Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

141 Views

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥

ನ್ಯಾಸಃ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಸಮಾಧಿ ಋಷಿಃ । ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ। ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ।
ವಂ ಬೀಜಮ್ । ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ। ಸೌಭಾಗ್ಯಮಿತಿ ಕೀಲಕಮ್।
ಮಮ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ವನ್ದೇ ಕುಸುಮಾಮ್ಬಾಸತ್ಪುತ್ರೀಂ ವನ್ದೇ ಕುಸುಮಶ್ರೇಷ್ಠತನಯಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಹೋದರೀಂ ವನ್ದೇ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಂ ವನ್ದೇ ನಗರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನೀಂ ವನ್ದೇ ಪೇನುಕೋಂಡಾಪುರವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯಕುಲದೇವೀಂ ವಾಸವೀಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯಿನೀಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ವಾಸವೀಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮನಾಲಯನಿವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಜನನೀ ಮಾತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಮಾನವರ್ಧಿನೀ ।
ಮಹಾಕೀರ್ತಿಪ್ರಸಾರಿಣೀ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 1 ॥

ವಾಸವಾಮ್ಬಾ ಚ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನೀ ।
ವೈಶ್ಯವಮ್ಶೋದ್ಭವಾ ಚೈವ ಕನ್ಯಕಾಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 2 ॥

ಕುಲಕೀರ್ತಿಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ಕುಮಾರೀ ಕುಲವರ್ಧಿನೀ ।
ಕನ್ಯಕಾ ಕಾಮ್ಯದಾ ಕರುಣಾ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 3 ॥

ವಿಚಿತ್ರರೂಪಾ ಬಾಲಾ ಚ ವಿಶೇಷಫಲದಾಯಿನೀ ।
ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಸತ್ಯವತೀ ಸರ್ವಾವಯವಶೋಭಿನೀ ॥ 4 ॥

ದೃಢಚಿತ್ತಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಕುಂಡನಿವಾಸಿನೀ ।
ತ್ರಿವರ್ಣನಿಲಯಾ ಚೈವ ವೈಶ್ಯವಂಶಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 5 ॥

ಪೇನುಕೋಂಡಾಪುರೀವಾಸಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಾ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಹೋದರೀ ॥ 6 ॥

ವೈವಾಹಮಂಡಪಸ್ಥಾ ಚ ಮಹೋತ್ಸವವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಬಾಲನಗರಸುಪ್ರೀತಾ ಮಹಾವಿಭವಶಾಲಿನೀ ॥ 07 ॥

ಸೌಗನ್ಧಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸದಾ ಸೌಗನ್ಧಲೇಪಿನೀ ।
ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಪಾಣೀ ಕ್ಷಮಾವತೀ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತವಿಧಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಸರ್ವಪ್ರಾಣಹಿತೇರತಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಮಲಗನ್ಧಿನೀ ॥ 09 ॥

ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಚಿತ್ರರೂಪಾ ಚಿತ್ರವೇಷಾ ಮುನಿಕಾರುಣ್ಯತೋಷಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಚಿತ್ರಕೀರ್ತಿಪ್ರಸಾರಿಣೀ ನಮಿತಾ ಜನಪೋಷಿಣೀ ।
ವಿಚಿತ್ರಮಹಿಮಾ ಮಾತಾ ನಾರಾಯಣೀ ನಿರಂಜನಾ ॥ 11 ॥

ಗೀತಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಿಣೀ ।
ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಭಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ?ಸ್ವಾರ್ತಿಕಾಲಾದ?ಕಾರಿಣೀ ॥ 12 ॥

ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿಃ ಕಲಾ ಕನ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಣಾ ।
ಕಲ್ಮಷಾರಣ್ಯವಹ್ನೀ ಚ ಪಾವನೀ ಪುಣ್ಯಚಾರಿಣೀ ॥ 13 ॥

ವಾಣಿಜ್ಯವಿದ್ಯಾಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಭವಬನ್ಧವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸದಾ ಸದ್ಧರ್ಮಭೂಷಣೀ ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 14 ॥

ಧರ್ಮಪ್ರದಾ ಧರ್ಮಚಿತ್ತಾ ಕಲಾ ಷೋಡಶಸಮ್ಯುತಾ ।
ನಾಯಕೀ ನಗರಸ್ಥಾ ಚ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಲಾಭಕಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

?ಮೃಡಾಧಾರಾ? ಗುಹ್ಯಾ ಚೈವ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣಾ ।
ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಚ ದೇವಿಕಾ ಸುಗುಣಾ ಶುಭದಾಯಿನೀ ॥ 16 ॥

ಸುಮುಖೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಚೈವ ದೇವದುರ್ಗಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ಕನ್ಯಾ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ॥ 17 ॥

ಸುಭಾಷಿಣೀ ಸುವಾಸಿನೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾ ವೈಶ್ಯಜನಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 18 ॥

ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಿಶಾಲಿನೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕನ್ಯಾಶಿರೋಮಣೀ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಾ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಶುಭಪ್ರದಾ ॥ 20 ॥

ಸೌನ್ದರ್ಯಪೀಠನಿಲಯಾ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ ।
ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾದಿದೇವತಾ ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 21 ॥

ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾ ಮಾತಾ ನಗರೇಶ್ವರಮಾನಿತಾ ।
ವೈಶ್ಯಕುಲನನ್ದಿನೀ ವಾಸವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 22 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಾಸವ್ಯಾಃ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಚೇತಸಾ ॥ 1 ॥

ನ ಶತ್ರುಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಾಸವಾಮ್ಬಾ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 2 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವೀ ವಾಸವಾಮ್ಬಾ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ 1 ॥

ವಿಸರ್ಗಬಿನ್ದುಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ।
ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ 2 ॥

ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 3 ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *