Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

50 Views

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Telugu:

శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే ॥

వక్రతుణ్డ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ ।
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ॥

న్యాసః –
అస్య శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ
అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమాలామన్త్రస్య
సమాధి ఋషిః । శ్రీకన్యకాపరమేశ్వరీ దేవతా। అనుష్టుప్ఛన్దః।
వం బీజమ్ । స్వాహా శక్తిః। సౌభాగ్యమితి కీలకమ్।
మమ సకలసిద్ధిప్రాప్తయే జపే వినియోగః ॥

ధ్యానమ్ –
వన్దే కుసుమామ్బాసత్పుత్రీం వన్దే కుసుమశ్రేష్ఠతనయామ్ ।
వన్దే విరూపాక్షసహోదరీం వన్దే కన్యకాపరమేశ్వరీమ్ ॥

వన్దే భాస్కరాచార్యవిద్యార్థినీం వన్దే నగరేశ్వరస్య ప్రియామ్ ।
వన్దే విష్ణువర్ధనమర్దినీం వన్దే పేనుకోణ్డాపురవాసినీమ్ ॥

వన్దే ఆర్యవైశ్యకులదేవీం వాసవీం భక్తానామభీష్టఫలదాయినీమ్ ।
వన్దే అన్నపూర్ణాస్వరూపిణీం వాసవీం భక్తానాం మనాలయనివాసినీమ్ ॥

ఓం సౌభాగ్యజననీ మాతా మాఙ్గల్యా మానవర్ధినీ ।
మహాకీర్తిప్రసారిణీ మహాభాగ్యప్రదాయినీ ॥ ౧ ॥

వాసవామ్బా చ కామాక్షీ విష్ణువర్ధనమర్దినీ ।
వైశ్యవమ్శోద్భవా చైవ కన్యకాచిత్స్వరూపిణీ ॥ ౨ ॥

కులకీర్తిప్రవర్ద్ధినీ కుమారీ కులవర్ధినీ ।
కన్యకా కామ్యదా కరుణా కన్యకాపరమేశ్వరీ ॥ ౩ ॥

విచిత్రరూపా బాలా చ విశేషఫలదాయినీ ।
సత్యకీర్తిః సత్యవతీ సర్వావయవశోభినీ ॥ ౪ ॥

దృఢచిత్తమహామూర్తిః జ్ఞానాగ్నికుణ్డనివాసినీ ।
త్రివర్ణనిలయా చైవ వైశ్యవంశాబ్ధిచన్ద్రికా ॥ ౫ ॥

పేనుకోణ్డాపురీవాసా సామ్రాజ్యసుఖదాయినీ ।
విశ్వఖ్యాతా విమానస్థా విరూపాక్షసహోదరీ ॥ ౬ ॥

వైవాహమణ్డపస్థా చ మహోత్సవవిలాసినీ ।
బాలనగరసుప్రీతా మహావిభవశాలినీ ॥ ౦౭ ॥

సౌగన్ధకుసుమప్రీతా సదా సౌగన్ధలేపినీ ।
సత్యప్రమాణనిలయా పద్మపాణీ క్షమావతీ ॥ ౮ ॥

బ్రహ్మప్రతిష్ఠా సుప్రీతా వ్యాసోక్తవిధివర్ధినీ ।
సర్వప్రాణహితేరతా కాన్తా కమలగన్ధినీ ॥ ౦౯ ॥

మల్లికాకుసుమప్రీతా కామితార్థప్రదాయినీ ।
చిత్రరూపా చిత్రవేషా మునికారుణ్యతోషిణీ ॥ ౧౦ ॥

చిత్రకీర్తిప్రసారిణీ నమితా జనపోషిణీ ।
విచిత్రమహిమా మాతా నారాయణీ నిరఞ్జనా ॥ ౧౧ ॥

గీతకానన్దకారిణీ పుష్పమాలావిభూషిణీ ।
స్వర్ణప్రభా పుణ్యకీర్తి?స్వార్తికాలాద?కారిణీ ॥ ౧౨ ॥

స్వర్ణకాన్తిః కలా కన్యా సృష్టిస్థితిలయకారణా ।
కల్మషారణ్యవహ్నీ చ పావనీ పుణ్యచారిణీ ॥ ౧౩ ॥

వాణిజ్యవిద్యాధర్మజ్ఞా భవబన్ధవినాశినీ ।
సదా సద్ధర్మభూషణీ బిన్దునాదకలాత్మికా ॥ ౧౪ ॥

ధర్మప్రదా ధర్మచిత్తా కలా షోడశసమ్యుతా ।
నాయకీ నగరస్థా చ కల్యాణీ లాభకారిణీ ॥ ౧౫ ॥

?మృడాధారా? గుహ్యా చైవ నానారత్నవిభూషణా ।
కోమలాఙ్గీ చ దేవికా సుగుణా శుభదాయినీ ॥ ౧౬ ॥

సుముఖీ జాహ్నవీ చైవ దేవదుర్గా దాక్షాయణీ ।
త్రైలోక్యజననీ కన్యా పఞ్చభూతాత్మికా పరా ॥ ౧౭ ॥

సుభాషిణీ సువాసినీ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినీ ।
సర్వమన్త్రఫలప్రదా వైశ్యజనప్రపూజితా ॥ ౧౮ ॥

కరవీరనివాసినీ హృదయగ్రన్థిభేదినీ ।
సద్భక్తిశాలినీ మాతా శ్రీమత్కన్యాశిరోమణీ ॥ ౧౯ ॥

సర్వసమ్మోహకారిణీ బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।
వేదశాస్త్రప్రమాణా చ విశాలాక్షీ శుభప్రదా ॥ ౨౦ ॥

సౌన్దర్యపీఠనిలయా సర్వోపద్రవనాశినీ ।
సౌమఙ్గల్యాదిదేవతా శ్రీమన్త్రపురవాసినీ ॥ ౨౧ ॥

వాసవీకన్యకా మాతా నగరేశ్వరమానితా ।
వైశ్యకులనన్దినీ వాసవీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౨౨ ॥

ఫలశ్రుతిః –
ఇదం స్తోత్రం వాసవ్యాః నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం భక్తిభావేన చేతసా ॥ ౧ ॥

న శత్రుభయం తస్య సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ।
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి వాసవామ్బా ప్రసాదతః ॥ ౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

సమర్పణమ్ –
యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ ।
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవీ వాసవామ్బా నమోఽస్తుతే ॥ ౧ ॥

విసర్గబిన్దుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ ।
న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ పరమేశ్వరి ॥ ౨ ॥

అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ।
తస్మాత్కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వరి ॥ ౩ ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *