Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam and English

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam and English

1006 Views

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

|| അഥ ശ്രീ ദുര്ഗാ സഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് ||

നാരദ ഉവാച –
കുമാര ഗുണഗമ്ഭീര ദേവസേനാപതേ പ്രഭോ |
സര്വാഭീഷ്ടപ്രദം പുംസാം സര്വപാപപ്രണാശനമ് || 1||

ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം സ്തോത്രം ഭക്തിവര്ധകമഞ്ജസാ |
മങ്ഗലം ഗ്രഹപീഡാദിശാന്തിദം വക്തുമര്ഹസി || 2||

സ്കന്ദ ഉവാച –
ശൃണു നാരദ ദേവര്ഷേ ലോകാനുഗ്രഹകാമ്യയാ |
യത്പൃച്ഛസി പരം പുണ്യം തത്തേ വക്ഷ്യാമി കൗതുകാത് || 3||

Sree Durga Sahasranama Stotram

മാതാ മേ ലോകജനനീ ഹിമവന്നഗസത്തമാത് |
മേനായാം ബ്രഹ്മവാദിന്യാം പ്രാദുര്ഭൂതാ ഹരപ്രിയാ || 4||

മഹതാ തപസാ‌உ‌உരാധ്യ ശങ്കരം ലോകശങ്കരമ് |
സ്വമേവ വല്ലഭം ഭേജേ കലേവ ഹി കലാനിധിമ് || 5||

നഗാനാമധിരാജസ്തു ഹിമവാന് വിരഹാതുരഃ |
സ്വസുതായാഃ പരിക്ഷീണേ വസിഷ്ഠേന പ്രബോധിതഃ || 6||

ത്രിലോകജനനീ സേയം പ്രസന്നാ ത്വയി പുണ്യതഃ |
പ്രാദുര്ഭൂതാ സുതാത്വേന തദ്വിയോഗം ശുഭം ത്യജ || 7||

ബഹുരൂപാ ച ദുര്ഗേയം ബഹുനാമ്നീ സനാതനീ |
സനാതനസ്യ ജായാ സാ പുത്രീമോഹം ത്യജാധുനാ || 8||

ഇതി പ്രബോധിതഃ ശൈലഃ താം തുഷ്ടാവ പരാം ശിവാമ് |
തദാ പ്രസന്നാ സാ ദുര്ഗാ പിതരം പ്രാഹ നന്ദിനീ || 9||

മത്പ്രസാദാത്പരം സ്തോത്രം ഹൃദയേ പ്രതിഭാസതാമ് |
തേന നാമ്നാം സഹസ്രേണ പൂജയന് കാമമാപ്നുഹി || 10||

ഇത്യുക്ത്വാന്തര്ഹിതായാം തു ഹൃദയേ സ്ഫുരിതം തദാ |
നാമ്നാം സഹസ്രം ദുര്ഗായാഃ പൃച്ഛതേ മേ യദുക്തവാന് || 11||

മങ്ഗലാനാം മങ്ഗലം തദ് ദുര്ഗാനാമ സഹസ്രകമ് |
സര്വാഭീഷ്ടപ്രദാം പുംസാം ബ്രവീമ്യഖിലകാമദമ് || 12||

ദുര്ഗാദേവീ സമാഖ്യാതാ ഹിമവാനൃഷിരുച്യതേ |
ഛന്ദോനുഷ്ടുപ് ജപോ ദേവ്യാഃ പ്രീതയേ ക്രിയതേ സദാ || 13||

അസ്യ ശ്രീദുര്ഗാസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ | ഹിമവാന് ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ |
ദുര്ഗാഭഗവതീ ദേവതാ | ശ്രീദുര്ഗാപ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ | |

ശ്രീഭഗവത്യൈ ദുര്ഗായൈ നമഃ |

ദേവീധ്യാനമ്
ഓം ഹ്രീം കാലാഭ്രാഭാം കടാക്ഷൈരരികുലഭയദാം മൗലിബദ്ധേന്ദുരേഖാം
ശങ്ഖം ചക്രം കൃപാണം ത്രിശിഖമപി കരൈരുദ്വഹന്തീം ത്രിനേത്രാമ് |
സിംഹസ്കന്ധാധിരൂഢാം ത്രിഭുവനമഖിലം തേജസാ പൂരയന്തീം
ധ്യായേദ് ദുര്ഗാം ജയാഖ്യാം ത്രിദശപരിവൃതാം സേവിതാം സിദ്ധികാമൈഃ ||

ശ്രീ ജയദുര്ഗായൈ നമഃ |

ഓം ശിവാഥോമാ രമാ ശക്തിരനന്താ നിഷ്കലാ‌உമലാ |
ശാന്താ മാഹേശ്വരീ നിത്യാ ശാശ്വതാ പരമാ ക്ഷമാ || 1||

അചിന്ത്യാ കേവലാനന്താ ശിവാത്മാ പരമാത്മികാ |
അനാദിരവ്യയാ ശുദ്ധാ സര്വജ്ഞാ സര്വഗാ‌உചലാ || 2||

ഏകാനേകവിഭാഗസ്ഥാ മായാതീതാ സുനിര്മലാ |
മഹാമാഹേശ്വരീ സത്യാ മഹാദേവീ നിരഞ്ജനാ || 3||

കാഷ്ഠാ സര്വാന്തരസ്ഥാ‌உപി ചിച്ഛക്തിശ്ചാത്രിലാലിതാ |
സര്വാ സര്വാത്മികാ വിശ്വാ ജ്യോതീരൂപാക്ഷരാമൃതാ || 4||

ശാന്താ പ്രതിഷ്ഠാ സര്വേശാ നിവൃത്തിരമൃതപ്രദാ |
വ്യോമമൂര്തിര്വ്യോമസംസ്ഥാ വ്യോമധാരാ‌உച്യുതാ‌உതുലാ || 5||

അനാദിനിധനാ‌உമോഘാ കാരണാത്മകലാകുലാ |
ഋതുപ്രഥമജാ‌உനാഭിരമൃതാത്മസമാശ്രയാ || 6||

പ്രാണേശ്വരപ്രിയാ നമ്യാ മഹാമഹിഷഘാതിനീ |
പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണരൂപാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരീ || 7||

സര്വശക്തികലാ‌உകാമാ മഹിഷേഷ്ടവിനാശിനീ |
സര്വകാര്യനിയന്ത്രീ ച സര്വഭൂതേശ്വരേശ്വരീ || 8||

അങ്ഗദാദിധരാ ചൈവ തഥാ മുകുടധാരിണീ |
സനാതനീ മഹാനന്ദാ‌உ‌உകാശയോനിസ്തഥേച്യതേ || 9||

ചിത്പ്രകാശസ്വരൂപാ ച മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ |
മഹാമായാ സദുഷ്പാരാ മൂലപ്രകൃതിരീശികാ || 10||

സംസാരയോനിഃ സകലാ സര്വശക്തിസമുദ്ഭവാ |
സംസാരപാരാ ദുര്വാരാ ദുര്നിരീക്ഷാ ദുരാസദാ || 11||

പ്രാണശക്തിശ്ച സേവ്യാ ച യോഗിനീ പരമാകലാ |
മഹാവിഭൂതിര്ദുര്ദര്ശാ മൂലപ്രകൃതിസമ്ഭവാ || 12||

അനാദ്യനന്തവിഭവാ പരാര്ഥാ പുരുഷാരണിഃ |
സര്ഗസ്ഥിത്യന്തകൃച്ചൈവ സുദുര്വാച്യാ ദുരത്യയാ || 13||

ശബ്ദഗമ്യാ ശബ്ദമായാ ശബ്ദാഖ്യാനന്ദവിഗ്രഹാ |
പ്രധാനപുരുഷാതീതാ പ്രധാനപുരുഷാത്മികാ || 14||

പുരാണീ ചിന്മയാ പുംസാമിഷ്ടദാ പുഷ്ടിരൂപിണീ |
പൂതാന്തരസ്ഥാ കൂടസ്ഥാ മഹാപുരുഷസംജ്ഞിതാ || 15||

ജന്മമൃത്യുജരാതീതാ സര്വശക്തിസ്വരൂപിണീ |
വാഞ്ഛാപ്രദാ‌உനവച്ഛിന്നപ്രധാനാനുപ്രവേശിനീ || 16||

ക്ഷേത്രജ്ഞാ‌உചിന്ത്യശക്തിസ്തു പ്രോച്യതേ‌உവ്യക്തലക്ഷണാ |
മലാപവര്ജിതാ‌உ‌உനാദിമായാ ത്രിതയതത്ത്വികാ || 17||

പ്രീതിശ്ച പ്രകൃതിശ്ചൈവ ഗുഹാവാസാ തഥോച്യതേ |
മഹാമായാ നഗോത്പന്നാ താമസീ ച ധ്രുവാ തഥാ || 18||

വ്യക്താ‌உവ്യക്താത്മികാ കൃഷ്ണാ രക്താ ശുക്ലാ ഹ്യകാരണാ |
പ്രോച്യതേ കാര്യജനനീ നിത്യപ്രസവധര്മിണീ || 19||

സര്ഗപ്രലയമുക്താ ച സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തധര്മിണീ |
ബ്രഹ്മഗര്ഭാ ചതുര്വിംശസ്വരൂപാ പദ്മവാസിനീ || 20||

അച്യുതാഹ്ലാദികാ വിദ്യുദ്ബ്രഹ്മയോനിര്മഹാലയാ |
മഹാലക്ഷ്മീ സമുദ്ഭാവഭാവിതാത്മാമഹേശ്വരീ || 21||

മഹാവിമാനമധ്യസ്ഥാ മഹാനിദ്രാ സകൗതുകാ |
സര്വാര്ഥധാരിണീ സൂക്ഷ്മാ ഹ്യവിദ്ധാ പരമാര്ഥദാ || 22||

അനന്തരൂപാ‌உനന്താര്ഥാ തഥാ പുരുഷമോഹിനീ |
അനേകാനേകഹസ്താ ച കാലത്രയവിവര്ജിതാ || 23||

ബ്രഹ്മജന്മാ ഹരപ്രീതാ മതിര്ബ്രഹ്മശിവാത്മികാ |
ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുസമ്പൂജ്യാ ബ്രഹ്മാഖ്യാ ബ്രഹ്മസംജ്ഞിതാ || 24||

വ്യക്താ പ്രഥമജാ ബ്രാഹ്മീ മഹാരാത്രീഃ പ്രകീര്തിതാ |
ജ്ഞാനസ്വരൂപാ വൈരാഗ്യരൂപാ ഹ്യൈശ്വര്യരൂപിണീ || 25||

ധര്മാത്മികാ ബ്രഹ്മമൂര്തിഃ പ്രതിശ്രുതപുമര്ഥികാ |
അപാംയോനിഃ സ്വയമ്ഭൂതാ മാനസീ തത്ത്വസമ്ഭവാ || 26||

ഈശ്വരസ്യ പ്രിയാ പ്രോക്താ ശങ്കരാര്ധശരീരിണീ |
ഭവാനീ ചൈവ രുദ്രാണീ മഹാലക്ഷ്മീസ്തഥാ‌உമ്ബികാ || 27||

മഹേശ്വരസമുത്പന്നാ ഭുക്തിമുക്തി പ്രദായിനീ |
സര്വേശ്വരീ സര്വവന്ദ്യാ നിത്യമുക്താ സുമാനസാ || 28||

മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രനമിതാ ശാങ്കരീശാനുവര്തിനീ |
ഈശ്വരാര്ധാസനഗതാ മാഹേശ്വരപതിവ്രതാ || 29||

സംസാരശോഷിണീ ചൈവ പാര്വതീ ഹിമവത്സുതാ |
പരമാനന്ദദാത്രീ ച ഗുണാഗ്ര്യാ യോഗദാ തഥാ || 30||

ജ്ഞാനമൂര്തിശ്ച സാവിത്രീ ലക്ഷ്മീഃ ശ്രീഃ കമലാ തഥാ |
അനന്തഗുണഗമ്ഭീരാ ഹ്യുരോനീലമണിപ്രഭാ || 31||

സരോജനിലയാ ഗങ്ഗാ യോഗിധ്യേയാ‌உസുരാര്ദിനീ |
സരസ്വതീ സര്വവിദ്യാ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠാ സുമങ്ഗലാ || 32||

വാഗ്ദേവീ വരദാ വര്യാ കീര്തിഃ സര്വാര്ഥസാധികാ |
വാഗീശ്വരീ ബ്രഹ്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ സുശോഭനാ || 33||

ഗ്രാഹ്യവിദ്യാ വേദവിദ്യാ ധര്മവിദ്യാ‌உ‌உത്മഭാവിതാ |
സ്വാഹാ വിശ്വമ്ഭരാ സിദ്ധിഃ സാധ്യാ മേധാ ധൃതിഃ കൃതിഃ || 34||

സുനീതിഃ സംകൃതിശ്ചൈവ കീര്തിതാ നരവാഹിനീ |
പൂജാവിഭാവിനീ സൗമ്യാ ഭോഗ്യഭാഗ് ഭോഗദായിനീ || 35||

ശോഭാവതീ ശാങ്കരീ ച ലോലാ മാലാവിഭൂഷിതാ |
പരമേഷ്ഠിപ്രിയാ ചൈവ ത്രിലോകീസുന്ദരീ മാതാ || 36||

നന്ദാ സന്ധ്യാ കാമധാത്രീ മഹാദേവീ സുസാത്ത്വികാ |
മഹാമഹിഷദര്പഘ്നീ പദ്മമാലാ‌உഘഹാരിണീ || 37||

വിചിത്രമുകുടാ രാമാ കാമദാതാ പ്രകീര്തിതാ |
പിതാമ്ബരധരാ ദിവ്യവിഭൂഷണ വിഭൂഷിതാ || 38||

ദിവ്യാഖ്യാ സോമവദനാ ജഗത്സംസൃഷ്ടിവര്ജിതാ |
നിര്യന്ത്രാ യന്ത്രവാഹസ്ഥാ നന്ദിനീ രുദ്രകാലികാ || 39||

ആദിത്യവര്ണാ കൗമാരീ മയൂരവരവാഹിനീ |
പദ്മാസനഗതാ ഗൗരീ മഹാകാലീ സുരാര്ചിതാ || 40||

അദിതിര്നിയതാ രൗദ്രീ പദ്മഗര്ഭാ വിവാഹനാ |
വിരൂപാക്ഷാ കേശിവാഹാ ഗുഹാപുരനിവാസിനീ || 41||

മഹാഫലാ‌உനവദ്യാങ്ഗീ കാമരൂപാ സരിദ്വരാ |
ഭാസ്വദ്രൂപാ മുക്തിദാത്രീ പ്രണതക്ലേശഭഞ്ജനാ || 42||

കൗശികീ ഗോമിനീ രാത്രിസ്ത്രിദശാരിവിനാശിനീ |
ബഹുരൂപാ സുരൂപാ ച വിരൂപാ രൂപവര്ജിതാ || 43||

ഭക്താര്തിശമനാ ഭവ്യാ ഭവഭാവവിനാശിനീ |
സര്വജ്ഞാനപരീതാങ്ഗീ സര്വാസുരവിമര്ദികാ || 44||

പികസ്വനീ സാമഗീതാ ഭവാങ്കനിലയാ പ്രിയാ |
ദീക്ഷാ വിദ്യാധരീ ദീപ്താ മഹേന്ദ്രാഹിതപാതിനീ || 45||

സര്വദേവമയാ ദക്ഷാ സമുദ്രാന്തരവാസിനീ |
അകലങ്കാ നിരാധാരാ നിത്യസിദ്ധാ നിരാമയാ || 46||

കാമധേനുബൃഹദ്ഗര്ഭാ ധീമതീ മൗനനാശിനീ |
നിഃസങ്കല്പാ നിരാതങ്കാ വിനയാ വിനയപ്രദാ || 47||

ജ്വാലാമാലാ സഹസ്രാഢ്യാ ദേവദേവീ മനോമയാ |
സുഭഗാ സുവിശുദ്ധാ ച വസുദേവസമുദ്ഭവാ || 48||

മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രഭഗിനീ ഭക്തിഗമ്യാ പരാവരാ |
ജ്ഞാനജ്ഞേയാ പരാതീതാ വേദാന്തവിഷയാ മതിഃ || 49||

ദക്ഷിണാ ദാഹികാ ദഹ്യാ സര്വഭൂതഹൃദിസ്ഥിതാ |
യോഗമായാ വിഭാഗജ്ഞാ മഹാമോഹാ ഗരീയസീ || 50||

സന്ധ്യാ സര്വസമുദ്ഭൂതാ ബ്രഹ്മവൃക്ഷാശ്രിയാദിതിഃ |
ബീജാങ്കുരസമുദ്ഭൂതാ മഹാശക്തിര്മഹാമതിഃ || 51||

ഖ്യാതിഃ പ്രജ്ഞാവതീ സംജ്ഞാ മഹാഭോഗീന്ദ്രശായിനീ |
ഹീംകൃതിഃ ശങ്കരീ ശാന്തിര്ഗന്ധര്വഗണസേവിതാ || 52||

വൈശ്വാനരീ മഹാശൂലാ ദേവസേനാ ഭവപ്രിയാ |
മഹാരാത്രീ പരാനന്ദാ ശചീ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ || 53||

ഈഡ്യാ ജയാ ജഗദ്ധാത്രീ ദുര്വിജ്ഞേയാ സുരൂപിണീ |
ഗുഹാമ്ബികാ ഗണോത്പന്നാ മഹാപീഠാ മരുത്സുതാ || 54||

ഹവ്യവാഹാ ഭവാനന്ദാ ജഗദ്യോനിഃ പ്രകീര്തിതാ |
ജഗന്മാതാ ജഗന്മൃത്യുര്ജരാതീതാ ച ബുദ്ധിദാ || 55||

സിദ്ധിദാത്രീ രത്നഗര്ഭാ രത്നഗര്ഭാശ്രയാ പരാ |
ദൈത്യഹന്ത്രീ സ്വേഷ്ടദാത്രീ മങ്ഗലൈകസുവിഗ്രഹാ || 56||

പുരുഷാന്തര്ഗതാ ചൈവ സമാധിസ്ഥാ തപസ്വിനീ |
ദിവിസ്ഥിതാ ത്രിണേത്രാ ച സര്വേന്ദ്രിയമനാധൃതിഃ || 57||

സര്വഭൂതഹൃദിസ്ഥാ ച തഥാ സംസാരതാരിണീ |
വേദ്യാ ബ്രഹ്മവിവേദ്യാ ച മഹാലീലാ പ്രകീര്തിതാ || 58||

ബ്രാഹ്മണിബൃഹതീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മഭൂതാ‌உഘഹാരിണീ |
ഹിരണ്മയീ മഹാദാത്രീ സംസാരപരിവര്തികാ || 59||

സുമാലിനീ സുരൂപാ ച ഭാസ്വിനീ ധാരിണീ തഥാ |
ഉന്മൂലിനീ സര്വസഭാ സര്വപ്രത്യയസാക്ഷിണീ || 60||

സുസൗമ്യാ ചന്ദ്രവദനാ താണ്ഡവാസക്തമാനസാ |
സത്ത്വശുദ്ധികരീ ശുദ്ധാ മലത്രയവിനാശിനീ || 61||

ജഗത്ത്ത്രയീ ജഗന്മൂര്തിസ്ത്രിമൂര്തിരമൃതാശ്രയാ |
വിമാനസ്ഥാ വിശോകാ ച ശോകനാശിന്യനാഹതാ || 62||

ഹേമകുണ്ഡലിനീ കാലീ പദ്മവാസാ സനാതനീ |
സദാകീര്തിഃ സര്വഭൂതശയാ ദേവീ സതാംപ്രിയാ || 63||

ബ്രഹ്മമൂര്തികലാ ചൈവ കൃത്തികാ കഞ്ജമാലിനീ |
വ്യോമകേശാ ക്രിയാശക്തിരിച്ഛാശക്തിഃ പരാഗതിഃ || 64||

ക്ഷോഭികാ ഖണ്ഡികാഭേദ്യാ ഭേദാഭേദവിവര്ജിതാ |
അഭിന്നാ ഭിന്നസംസ്ഥാനാ വശിനീ വംശധാരിണീ || 65||

ഗുഹ്യശക്തിര്ഗുഹ്യതത്ത്വാ സര്വദാ സര്വതോമുഖീ |
ഭഗിനീ ച നിരാധാരാ നിരാഹാരാ പ്രകീര്തിതാ || 66||

നിരങ്കുശപദോദ്ഭൂതാ ചക്രഹസ്താ വിശോധികാ |
സ്രഗ്വിണീ പദ്മസമ്ഭേദകാരിണീ പരികീര്തിതാ || 67||

പരാവരവിധാനജ്ഞാ മഹാപുരുഷപൂര്വജാ |
പരാവരജ്ഞാ വിദ്യാ ച വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ ജിതാശ്രയാ || 68||

വിദ്യാമയീ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രവദനാത്മജാ |
സഹസ്രരശ്മിഃസത്വസ്ഥാ മഹേശ്വരപദാശ്രയാ || 69||

ജ്വാലിനീ സന്മയാ വ്യാപ്താ ചിന്മയാ പദ്മഭേദികാ |
മഹാശ്രയാ മഹാമന്ത്രാ മഹാദേവമനോരമാ || 70||

വ്യോമലക്ഷ്മീഃ സിംഹരഥാ ചേകിതാനാ‌உമിതപ്രഭാ |
വിശ്വേശ്വരീ ഭഗവതീ സകലാ കാലഹാരിണീ || 71||

സര്വവേദ്യാ സര്വഭദ്രാ ഗുഹ്യാ ദൂഢാ ഗുഹാരണീ |
പ്രലയാ യോഗധാത്രീ ച ഗങ്ഗാ വിശ്വേശ്വരീ തഥാ || 72||

കാമദാ കനകാ കാന്താ കഞ്ജഗര്ഭപ്രഭാ തഥാ |
പുണ്യദാ കാലകേശാ ച ഭോക്ത്ത്രീ പുഷ്കരിണീ തഥാ || 73||

സുരേശ്വരീ ഭൂതിദാത്രീ ഭൂതിഭൂഷാ പ്രകീര്തിതാ |
പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പന്നാ പരമാര്ഥാ‌உര്ഥവിഗ്രഹാ || 74||

വര്ണോദയാ ഭാനുമൂര്തിര്വാഗ്വിജ്ഞേയാ മനോജവാ |
മനോഹരാ മഹോരസ്കാ താമസീ വേദരൂപിണീ || 75||

വേദശക്തിര്വേദമാതാ വേദവിദ്യാപ്രകാശിനീ |
യോഗേശ്വരേശ്വരീ മായാ മഹാശക്തിര്മഹാമയീ || 76||

വിശ്വാന്തഃസ്ഥാ വിയന്മൂര്തിര്ഭാര്ഗവീ സുരസുന്ദരീ |
സുരഭിര്നന്ദിനീ വിദ്യാ നന്ദഗോപതനൂദ്ഭവാ || 77||

ഭാരതീ പരമാനന്ദാ പരാവരവിഭേദികാ |
സര്വപ്രഹരണോപേതാ കാമ്യാ കാമേശ്വരേശ്വരീ || 78||

അനന്താനന്ദവിഭവാ ഹൃല്ലേഖാ കനകപ്രഭാ |
കൂഷ്മാണ്ഡാ ധനരത്നാഢ്യാ സുഗന്ധാ ഗന്ധദായിനീ || 79||

ത്രിവിക്രമപദോദ്ഭൂതാ ചതുരാസ്യാ ശിവോദയാ |
സുദുര്ലഭാ ധനാധ്യക്ഷാ ധന്യാ പിങ്ഗലലോചനാ || 80||

ശാന്താ പ്രഭാസ്വരൂപാ ച പങ്കജായതലോചനാ |
ഇന്ദ്രാക്ഷീ ഹൃദയാന്തഃസ്ഥാ ശിവാ മാതാ ച സത്ക്രിയാ || 81||

ഗിരിജാ ച സുഗൂഢാ ച നിത്യപുഷ്ടാ നിരന്തരാ |
ദുര്ഗാ കാത്യായനീ ചണ്ഡീ ചന്ദ്രികാ കാന്തവിഗ്രഹാ || 82||

ഹിരണ്യവര്ണാ ജഗതീ ജഗദ്യന്ത്രപ്രവര്തികാ |
മന്ദരാദ്രിനിവാസാ ച ശാരദാ സ്വര്ണമാലിനീ || 83||

