Ashtottara Shatanama

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ॥

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടിസമപ്രഭ ।
നിര്‍വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സര്‍വകാര്യേഷു സര്‍വദാ ॥

ന്യാസഃ –
അസ്യ ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വരീ
അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ
സമാധി ഋഷിഃ । ശ്രീകന്യകാപരമേശ്വരീ ദേവതാ। അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ।
വം ബീജം । സ്വാഹാ ശക്തിഃ। സൌഭാഗ്യമിതി കീലകം।
മമ സകലസിദ്ധിപ്രാപ്തയേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം –
വന്ദേ കുസുമാംബാസത്പുത്രീം വന്ദേ കുസുമശ്രേഷ്ഠതനയാം ।
വന്ദേ വിരൂപാക്ഷസഹോദരീം വന്ദേ കന്യകാപരമേശ്വരീം ॥

വന്ദേ ഭാസ്കരാചാര്യവിദ്യാര്‍ഥിനീം വന്ദേ നഗരേശ്വരസ്യ പ്രിയാം ।
വന്ദേ വിഷ്ണുവര്‍ധനമര്‍ദിനീം വന്ദേ പേനുകോണ്ഡാപുരവാസിനീം ॥

വന്ദേ ആര്യവൈശ്യകുലദേവീം വാസവീം ഭക്താനാമഭീഷ്ടഫലദായിനീം ।
വന്ദേ അന്നപൂര്‍ണാസ്വരൂപിണീം വാസവീം ഭക്താനാം മനാലയനിവാസിനീം ॥

ഓം സൌഭാഗ്യജനനീ മാതാ മാങ്ഗല്യാ മാനവര്‍ധിനീ ।
മഹാകീര്‍തിപ്രസാരിണീ മഹാഭാഗ്യപ്രദായിനീ ॥ 1 ॥

വാസവാംബാ ച കാമാക്ഷീ വിഷ്ണുവര്‍ധനമര്‍ദിനീ ।
വൈശ്യവംശോദ്ഭവാ ചൈവ കന്യകാചിത്സ്വരൂപിണീ ॥ 2 ॥

കുലകീര്‍തിപ്രവര്‍ദ്ധിനീ കുമാരീ കുലവര്‍ധിനീ ।
കന്യകാ കാംയദാ കരുണാ കന്യകാപരമേശ്വരീ ॥ 3 ॥

വിചിത്രരൂപാ ബാലാ ച വിശേഷഫലദായിനീ ।
സത്യകീര്‍തിഃ സത്യവതീ സര്‍വാവയവശോഭിനീ ॥ 4 ॥

ദൃഢചിത്തമഹാമൂര്‍തിഃ ജ്ഞാനാഗ്നികുണ്ഡനിവാസിനീ ।
ത്രിവര്‍ണനിലയാ ചൈവ വൈശ്യവംശാബ്ധിചന്ദ്രികാ ॥ 5 ॥

പേനുകോണ്ഡാപുരീവാസാ സാംരാജ്യസുഖദായിനീ ।
വിശ്വഖ്യാതാ വിമാനസ്ഥാ വിരൂപാക്ഷസഹോദരീ ॥ 6 ॥

വൈവാഹമണ്ഡപസ്ഥാ ച മഹോത്സവവിലാസിനീ ।
ബാലനഗരസുപ്രീതാ മഹാവിഭവശാലിനീ ॥ 07 ॥

സൌഗന്ധകുസുമപ്രീതാ സദാ സൌഗന്ധലേപിനീ ।
സത്യപ്രമാണനിലയാ പദ്മപാണീ ക്ഷമാവതീ ॥ 8 ॥

ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാ സുപ്രീതാ വ്യാസോക്തവിധിവര്‍ധിനീ ।
സര്‍വപ്രാണഹിതേരതാ കാന്താ കമലഗന്ധിനീ ॥ 09 ॥

മല്ലികാകുസുമപ്രീതാ കാമിതാര്‍ഥപ്രദായിനീ ।
ചിത്രരൂപാ ചിത്രവേഷാ മുനികാരുണ്യതോഷിണീ ॥ 10 ॥

ചിത്രകീര്‍തിപ്രസാരിണീ നമിതാ ജനപോഷിണീ ।
വിചിത്രമഹിമാ മാതാ നാരായണീ നിരഞ്ജനാ ॥ 11 ॥

ഗീതകാനന്ദകാരിണീ പുഷ്പമാലാവിഭൂഷിണീ ।
സ്വര്‍ണപ്രഭാ പുണ്യകീര്‍തി?സ്വാര്‍തികാലാദ?കാരിണീ ॥ 12 ॥

സ്വര്‍ണകാന്തിഃ കലാ കന്യാ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകാരണാ ।
കല്‍മഷാരണ്യവഹ്നീ ച പാവനീ പുണ്യചാരിണീ ॥ 13 ॥

വാണിജ്യവിദ്യാധര്‍മജ്ഞാ ഭവബന്ധവിനാശിനീ ।
സദാ സദ്ധര്‍മഭൂഷണീ ബിന്ദുനാദകലാത്മികാ ॥ 14 ॥

ധര്‍മപ്രദാ ധര്‍മചിത്താ കലാ ഷോഡശസംയുതാ ।
നായകീ നഗരസ്ഥാ ച കല്യാണീ ലാഭകാരിണീ ॥ 15 ॥

?മൃഡാധാരാ? ഗുഹ്യാ ചൈവ നാനാരത്നവിഭൂഷണാ ।
കോമലാങ്ഗീ ച ദേവികാ സുഗുണാ ശുഭദായിനീ ॥ 16 ॥

സുമുഖീ ജാഹ്നവീ ചൈവ ദേവദുര്‍ഗാ ദാക്ഷായണീ ।
ത്രൈലോക്യജനനീ കന്യാ പഞ്ചഭൂതാത്മികാ പരാ ॥ 17 ॥

സുഭാഷിണീ സുവാസിനീ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായിനീ ।
സര്‍വമന്ത്രഫലപ്രദാ വൈശ്യജനപ്രപൂജിതാ ॥ 18 ॥

കരവീരനിവാസിനീ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദിനീ ।
സദ്ഭക്തിശാലിനീ മാതാ ശ്രീമത്കന്യാശിരോമണീ ॥ 19 ॥

സര്‍വസമ്മോഹകാരിണീ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ।
വേദശാസ്ത്രപ്രമാണാ ച വിശാലാക്ഷീ ശുഭപ്രദാ ॥ 20 ॥

സൌന്ദര്യപീഠനിലയാ സര്‍വോപദ്രവനാശിനീ ।
സൌമങ്ഗല്യാദിദേവതാ ശ്രീമന്ത്രപുരവാസിനീ ॥ 21 ॥

വാസവീകന്യകാ മാതാ നഗരേശ്വരമാനിതാ ।
വൈശ്യകുലനന്ദിനീ വാസവീ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 22 ॥

ഫലശ്രുതിഃ –
ഇദം സ്തോത്രം വാസവ്യാഃ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ഭക്തിഭാവേന ചേതസാ ॥ 1 ॥

ന ശത്രുഭയം തസ്യ സര്‍വത്ര വിജയീ ഭവേത് ।
സര്‍വാന്‍ കാമാനവാപ്നോതി വാസവാംബാ പ്രസാദതഃ ॥ 2 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവാസവീകന്യകാപരമേശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

സമര്‍പണം –
യദക്ഷരപദഭ്രഷ്ടം മാത്രാഹീനം തു യദ്ഭവേത് ।
തത്സര്‍വം ക്ഷംയതാം ദേവീ വാസവാംബാ നമോഽസ്തുതേ ॥ 1 ॥

വിസര്‍ഗബിന്ദുമാത്രാണി പദപാദാക്ഷരാണി ച ।
ന്യൂനാനി ചാതിരിക്താനി ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വരി ॥ 2 ॥

അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ ।
തസ്മാത്കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വരി ॥ 3 ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil