Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

81 Views

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ॥

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടിസമപ്രഭ ।
നിര്‍വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സര്‍വകാര്യേഷു സര്‍വദാ ॥

ന്യാസഃ –
അസ്യ ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വരീ
അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ
സമാധി ഋഷിഃ । ശ്രീകന്യകാപരമേശ്വരീ ദേവതാ। അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ।
വം ബീജം । സ്വാഹാ ശക്തിഃ। സൌഭാഗ്യമിതി കീലകം।
മമ സകലസിദ്ധിപ്രാപ്തയേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം –
വന്ദേ കുസുമാംബാസത്പുത്രീം വന്ദേ കുസുമശ്രേഷ്ഠതനയാം ।
വന്ദേ വിരൂപാക്ഷസഹോദരീം വന്ദേ കന്യകാപരമേശ്വരീം ॥

വന്ദേ ഭാസ്കരാചാര്യവിദ്യാര്‍ഥിനീം വന്ദേ നഗരേശ്വരസ്യ പ്രിയാം ।
വന്ദേ വിഷ്ണുവര്‍ധനമര്‍ദിനീം വന്ദേ പേനുകോണ്ഡാപുരവാസിനീം ॥

വന്ദേ ആര്യവൈശ്യകുലദേവീം വാസവീം ഭക്താനാമഭീഷ്ടഫലദായിനീം ।
വന്ദേ അന്നപൂര്‍ണാസ്വരൂപിണീം വാസവീം ഭക്താനാം മനാലയനിവാസിനീം ॥

ഓം സൌഭാഗ്യജനനീ മാതാ മാങ്ഗല്യാ മാനവര്‍ധിനീ ।
മഹാകീര്‍തിപ്രസാരിണീ മഹാഭാഗ്യപ്രദായിനീ ॥ 1 ॥

വാസവാംബാ ച കാമാക്ഷീ വിഷ്ണുവര്‍ധനമര്‍ദിനീ ।
വൈശ്യവംശോദ്ഭവാ ചൈവ കന്യകാചിത്സ്വരൂപിണീ ॥ 2 ॥

കുലകീര്‍തിപ്രവര്‍ദ്ധിനീ കുമാരീ കുലവര്‍ധിനീ ।
കന്യകാ കാംയദാ കരുണാ കന്യകാപരമേശ്വരീ ॥ 3 ॥

വിചിത്രരൂപാ ബാലാ ച വിശേഷഫലദായിനീ ।
സത്യകീര്‍തിഃ സത്യവതീ സര്‍വാവയവശോഭിനീ ॥ 4 ॥

ദൃഢചിത്തമഹാമൂര്‍തിഃ ജ്ഞാനാഗ്നികുണ്ഡനിവാസിനീ ।
ത്രിവര്‍ണനിലയാ ചൈവ വൈശ്യവംശാബ്ധിചന്ദ്രികാ ॥ 5 ॥

പേനുകോണ്ഡാപുരീവാസാ സാംരാജ്യസുഖദായിനീ ।
വിശ്വഖ്യാതാ വിമാനസ്ഥാ വിരൂപാക്ഷസഹോദരീ ॥ 6 ॥

വൈവാഹമണ്ഡപസ്ഥാ ച മഹോത്സവവിലാസിനീ ।
ബാലനഗരസുപ്രീതാ മഹാവിഭവശാലിനീ ॥ 07 ॥

സൌഗന്ധകുസുമപ്രീതാ സദാ സൌഗന്ധലേപിനീ ।
സത്യപ്രമാണനിലയാ പദ്മപാണീ ക്ഷമാവതീ ॥ 8 ॥

ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാ സുപ്രീതാ വ്യാസോക്തവിധിവര്‍ധിനീ ।
സര്‍വപ്രാണഹിതേരതാ കാന്താ കമലഗന്ധിനീ ॥ 09 ॥

മല്ലികാകുസുമപ്രീതാ കാമിതാര്‍ഥപ്രദായിനീ ।
ചിത്രരൂപാ ചിത്രവേഷാ മുനികാരുണ്യതോഷിണീ ॥ 10 ॥

ചിത്രകീര്‍തിപ്രസാരിണീ നമിതാ ജനപോഷിണീ ।
വിചിത്രമഹിമാ മാതാ നാരായണീ നിരഞ്ജനാ ॥ 11 ॥

ഗീതകാനന്ദകാരിണീ പുഷ്പമാലാവിഭൂഷിണീ ।
സ്വര്‍ണപ്രഭാ പുണ്യകീര്‍തി?സ്വാര്‍തികാലാദ?കാരിണീ ॥ 12 ॥

സ്വര്‍ണകാന്തിഃ കലാ കന്യാ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകാരണാ ।
കല്‍മഷാരണ്യവഹ്നീ ച പാവനീ പുണ്യചാരിണീ ॥ 13 ॥

വാണിജ്യവിദ്യാധര്‍മജ്ഞാ ഭവബന്ധവിനാശിനീ ।
സദാ സദ്ധര്‍മഭൂഷണീ ബിന്ദുനാദകലാത്മികാ ॥ 14 ॥

ധര്‍മപ്രദാ ധര്‍മചിത്താ കലാ ഷോഡശസംയുതാ ।
നായകീ നഗരസ്ഥാ ച കല്യാണീ ലാഭകാരിണീ ॥ 15 ॥

?മൃഡാധാരാ? ഗുഹ്യാ ചൈവ നാനാരത്നവിഭൂഷണാ ।
കോമലാങ്ഗീ ച ദേവികാ സുഗുണാ ശുഭദായിനീ ॥ 16 ॥

സുമുഖീ ജാഹ്നവീ ചൈവ ദേവദുര്‍ഗാ ദാക്ഷായണീ ।
ത്രൈലോക്യജനനീ കന്യാ പഞ്ചഭൂതാത്മികാ പരാ ॥ 17 ॥

സുഭാഷിണീ സുവാസിനീ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായിനീ ।
സര്‍വമന്ത്രഫലപ്രദാ വൈശ്യജനപ്രപൂജിതാ ॥ 18 ॥

കരവീരനിവാസിനീ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ।
സദ്ഭക്തിശാലിനീ മാതാ ശ്രീമത്കന്യാശിരോമണീ ॥ 19 ॥

സര്‍വസമ്മോഹകാരിണീ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ।
വേദശാസ്ത്രപ്രമാണാ ച വിശാലാക്ഷീ ശുഭപ്രദാ ॥ 20 ॥

സൌന്ദര്യപീഠനിലയാ സര്‍വോപദ്രവനാശിനീ ।
സൌമങ്ഗല്യാദിദേവതാ ശ്രീമന്ത്രപുരവാസിനീ ॥ 21 ॥

വാസവീകന്യകാ മാതാ നഗരേശ്വരമാനിതാ ।
വൈശ്യകുലനന്ദിനീ വാസവീ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 22 ॥

ഫലശ്രുതിഃ –
ഇദം സ്തോത്രം വാസവ്യാഃ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ഭക്തിഭാവേന ചേതസാ ॥ 1 ॥

ന ശത്രുഭയം തസ്യ സര്‍വത്ര വിജയീ ഭവേത് ।
സര്‍വാന്‍ കാമാനവാപ്നോതി വാസവാംബാ പ്രസാദതഃ ॥ 2 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

സമര്‍പണം –
യദക്ഷരപദഭ്രഷ്ടം മാത്രാഹീനം തു യദ്ഭവേത് ।
തത്സര്‍വം ക്ഷംയതാം ദേവീ വാസവാംബാ നമോഽസ്തുതേ ॥ 1 ॥

വിസര്‍ഗബിന്ദുമാത്രാണി പദപാദാക്ഷരാണി ച ।
ന്യൂനാനി ചാതിരിക്താനി ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വരി ॥ 2 ॥

അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ ।
തസ്മാത്കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വരി ॥ 3 ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *