Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Siddha Gita Lyrics in Kannada

Siddha Geetaa in Kannada:

॥ ಸಿದ್ಧಗೀತಾ ॥

ಅಸ್ತ್ಯಸ್ತಮಿತಸರ್ವಾಪದುದ್ಯತ್ಸಂಪದುದಾರಧೀಃ ।
ವಿದೇಹಾನಾಂ ಮಹೀಪಾಲೋ ಜನಕೋ ನಾಮ ವೀರ್ಯವಾನ್ ॥ 1 ॥

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋಽರ್ಥಿಸಾರ್ಥಾನಾಂ ಮಿತ್ರಾಲಾನಾಂ ದಿವಾಕರಃ ।
ಮಾಧವೋ ಬಂಧುಪುಷ್ಪಾಣಾಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಮಕರಕೇತನಃ ॥ 2 ॥

ದ್ವಿಜಕೈರವಶೀತಾಂಶುರ್ದ್ವಿಷತ್ತಿಮಿರಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಸೌಜನ್ಯರತ್ನಜಲಧಿರ್ಭುವಂ ವಿಷ್ಣುರಿವಾಸ್ಥಿತಃ ॥ 3 ॥

ಪ್ರಫುಲ್ಲಬಾಲಲತಿಕೇ ಮಂಜರೀಪುಂಜಪಿಂಜಿರೇ ।
ಸ ಕದಾಚಿನ್ಮಧೌ ಮತ್ತೇ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಲಾಸಿನಿ ॥ 4 ॥

ಯಯೌ ಕುಸುಮಿತಾಭೋಗಂ ಸುವಿಲಾಸಲತಾಂಗನಂ ।
ಲೀಲಯೋಪವನಂ ಕಾಂತಂ ನಂದನಂ ವಾಸವೋ ಯಥಾ ॥ 5 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ವರವನೇ ಹೃದ್ಯೇ ಕೇಸರೋದ್ದಾಮಮಾರುತೇ ।
ದೂರಸ್ಥಾನುಚರಃ ಸಾನುಕುಂಜೇಷು ವಿಚಚಾರ ಹ ॥ 6 ॥

ಅಥ ಶುಶ್ರಾವ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ತಮಾಲವನಗುಲ್ಮಕೇ ।
ಸಿದ್ಧಾನಾಮಪ್ರದೃಶ್ಯಾನಾಂ ಸ್ವಪ್ರಸಂಗಾದುದಾಹೃತಾಃ ॥ 7 ॥

ವಿವಿಕ್ತವಾಸಿನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಶೈಲಕಂದರಚಾರಿಣಾಂ ।
ಇಮಾಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಗೀತಾ ಗೀತಾತ್ಮಭಾವನಾಃ ॥ 8 ॥

ಸಿದ್ಧಾ ಊಚುಃ ।
ದ್ರಷ್ಟುದೃಶ್ಯಸಮಾಯೋಗಾತ್ಪ್ರತ್ಯಯಾನಂದನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಯಸ್ತಂ ಸ್ವಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವೋತ್ಥಂ ನಿಃಸ್ಪಂದಂ ಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 9 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ದ್ರಷ್ಟೃದರ್ಶನದೃಶ್ಯಾನಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವಾಸನಯಾ ಸಹ ।
ದರ್ಶನಪ್ರಥಮಾಭಾಸಮಾತ್ಮಾನಂ ಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 10 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ದ್ವಯೋರ್ಮಧ್ಯಗತಂ ನಿತ್ಯಮಸ್ತಿನಾಸ್ತೀತಿ ಪಕ್ಷಯೋಃ ।
ಪ್ರಕಾಶನಂ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಾನಾಮಾತ್ಮಾನಂ ಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 11 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯತಃ ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಮಾಯಿದಂ ।
ಯೇನ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಧಿ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 12 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ಅಶಿರಸ್ಕಂ ಹಕಾರಾಂತಮಶೇಷಾಕಾರಸಂಸ್ಥಿತಂ ।
ಅಜಸ್ರಮುಚ್ಚರಂತಂ ಸ್ವಂ ತಮಾತ್ಮಾನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 13 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಹೃದ್ಗುಹೇಶಾನಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಯೇ ।
ತೇ ರತ್ನಮಭಿವಾಂಛಂತಿ ತ್ಯಕ್ತಹಸ್ತಸ್ಥಕೌಸ್ತುಭಾಃ ॥ 14 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ಸರ್ವಾಶಾಃ ಕಿಲ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಫಲಮೇತದವಾಪ್ಯತೇ ।
ಯೇನಾಶಾವಿಷವಲ್ಲೀನಾಂ ಮೂಲಮಾಲಾ ವಿಲೂಯತೇ ॥ 15 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ಬುದ್ಧ್ವಾಪ್ಯತ್ಯಂತವೈರಸ್ಯಂ ಯಃ ಪದಾರ್ಥೇಷು ದುರ್ಮತಿಃ ।
ಬಧ್ನಾತಿ ಭಾವನಾಂ ಭೂಯೋ ನರೋ ನಾಸೌ ಸ ಗರ್ದಭಃ ॥ 16 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ಉತ್ಥಿತಾನುತ್ಥಿತಾನೇತಾನಿಂದ್ರಿಯಾಹೀನ್ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಹನ್ಯಾದ್ವಿವೇಕದಂಡೇನ ವಜ್ರೇಣೇವ ಹರಿರ್ಗಿರೀನ್ ॥ 17 ॥

ಅನ್ಯೇ ಊಚುಃ ।
ಉಪಶಮಸುಖಮಾಹರೇತ್ಪವಿತ್ರಂ
ಸುಶಮವತಃ ಶಮಮೇತಿ ಸಾಧುಚೇತಃ ।
ಪ್ರಶಮಿತಮನಸಃ ಸ್ವಕೇ ಸ್ವರೂಪೇ
ಭವತಿ ಸುಖೇ ಸ್ಥಿತಿರುತ್ತಮಾ ಚಿರಾಯ ॥ 18 ॥

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀವಾಸಿಷ್ಠಮಹಾರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮಿಕೀಯೇ ದೇವದೂತೋಕ್ತೇ
ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯೇಷೂಪಶಮಪ್ರಕರಣೇ ಸಿದ್ಧಗೀತಾನಾಮಾಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ ॥ 8 ॥

Also Read:

Siddha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Siddha Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top