Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਰ੍ਣਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ॥

ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡ ਮਹਾਕਾਯ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਦੇਵ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਨ੍ਯਾਸਃ –
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸਮਾਧਿ ऋਸ਼ਿਃ । ਸ਼੍ਰੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵਤਾ। ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ।
ਵਂ ਬੀਜਮ੍ । ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ। ਸੌਭਾਗ੍ਯਮਿਤਿ ਕੀਲਕਮ੍।
ਮਮ ਸਕਲਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਵਨ੍ਦੇ ਕੁਸੁਮਾਮ੍ਬਾਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਕੁਸੁਮਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤਨਯਾਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਹੋਦਰੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥

ਵਨ੍ਦੇ ਭਾਸ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥਿਨੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਮਰ੍ਦਿਨੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪੇਨੁਕੋਣ੍ਡਾਪੁਰਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥

ਵਨ੍ਦੇ ਆਰ੍ਯਵੈਸ਼੍ਯਕੁਲਦੇਵੀਂ ਵਾਸਵੀਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯਿਨੀਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀਂ ਵਾਸਵੀਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਮਨਾਲਯਨਿਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥

ॐ ਸੌਭਾਗ੍ਯਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਾ ਮਾਨਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਮਹਾਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸਾਰਿਣੀ ਮਹਾਭਾਗ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧ ॥

ਵਾਸਵਾਮ੍ਬਾ ਚ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਵਮ੍ਸ਼ੋਦ੍ਭਵਾ ਚੈਵ ਕਨ੍ਯਕਾਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨ ॥

ਕੁਲਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕੁਲਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਕਨ੍ਯਕਾ ਕਾਮ੍ਯਦਾ ਕਰੁਣਾ ਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਰੂਪਾ ਬਾਲਾ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਫਲਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਤ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਸਰ੍ਵਾਵਯਵਸ਼ੋਭਿਨੀ ॥ ੪ ॥

ਦਢਚਿਤ੍ਤਮਹਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਜ੍ਞਾਨਾਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾ ਚੈਵ ਵੈਸ਼੍ਯਵਂਸ਼ਾਬ੍ਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ॥ ੫ ॥

ਪੇਨੁਕੋਣ੍ਡਾਪੁਰੀਵਾਸਾ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸੁਖਦਾਯਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਖ੍ਯਾਤਾ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਹੋਦਰੀ ॥ ੬ ॥

ਵੈਵਾਹਮਣ੍ਡਪਸ੍ਥਾ ਚ ਮਹੋਤ੍ਸਵਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਬਾਲਨਗਰਸੁਪ੍ਰੀਤਾ ਮਹਾਵਿਭਵਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ ੦੭ ॥

ਸੌਗਨ੍ਧਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਸਦਾ ਸੌਗਨ੍ਧਲੇਪਿਨੀ ।
ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਨਿਲਯਾ ਪਦ੍ਮਪਾਣੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤੀ ॥ ੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤਾ ਵ੍ਯਾਸੋਕ੍ਤਵਿਧਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਹਿਤੇਰਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਮਲਗਨ੍ਧਿਨੀ ॥ ੦੯ ॥

ਮਲ੍ਲਿਕਾਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਚਿਤ੍ਰਰੂਪਾ ਚਿਤ੍ਰਵੇਸ਼ਾ ਮੁਨਿਕਾਰੁਣ੍ਯਤੋਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੦ ॥

ਚਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸਾਰਿਣੀ ਨਮਿਤਾ ਜਨਪੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਮਹਿਮਾ ਮਾਤਾ ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ॥ ੧੧ ॥

ਗੀਤਕਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਪ੍ਰਭਾ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿ?ਸ੍ਵਾਰ੍ਤਿਕਾਲਾਦ?ਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਨ੍ਤਿਃ ਕਲਾ ਕਨ੍ਯਾ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਕਾਰਣਾ ।
ਕਲ੍ਮਸ਼ਾਰਣ੍ਯਵਹ੍ਨੀ ਚ ਪਾਵਨੀ ਪੁਣ੍ਯਚਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩ ॥

ਵਾਣਿਜ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸਦਾ ਸਦ੍ਧਰ੍ਮਭੂਸ਼ਣੀ ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੪ ॥

ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਦਾ ਧਰ੍ਮਚਿਤ੍ਤਾ ਕਲਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸਮ੍ਯੁਤਾ ।
ਨਾਯਕੀ ਨਗਰਸ੍ਥਾ ਚ ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਲਾਭਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫ ॥

?ਮਡਾਧਾਰਾ? ਗੁਹ੍ਯਾ ਚੈਵ ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ ਚ ਦੇਵਿਕਾ ਸੁਗੁਣਾ ਸ਼ੁਭਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਸੁਮੁਖੀ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਚੈਵ ਦੇਵਦੁਰ੍ਗਾ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਜਨਨੀ ਕਨ੍ਯਾ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਪਰਾ ॥ ੧੭ ॥

ਸੁਭਾਸ਼ਿਣੀ ਸੁਵਾਸਿਨੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਫਲਪ੍ਰਦਾ ਵੈਸ਼੍ਯਜਨਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਕਰਵੀਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ਹਦਯਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਿਨੀ ।
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਸ਼ਾਲਿਨੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕਨ੍ਯਾਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ॥ ੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਮੋਹਕਾਰਿਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮਾਣਾ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ॥ ੨੦ ॥

ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਪੀਠਨਿਲਯਾ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸੌਮਙ੍ਗਲ੍ਯਾਦਿਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੧ ॥

ਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾ ਮਾਤਾ ਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰਮਾਨਿਤਾ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਕੁਲਨਨ੍ਦਿਨੀ ਵਾਸਵੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੨੨ ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ –
ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਵਾਸਵ੍ਯਾਃ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਯਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵੇਨ ਚੇਤਸਾ ॥ ੧ ॥

ਨ ਸ਼ਤ੍ਰੁਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਵਾਸਵਾਮ੍ਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

ਸਮਰ੍ਪਣਮ੍ –
ਯਦਕ੍ਸ਼ਰਪਦਭ੍ਰਸ਼੍ਟਂ ਮਾਤ੍ਰਾਹੀਨਂ ਤੁ ਯਦ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਕ੍ਸ਼ਮ੍ਯਤਾਂ ਦੇਵੀ ਵਾਸਵਾਮ੍ਬਾ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥ ੧ ॥

ਵਿਸਰ੍ਗਬਿਨ੍ਦੁਮਾਤ੍ਰਾਣਿ ਪਦਪਾਦਾਕ੍ਸ਼ਰਾਣਿ ਚ ।
ਨ੍ਯੂਨਾਨਿ ਚਾਤਿਰਿਕ੍ਤਾਨਿ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੨ ॥

ਅਨ੍ਯਥਾ ਸ਼ਰਣਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਕਾਰੁਣ੍ਯਭਾਵੇਨ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੩ ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top