രത്നമാലാ രത്നഗര്ഭാ വ്യുഷ്ടിര്വിശ്വപ്രമാഥിനീ |
പദ്മാനന്ദാ പദ്മനിഭാ നിത്യപുഷ്ടാ കൃതോദ്ഭവാ || 84||

നാരായണീ ദുഷ്ടശിക്ഷാ സൂര്യമാതാ വൃഷപ്രിയാ |
മഹേന്ദ്രഭഗിനീ സത്യാ സത്യഭാഷാ സുകോമലാ || 85||

വാമാ ച പഞ്ചതപസാം വരദാത്രീ പ്രകീര്തിതാ |
വാച്യവര്ണേശ്വരീ വിദ്യാ ദുര്ജയാ ദുരതിക്രമാ || 86||

കാലരാത്രിര്മഹാവേഗാ വീരഭദ്രപ്രിയാ ഹിതാ |
ഭദ്രകാലീ ജഗന്മാതാ ഭക്താനാം ഭദ്രദായിനീ || 87||

കരാലാ പിങ്ഗലാകാരാ കാമഭേത്ത്രീ മഹാമനാഃ |
യശസ്വിനീ യശോദാ ച ഷഡധ്വപരിവര്തികാ || 88||

ശങ്ഖിനീ പദ്മിനീ സംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗപ്രവര്തികാ |
ചൈത്രാദിര്വത്സരാരൂഢാ ജഗത്സമ്പൂരണീന്ദ്രജാ || 89||

ശുമ്ഭഘ്നീ ഖേചരാരാധ്യാ കമ്ബുഗ്രീവാ ബലീഡിതാ |
ഖഗാരൂഢാ മഹൈശ്വര്യാ സുപദ്മനിലയാ തഥാ || 90||

വിരക്താ ഗരുഡസ്ഥാ ച ജഗതീഹൃദ്ഗുഹാശ്രയാ |
ശുമ്ഭാദിമഥനാ ഭക്തഹൃദ്ഗഹ്വരനിവാസിനീ || 91||

ജഗത്ത്ത്രയാരണീ സിദ്ധസങ്കല്പാ കാമദാ തഥാ |
സര്വവിജ്ഞാനദാത്രീ ചാനല്പകല്മഷഹാരിണീ || 92||

സകലോപനിഷദ്ഗമ്യാ ദുഷ്ടദുഷ്പ്രേക്ഷ്യസത്തമാ |
സദ്വൃതാ ലോകസംവ്യാപ്താ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിഃ ക്രിയാവതീ || 93||

വിശ്വാമരേശ്വരീ ചൈവ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീ |
ശിവാധൃതാ ലോഹിതാക്ഷീ സര്പമാലാവിഭൂഷണാ || 94||

നിരാനന്ദാ ത്രിശൂലാസിധനുര്ബാണാദിധാരിണീ |
അശേഷധ്യേയമൂര്തിശ്ച ദേവതാനാം ച ദേവതാ || 95||

വരാമ്ബികാ ഗിരേഃ പുത്രീ നിശുമ്ഭവിനിപാതിനീ |
സുവര്ണാ സ്വര്ണലസിതാ‌உനന്തവര്ണാ സദാധൃതാ || 96||

ശാങ്കരീ ശാന്തഹൃദയാ അഹോരാത്രവിധായികാ |
വിശ്വഗോപ്ത്രീ ഗൂഢരൂപാ ഗുണപൂര്ണാ ച ഗാര്ഗ്യജാ || 97||

ഗൗരീ ശാകമ്ഭരീ സത്യസന്ധാ സന്ധ്യാത്രയീധൃതാ |
സര്വപാപവിനിര്മുക്താ സര്വബന്ധവിവര്ജിതാ || 98||

സാംഖ്യയോഗസമാഖ്യാതാ അപ്രമേയാ മുനീഡിതാ |
വിശുദ്ധസുകുലോദ്ഭൂതാ ബിന്ദുനാദസമാദൃതാ || 99||

ശമ്ഭുവാമാങ്കഗാ ചൈവ ശശിതുല്യനിഭാനനാ |
വനമാലാവിരാജന്തീ അനന്തശയനാദൃതാ || 100||

നരനാരായണോദ്ഭൂതാ നാരസിംഹീ പ്രകീര്തിതാ |
ദൈത്യപ്രമാഥിനീ ശങ്ഖചക്രപദ്മഗദാധരാ || 101||

സങ്കര്ഷണസമുത്പന്നാ അമ്ബികാ സജ്ജനാശ്രയാ |
സുവൃതാ സുന്ദരീ ചൈവ ധര്മകാമാര്ഥദായിനീ || 102||

മോക്ഷദാ ഭക്തിനിലയാ പുരാണപുരുഷാദൃതാ |
മഹാവിഭൂതിദാ‌உ‌உരാധ്യാ സരോജനിലയാ‌உസമാ || 103||

അഷ്ടാദശഭുജാ‌உനാദിര്നീലോത്പലദലാക്ഷിണീ |
സര്വശക്തിസമാരൂഢാ ധര്മാധര്മവിവര്ജിതാ || 104||

വൈരാഗ്യജ്ഞാനനിരതാ നിരാലോകാ നിരിന്ദ്രിയാ |
വിചിത്രഗഹനാധാരാ ശാശ്വതസ്ഥാനവാസിനീ || 105||

ജ്ഞാനേശ്വരീ പീതചേലാ വേദവേദാങ്ഗപാരഗാ |
മനസ്വിനീ മന്യുമാതാ മഹാമന്യുസമുദ്ഭവാ || 106||

അമന്യുരമൃതാസ്വാദാ പുരന്ദരപരിഷ്ടുതാ |
അശോച്യാ ഭിന്നവിഷയാ ഹിരണ്യരജതപ്രിയാ || 107||

ഹിരണ്യജനനീ ഭീമാ ഹേമാഭരണഭൂഷിതാ |
വിഭ്രാജമാനാ ദുര്ജ്ഞേയാ ജ്യോതിഷ്ടോമഫലപ്രദാ || 108||

മഹാനിദ്രാസമുത്പത്തിരനിദ്രാ സത്യദേവതാ |
ദീര്ഘാ കകുദ്മിനീ പിങ്ഗജടാധാരാ മനോജ്ഞധീഃ || 109||

മഹാശ്രയാ രമോത്പന്നാ തമഃപാരേ പ്രതിഷ്ഠിതാ |
ത്രിതത്ത്വമാതാ ത്രിവിധാ സുസൂക്ഷ്മാ പദ്മസംശ്രയാ || 110||

ശാന്ത്യതീതകലാ‌உതീതവികാരാ ശ്വേതചേലികാ |
ചിത്രമായാ ശിവജ്ഞാനസ്വരൂപാ ദൈത്യമാഥിനീ || 111||

കാശ്യപീ കാലസര്പാഭവേണികാ ശാസ്ത്രയോനികാ |
ത്രയീമൂര്തിഃ ക്രിയാമൂര്തിശ്ചതുര്വര്ഗാ ച ദര്ശിനീ || 112||

നാരായണീ നരോത്പന്നാ കൗമുദീ കാന്തിധാരിണീ |
കൗശികീ ലലിതാ ലീലാ പരാവരവിഭാവിനീ || 113||

വരേണ്യാ‌உദ്ഭുതമഹാത്മ്യാ വഡവാ വാമലോചനാ |
സുഭദ്രാ ചേതനാരാധ്യാ ശാന്തിദാ ശാന്തിവര്ധിനീ || 114||

ജയാദിശക്തിജനനീ ശക്തിചക്രപ്രവര്തികാ |
ത്രിശക്തിജനനീ ജന്യാ ഷട്സൂത്രപരിവര്ണിതാ || 115||

സുധൗതകര്മണാ‌உ‌உരാധ്യാ യുഗാന്തദഹനാത്മികാ |
സങ്കര്ഷിണീ ജഗദ്ധാത്രീ കാമയോനിഃ കിരീടിനീ || 116||

ഐന്ദ്രീ ത്രൈലോക്യനമിതാ വൈഷ്ണവീ പരമേശ്വരീ |
പ്രദ്യുമ്നജനനീ ബിമ്ബസമോഷ്ഠീ പദ്മലോചനാ || 117||

മദോത്കടാ ഹംസഗതിഃ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡവിക്രമാ |
വൃഷാധീശാ പരാത്മാ ച വിന്ധ്യാ പര്വതവാസിനീ || 118||

ഹിമവന്മേരുനിലയാ കൈലാസപുരവാസിനീ |
ചാണൂരഹന്ത്രീ നീതിജ്ഞാ കാമരൂപാ ത്രയീതനുഃ || 119||

വ്രതസ്നാതാ ധര്മശീലാ സിംഹാസനനിവാസിനീ |
വീരഭദ്രാദൃതാ വീരാ മഹാകാലസമുദ്ഭവാ || 120||

വിദ്യാധരാര്ചിതാ സിദ്ധസാധ്യാരാധിതപാദുകാ |
ശ്രദ്ധാത്മികാ പാവനീ ച മോഹിനീ അചലാത്മികാ || 121||

മഹാദ്ഭുതാ വാരിജാക്ഷീ സിംഹവാഹനഗാമിനീ |
മനീഷിണീ സുധാവാണീ വീണാവാദനതത്പരാ || 122||

ശ്വേതവാഹനിഷേവ്യാ ച ലസന്മതിരരുന്ധതീ |
ഹിരണ്യാക്ഷീ തഥാ ചൈവ മഹാനന്ദപ്രദായിനീ || 123||

വസുപ്രഭാ സുമാല്യാപ്തകന്ധരാ പങ്കജാനനാ |
പരാവരാ വരാരോഹാ സഹസ്രനയനാര്ചിതാ || 124||

ശ്രീരൂപാ ശ്രീമതീ ശ്രേഷ്ഠാ ശിവനാമ്നീ ശിവപ്രിയാ |
ശ്രീപ്രദാ ശ്രിതകല്യാണാ ശ്രീധരാര്ധശരീരിണീ || 125||

ശ്രീകലാ‌உനന്തദൃഷ്ടിശ്ച ഹ്യക്ഷുദ്രാരാതിസൂദനീ |
രക്തബീജനിഹന്ത്രീ ച ദൈത്യസങ്ഗവിമര്ദിനീ || 126||

സിംഹാരൂഢാ സിംഹികാസ്യാ ദൈത്യശോണിതപായിനീ |
സുകീര്തിസഹിതാച്ഛിന്നസംശയാ രസവേദിനീ || 127||

ഗുണാഭിരാമാ നാഗാരിവാഹനാ നിര്ജരാര്ചിതാ |
നിത്യോദിതാ സ്വയംജ്യോതിഃ സ്വര്ണകായാ പ്രകീര്തിതാ || 128||

വജ്രദണ്ഡാങ്കിതാ ചൈവ തഥാമൃതസഞ്ജീവിനീ |
വജ്രച്ഛന്നാ ദേവദേവീ വരവജ്രസ്വവിഗ്രഹാ || 129||

മാങ്ഗല്യാ മങ്ഗലാത്മാ ച മാലിനീ മാല്യധാരിണീ |
ഗന്ധര്വീ തരുണീ ചാന്ദ്രീ ഖഡ്ഗായുധധരാ തഥാ || 130||

സൗദാമിനീ പ്രജാനന്ദാ തഥാ പ്രോക്താ ഭൃഗൂദ്ഭവാ |
ഏകാനങ്ഗാ ച ശാസ്ത്രാര്ഥകുശലാ ധര്മചാരിണീ || 131||

ധര്മസര്വസ്വവാഹാ ച ധര്മാധര്മവിനിശ്ചയാ |
ധര്മശക്തിര്ധര്മമയാ ധാര്മികാനാം ശിവപ്രദാ || 132||

വിധര്മാ വിശ്വധര്മജ്ഞാ ധര്മാര്ഥാന്തരവിഗ്രഹാ |
ധര്മവര്ഷ്മാ ധര്മപൂര്വാ ധര്മപാരങ്ഗതാന്തരാ || 133||

ധര്മോപദേഷ്ട്രീ ധര്മാത്മാ ധര്മഗമ്യാ ധരാധരാ |
കപാലിനീ ശാകലിനീ കലാകലിതവിഗ്രഹാ || 134||

സര്വശക്തിവിമുക്താ ച കര്ണികാരധരാ‌உക്ഷരാ|
കംസപ്രാണഹരാ ചൈവ യുഗധര്മധരാ തഥാ || 135||

യുഗപ്രവര്തികാ പ്രോക്താ ത്രിസന്ധ്യാ ധ്യേയവിഗ്രഹാ |
സ്വര്ഗാപവര്ഗദാത്രീ ച തഥാ പ്രത്യക്ഷദേവതാ || 136||

ആദിത്യാ ദിവ്യഗന്ധാ ച ദിവാകരനിഭപ്രഭാ |
പദ്മാസനഗതാ പ്രോക്താ ഖഡ്ഗബാണശരാസനാ || 137||

ശിഷ്ടാ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടശ്രേഷ്ഠപ്രപൂജിതാ |
ശതരൂപാ ശതാവര്താ വിതതാ രാസമോദിനീ || 138||

സൂര്യേന്ദുനേത്രാ പ്രദ്യുമ്നജനനീ സുഷ്ഠുമായിനീ |
സൂര്യാന്തരസ്ഥിതാ ചൈവ സത്പ്രതിഷ്ഠതവിഗ്രഹാ || 139||

നിവൃത്താ പ്രോച്യതേ ജ്ഞാനപാരഗാ പര്വതാത്മജാ |
കാത്യായനീ ചണ്ഡികാ ച ചണ്ഡീ ഹൈമവതീ തഥാ || 140||

ദാക്ഷായണീ സതീ ചൈവ ഭവാനീ സര്വമങ്ഗലാ |
ധൂമ്രലോചനഹന്ത്രീ ച ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ || 141||

യോഗനിദ്രാ യോഗഭദ്രാ സമുദ്രതനയാ തഥാ |
ദേവപ്രിയങ്കരീ ശുദ്ധാ ഭക്തഭക്തിപ്രവര്ധിനീ || 142||

ത്രിണേത്രാ ചന്ദ്രമുകുടാ പ്രമഥാര്ചിതപാദുകാ |
അര്ജുനാഭീഷ്ടദാത്രീ ച പാണ്ഡവപ്രിയകാരിണീ || 143||

കുമാരലാലനാസക്താ ഹരബാഹൂപധാനികാ |
വിഘ്നേശജനനീ ഭക്തവിഘ്നസ്തോമപ്രഹാരിണീ || 144||

സുസ്മിതേന്ദുമുഖീ നമ്യാ ജയാപ്രിയസഖീ തഥാ |
അനാദിനിധനാ പ്രേഷ്ഠാ ചിത്രമാല്യാനുലേപനാ || 145||

കോടിചന്ദ്രപ്രതീകാശാ കൂടജാലപ്രമാഥിനീ |
കൃത്യാപ്രഹാരിണീ ചൈവ മാരണോച്ചാടനീ തഥാ || 146||

സുരാസുരപ്രവന്ദ്യാങ്ഘ്രിര്മോഹഘ്നീ ജ്ഞാനദായിനീ |
ഷഡ്വൈരിനിഗ്രഹകരീ വൈരിവിദ്രാവിണീ തഥാ || 147||

ഭൂതസേവ്യാ ഭൂതദാത്രീ ഭൂതപീഡാവിമര്ദികാ |
നാരദസ്തുതചാരിത്രാ വരദേശാ വരപ്രദാ || 148||

വാമദേവസ്തുതാ ചൈവ കാമദാ സോമശേഖരാ |
ദിക്പാലസേവിതാ ഭവ്യാ ഭാമിനീ ഭാവദായിനീ || 149||

സ്ത്രീസൗഭാഗ്യപ്രദാത്രീ ച ഭോഗദാ രോഗനാശിനീ |
വ്യോമഗാ ഭൂമിഗാ ചൈവ മുനിപൂജ്യപദാമ്ബുജാ |
വനദുര്ഗാ ച ദുര്ബോധാ മഹാദുര്ഗാ പ്രകീര്തിതാ || 150||

ഫലശ്രുതിഃ

ഇതീദം കീര്തിദം ഭദ്ര ദുര്ഗാനാമസഹസ്രകമ് |
ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം തസ്യ ലക്ഷ്മീഃ സ്ഥിരാ ഭവേത് || 1||

ഗ്രഹഭൂതപിശാചാദിപീഡാ നശ്യത്യസംശയമ് |
ബാലഗ്രഹാദിപീഡായാഃ ശാന്തിര്ഭവതി കീര്തനാത് || 2||

മാരികാദിമഹാരോഗേ പഠതാം സൗഖ്യദം നൃണാമ് |
വ്യവഹാരേ ച ജയദം ശത്രുബാധാനിവാരകമ് || 3||

ദമ്പത്യോഃ കലഹേ പ്രാപ്തേ മിഥഃ പ്രേമാഭിവര്ധകമ് |
ആയുരാരോഗ്യദം പുംസാം സര്വസമ്പത്പ്രദായകമ് || 4||

വിദ്യാഭിവര്ധകം നിത്യം പഠതാമര്ഥസാധകമ് |
ശുഭദം ശുഭകാര്യേഷു പഠതാം ശൃണുതാമപി || 5||

യഃ പൂജയതി ദുര്ഗാം താം ദുര്ഗാനാമസഹസ്രകൈഃ |
പുഷ്പൈഃ കുങ്കുമസമ്മിശ്രൈഃ സ തു യത്കാങ്ക്ഷതേ ഹൃദി || 6||

തത്സര്വം സമവാപ്നോതി നാസ്തി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ |
യന്മുഖേ ധ്രിയതേ നിത്യം ദുര്ഗാനാമസഹസ്രകമ് || 7||

കിം തസ്യേതരമന്ത്രൗഘൈഃ കാര്യം ധന്യതമസ്യ ഹി |
ദുര്ഗാനാമസഹസ്രസ്യ പുസ്തകം യദ്ഗൃഹേ ഭവേത് || 8||

ന തത്ര ഗ്രഹഭൂതാദിബാധാ സ്യാന്മങ്ഗലാസ്പദേ |
തദ്ഗൃഹം പുണ്യദം ക്ഷേത്രം ദേവീസാന്നിധ്യകാരകമ് || 9||

ഏതസ്യ സ്തോത്രമുഖ്യസ്യ പാഠകഃ ശ്രേഷ്ഠമന്ത്രവിത് |
ദേവതായാഃ പ്രസാദേന സര്വപൂജ്യഃ സുഖീ ഭവേത് || 10||

ഇത്യേതന്നഗരാജേന കീര്തിതം മുനിസത്തമ |
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം സ്തോത്രം ത്വയി സ്നേഹാത് പ്രകീര്തിതമ് || 11||

ഭക്തായ ശ്രദ്ധധാനായ കേവലം കീര്ത്യതാമിദമ് |
ഹൃദി ധാരയ നിത്യം ത്വം ദേവ്യനുഗ്രഹസാധകമ് || 12|| ||

ഇതി ശ്രീസ്കാന്ദപുരാണേ സ്കന്ദനാരദസംവാദേ ദുര്ഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്ണമ് ||

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in English

|| atha sri durga sahasranamastotram ||

narada uvaca –
kumara gunagambhira devasenapate prabho |
sarvabhistapradam pumsam sarvapapapranasanam || 1||

guhyadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasa |
mangalam grahapiḍadisantidam vaktumarhasi || 2||

skanda uvaca –
srnu narada devarse lokanugrahakamyaya |
yatprcchasi param punyam tatte vaksyami kautukat || 3||

mata me lokajanani himavannagasattamat |
menayam brahmavadinyam pradurbhuta harapriya || 4||

mahata tapasa‌உ‌உradhya sankaram lokasankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalanidhim || 5||

naganamadhirajastu himavan virahaturah |
svasutayah pariksine vasisthena prabodhitah || 6||

trilokajanani seyam prasanna tvayi punyatah |
pradurbhuta sutatvena tadviyogam subham tyaja || 7||

bahurupa ca durgeyam bahunamni sanatani |
sanatanasya jaya sa putrimoham tyajadhuna || 8||

iti prabodhitah sailah tam tustava param sivam |
tada prasanna sa durga pitaram praha nandini || 9||

matprasadatparam stotram hrdaye pratibhasatam |
tena namnam sahasrena pujayan kamamapnuhi || 10||

ityuktvantarhitayam tu hrdaye sphuritam tada |
namnam sahasram durgayah prcchate me yaduktavan || 11||

mangalanam mangalam tad durganama sahasrakam |
sarvabhistapradam pumsam bravimyakhilakamadam || 12||

durgadevi samakhyata himavanrsirucyate |
chandonustup japo devyah pritaye kriyate sada || 13||

asya sridurgastotramahamantrasya | himavan rsih | anustup chandah |
durgabhagavati devata | sridurgaprasadasiddhyarthe jape viniyogah | |
sribhagavatyai durgayai namah |
devidhyanam
om hrim kalabhrabham kataksairarikulabhayadam maulibaddhendurekham
sankham cakram krpanam trisikhamapi karairudvahantim trinetram |
simhaskandhadhiruḍham tribhuvanamakhilam tejasa purayantim
dhyayed durgam jayakhyam tridasaparivrtam sevitam siddhikamaih ||
sri jayadurgayai namah |
om sivathoma rama saktirananta niskala‌உmala |
santa mahesvari nitya sasvata parama ksama || 1||

acintya kevalananta sivatma paramatmika |
anadiravyaya suddha sarvanna sarvaga‌உcala || 2||

ekanekavibhagastha mayatita sunirmala |
mahamahesvari satya mahadevi niranjana || 3||

kastha sarvantarastha‌உpi cicchaktiscatrilalita |
sarva sarvatmika visva jyotirupaksaramrta || 4||

santa pratistha sarvesa nivrttiramrtaprada |
vyomamurtirvyomasamstha vyomadhara‌உcyuta‌உtula || 5||

anadinidhana‌உmogha karanatmakalakula |
rtuprathamaja‌உnabhiramrtatmasamasraya || 6||

pranesvarapriya namya mahamahisaghatini |
pranesvari pranarupa pradhanapurusesvari || 7||

sarvasaktikala‌உkama mahisestavinasini |
sarvakaryaniyantri ca sarvabhutesvaresvari || 8||

angadadidhara caiva tatha mukutadharini |
sanatani mahananda‌உ‌உkasayonistathecyate || 9||

citprakasasvarupa ca mahayogesvaresvari |
mahamaya saduspara mulaprakrtirisika || 10||

samsarayonih sakala sarvasaktisamudbhava |
samsarapara durvara durniriksa durasada || 11||

pranasaktisca sevya ca yogini paramakala |
mahavibhutirdurdarsa mulaprakrtisambhava || 12||

anadyanantavibhava parartha purusaranih |
sargasthityantakrccaiva sudurvacya duratyaya || 13||

sabdagamya sabdamaya sabdakhyanandavigraha |
pradhanapurusatita pradhanapurusatmika || 14||

purani cinmaya pumsamistada pustirupini |
putantarastha kutastha mahapurusasamnnita || 15||

janmamrtyujaratita sarvasaktisvarupini |
vanchaprada‌உnavacchinnapradhananupravesini || 16||

ksetranna‌உcintyasaktistu procyate‌உvyaktalaksana |
malapavarjita‌உ‌உnadimaya tritayatattvika || 17||

pritisca prakrtiscaiva guhavasa tathocyate |
mahamaya nagotpanna tamasi ca dhruva tatha || 18||

vyakta‌உvyaktatmika krsna rakta sukla hyakarana |
procyate karyajanani nityaprasavadharmini || 19||

sargapralayamukta ca srstisthityantadharmini |
brahmagarbha caturvimsasvarupa padmavasini || 20||

acyutahladika vidyudbrahmayonirmahalaya |
mahalaksmi samudbhavabhavitatmamahesvari || 21||

mahavimanamadhyastha mahanidra sakautuka |
sarvarthadharini suksma hyaviddha paramarthada || 22||

anantarupa‌உnantartha tatha purusamohini |
anekanekahasta ca kalatrayavivarjita || 23||

brahmajanma haraprita matirbrahmasivatmika |
brahmesavisnusampujya brahmakhya brahmasamnnita || 24||

vyakta prathamaja brahmi maharatrih prakirtita |
nnanasvarupa vairagyarupa hyaisvaryarupini || 25||

dharmatmika brahmamurtih pratisrutapumarthika |
apamyonih svayambhuta manasi tattvasambhava || 26||

isvarasya priya prokta sankarardhasaririni |
bhavani caiva rudrani mahalaksmistatha‌உmbika || 27||

mahesvarasamutpanna bhuktimukti pradayini |
sarvesvari sarvavandya nityamukta sumanasa || 28||

mahendropendranamita sankarisanuvartini |
isvarardhasanagata mahesvarapativrata || 29||

samsarasosini caiva parvati himavatsuta |
paramanandadatri ca gunagrya yogada tatha || 30||

nnanamurtisca savitri laksmih srih kamala tatha |
anantagunagambhira hyuronilamaniprabha || 31||

sarojanilaya ganga yogidhyeya‌உsurardini |
sarasvati sarvavidya jagajjyestha sumangala || 32||

vagdevi varada varya kirtih sarvarthasadhika |
vagisvari brahmavidya mahavidya susobhana || 33||

grahyavidya vedavidya dharmavidya‌உ‌உtmabhavita |
svaha visvambhara siddhih sadhya medha dhrtih krtih || 34||

sunitih sankrtiscaiva kirtita naravahini |
pujavibhavini saumya bhogyabhag bhogadayini || 35||

sobhavati sankari ca lola malavibhusita |
paramesthipriya caiva trilokisundari mata || 36||

nanda sandhya kamadhatri mahadevi susattvika |
mahamahisadarpaghni padmamala‌உghaharini || 37||

vicitramukuta rama kamadata prakirtita |
pitambaradhara divyavibhusana vibhusita || 38||

divyakhya somavadana jagatsamsrstivarjita |
niryantra yantravahastha nandini rudrakalika || 39||

adityavarna kaumari mayuravaravahini |
padmasanagata gauri mahakali surarcita || 40||

aditirniyata raudri padmagarbha vivahana |
virupaksa kesivaha guhapuranivasini || 41||

mahaphala‌உnavadyangi kamarupa saridvara |
bhasvadrupa muktidatri pranataklesabhanjana || 42||

kausiki gomini ratristridasarivinasini |
bahurupa surupa ca virupa rupavarjita || 43||

bhaktartisamana bhavya bhavabhavavinasini |
sarvannanaparitangi sarvasuravimardika || 44||

pikasvani samagita bhavankanilaya priya |
diksa vidyadhari dipta mahendrahitapatini || 45||

sarvadevamaya daksa samudrantaravasini |
akalanka niradhara nityasiddha niramaya || 46||

kamadhenubrhadgarbha dhimati maunanasini |
nihsankalpa niratanka vinaya vinayaprada || 47||

jvalamala sahasraḍhya devadevi manomaya |
subhaga suvisuddha ca vasudevasamudbhava || 48||

mahendropendrabhagini bhaktigamya paravara |
nnananneya paratita vedantavisaya matih || 49||

daksina dahika dahya sarvabhutahrdisthita |
yogamaya vibhaganna mahamoha gariyasi || 50||

sandhya sarvasamudbhuta brahmavrksasriyaditih |
bijankurasamudbhuta mahasaktirmahamatih || 51||

khyatih prannavati samnna mahabhogindrasayini |
hinkrtih sankari santirgandharvaganasevita || 52||

vaisvanari mahasula devasena bhavapriya |
maharatri parananda saci duhsvapnanasini || 53||

iḍya jaya jagaddhatri durvinneya surupini |
guhambika ganotpanna mahapitha marutsuta || 54||

havyavaha bhavananda jagadyonih prakirtita |
jaganmata jaganmrtyurjaratita ca buddhida || 55||

siddhidatri ratnagarbha ratnagarbhasraya para |
daityahantri svestadatri mangalaikasuvigraha || 56||

purusantargata caiva samadhistha tapasvini |
divisthita trinetra ca sarvendriyamanadhrtih || 57||

sarvabhutahrdistha ca tatha samsaratarini |
vedya brahmavivedya ca mahalila prakirtita || 58||

brahmanibrhati brahmi brahmabhuta‌உghaharini |
hiranmayi mahadatri samsaraparivartika || 59||

sumalini surupa ca bhasvini dharini tatha |
unmulini sarvasabha sarvapratyayasaksini || 60||

susaumya candravadana tanḍavasaktamanasa |
sattvasuddhikari suddha malatrayavinasini || 61||

jagatttrayi jaganmurtistrimurtiramrtasraya |
vimanastha visoka ca sokanasinyanahata || 62||

hemakunḍalini kali padmavasa sanatani |
sadakirtih sarvabhutasaya devi satampriya || 63||

brahmamurtikala caiva krttika kanjamalini |
vyomakesa kriyasaktiricchasaktih paragatih || 64||

ksobhika khanḍikabhedya bhedabhedavivarjita |
abhinna bhinnasamsthana vasini vamsadharini || 65||

guhyasaktirguhyatattva sarvada sarvatomukhi |
bhagini ca niradhara nirahara prakirtita || 66||

nirankusapadodbhuta cakrahasta visodhika |
sragvini padmasambhedakarini parikirtita || 67||

paravaravidhananna mahapurusapurvaja |
paravaranna vidya ca vidyujjihva jitasraya || 68||

vidyamayi sahasraksi sahasravadanatmaja |
sahasrarasmihsatvastha mahesvarapadasraya || 69||

jvalini sanmaya vyapta cinmaya padmabhedika |
mahasraya mahamantra mahadevamanorama || 70||

vyomalaksmih simharatha cekitana‌உmitaprabha |
visvesvari bhagavati sakala kalaharini || 71||

sarvavedya sarvabhadra guhya duḍha guharani |
pralaya yogadhatri ca ganga visvesvari tatha || 72||

kamada kanaka kanta kanjagarbhaprabha tatha |
punyada kalakesa ca bhokttri puskarini tatha || 73||

suresvari bhutidatri bhutibhusa prakirtita |
pancabrahmasamutpanna paramartha‌உrthavigraha || 74||

varnodaya bhanumurtirvagvinneya manojava |
manohara mahoraska tamasi vedarupini || 75||

vedasaktirvedamata vedavidyaprakasini |
yogesvaresvari maya mahasaktirmahamayi || 76||

visvantahstha viyanmurtirbhargavi surasundari |
surabhirnandini vidya nandagopatanudbhava || 77||

bharati paramananda paravaravibhedika |
sarvapraharanopeta kamya kamesvaresvari || 78||

anantanandavibhava hrllekha kanakaprabha |
kusmanḍa dhanaratnaḍhya sugandha gandhadayini || 79||

trivikramapadodbhuta caturasya sivodaya |
sudurlabha dhanadhyaksa dhanya pingalalocana || 80||

santa prabhasvarupa ca pankajayatalocana |
indraksi hrdayantahstha siva mata ca satkriya || 81||

girija ca suguḍha ca nityapusta nirantara |
durga katyayani canḍi candrika kantavigraha || 82||

hiranyavarna jagati jagadyantrapravartika |
mandaradrinivasa ca sarada svarnamalini || 83||

ratnamala ratnagarbha vyustirvisvapramathini |
padmananda padmanibha nityapusta krtodbhava || 84||

narayani dustasiksa suryamata vrsapriya |
mahendrabhagini satya satyabhasa sukomala || 85||

vama ca pancatapasam varadatri prakirtita |
vacyavarnesvari vidya durjaya duratikrama || 86||

kalaratrirmahavega virabhadrapriya hita |
bhadrakali jaganmata bhaktanam bhadradayini || 87||

karala pingalakara kamabhettri mahamanah |
yasasvini yasoda ca saḍadhvaparivartika || 88||

sankhini padmini sankhya sankhyayogapravartika |
caitradirvatsararuḍha jagatsampuranindraja || 89||

sumbhaghni khecararadhya kambugriva baliḍita |
khagaruḍha mahaisvarya supadmanilaya tatha || 90||

virakta garuḍastha ca jagatihrdguhasraya |
sumbhadimathana bhaktahrdgahvaranivasini || 91||

jagatttrayarani siddhasankalpa kamada tatha |
sarvavinnanadatri canalpakalmasaharini || 92||

sakalopanisadgamya dustaduspreksyasattama |
sadvrta lokasamvyapta tustih pustih kriyavati || 93||

visvamaresvari caiva bhuktimuktipradayini |
sivadhrta lohitaksi sarpamalavibhusana || 94||

nirananda trisulasidhanurbanadidharini |
asesadhyeyamurtisca devatanam ca devata || 95||

