Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Kannada ॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಧರಾಧಿನಾಯಕಂ ಶ್ರಿತಾಪವರ್ಗದಾಯಕಂ
ಶ್ರೀಗಿರೀಶಮಿತ್ರಮಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ ।
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ
ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1॥

ಉಪೇನ್ದ್ರಮಿನ್ದುಶೇಖರಾರವಿನ್ದಜಾಮರೇನ್ದ್ರ
ಬೃನ್ದಾರಕಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನಪಾದಪಂಕಜದ್ವಯಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ಮಹೇನ್ದ್ರನೀಲಸನ್ನಿಭಮ್
ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 2॥

ನನ್ದಗೋಪನನ್ದನಂ ಸನನ್ದನಾದಿವನ್ದಿತಂ
ಕುನ್ದಕುಟ್ಮಲಾಗ್ರದನ್ತಮಿನ್ದಿರಾಮನೋಹರಮ್ ।
ನನ್ದಕಾರವಿನ್ದಶಂಖಚಕ್ರಶಾರ್ಂಗಸಾಧನಂ
ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 3॥

ನಾಗರಾಜಪಾಲನಂ ಭೋಗಿನಾಥಶಾಯಿನಂ
ನಾಗವೈರಿಗಾಮಿನಂ ನಗಾರಿಶತ್ರುಸೂದನಮ್ ।
ನಾಗಭೂಷಣಾರ್ಚಿತಂ ಸುದರ್ಶನಾದ್ಯುದಾಯುಧಂ
ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 4॥

ತಾರಹೀರಕ್ಷೀರಶಾರ [ತಾರಹೀರಶಾರ] ದಾಭ್ರತಾರಕೇಶಕೀರ್ತಿ [ಸಂ]
ವಿಹಾರ [ಹಾರಹಾರ] ಮಾದಿಮಧ್ಯ್ [ಮ] ಆನ್ತಶೂನ್ಯಮವ್ಯಯಮ್ ।
ತಾರಕಾಸುರಾಟವೀಕುಠಾರಮದ್ವಿತೀಯಕಂ
ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 5॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥
॥ ಶ್ರೀರಸ್ತು ॥

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Kannada ॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top