Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥

ನ್ಯಾಸಃ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಸಮಾಧಿ ಋಷಿಃ । ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ। ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ।
ವಂ ಬೀಜಮ್ । ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ। ಸೌಭಾಗ್ಯಮಿತಿ ಕೀಲಕಮ್।
ಮಮ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ವನ್ದೇ ಕುಸುಮಾಮ್ಬಾಸತ್ಪುತ್ರೀಂ ವನ್ದೇ ಕುಸುಮಶ್ರೇಷ್ಠತನಯಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಹೋದರೀಂ ವನ್ದೇ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಂ ವನ್ದೇ ನಗರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನೀಂ ವನ್ದೇ ಪೇನುಕೋಂಡಾಪುರವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ವನ್ದೇ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯಕುಲದೇವೀಂ ವಾಸವೀಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯಿನೀಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ವಾಸವೀಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮನಾಲಯನಿವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಜನನೀ ಮಾತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಮಾನವರ್ಧಿನೀ ।
ಮಹಾಕೀರ್ತಿಪ್ರಸಾರಿಣೀ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 1 ॥

ವಾಸವಾಮ್ಬಾ ಚ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನೀ ।
ವೈಶ್ಯವಮ್ಶೋದ್ಭವಾ ಚೈವ ಕನ್ಯಕಾಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 2 ॥

ಕುಲಕೀರ್ತಿಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ಕುಮಾರೀ ಕುಲವರ್ಧಿನೀ ।
ಕನ್ಯಕಾ ಕಾಮ್ಯದಾ ಕರುಣಾ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 3 ॥

ವಿಚಿತ್ರರೂಪಾ ಬಾಲಾ ಚ ವಿಶೇಷಫಲದಾಯಿನೀ ।
ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಸತ್ಯವತೀ ಸರ್ವಾವಯವಶೋಭಿನೀ ॥ 4 ॥

ದೃಢಚಿತ್ತಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಕುಂಡನಿವಾಸಿನೀ ।
ತ್ರಿವರ್ಣನಿಲಯಾ ಚೈವ ವೈಶ್ಯವಂಶಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 5 ॥

ಪೇನುಕೋಂಡಾಪುರೀವಾಸಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಾ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಹೋದರೀ ॥ 6 ॥

ವೈವಾಹಮಂಡಪಸ್ಥಾ ಚ ಮಹೋತ್ಸವವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಬಾಲನಗರಸುಪ್ರೀತಾ ಮಹಾವಿಭವಶಾಲಿನೀ ॥ 07 ॥

ಸೌಗನ್ಧಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸದಾ ಸೌಗನ್ಧಲೇಪಿನೀ ।
ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಪಾಣೀ ಕ್ಷಮಾವತೀ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತವಿಧಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಸರ್ವಪ್ರಾಣಹಿತೇರತಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಮಲಗನ್ಧಿನೀ ॥ 09 ॥

ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಚಿತ್ರರೂಪಾ ಚಿತ್ರವೇಷಾ ಮುನಿಕಾರುಣ್ಯತೋಷಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಚಿತ್ರಕೀರ್ತಿಪ್ರಸಾರಿಣೀ ನಮಿತಾ ಜನಪೋಷಿಣೀ ।
ವಿಚಿತ್ರಮಹಿಮಾ ಮಾತಾ ನಾರಾಯಣೀ ನಿರಂಜನಾ ॥ 11 ॥

ಗೀತಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಿಣೀ ।
ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಭಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ?ಸ್ವಾರ್ತಿಕಾಲಾದ?ಕಾರಿಣೀ ॥ 12 ॥

ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿಃ ಕಲಾ ಕನ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಣಾ ।
ಕಲ್ಮಷಾರಣ್ಯವಹ್ನೀ ಚ ಪಾವನೀ ಪುಣ್ಯಚಾರಿಣೀ ॥ 13 ॥

ವಾಣಿಜ್ಯವಿದ್ಯಾಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಭವಬನ್ಧವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸದಾ ಸದ್ಧರ್ಮಭೂಷಣೀ ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 14 ॥

ಧರ್ಮಪ್ರದಾ ಧರ್ಮಚಿತ್ತಾ ಕಲಾ ಷೋಡಶಸಮ್ಯುತಾ ।
ನಾಯಕೀ ನಗರಸ್ಥಾ ಚ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಲಾಭಕಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

?ಮೃಡಾಧಾರಾ? ಗುಹ್ಯಾ ಚೈವ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣಾ ।
ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಚ ದೇವಿಕಾ ಸುಗುಣಾ ಶುಭದಾಯಿನೀ ॥ 16 ॥

ಸುಮುಖೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಚೈವ ದೇವದುರ್ಗಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ಕನ್ಯಾ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ॥ 17 ॥

ಸುಭಾಷಿಣೀ ಸುವಾಸಿನೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾ ವೈಶ್ಯಜನಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 18 ॥

ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಿಶಾಲಿನೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕನ್ಯಾಶಿರೋಮಣೀ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಾ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಶುಭಪ್ರದಾ ॥ 20 ॥

ಸೌನ್ದರ್ಯಪೀಠನಿಲಯಾ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ ।
ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾದಿದೇವತಾ ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 21 ॥

ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾ ಮಾತಾ ನಗರೇಶ್ವರಮಾನಿತಾ ।
ವೈಶ್ಯಕುಲನನ್ದಿನೀ ವಾಸವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 22 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಾಸವ್ಯಾಃ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಚೇತಸಾ ॥ 1 ॥

ನ ಶತ್ರುಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಾಸವಾಮ್ಬಾ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 2 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವೀ ವಾಸವಾಮ್ಬಾ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ 1 ॥

ವಿಸರ್ಗಬಿನ್ದುಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ।
ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ 2 ॥

ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 3 ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top