varambika gireh putri nisumbhavinipatini |
suvarna svarnalasita‌உnantavarna sadadhrta || 96||

sankari santahrdaya ahoratravidhayika |
visvagoptri guḍharupa gunapurna ca gargyaja || 97||

gauri sakambhari satyasandha sandhyatrayidhrta |
sarvapapavinirmukta sarvabandhavivarjita || 98||

sankhyayogasamakhyata aprameya muniḍita |
visuddhasukulodbhuta bindunadasamadrta || 99||

sambhuvamankaga caiva sasitulyanibhanana |
vanamalavirajanti anantasayanadrta || 100||

naranarayanodbhuta narasimhi prakirtita |
daityapramathini sankhacakrapadmagadadhara || 101||

sankarsanasamutpanna ambika sajjanasraya |
suvrta sundari caiva dharmakamarthadayini || 102||

moksada bhaktinilaya puranapurusadrta |
mahavibhutida‌உ‌உradhya sarojanilaya‌உsama || 103||

astadasabhuja‌உnadirnilotpaladalaksini |
sarvasaktisamaruḍha dharmadharmavivarjita || 104||

vairagyannananirata niraloka nirindriya |
vicitragahanadhara sasvatasthanavasini || 105||

nnanesvari pitacela vedavedangaparaga |
manasvini manyumata mahamanyusamudbhava || 106||

amanyuramrtasvada purandaraparistuta |
asocya bhinnavisaya hiranyarajatapriya || 107||

hiranyajanani bhima hemabharanabhusita |
vibhrajamana durnneya jyotistomaphalaprada || 108||

mahanidrasamutpattiranidra satyadevata |
dirgha kakudmini pingajatadhara manonnadhih || 109||

mahasraya ramotpanna tamahpare pratisthita |
tritattvamata trividha susuksma padmasamsraya || 110||

santyatitakala‌உtitavikara svetacelika |
citramaya sivannanasvarupa daityamathini || 111||

kasyapi kalasarpabhavenika sastrayonika |
trayimurtih kriyamurtiscaturvarga ca darsini || 112||

narayani narotpanna kaumudi kantidharini |
kausiki lalita lila paravaravibhavini || 113||

varenya‌உdbhutamahatmya vaḍava vamalocana |
subhadra cetanaradhya santida santivardhini || 114||

jayadisaktijanani sakticakrapravartika |
trisaktijanani janya satsutraparivarnita || 115||

sudhautakarmana‌உ‌உradhya yugantadahanatmika |
sankarsini jagaddhatri kamayonih kiritini || 116||

aindri trailokyanamita vaisnavi paramesvari |
pradyumnajanani bimbasamosthi padmalocana || 117||

madotkata hamsagatih pracanḍa canḍavikrama |
vrsadhisa paratma ca vindhya parvatavasini || 118||

himavanmerunilaya kailasapuravasini |
canurahantri nitinna kamarupa trayitanuh || 119||

vratasnata dharmasila simhasananivasini |
virabhadradrta vira mahakalasamudbhava || 120||

vidyadhararcita siddhasadhyaradhitapaduka |
sraddhatmika pavani ca mohini acalatmika || 121||

mahadbhuta varijaksi simhavahanagamini |
manisini sudhavani vinavadanatatpara || 122||

svetavahanisevya ca lasanmatirarundhati |
hiranyaksi tatha caiva mahanandapradayini || 123||

vasuprabha sumalyaptakandhara pankajanana |
paravara vararoha sahasranayanarcita || 124||

srirupa srimati srestha sivanamni sivapriya |
sriprada sritakalyana sridharardhasaririni || 125||

srikala‌உnantadrstisca hyaksudraratisudani |
raktabijanihantri ca daityasangavimardini || 126||

simharuḍha simhikasya daityasonitapayini |
sukirtisahitacchinnasamsaya rasavedini || 127||

gunabhirama nagarivahana nirjararcita |
nityodita svayanjyotih svarnakaya prakirtita || 128||

vajradanḍankita caiva tathamrtasanjivini |
vajracchanna devadevi varavajrasvavigraha || 129||

mangalya mangalatma ca malini malyadharini |
gandharvi taruni candri khaḍgayudhadhara tatha || 130||

saudamini prajananda tatha prokta bhrgudbhava |
ekananga ca sastrarthakusala dharmacarini || 131||

dharmasarvasvavaha ca dharmadharmaviniscaya |
dharmasaktirdharmamaya dharmikanam sivaprada || 132||

vidharma visvadharmanna dharmarthantaravigraha |
dharmavarsma dharmapurva dharmaparangatantara || 133||

dharmopadestri dharmatma dharmagamya dharadhara |
kapalini sakalini kalakalitavigraha || 134||

sarvasaktivimukta ca karnikaradhara‌உksara|
kamsapranahara caiva yugadharmadhara tatha || 135||

yugapravartika prokta trisandhya dhyeyavigraha |
svargapavargadatri ca tatha pratyaksadevata || 136||

aditya divyagandha ca divakaranibhaprabha |
padmasanagata prokta khaḍgabanasarasana || 137||

sista visista sistesta sistasresthaprapujita |
satarupa satavarta vitata rasamodini || 138||

suryendunetra pradyumnajanani susthumayini |
suryantarasthita caiva satpratisthatavigraha || 139||

nivrtta procyate nnanaparaga parvatatmaja |
katyayani canḍika ca canḍi haimavati tatha || 140||

daksayani sati caiva bhavani sarvamangala |
dhumralocanahantri ca canḍamunḍavinasini || 141||

yoganidra yogabhadra samudratanaya tatha |
devapriyankari suddha bhaktabhaktipravardhini || 142||

trinetra candramukuta pramatharcitapaduka |
arjunabhistadatri ca panḍavapriyakarini || 143||

kumaralalanasakta harabahupadhanika |
vighnesajanani bhaktavighnastomapraharini || 144||

susmitendumukhi namya jayapriyasakhi tatha |
anadinidhana prestha citramalyanulepana || 145||

koticandrapratikasa kutajalapramathini |
krtyapraharini caiva maranoccatani tatha || 146||

surasurapravandyanghrirmohaghni nnanadayini |
saḍvairinigrahakari vairividravini tatha || 147||

bhutasevya bhutadatri bhutapiḍavimardika |
naradastutacaritra varadesa varaprada || 148||

vamadevastuta caiva kamada somasekhara |
dikpalasevita bhavya bhamini bhavadayini || 149||

strisaubhagyapradatri ca bhogada roganasini |
vyomaga bhumiga caiva munipujyapadambuja |
vanadurga ca durbodha mahadurga prakirtita || 150||

phalasrutih
itidam kirtidam bhadra durganamasahasrakam |
trisandhyam yah pathennityam tasya laksmih sthira bhavet || 1||

grahabhutapisacadipiḍa nasyatyasamsayam |
balagrahadipiḍayah santirbhavati kirtanat || 2||

marikadimaharoge pathatam saukhyadam nrnam |
vyavahare ca jayadam satrubadhanivarakam || 3||

dampatyoh kalahe prapte mithah premabhivardhakam |
ayurarogyadam pumsam sarvasampatpradayakam || 4||

vidyabhivardhakam nityam pathatamarthasadhakam |
subhadam subhakaryesu pathatam srnutamapi || 5||

yah pujayati durgam tam durganamasahasrakaih |
puspaih kunkumasammisraih sa tu yatkanksate hrdi || 6||

tatsarvam samavapnoti nasti nastyatra samsayah |
yanmukhe dhriyate nityam durganamasahasrakam || 7||

kim tasyetaramantraughaih karyam dhanyatamasya hi |
durganamasahasrasya pustakam yadgrhe bhavet || 8||

na tatra grahabhutadibadha syanmangalaspade |
tadgrham punyadam ksetram devisannidhyakarakam || 9||

etasya stotramukhyasya pathakah sresthamantravit |
devatayah prasadena sarvapujyah sukhi bhavet || 10||

ityetannagarajena kirtitam munisattama |
guhyadguhyataram stotram tvayi snehat prakirtitam || 11||

bhaktaya sraddhadhanaya kevalam kirtyatamidam |
hrdi dharaya nityam tvam devyanugrahasadhakam || 12|| ||

iti sriskandapurane skandanaradasamvade durgasahasranamastotram sampurnam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *