలా షోడశసమ్యుతా ।
నాయకీ నగరస్థా చ కల్యాణీ లాభకారిణీ ॥ ౧౫ ॥

?మృడాధారా? గుహ్యా చైవ నానారత్నవిభూషణా ।
కోమలాఙ్గీ చ దేవికా సుగుణా శుభదాయినీ ॥ ౧౬ ॥

సుముఖీ జాహ్నవీ చైవ దేవదుర్గా దాక్షాయణీ ।
త్రైలోక్యజననీ కన్యా పఞ్చభూతాత్మికా పరా ॥ ౧౭ ॥

సుభాషిణీ సువాసినీ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినీ ।
సర్వమన్త్రఫలప్రదా వైశ్యజనప్రపూజితా ॥ ౧౮ ॥

కరవీరనివాసినీ హృదయగ్రన్థిభేదినీ ।
సద్భక్తిశాలినీ మాతా శ్రీమత్కన్యాశిరోమణీ ॥ ౧౯ ॥

సర్వసమ్మోహకారిణీ బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।
వేదశాస్త్రప్రమాణా చ విశాలాక్షీ శుభప్రదా ॥ ౨౦ ॥

సౌన్దర్యపీఠనిలయా సర్వోపద్రవనాశినీ ।
సౌమఙ్గల్యాదిదేవతా శ్రీమన్త్రపురవాసినీ ॥ ౨౧ ॥

వాసవీకన్యకా మాతా నగరేశ్వరమానితా ।
వైశ్యకులనన్దినీ వాసవీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౨౨ ॥

ఫలశ్రుతిః –
ఇదం స్తోత్రం వాసవ్యాః నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం భక్తిభావేన చేతసా ॥ ౧ ॥

న శత్రుభయం తస్య సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ।
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి వాసవామ్బా ప్రసాదతః ॥ ౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

సమర్పణమ్ –
యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ ।
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవీ వాసవామ్బా నమోఽస్తుతే ॥ ౧ ॥

విసర్గబిన్దుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ ।
న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ పరమేశ్వరి ॥ ౨ ॥

అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ।
తస్మాత్కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వరి ॥ ౩ ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top