Home / Durga Devi Stotram / Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam and English

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam and English

Devi Stotram - Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Malayalam:

|| ധ്യാനമ് ||
സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത്
താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാമ് |
പാണിഭ്യാമലിപൂര്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം
സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്പരാമമ്ബികാമ് ||

അരുണാം കരുണാതരങ്ഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാമ് |
അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയൂഖൈരഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീമ് ||

ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ്മപത്രായതാക്ഷീം
ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസദ്ധേമപദ്മാം വരാങ്ഗീമ് |
സര്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം
ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂര്തിം സകലസുരനുതാം സര്വസമ്പത്പ്രദാത്രീമ് ||

Sree Lalita Sahasra Namavali

സകുങ്കുമവിലേപനാമലികചുമ്ബികസ്തൂരികാം
സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാമ് |
അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷാമ്ബരാം
ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദമ്ബികാമ് ||

||അഥ ശ്രീ ലലിതാ സഹസ്രനാമാവലീ ||
ഓം ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ശ്രീമാത്രേ നമഃ |
ഓം ശ്രീമഹാരാജ്ഞൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതായൈ നമഃ |
ഓം ദേവകാര്യസമുദ്യതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭായൈ നമഃ |
ഓം ചതുര്ബാഹുസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്ജ്വലായൈ നമഃ |
ഓം മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡായൈ നമഃ | 10
ഓം പംചതന്മാത്രസായകായൈ നമഃ |
ഓം നിജാരുണപ്രഭാപൂരമജ്ജദ് ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ |
ഓം ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൗഗന്ധിക-ലസത്കചായൈ നമഃ |
ഓം കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്കോടീരമണ്ഡിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദലികസ്ഥലശോഭിതായൈ നമഃ |
ഓം മുഖചന്ദ്രകലംകാഭമൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ |
ഓം വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികായൈ നമഃ |
ഓം വക്ത്രലക്ഷ്മീപരീവാഹചലന്മീനാഭലോചനായൈ നമഃ |
ഓം നവചമ്പകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതായൈ നമഃ |
ഓം താരാകാന്തിതിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരായൈ നമഃ | 20
ഓം കദമ്ബമഞ്ജരീക്~ലുപ്തകര്ണപൂരമനോഹരായൈ നമഃ |
ഓം താടംകയുഗലീഭൂതതപനോഡുപമണ്ഡലായൈ നമഃ |
ഓം പദ്മരാഗശിലാദര്ശപരിഭാവികപോലഭുവേ നമഃ |
ഓം നവവിദ്രുമബിമ്ബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദായൈ നമഃ |
ഓം ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാരദ്വിജപങ്ക്തിദ്വയോജ്ജ്വലായൈ നമഃ |
ഓം കര്പൂരവീടികാമോദസമാകര്ഷി ദിഗന്തരായൈ നമഃ |
ഓം നിജസല്ലാപമാധുര്യ വിനിര്ഭത്സിതകച്ഛപ്യൈ നമഃ |
ഓം മന്ദസ്മിതപ്രഭാപൂരമജ്ജത്കാമേശമാനസായൈ നമഃ |
ഓം അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശബദ്ധമാങ്ഗല്യസൂത്രശോഭിതകന്ധരായൈ നമഃ | 30
ഓം കനകാങ്ഗദകേയൂരകമനീയമുജാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം രത്നഗ്രൈവേയ ചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വാരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തന്യൈ നമഃ |
ഓം നാഭ്യാലവാലരോമാലിലതാഫലകുചദ്വയ്യൈ നമഃ |
ഓം ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമായൈ നമഃ |
ഓം സ്തനഭാരദലന്മധ്യപട്ടബന്ധവലിത്രയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം അരുണാരുണകൗസുമ്ഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതട്യൈ നമഃ |
ഓം രത്നകിങ്കിണികാരമ്യരശനാദാമഭൂഷിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യമാര്ദവോരുദ്വയാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം മാണിക്യമുകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതായൈ നമഃ | 40
ഓം ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതൂണാഭജങ്ഘികായൈ നമഃ |
ഓം ഗൂഢഗൂല്ഫായൈ നമഃ |
ഓം കൂര്മ പൃഷ്ഠജയിഷ്ണുപ്രപദാന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം നഖദീധിതിസഞ്ഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണായൈ നമഃ |
ഓം പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹായൈ നമഃ |
ഓം ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീരമണ്ഡിതശ്രീപദാമ്ബുജായൈ നമഃ |
ഓം മരാലീമന്ദഗമനായൈ നമഃ |
ഓം മഹാലാവണ്യശേവധയേ നമഃ |
ഓം സര്വാരുണായൈ നമഃ |
ഓം അനവദ്യാങ്ഗ്യൈ നമഃ | 50

ഓം സര്വാഭരണഭൂഷിതായൈ നമഃ |
ഓം ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ശിവായൈ നമഃ |
ഓം സ്വാധീനവല്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം സുമേരുമധ്യശൃങ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമന്നഗരനായികായൈ നമഃ |
ഓം ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കദമ്ബവനവാസിന്യൈ നമഃ | 60
ഓം സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം കാമദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ദേവര്ഷിഗണസംഘാതസ്തൂയമാനാത്മവൈഭായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം സമ്പത്കരീസമാരൂഢസിംദുരവ്രജസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതായൈ നമഃ |
ഓം ചക്രരാജരഥാരൂഢസര്വായുധപരിഷ്കൃതായൈ നമഃ |
ഓം ഗേയചക്രരഥാരൂഢമന്ത്രിണീപരിസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം കിരിചക്രരഥാരൂഢദണ്ഡനാഥാപുരസ്കൃതായൈ നമഃ | 70
ഓം ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്തവഹ്നിപ്രാകാരമധ്യഗായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹര്ഷിതായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യാപരാക്രമാടോപനിരീക്ഷണസമുത്സുകായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനന്ദിതായൈ നമഃ |
ഓം മന്ത്രിണ്യമ്ബാവിരചിതവിഷങ്ഗവധതോഷിതായൈ നമഃ |
ഓം വിശുക്രപ്രാണഹരണവാരാഹീവീര്യനന്ദിതായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വരമുഖാലോകകല്പിതശ്രീഗണേശ്വരായൈ നമഃ |
ഓം മഹാഗണേശനിര്ഭിന്നവിഘ്നയന്ത്രപ്രഹര്ഷിതായൈ നമഃ |
ഓം ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിര്മുക്തശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം കരാങ്ഗുലിനഖോത്പന്നനാരായണദശാകൃത്യൈ നമഃ | 80
ഓം മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നിനിര്ദഗ്ധാസുരസൈനികായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വരാസ്ത്രനിര്ദഗ്ധസഭാണ്ഡാസുരശൂന്യകായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദിദേവസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ |
ഓം ഹരനേത്രാഗ്നിസംദഗ്ധകാമസംജീവനൗഷധ്യൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടൈകസ്വരൂപമുഖപങ്കജായൈ നമഃ |
ഓം കണ്ഠാധഃ കടിപര്യന്തമധ്യകൂടസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ശക്തികൂടൈകതാപന്നകട്യധോഭാഗധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം മൂലമന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം മൂലകൂടത്രയകലേബരായൈ നമഃ |
ഓം കുലാമൃതൈകരസികായൈ നമഃ | 90
ഓം കുലസംകേതപാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം കുലാങ്ഗനായൈ നമഃ |
ഓം കുലാന്തഃസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കൗലിന്യൈ നമഃ |
ഓം കുലയോഗിന്യൈ നമഃ |
ഓം അകുലായൈ നമഃ |
ഓം സമയാന്തസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സമയാചാരതത്പരായൈ നമഃ |
ഓം മൂലാധാരൈകനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ | 100

ഓം മണിപൂരാന്തരുദിതായൈ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ |
ഓം ആജ്ഞാചക്രാന്തരാലസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രാരാമ്ബുജാരൂഢായൈ നമഃ |
ഓം സുധാസാരാഭിവര്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം തടില്ലതാസമരുച്യൈ നമഃ |
ഓം ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹാസക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം കുണ്ഡലിന്യൈ നമഃ | 110
ഓം ബിസതന്തുതനീയസ്യൈ നമഃ |
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭാവനാഗമ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഭവാരണ്യകുഠാരികായൈ നമഃ |
ഓം ഭദ്രപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഭദ്രമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിഗമ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിവശ്യായൈ നമഃ | 120
ഓം ഭയാപഹായൈ നമഃ |
ഓം ശാമ്ഭവ്യൈ നമഃ |
ഓം ശാരദാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശര്വാണ്യൈ നമഃ |
ഓം ശര്മദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീകര്യൈ നമഃ |
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ |
ഓം ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനായൈ നമഃ |
ഓം ശാതോദര്യൈ നമഃ | 130
ഓം ശാന്തിമത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിരാധാരായൈ നമഃ |
ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ |
ഓം നിര്ലേപായൈ നമഃ |
ഓം നിര്മലായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യായൈ നമഃ |
ഓം നിരാകാരായൈ നമഃ |
ഓം നിരാകുലായൈ നമഃ |
ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ | 140
ഓം ശാന്തായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കാമായൈ നമഃ |
ഓം നിരുപപ്ലവായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യമുക്തായൈ നമഃ |
ഓം നിര്വികാരായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചായൈ നമഃ |
ഓം നിരാശ്രയായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യശുദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യബുദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം നിരവദ്യായൈ നമഃ | 150

ഓം നിരന്തരായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കാരണായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്കലംകായൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിരുപാധയേ നമഃ |
ഓം നിരീശ്വരായൈ നമഃ |
ഓം നീരാഗയൈ നമഃ |
ഓം രാഗമഥന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്മദായൈ നമഃ |
ഓം മദനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിശ്ചിന്തായൈ നമഃ | 160
ഓം നിരഹങ്കാരായൈ നമഃ |
ഓം നിര്മോഹായൈ നമഃ |
ഓം മോഹനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്മമായൈ നമഃ |
ഓം മമതാഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്പാപായൈ നമഃ |
ഓം പാപനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്ക്രോധായൈ നമഃ |
ഓം ക്രോധശമന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്ലോഭായൈ നമഃ | 170
ഓം ലോഭനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിഃസംശയായൈ നമഃ |
ഓം സംശയഘ്ന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്ഭവായൈ നമഃ |
ഓം ഭവനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിര്വികല്പായൈ നമഃ |
ഓം നിരാബാധായൈ നമഃ |
ഓം നിര്ഭേദായൈ നമഃ |
ഓം ഭേദനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിര്നാശായൈ നമഃ | 180
ഓം മൃത്യുമഥന്യൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്ക്രിയായൈ നമഃ |
ഓം നിഷ്പരിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം നിസ്തുലായൈ നമഃ |
ഓം നീലചികുരായൈ നമഃ |
ഓം നിരപായായൈ നമഃ |
ഓം നിരത്യയായൈ നമഃ |
ഓം ദുര്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം ദുര്ഗമായൈ നമഃ |
ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ | 190
ഓം ദുഃഖഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം സുഖപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം ദുഷ്ടദൂരായൈ നമഃ |
ഓം ദുരാചാരശമന്യൈ നമഃ |
ഓം ദോഷവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം സാന്ദ്രകരുണായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സമാനാധികവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വശക്തിമയ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വമംഗലായൈ നമഃ | 200

ഓം സദ്ഗതിപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം സര്വേശ്വയൈ നമഃ |
ഓം സര്വമയ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വമന്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വയന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സര്വതന്ത്രരൂപായൈ നമഃ |
ഓം മനോന്മന്യൈ നമഃ |
ഓം മാഹേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ | 210
ഓം മൃഡപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം മഹാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം മഹാപൂജ്യായൈ നമഃ |
ഓം മഹാപാതകനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ |
ഓം മഹാസത്വായൈ നമഃ |
ഓം മഹാശക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാരത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ |
ഓം ഓം മഹൈശ്വര്യായൈ നമഃ | 220
ഓം മഹാവീര്യായൈ നമഃ |
ഓം മഹാബലായൈ നമഃ |
ഓം മഹാബുദ്ധ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹായോഗേശ്വരേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാതന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹാമന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹായന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹാസനായൈ നമഃ |
ഓം മഹായാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ | 230
ഓം മഹാഭൈരവപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹേശ്വരമഹാകല്പമഹാ താണ്ഡവസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാകാമേശമഹിഷ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ |
ഓം ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാമയ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാചതുഃഷഷ്ടികോടി യോഗിനീഗണസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം മനുവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ചന്ദ്രവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗായൈ നമഃ | 240
ഓം ചാരുരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ചാരുഹാസായൈ നമഃ |
ഓം ചാരുചന്ദ്രകലാധരായൈ നമഃ |
ഓം ചരാചരജഗന്നാഥായൈ നമഃ |
ഓം ചക്രരാജനികേതനായൈ നമഃ |
ഓം പാര്വത്യൈ നമഃ |
ഓം പദ്മനയനായൈ നമഃ |
ഓം പദ്മരാഗസമപ്രഭായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മസ്പരൂപിണ്യൈ നമഃ | 250

ഓം ചിന്മയ്യൈ നമഃ |
ഓം പരമാനന്ദായൈ നമഃ |
ഓം വിജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ര്ധ്മാധര്മവിവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ജാഗരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വപത്ന്യൈ നമഃ |
ഓം തൈജസാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സുപ്തായൈ നമഃ | 260
ഓം പ്രാജ്ഞാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ഓം തുര്യായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാവസ്ഥാവിവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം സൃഷ്ഠികര്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ഗോപ്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ഗോവിന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സംഹാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം രുദ്രരൂപായൈ നമഃ |
ഓം തിരോധാനകര്യൈ നമഃ | 270
ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം സദാശിവായൈ നമഃ |
ഓം അനുഗ്രഹദായൈ നമഃ |
ഓം പംചകൃത്യപരായണായൈ നമഃ |
ഓം ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ |
ഓം ഭഗമാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം പദ്മാസനായൈ നമഃ |
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ |
ഓം പദ്മനാഭസഹോദര്യൈ നമഃ | 280
ഓം ഉന്മേഷനിമിഷോത്പന്നവിപന്നഭുവനാവല്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രശീര്ഷവദനായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രപദേ നമഃ |
ഓം ആബ്രഹ്മകീടജനന്യൈ നമഃ |
ഓം വര്ണാശ്രമവിധായിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമായൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃത പാദാബ്ജധൂലികായൈ നമഃ |
ഓം സകലാഗമസംദോഹശുക്തിസംപുടമൗക്തികായൈ നമഃ | 290
ഓം പുരുഷാര്ഥപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം പൂര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഭോഗിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം അമ്ബികായൈ നമഃ |
ഓം അനാദിനിധനായൈ നമഃ |
ഓം ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ |
ഓം നാദരൂപായൈ നമഃ |
ഓം നാമരൂപവിവര്ജിതായൈ നമഃ | 300

ഓം ഹ്രീംകാര്യൈ നമഃ |
ഓം ഹ്രീമത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഹൃദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഹേയോപാദേയവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം രാജരാജാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം രാജ്ഞൈ നമഃ |
ഓം രമ്യായൈ നമഃ |
ഓം രാജീവലോചനായൈ നമഃ |
ഓം രഞ്ജന്യൈ നമഃ |
ഓം രമണ്യൈ നമഃ | 310
ഓം രസ്യായൈ നമഃ |
ഓം രണത്കിങ്കിണിമേഖലായൈ നമഃ |
ഓം രമായൈ നമഃ |
ഓം രാകേന്ദുവദനായൈ നമഃ |
ഓം രതിരൂപായൈ നമഃ |
ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം രക്ഷാകര്യൈ നമഃ |
ഓം രാക്ഷസഘ്ന്യൈ നമഃ |
ഓം രാമായൈ നമഃ |
ഓം രമണലമ്പടായൈ നമഃ | 320
ഓം കാമ്യായൈ നമഃ |
ഓം കാമകലാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം കദമ്ബകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ജഗതീകന്ദായൈ നമഃ |
ഓം കരുണാരസസാഗരായൈ നമഃ |
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ |
ഓം കലാലാപായൈ നമഃ |
ഓം കാന്തായൈ നമഃ |
ഓം കാദമ്ബരീപ്രിയായൈ നമഃ | 330
ഓം വരദായൈ നമഃ |
ഓം വാമനയനായൈ നമഃ |
ഓം വാരുണീമദവിഹ്വലായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വാധികായൈ നമഃ |
ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ |
ഓം വിന്ധ്യാചലനിവാസിന്യൈ നമഃ |
ഓം വിധാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം വേദജനന്യൈ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുമായായൈ നമഃ |
ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ | 340
ഓം ക്ഷേത്രസ്വരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷേത്രേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷേത്രപാലസമര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം വിജയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വിമലായൈ നമഃ |
ഓം വന്ദ്യായൈ നമഃ |
ഓം വന്ദാരുജനവത്സലായൈ നമഃ |
ഓം വാഗ്വാദിന്യൈ നമഃ | 350

ഓം വാമകേശ്യൈ നമഃ |
ഓം വഹ്നിമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തിമത്കല്പലതികായൈ നമഃ |
ഓം പശുപാശവിമോചിന്യൈ നമഃ |
ഓം സംഹൃതാശേഷപാഷണ്ഡായൈ നമഃ |
ഓം സദാചാരപ്രവര്തികായൈ നമഃ |
ഓം താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ലാദനചന്ദ്രികായൈ നമഃ |
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ |
ഓം താപസാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം തനുമധ്യായൈ നമഃ | 360
ഓം തമോപഹായൈ നമഃ |
ഓം ചിത്യൈ നമഃ |
ഓം തത്പദലക്ഷ്യാര്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ചിദേകരസരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂത-ബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തത്യൈ നമഃ |
ഓം പരായൈ നമഃ |
ഓം ഓം പ്രത്യക് ചിതീരൂപായൈ നമഃ |
ഓം പശ്യന്ത്യൈ നമഃ |
ഓം പരദേവതായൈ നമഃ |
ഓം മധ്യമായൈ നമഃ | 370
ഓം വൈഖരീരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തമാനസഹംസികായൈ നമഃ |
ഓം കാമേശ്വരപ്രാണനാഡ്യൈ നമഃ |
ഓം കൃതജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം കാമപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രൃംഗാരരസസമ്പൂര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ജയായൈ നമഃ |
ഓം ജാലന്ധരസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓഡ്യാണപീഠനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ | 380
ഓം രഹോയാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം രഹസ്തര്പണതര്പിതായൈ നമഃ |
ഓം സദ്യഃ പ്രസാദിന്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സാക്ഷിവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം ഷഡംഗദേവതായുക്തായൈ നമഃ |
ഓം ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതായൈ നമഃ |
ഓം നിത്യക്ലിന്നായൈ നമഃ |
ഓം ഓം നിരുപമായൈ നമഃ |
ഓം നിര്വാണസുഖദായിന്യൈ നമഃ | 390
ഓം നിത്യാഷോഡശികാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീകണ്ഠാര്ധശരീരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രഭാവത്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രഭാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം പ്രസിദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ |
ഓം അവ്യക്തായൈ നമഃ |
ഓം വ്ക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വ്യാപിന്യൈ നമഃ | 400

ഓം വിവിധാകാരായൈ നമഃ |
ഓം വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാകാമേശനയനകുമുദാഹ്ലാദകൗമുദ്യൈ നമഃ |
ഓം ഭക്താഹാര്ദതമോഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസംതത്യൈ നമഃ |
ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ |
ഓം ശിവാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശിവമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ശിവംകര്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശിവപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ശിവപരായൈ നമഃ | 410
ഓം ശിഷ്ടേഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം ശിഷ്ടപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം അപ്രമേയായൈ നമഃ |
ഓം സ്വപ്രകാശായൈ നമഃ |
ഓം മനോവാചാമഗോചരായൈ നമഃ |
ഓം ചിച്ഛക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ചേതനാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ജഡശക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ജഡാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ | 420
ഓം വ്യാഹൃത്യൈ നമഃ |
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദ്വിജവൃന്ദനിഷേവിതായൈ നമഃ |
ഓം തത്ത്വാസനായൈ നമഃ |
ഓം തസ്മൈ നമഃ |
ഓം തുഭ്യം നമഃ |
ഓം അയ്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം നിഃസീമമഹിമ്നേ നമഃ |
ഓം നിത്യയൗവനായൈ നമഃ | 430
ഓം ഓം മദശാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം മദഘൂര്ണിതരക്താക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം മദപാടലഗണ്ഡഭുവേ നമഃ |
ഓം ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാങ്ഗ്യൈ നമഃ |
ഓം ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം കുശലായൈ നമഃ |
ഓം കോമലാകാരായൈ നമഃ |
ഓം കുരുകുല്ലായൈ നമഃ |
ഓം കുലേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം കുലകുണ്ഡാലയായൈ നമഃ | 440
ഓം കൗലമാര്ഗതത്പരസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം കുമാരഗണനാഥാമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം തുഷ്ട്യൈ നമഃ |
ഓം പുഷ്ട്യൈ നമഃ |
ഓം മത്യൈ നമഃ |
ഓം ധൃത്യൈ നമഃ |
ഓം ശാന്ത്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വസ്തിമത്യൈ നമഃ |
ഓം കാന്ത്യൈ നമഃ |
ഓം നന്ദിന്യൈ നമഃ | 450

ഓം വിഘ്നനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം തേജോവത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ത്രിനയനായൈ നമഃ |
ഓം ലോലാക്ഷീകാമരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഹംസിന്യൈ നമഃ |
ഓം മാത്രേ നമഃ |
ഓം മലയാചലവാസിന്യൈ നമഃ |
ഓം സുമുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം നലിന്യൈ നമഃ | 460
ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ |
ഓം ശോഭനായൈ നമഃ |
ഓം സുരനായികായൈ നമഃ |
ഓം കാലകണ്ഠ്യൈ നമഃ |
ഓം കാന്തിമത്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സൂക്ഷ്മരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വജ്രേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം വാമദേവ്യൈ നമഃ |
ഓം വയോ‌உവസ്ഥാവിവര്ജിതായൈ നമഃ | 470
ഓം സിദ്ധേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം സിദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം സിദ്ധമാത്രേ നമഃ |
ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം വിശുദ്ധിചക്രനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ആരക്തവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ |
ഓം ഖട്വാങ്ഗാദിപ്രഹരണായൈ നമഃ |
ഓം വദനൈകസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം പായസാന്നപ്രിയായൈ നമഃ | 480
ഓം ത്വക്സ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം പശുലോകഭയംകര്യൈ നമഃ |
ഓം അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതായൈ നമഃ |
ഓം ഡാകിനീശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം അനാഹതാബ്ജനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ശ്യാമാഭായൈ നമഃ |
ഓം വദനദ്വയായൈ നമഃ |
ഓം ദംഷ്ട്രോജ്വലായൈ നമഃ |
ഓം അക്ഷമാലാദിധരായൈ നമഃ |
ഓം രുധിരസംസ്ഥിതായൈ നമഃ | 490
ഓം കാലരാത്ര്യാദിശക്ത്യൗഘവൃതായൈ നമഃ |
ഓം സ്നിഗ്ധൗദനപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം മഹാവീരേന്ദ്രവരദായൈ നമഃ |
ഓം രാകിണ്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മണിപൂരാബ്ജനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വദനത്രയസംയുതായൈ നമഃ |
ഓം വജ്രാധികായുധോപേതായൈ നമഃ |
ഓം ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതായൈ നമഃ |
ഓം രക്തവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം മാംസനിഷ്ഠായൈ നമഃ | 500

501. ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസായൈ നമഃ |
ഓം സമസ്തഭക്തസുഖദായൈ നമഃ |
ഓം ലാകിന്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വാധിഷ്ടാനാമ്ബുജഗതായൈ നമഃ |
ഓം ചതുര്വക്ത്രമനോഹരായൈ നമഃ |
ഓം ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നായൈ നമഃ |
ഓം പീതവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം അതിഗര്വിതായൈ നമഃ |
ഓം മേദോനിഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം മധുപ്രീതായൈ നമഃ | 510
ഓം ബന്ദിന്യാദിസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയായൈ നമഃ |
ഓം കാകിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മൂലാധാരാമ്ബുജാരൂഢായൈ നമഃ |
ഓം പംചവക്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം അസ്ഥിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം അംകുശാദിപ്രഹരണായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വരദാദി നിഷേവിതായൈ നമഃ |
ഓം മുദ്ഗൗദനാസക്തചിത്തായൈ നമഃ |
ഓം സാകിന്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ | 520
ഓം ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലായൈ നമഃ |
ഓം ശുക്ലവര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഷഡാനനായൈ നമഃ |
ഓം മജ്ജാസംസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ഹംസവതീമുഖ്യശക്തിസമന്വിതായൈ നമഃ |
ഓം ഹരിദ്രാന്നൈകരസികായൈ നമഃ |
ഓം ഹാകിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സര്വവര്ണോപശോഭിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വായുധധരായൈ നമഃ | 530
ഓം ശുക്ലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വതോമുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വൗദനപ്രീതചിത്തായൈ നമഃ |
ഓം യാകിന്യമ്ബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ |
ഓം സ്വധായൈ നമഃ |
ഓം അമത്യൈ നമഃ |
ഓം മേധായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ |
ഓം സ്മൃത്യൈ നമഃ | 540
ഓം അനുത്തമായൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യകീര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യലഭ്യായൈ നമഃ |
ഓം പുണ്യശ്രവണകീര്തനായൈ നമഃ |
ഓം പുലോമജാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ബന്ധമോചന്യൈ നമഃ |
ഓം ബര്ബരാലകായൈ നമഃ |
ഓം വിമര്ശരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം വിയദാദിജഗത്പ്രസുവേ നമഃ | 550

ഓം സര്വ വ്യാധിപ്രശമന്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വ മൃത്യുനിവാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അഗ്രഗണ്യായൈ നമഃ |
ഓം അചിന്ത്യരൂപായൈ നമഃ |
ഓം കലികല്മഷനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ |
ഓം കാലഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം കമലാക്ഷനിഷേവിതായൈ നമഃ |
ഓം താമ്ബൂലപൂരിതമുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം ദാഡിമീകുസുമപ്രഭായൈ നമഃ | 560
ഓം ഓം മൃഗാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ |
ഓം മുഖ്യായൈ നമഃ |
ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ |
ഓം മിത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം നിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തനിധയേ നമഃ |
ഓം നിയന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം നിഖിലേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യായൈ നമഃ | 570
ഓം മഹാപ്രലയസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പരാശക്ത്യൈ നമഃ |
ഓം പരാനിഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മാധ്വീപാനാലസായൈ നമഃ |
ഓം മത്തായൈ നമഃ |
ഓം മാതൃകാവര്ണ രൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാകൈലാസനിലയായൈ നമഃ |
ഓം മൃണാലമൃദുദോര്ലതായൈ നമഃ |
ഓം മഹനീയായൈ നമഃ | 580
ഓം ദയാമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാസാമ്രാജ്യശാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ആത്മവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം കാമസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രികൂടായൈ നമഃ |
ഓം കാമകോടികായൈ നമഃ |
ഓം കടാക്ഷകിംകരീഭൂതകമലാകോടിസേവിതായൈ നമഃ | 590
ഓം ശിരഃസ്ഥിതായൈ നമഃ |
ഓം ചന്ദ്രനിഭായൈ നമഃ |
ഓം ഭാലസ്ഥായൈ‌ഐ നമഃ |
ഓം ഇന്ദ്രധനുഃപ്രഭായൈ നമഃ |
ഓം ഹൃദയസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം രവിപ്രഖ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രികോണാന്തരദീപികായൈ നമഃ |
ഓം ദാക്ഷായണ്യൈ നമഃ |
ഓം ദൈത്യഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിന്യൈ നമഃ | 600

ഓം ദരാന്ദോലിതദീര്ഘാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം ദരഹാസോജ്ജ്വലന്മുഖ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗുരൂമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ |
ഓം ഗോമാത്രേ നമഃ |
ഓം ഗുഹജന്മഭുവേ നമഃ |
ഓം ദേവേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ദണ്ഡനീതിസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ദഹരാകാശരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രതിപന്മുഖ്യരാകാന്തതിഥിമണ്ഡലപൂജിതായൈ നമഃ | 610
ഓം കലാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം കലാനാഥായൈ നമഃ |
ഓം കാവ്യാലാപവിമോദിന്യൈ നമഃ |
ഓം സചാമരരമാവാണീസവ്യദക്ഷിണസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം ആദിശക്തയൈ നമഃ |
ഓം അമേയായൈ നമഃ |
ഓം ആത്മനേ നമഃ |
ഓം പരമായൈ നമഃ |
ഓം പാവനാകൃതയേ നമഃ |
ഓം അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനന്യൈ നമഃ | 620
ഓം ദിവ്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം ക്ലീംകാര്യൈ നമഃ |
ഓം കേവലായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ |
ഓം കൈവല്യപദദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിജഗദ്വന്ദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിദശേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം ത്ര്യക്ഷര്യൈ നമഃ | 630
ഓം ദിവ്യഗന്ധാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ഉമായൈ നമഃ |
ഓം ശൈലേന്ദ്രതനയായൈ നമഃ |
ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ |
ഓം ഗന്ധര്വസേവിതായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വഗര്ഭായൈ നമഃ |
ഓം സ്വര്ണഗര്ഭായൈ നമഃ |
ഓം അവരദായൈ നമഃ |
ഓം വാഗധീശ്വര്യൈ നമഃ | 640
ഓം ധ്യാനഗമ്യായൈ നമഃ |
ഓം അപരിച്ഛേദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനദായൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനവിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം സര്വവേദാന്തസംവേദ്യായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ലോപാമുദ്രാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ലീലാക്ലൃപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ |
ഓം അദൃശ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദൃശ്യരഹിതായൈ നമഃ | 650

ഓം വിജ്ഞാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം വേദ്യവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ |
ഓം യോഗദായൈ നമഃ |
ഓം യോഗ്യായൈ നമഃ |
ഓം യോഗാനന്ദായൈ നമഃ |
ഓം യുഗന്ധരായൈ നമഃ |
ഓം ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തിക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വാധാരായൈ നമഃ |
ഓം സുപ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ | 660
ഓം സദസദ്രൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അഷ്ടമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം അജാജൈത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ലോകയാത്രാവിധായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഏകാകിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഭൂമരൂപായൈ നമഃ |
ഓം നിദ്വൈതായൈ നമഃ |
ഓം ദ്വൈതവര്ജിതായൈ നമഃ |
ഓം അന്നദായൈ നമഃ |
ഓം വസുദായൈ നമഃ | 670
ഓം വൃദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ബൃഹത്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രാഹ്മയൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മാനന്ദായൈ നമഃ |
ഓം ബലിപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഭാഷാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ബൃഹത്സേനായൈ നമഃ |
ഓം ഭാവാഭാവവിര്ജിതായൈ നമഃ | 680
ഓം സുഖാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശുഭകര്യൈ നമഃ |
ഓം ശോഭനാസുലഭാഗത്യൈ നമഃ |
ഓം രാജരാജേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം രാജ്യവല്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം രാജത്കൃപായൈ നമഃ |
ഓം ഓം രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതായൈ നമഃ |
ഓം രാജ്യലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ |
ഓം കോശനാഥായൈ നമഃ | 690
ഓം ചതുരംഗബലേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം സാമ്രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം സത്യസന്ധായൈ നമഃ |
ഓം സാഗരമേഖലായൈ നമഃ |
ഓം ദീക്ഷിതായൈ നമഃ |
ഓം ദൈത്യശമന്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വലോകവംശകര്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വാര്ഥദാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ | 700

ഓം ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നായൈ നമഃ |
ഓം സര്വഗായൈ നമഃ |
ഓം സര്വമോഹിന്യൈ നമഃ |
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ |
ഓം ശാസ്ത്രമയ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗുഹാമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം ഗുഹ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വോപാധിവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സദാശിവപതിവ്രതായൈ നമഃ |
ഓം സമ്പ്രദായേശ്വര്യൈ നമഃ | 710
ഓം സാധുനേ നമഃ |
ഓം യൈ നമഃ |
ഓം ഗുരൂമണ്ഡലരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം കുലോത്തീര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഭഗാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം മായായൈ നമഃ |
ഓം മധുമത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗണാമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം ഗുഹ്യകാരാധ്യായൈ നമഃ | 720
ഓം കോമലാങ്ഗ്യൈ നമഃ |
ഓം ഗുരുപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സ്വതന്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം സര്വതന്ത്രേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ദക്ഷിണാമൂര്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സനകാദിസമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ശിവജ്ഞാനപ്രദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ചിത്കലായൈ നമഃ |
ഓം ആനന്ദകലികായൈ നമഃ |
ഓം പ്രേമരൂപായൈ നമഃ | 730
ഓം ഓം പ്രിയംകര്യൈ നമഃ |
ഓം നാമപാരായണപ്രീതായൈ നമഃ |
ഓം നന്ദിവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം നടേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനായൈ നമഃ |
ഓം മുക്തിദായൈ നമഃ |
ഓം മുക്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ലാസ്യപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ലയകര്യൈ നമഃ |
ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ | 740
ഓം രമ്ഭാദിവന്ദിതായൈ നമഃ |
ഓം ഭവദാവസുധാവൃഷ്ട്യൈ നമഃ |
ഓം പാപാരണ്യദവാനലായൈ നമഃ |
ഓം ദൗര്ഭാഗ്യതൂലവാതൂലായൈ നമഃ |
ഓം ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭായൈ നമഃ |
ഓം ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രികായൈ നമഃ |
ഓം ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനായൈ നമഃ |
ഓം രോഗപര്വതദമ്ഭോലയേ നമഃ |
ഓം മൃത്യുദാരുകുഠാരികായൈ നമഃ |
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ | 750

ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാഗ്രാസായൈ നമഃ |
ഓം മഹാശനായൈ നമഃ |
ഓം അപര്ണായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ |
ഓം ചണ്ഡമുണ്ഡാസുരനിഷൂദിന്യൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷരാക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സര്വലോകേശ്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിവര്ഗദാത്ര്യൈ നമഃ | 760
ഓം സുഭഗായൈ നമഃ |
ഓം ത്ര്യമ്ബകായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിഗുണാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം സ്വര്ഗാപവര്ഗദായൈ നമഃ |
ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതയേ നമഃ |
ഓം ഓജോവത്യൈ നമഃ |
ഓം ദ്യുതിധരായൈ നമഃ |
ഓം യജ്ഞരൂപായൈ നമഃ |
ഓം പ്രിയവ്രതായൈ നമഃ | 770
ഓം ദുരാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദുരാധര്ഷായൈ നമഃ |
ഓം പാടലീകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം മഹത്യൈ നമഃ |
ഓം മേരുനിലയായൈ നമഃ |
ഓം മന്ദാരകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം ഓം വീരാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം വിരാഡ്രൂപായൈ നമഃ |
ഓം വിരജസേ നമഃ |
ഓം വിശ്വതോമുഖ്യൈ നമഃ | 780
ഓം പ്രത്യഗ്രൂപായൈ നമഃ |
ഓം പരാകാശായൈ നമഃ |
ഓം പ്രാണദായൈ നമഃ |
ഓം പ്രാണരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം മാര്താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം മന്ത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധുരേ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ജയത്സേനായൈ നമഃ |
ഓം നിസ്ത്രൈഗുണ്യായൈ നമഃ |
ഓം പരാപരായൈ നമഃ | 790
ഓം സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപായൈ നമഃ |
ഓം സാമരസ്യപരായണായൈ നമഃ |
ഓം കപര്ദിന്യൈ നമഃ |
ഓം കലാമാലായൈ നമഃ |
ഓം കാമദുഘേ നമഃ |
ഓം കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം കലാനിധയേ നമഃ |
ഓം കാവ്യകലായൈ നമഃ |
ഓം ഓം രസജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം രസശേവധയേ നമഃ | 800

ഓം പുഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം പുരാതനായൈ നമഃ |
ഓം പൂജ്യായൈ നമഃ |
ഓം പുഷ്കരായൈ നമഃ |
ഓം പുഷ്കരേക്ഷണായൈ നമഃ |
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ |
ഓം പരസ്മൈ ധാമ്നേ നമഃ |
ഓം പരമാണവേ നമഃ |
ഓം പരാത്പരായൈ നമഃ |
ഓം പാശഹസ്തായൈ നമഃ | 810
ഓം പാശഹന്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം പരമന്ത്രവിഭേദിന്യൈ നമഃ |
ഓം മൂര്തായൈ നമഃ |
ഓം അമൂര്തായൈ നമഃ |
ഓം അനിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ |
ഓം മുനിമാനസഹംസികായൈ നമഃ |
ഓം സത്യവ്രതായൈ നമഃ |
ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാന്തര്യാമിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സത്യൈ നമഃ | 820
ഓം ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ |
ഓം ജനന്യൈ നമഃ |
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ബുധാര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം പ്രസവിത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രചണ്ഡായൈ നമഃ |
ഓം ആജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം പ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം പ്രകടാകൃതയേ നമഃ | 830
ഓം പ്രാണേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രാണദാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചാശത്പീഠരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്രൃങ്ഖലായൈ നമഃ |
ഓം വിവിക്തസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം വീരമാത്രേ നമഃ |
ഓം വിയത്പ്രസുവേ നമഃ |
ഓം മുകുന്ദായൈ നമഃ |
ഓം മുക്തിനിലയായൈ നമഃ |
ഓം മൂലവിഗ്രഹരൂപിണ്യൈ നമഃ | 840
ഓം ഭാവജ്ഞായൈ നമഃ |
ഓം ഭവരോഗധ്ന്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ഭവചക്രപ്രവര്തിന്യൈ നമഃ |
ഓം ഛന്ദഃസാരായൈ നമഃ |
ഓം ശാസ്ത്രസാരായൈ നമഃ |
ഓം മംത്രസാരായൈ നമഃ |
ഓം തലോദര്യൈ നമഃ |
ഓം ഉദാരകീര്തയേ നമഃ |
ഓം ഉദ്ദാമവൈഭവായൈ നമഃ |
ഓം വര്ണരൂപിണ്യൈ നമഃ | 850

ഓം ജന്മമൃത്യുജരാതപ്തജന
വിശ്രാന്തിദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വോപനിഷദുദ് ഘുഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം ശാന്ത്യതീതകലാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ഗമ്ഭീരായൈ നമഃ |
ഓം ഗഗനാന്തഃസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ഗര്വിതായൈ നമഃ |
ഓം ഗാനലോലുപായൈ നമഃ |
ഓം കല്പനാരഹിതായൈ നമഃ |
ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം അകാന്തായൈ നമഃ | 860
ഓം കാന്താര്ധവിഗ്രഹായൈ നമഃ |
ഓം കാര്യകാരണനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം കാമകേലിതരങ്ഗിതായൈ നമഃ |
ഓം കനത്കനകതാടംകായൈ നമഃ |
ഓം ലീലാവിഗ്രഹധാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അജായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷയവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |
ഓം മുഗ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ക്ഷിപ്രപ്രസാദിന്യൈ നമഃ |
ഓം അന്തര്മുഖസമാരാധ്യായൈ നമഃ | 870
ഓം ബഹിര്മുഖസുദുര്ലഭായൈ നമഃ |
ഓം ത്രയ്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിവര്ഗനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരമാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം നിരാമയായൈ നമഃ |
ഓം നിരാലമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം സ്വാത്മാരാമായൈ നമഃ |
ഓം സുധാസൃത്യൈ നമഃ |
ഓം സംസാരപങ്കനിര്മഗ്ന
സമുദ്ധരണപണ്ഡിതായൈ നമഃ | 880
ഓം യജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം യജ്ഞകര്ത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം യജമാനസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ധര്മാധാരായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ധനാധ്യക്ഷായൈ നമഃ |
ഓം ധനധാന്യവിവര്ധിന്യൈ നമഃ |
ഓം വിപ്രപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം വിപ്രരൂപായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വഭ്രമണകാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വഗ്രാസായൈ നമഃ | 890
ഓം വിദ്രുമാഭായൈ നമഃ |
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അയോന്യൈ നമഃ വര് അയോനയേ
ഓം യോനിനിലയായൈ നമഃ |
ഓം കൂടസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം കുലരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം വീരായൈ നമഃ |
ഓം നൈഷ്കര്മ്യായൈ നമഃ | 900

ഓം നാദരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വിജ്ഞാനകലനായൈ നമഃ |
ഓം കല്യായൈ നമഃ |
ഓം വിദഗ്ധായൈ നമഃ |
ഓം ബൈന്ദവാസനായൈ നമഃ |
ഓം തത്വാധികായൈ നമഃ |
ഓം ഓം തത്വമയ്യൈ നമഃ |
ഓം തത്വമര്ഥസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സാമഗാനപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ | 910
ഓം സദാശിവകുടുമ്ബിന്യൈ നമഃ |
ഓം സവ്യാപസവ്യമാര്ഗസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാപദ്വിനിവാരിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സ്വസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം സ്വഭാവമധുരായൈ നമഃ |
ഓം ധീരായൈ നമഃ |
ഓം ധീരസമര്ചിതായൈ നമഃ |
ഓം ചൈതന്യാര്ഘ്യസമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ചൈതന്യകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സദോദിതായൈ നമഃ | 920
ഓം സദാതുഷ്ഠായൈ നമഃ |
ഓം തരുണാദിത്യപാടലായൈ നമഃ |
ഓം ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദരസ്മേരമുഖാമ്ബുജായൈ നമഃ |
ഓം കൗലിനീകേവലായൈ നമഃ |
ഓം അനര്ധ്യ കൈവല്യപദദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം സ്തോത്രപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം സ്തുതിമത്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ |
ഓം മനസ്വിന്യൈ നമഃ | 930
ഓം മാനവത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹേശ്യൈ നമഃ |
ഓം മംഗലാകൃത്യേ നമഃ |
ഓം വിശ്വമാത്രേ നമഃ |
ഓം ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം വിരാഗിണ്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രഗല്ഭായൈ നമഃ |
ഓം പരമോദാരായൈ നമഃ |
ഓം പരാമോദായൈ നമഃ | 940
ഓം മനോമയ്യൈ നമഃ |
ഓം വ്യോമകേശ്യൈ നമഃ |
ഓം വിമാനസ്ഥായൈ നമഃ |
ഓം വജ്രിണ്യൈ നമഃ |
ഓം വാമകേശ്വര്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചപ്രേതമഞ്ചാധിശായിന്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചമ്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചഭൂതേശ്യൈ നമഃ |
ഓം പഞ്ചസങ്ഖ്യോപചാരിണ്യൈ നമഃ | 950

ഓം ഓം ശാശ്വത്യൈ നമഃ |
ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യായൈ നമഃ |
ഓം ശര്മദായൈ നമഃ |
ഓം ശമ്ഭുമോഹിന്യൈ നമഃ |
ഓം ധരായൈ നമഃ |
ഓം ധരസുതായൈ നമഃ |
ഓം ധന്യായൈ നമഃ |
ഓം ധര്മിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ധര്മവര്ധിന്യൈ നമഃ |
ഓം ലോകാതീതായൈ നമഃ | 960
ഓം ഗുണാതീതായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാതീതായൈ നമഃ |
ഓം ശാമാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യായൈ നമഃ |
ഓം ബാലായൈ നമഃ |
ഓം ലീലാവിനോദിന്യൈ നമഃ |
ഓം സുമംഗല്യൈ നമഃ |
ഓം സുഖകര്യൈ നമഃ |
ഓം സുവേഷാഢ്യായൈ നമഃ |
ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ | 970
ഓം സുവാസിന്യര്ചനപ്രീതായൈ നമഃ |
ഓം ആശോഭനായൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശുദ്ധമാനസായൈ നമ
ഓം ബിന്ദുതര്പണസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ |
ഓം പൂര്വജായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരാമ്ബികായൈ നമഃ |
ഓം ദശമുദ്രാസമാരാധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിപുരാശ്രീവശങ്കര്യൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായൈ നമഃ |
ഓം ജ്ഞാനഗമ്യായൈ നമഃ | 980
ഓം ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം യോനിമുദ്രായൈ നമഃ |
ഓം ത്രിഖണ്ഡേശ്യൈ നമഃ |
ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ |
ഓം അമ്ബായൈ നമഃ |
ഓം ത്രികോണഗായൈ നമഃ |
ഓം അനഘായൈ നമഃ |
ഓം അദ്ഭുതചാരിത്രായൈ നമഃ |
ഓം വാഞ്ഛിതാര്ഥപ്രദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതായൈ നമഃ | 990
ഓം ഷഡധ്വാതീതരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം അവ്യാജകരുണാമൂര്തയേ നമഃ |
ഓം അജ്ഞാനധ്വാന്തദീപികായൈ നമഃ |
ഓം ആബാലഗോപവിദിതായൈ നമഃ |
ഓം ഓം സര്വാനുല്ലങ്ഘ്യശാസനായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീചക്രരാജനിലയായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ |
ഓം ഓം ശ്രീശിവായൈ നമഃ |
ഓം ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം ലലിതാമ്ബികായൈ നമഃ | 1000

||ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാര്പണമസ്തു ||
||ഇതി ശ്രീലലിതസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്ണാ ||

Devi Stotram - Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in English:
|| dhyanam ||
sindurarunavigraham trinayanam manikyamaulisphurat
taranayakasekharam smitamukhimapinavaksoruham |
panibhyamalipurnaratnacasakam raktotpalam bibhratim
saumyam ratnaghaṭastharaktacaranam dhyayetparamambikam ||

arunam karunatarangitaksim dhrtapasankusapuspabanacapam |
animadibhiravrtam mayukhairahamityeva vibhavaye bhavanim ||

dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayataksim
hemabham pitavastram karakalitalasaddhemapadmam varangim |
sarvalankarayuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavanim
srividyam santamurtim sakalasuranutam sarvasampatpradatrim ||

sakunkumavilepanamalikacumbikasturikam
samandahasiteksanam sasaracapapasankusam |
asesajanamohinimarunamalyabhusambaram
japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam ||

||atha sri lalita sahasranamavali ||

om om aim hrim srim srimatre namah |
om srimaharannai namah |
om srimatsimhasanesvaryai namah |
om cidagnikundasambhutayai namah |
om devakaryasamudyatayai namah |
om om udyadbhanusahasrabhayai namah |
om caturbahusamanvitayai namah |
om ragasvarupapasadhyayai namah |
om krodhakarankusojjvalayai namah |
om manorupeksukodandayai namah | 10
om pancatanmatrasayakayai namah |
om nijarunaprabhapuramajjad brahmandamandalayai namah |
om campakasokapunnagasaugandhika-lasatkacayai namah |
om kuruvindamanisrenikanatkoṭiramanditayai namah |
om om asṭamicandravibhrajadalikasthalasobhitayai namah |
om mukhacandrakalankabhamrganabhivisesakayai namah |
om vadanasmaramangalyagrhatoranacillikayai namah |
om vaktralaksmiparivahacalanminabhalocanayai namah |
om navacampakapuspabhanasadandavirajitayai namah |
om tarakantitiraskarinasabharanabhasurayai namah | 20
om kadambamanjarikl̥ptakarnapuramanoharayai namah |
om taṭankayugalibhutatapanodupamandalayai namah |
om padmaragasiladarsaparibhavikapolabhuve namah |
om navavidrumabimbasrinyakkariradanacchadayai namah |
om suddhavidyankurakaradvijapanktidvayojjvalayai namah |
om karpuraviṭikamodasamakarsi digantarayai namah |
om nijasallapamadhurya vinirbhatsitakacchapyai namah |
om mandasmitaprabhapuramajjatkamesamanasayai namah |
om anakalitasadrsyacibukasrivirajitayai namah |
om kamesabaddhamangalyasutrasobhitakandharayai namah | 30
om kanakangadakeyurakamaniyamujanvitayai namah |
om ratnagraiveya cintakalolamuktaphalanvitayai namah |
om kamesvarapremaratnamanipratipanastanyai namah |
om nabhyalavalaromalilataphalakucadvayyai namah |
om laksyaromalatadharatasamunneyamadhyamayai namah |
om stanabharadalanmadhyapaṭṭabandhavalitrayayai namah |
om om arunarunakausumbhavastrabhasvatkaṭitaṭyai namah |
om ratnakinkinikaramyarasanadamabhusitayai namah |
om kamesannatasaubhagyamardavorudvayanvitayai namah |
om manikyamukuṭakarajanudvayavirajitayai namah | 40
om indragopapariksiptasmaratunabhajanghikayai namah |
om gudhagulphayai namah |
om kurma prsṭhajayisnuprapadanvitayai namah |
om nakhadidhitisanchannanamajjanatamogunayai namah |
om padadvayaprabhajalaparakrtasaroruhayai namah |
om sinjanamanimanjiramanditasripadambujayai namah |
om maralimandagamanayai namah |
om mahalavanyasevadhaye namah |
om sarvarunayai namah |
om anavadyangyai namah | 50

om sarvabharanabhusitayai namah |
om sivakamesvarankasthayai namah |
om sivayai namah |
om svadhinavallabhayai namah |
om sumerumadhyasrngasthayai namah |
om srimannagaranayikayai namah |
om cintamanigrhantasthayai namah |
om pancabrahmasanasthitayai namah |
om mahapadmaṭavisamsthayai namah |
om kadambavanavasinyai namah | 60
om sudhasagaramadhyasthayai namah |
om kamaksyai namah |
om kamadayinyai namah |
om devarsiganasanghatastuyamanatmavaibhayai namah |
om bhandasuravadhodyuktasaktisenasamanvitayai namah |
om sampatkarisamarudhasinduravrajasevitayai namah |
om om asvarudhadhisṭhitasvakoṭikoṭibhiravrtayai namah |
om cakrarajaratharudhasarvayudhapariskrtayai namah |
om geyacakraratharudhamantriniparisevitayai namah |
om kiricakraratharudhadandanathapuraskrtayai namah | 70
om jvalamalinikaksiptavahniprakaramadhyagayai namah |
om bhandasainyavadhodyuktasaktivikramaharsitayai namah |
om nityaparakramaṭopaniriksanasamutsukayai namah |
om bhandaputravadhodyuktabalavikramananditayai namah |
om mantrinyambaviracitavisangavadhatositayai namah |
om visukrapranaharanavarahiviryananditayai namah |
om kamesvaramukhalokakalpitasriganesvarayai namah |
om mahaganesanirbhinnavighnayantrapraharsitayai namah |
om bhandasurendranirmuktasastrapratyastravarsinyai namah |
om karangulinakhotpannanarayanadasakrtyai namah | 80
om mahapasupatastragninirdagdhasurasainikayai namah |
om kamesvarastranirdagdhasabhandasurasunyakayai namah |
om brahmopendramahendradidevasamstutavaibhavayai namah |
om haranetragnisandagdhakamasanjivanausadhyai namah |
om srimadvagbhavakuṭaikasvarupamukhapankajayai namah |
om kanṭhadhah kaṭiparyantamadhyakuṭasvarupinyai namah |
om saktikuṭaikatapannakaṭyadhobhagadharinyai namah |
om om mulamantratmikayai namah |
om mulakuṭatrayakalebarayai namah |
om kulamrtaikarasikayai namah | 90
om kulasanketapalinyai namah |
om kulanganayai namah |
om kulantahsthayai namah |
om kaulinyai namah |
om kulayoginyai namah |
om akulayai namah |
om samayantasthayai namah |
om samayacaratatparayai namah |
om muladharaikanilayayai namah |
om brahmagranthivibhedinyai namah | 100

om manipurantaruditayai namah |
om visnugranthivibhedinyai namah |
om annacakrantaralasthayai namah |
om rudragranthivibhedinyai namah |
om sahasrarambujarudhayai namah |
om sudhasarabhivarsinyai namah |
om taṭillatasamarucyai namah |
om saṭcakroparisamsthitayai namah |
om mahasaktyai namah |
om om kundalinyai namah | 110
om bisatantutaniyasyai namah |
om bhavanyai namah |
om bhavanagamyayai namah |
om bhavaranyakuṭharikayai namah |
om bhadrapriyayai namah |
om bhadramurtyai namah |
om bhaktasaubhagyadayinyai namah |
om bhaktipriyayai namah |
om bhaktigamyayai namah |
om bhaktivasyayai namah | 120
om bhayapahayai namah |
om sambhavyai namah |
om saradaradhyayai namah |
om sarvanyai namah |
om sarmadayinyai namah |
om sankaryai namah |
om srikaryai namah |
om sadhvyai namah |
om saraccandranibhananayai namah |
om satodaryai namah | 130
om santimatyai namah |
om om niradharayai namah |
om niranjanayai namah |
om nirlepayai namah |
om nirmalayai namah |
om nityayai namah |
om nirakarayai namah |
om nirakulayai namah |
om nirgunayai namah |
om niskalayai namah | 140
om santayai namah |
om niskamayai namah |
om nirupaplavayai namah |
om nityamuktayai namah |
om nirvikarayai namah |
om nisprapancayai namah |
om nirasrayayai namah |
om nityasuddhayai namah |
om nityabuddhayai namah |
om niravadyayai namah | 150

om nirantarayai namah |
om niskaranayai namah |
om niskalankayai namah |
om om nirupadhaye namah |
om nirisvarayai namah |
om niragayai namah |
om ragamathanyai namah |
om nirmadayai namah |
om madanasinyai namah |
om niscintayai namah | 160
om nirahankarayai namah |
om nirmohayai namah |
om mohanasinyai namah |
om nirmamayai namah |
om mamatahantryai namah |
om nispapayai namah |
om papanasinyai namah |
om niskrodhayai namah |
om krodhasamanyai namah |
om nirlobhayai namah | 170
om lobhanasinyai namah |
om nihsamsayayai namah |
om samsayaghnyai namah |
om nirbhavayai namah |
om bhavanasinyai namah |
om om nirvikalpayai namah |
om nirabadhayai namah |
om nirbhedayai namah |
om bhedanasinyai namah |
om nirnasayai namah | 180
om mrtyumathanyai namah |
om niskriyayai namah |
om nisparigrahayai namah |
om nistulayai namah |
om nilacikurayai namah |
om nirapayayai namah |
om niratyayayai namah |
om durlabhayai namah |
om durgamayai namah |
om durgayai namah | 190
om duhkhahantryai namah |
om sukhapradayai namah |
om dusṭadurayai namah |
om duracarasamanyai namah |
om dosavarjitayai namah |
om sarvannayai namah |
om sandrakarunayai namah |
om om samanadhikavarjitayai namah |
om sarvasaktimayyai namah |
om sarvamangalayai namah | 200

om sadgatipradayai namah |
om sarvesvayai namah |
om sarvamayyai namah |
om sarvamantrasvarupinyai namah |
om sarvayantratmikayai namah |
om sarvatantrarupayai namah |
om manonmanyai namah |
om mahesvaryai namah |
om mahadevyai namah |
om mahalaksmyai namah | 210
om mrdapriyayai namah |
om maharupayai namah |
om mahapujyayai namah |
om mahapatakanasinyai namah |
om mahamayayai namah |
om mahasatvayai namah |
om mahasaktyai namah |
om maharatyai namah |
om mahabhogayai namah |
om om mahaisvaryayai namah | 220
om mahaviryayai namah |
om mahabalayai namah |
om mahabuddhyai namah |
om mahasiddhyai namah |
om mahayogesvaresvaryai namah |
om mahatantrayai namah |
om mahamantrayai namah |
om mahayantrayai namah |
om mahasanayai namah |
om mahayagakramaradhyayai namah | 230
om mahabhairavapujitayai namah |
om mahesvaramahakalpamaha tandavasaksinyai namah |
om mahakamesamahisyai namah |
om mahatripurasundaryai namah |
om catuhsasṭyupacaradhyayai namah |
om catuhsasṭikalamayyai namah |
om mahacatuhsasṭikoṭi yoginiganasevitayai namah |
om manuvidyayai namah |
om candravidyayai namah |
om om candramandalamadhyagayai namah | 240
om carurupayai namah |
om caruhasayai namah |
om carucandrakaladharayai namah |
om caracarajagannathayai namah |
om cakrarajaniketanayai namah |
om parvatyai namah |
om padmanayanayai namah |
om padmaragasamaprabhayai namah |
om pancapretasanasinayai namah |
om pancabrahmasparupinyai namah | 250

om cinmayyai namah |
om paramanandayai namah |
om vinnanaghanarupinyai namah |
om dhyanadhyatrdhyeyarupayai namah |
om rdhmadharmavivarjitayai namah |
om visvarupayai namah |
om jagarinyai namah |
om svapatnyai namah |
om taijasatmikayai namah |
om suptayai namah | 260
om prannatmikayai namah |
om om turyayai namah |
om sarvavasthavivarjitayai namah |
om srsṭhikartryai namah |
om brahmarupayai namah |
om goptryai namah |
om govindarupinyai namah |
om samharinyai namah |
om rudrarupayai namah |
om tirodhanakaryai namah | 270
om isvaryai namah |
om sadasivayai namah |
om anugrahadayai namah |
om pancakrtyaparayanayai namah |
om bhanumandalamadhyasthayai namah |
om bhairavyai namah |
om bhagamalinyai namah |
om padmasanayai namah |
om bhagavatyai namah |
om padmanabhasahodaryai namah | 280
om unmesanimisotpannavipannabhuvanavalyai namah |
om sahasrasirsavadanayai namah |
om om sahasraksyai namah |
om sahasrapade namah |
om abrahmakiṭajananyai namah |
om varnasramavidhayinyai namah |
om nijannarupanigamayai namah |
om punyapunyaphalapradayai namah |
om srutisimantasindurikrta padabjadhulikayai namah |
om sakalagamasandohasuktisampuṭamauktikayai namah | 290
om purusarthapradayai namah |
om purnayai namah |
om bhoginyai namah |
om bhuvanesvaryai namah |
om ambikayai namah |
om anadinidhanayai namah |
om haribrahmendrasevitayai namah |
om narayanyai namah |
om nadarupayai namah |
om namarupavivarjitayai namah | 300

om hrinkaryai namah |
om hrimatyai namah |
om om hrdyayai namah |
om heyopadeyavarjitayai namah |
om rajarajarcitayai namah |
om rannai namah |
om ramyayai namah |
om rajivalocanayai namah |
om ranjanyai namah |
om ramanyai namah | 310
om rasyayai namah |
om ranatkinkinimekhalayai namah |
om ramayai namah |
om rakenduvadanayai namah |
om ratirupayai namah |
om ratipriyayai namah |
om raksakaryai namah |
om raksasaghnyai namah |
om ramayai namah |
om ramanalampaṭayai namah | 320
om kamyayai namah |
om kamakalarupayai namah |
om kadambakusumapriyayai namah |
om kalyanyai namah |
om om jagatikandayai namah |
om karunarasasagarayai namah |
om kalavatyai namah |
om kalalapayai namah |
om kantayai namah |
om kadambaripriyayai namah | 330
om varadayai namah |
om vamanayanayai namah |
om varunimadavihvalayai namah |
om visvadhikayai namah |
om vedavedyayai namah |
om vindhyacalanivasinyai namah |
om vidhatryai namah |
om vedajananyai namah |
om visnumayayai namah |
om vilasinyai namah | 340
om ksetrasvarupayai namah |
om ksetresyai namah |
om ksetraksetrannapalinyai namah |
om ksayavrddhivinirmuktayai namah |
om ksetrapalasamarcitayai namah |
om vijayayai namah |
om om vimalayai namah |
om vandyayai namah |
om vandarujanavatsalayai namah |
om vagvadinyai namah | 350

om vamakesyai namah |
om vahnimandalavasinyai namah |
om bhaktimatkalpalatikayai namah |
om pasupasavimocinyai namah |
om samhrtasesapasandayai namah |
om sadacarapravartikayai namah |
om tapatrayagnisantaptasamahladanacandrikayai namah |
om tarunyai namah |
om tapasaradhyayai namah |
om tanumadhyayai namah | 360
om tamopahayai namah |
om cityai namah |
om tatpadalaksyarthayai namah |
om cidekarasarupinyai namah |
om svatmanandalavibhuta-brahmadyanandasantatyai namah |
om parayai namah |
om om pratyak citirupayai namah |
om pasyantyai namah |
om paradevatayai namah |
om madhyamayai namah | 370
om vaikharirupayai namah |
om bhaktamanasahamsikayai namah |
om kamesvaraprananadyai namah |
om krtannayai namah |
om kamapujitayai namah |
om srrngararasasampurnayai namah |
om jayayai namah |
om jalandharasthitayai namah |
om odyanapiṭhanilayayai namah |
om bindumandalavasinyai namah | 380
om rahoyagakramaradhyayai namah |
om rahastarpanatarpitayai namah |
om sadyah prasadinyai namah |
om visvasaksinyai namah |
om saksivarjitayai namah |
om sadangadevatayuktayai namah |
om sadgunyaparipuritayai namah |
om nityaklinnayai namah |
om om nirupamayai namah |
om nirvanasukhadayinyai namah | 390
om nityasodasikarupayai namah |
om srikanṭhardhasaririnyai namah |
om prabhavatyai namah |
om prabharupayai namah |
om prasiddhayai namah |
om paramesvaryai namah |
om mulaprakrtyai namah |
om avyaktayai namah |
om vktavyaktasvarupinyai namah |
om vyapinyai namah | 400

om vividhakarayai namah |
om vidyavidyasvarupinyai namah |
om mahakamesanayanakumudahladakaumudyai namah |
om bhaktahardatamobhedabhanumadbhanusantatyai namah |
om sivadutyai namah |
om sivaradhyayai namah |
om sivamurtyai namah |
om sivankaryai namah |
om om sivapriyayai namah |
om sivaparayai namah | 410
om sisṭesṭayai namah |
om sisṭapujitayai namah |
om aprameyayai namah |
om svaprakasayai namah |
om manovacamagocarayai namah |
om cicchaktyai namah |
om cetanarupayai namah |
om jadasaktyai namah |
om jadatmikayai namah |
om gayatryai namah | 420
om vyahrtyai namah |
om sandhyayai namah |
om dvijavrndanisevitayai namah |
om tattvasanayai namah |
om tasmai namah |
om tubhyam namah |
om ayyai namah |
om pancakosantarasthitayai namah |
om nihsimamahimne namah |
om nityayauvanayai namah | 430
om om madasalinyai namah |
om madaghurnitaraktaksyai namah |
om madapaṭalagandabhuve namah |
om candanadravadigdhangyai namah |
om campeyakusumapriyayai namah |
om kusalayai namah |
om komalakarayai namah |
om kurukullayai namah |
om kulesvaryai namah |
om kulakundalayayai namah | 440
om kaulamargatatparasevitayai namah |
om kumaragananathambayai namah |
om tusṭyai namah |
om pusṭyai namah |
om matyai namah |
om dhrtyai namah |
om santyai namah |
om svastimatyai namah |
om kantyai namah |
om nandinyai namah | 450

om vighnanasinyai namah |
om tejovatyai namah |
om om trinayanayai namah |
om lolaksikamarupinyai namah |
om malinyai namah |
om hamsinyai namah |
om matre namah |
om malayacalavasinyai namah |
om sumukhyai namah |
om nalinyai namah | 460
om subhruve namah |
om sobhanayai namah |
om suranayikayai namah |
om kalakanṭhyai namah |
om kantimatyai namah |
om ksobhinyai namah |
om suksmarupinyai namah |
om vajresvaryai namah |
om vamadevyai namah |
om vayo‌உvasthavivarjitayai namah | 470
om siddhesvaryai namah |
om siddhavidyayai namah |
om siddhamatre namah |
om yasasvinyai namah |
om om visuddhicakranilayayai namah |
om araktavarnayai namah |
om trilocanayai namah |
om khaṭvangadipraharanayai namah |
om vadanaikasamanvitayai namah |
om payasannapriyayai namah | 480
om tvaksthayai namah |
om pasulokabhayankaryai namah |
om amrtadimahasaktisamvrtayai namah |
om dakinisvaryai namah |
om anahatabjanilayayai namah |
om syamabhayai namah |
om vadanadvayayai namah |
om damsṭrojvalayai namah |
om aksamaladidharayai namah |
om rudhirasamsthitayai namah | 490
om kalaratryadisaktyaughavrtayai namah |
om snigdhaudanapriyayai namah |
om mahavirendravaradayai namah |
om rakinyambasvarupinyai namah |
om manipurabjanilayayai namah |
om om vadanatrayasamyutayai namah |
om vajradhikayudhopetayai namah |
om damaryadibhiravrtayai namah |
om raktavarnayai namah |
om mamsanisṭhayai namah | 500

501. gudannapritamanasayai namah |
om samastabhaktasukhadayai namah |
om lakinyambasvarupinyai namah |
om svadhisṭanambujagatayai namah |
om caturvaktramanoharayai namah |
om suladyayudhasampannayai namah |
om pitavarnayai namah |
om atigarvitayai namah |
om medonisṭhayai namah |
om madhupritayai namah | 510
om bandinyadisamanvitayai namah |
om dadhyannasaktahrdayayai namah |
om kakinirupadharinyai namah |
om muladharambujarudhayai namah |
om pancavaktrayai namah |
om asthisamsthitayai namah |
om ankusadipraharanayai namah |
om om varadadi nisevitayai namah |
om mudgaudanasaktacittayai namah |
om sakinyambasvarupinyai namah | 520
om annacakrabjanilayai namah |
om suklavarnayai namah |
om sadananayai namah |
om majjasamsthayai namah |
om hamsavatimukhyasaktisamanvitayai namah |
om haridrannaikarasikayai namah |
om hakinirupadharinyai namah |
om sahasradalapadmasthayai namah |
om sarvavarnopasobhitayai namah |
om sarvayudhadharayai namah | 530
om suklasamsthitayai namah |
om sarvatomukhyai namah |
om sarvaudanapritacittayai namah |
om yakinyambasvarupinyai namah |
om svahayai namah |
om svadhayai namah |
om amatyai namah |
om medhayai namah |
om om srutyai namah |
om smrtyai namah | 540
om anuttamayai namah |
om punyakirtyai namah |
om punyalabhyayai namah |
om punyasravanakirtanayai namah |
om pulomajarcitayai namah |
om bandhamocanyai namah |
om barbaralakayai namah |
om vimarsarupinyai namah |
om vidyayai namah |
om viyadadijagatprasuve namah | 550

om sarva vyadhiprasamanyai namah |
om sarva mrtyunivarinyai namah |
om agraganyayai namah |
om acintyarupayai namah |
om kalikalmasanasinyai namah |
om katyayanyai namah |
om kalahantryai namah |
om kamalaksanisevitayai namah |
om tambulapuritamukhyai namah |
om dadimikusumaprabhayai namah | 560
om om mrgaksyai namah |
om mohinyai namah |
om mukhyayai namah |
om mrdanyai namah |
om mitrarupinyai namah |
om nityatrptayai namah |
om bhaktanidhaye namah |
om niyantryai namah |
om nikhilesvaryai namah |
om maitryadivasanalabhyayai namah | 570
om mahapralayasaksinyai namah |
om parasaktyai namah |
om paranisṭhayai namah |
om prannanaghanarupinyai namah |
om madhvipanalasayai namah |
om mattayai namah |
om matrkavarna rupinyai namah |
om mahakailasanilayayai namah |
om mrnalamrdudorlatayai namah |
om mahaniyayai namah | 580
om dayamurtyai namah |
om mahasamrajyasalinyai namah |
om om atmavidyayai namah |
om mahavidyayai namah |
om srividyayai namah |
om kamasevitayai namah |
om srisodasaksarividyayai namah |
om trikuṭayai namah |
om kamakoṭikayai namah |
om kaṭaksakinkaribhutakamalakoṭisevitayai namah | 590
om sirahsthitayai namah |
om candranibhayai namah |
om bhalasthayai–ai namah |
om indradhanuhprabhayai namah |
om hrdayasthayai namah |
om raviprakhyayai namah |
om trikonantaradipikayai namah |
om daksayanyai namah |
om daityahantryai namah |
om daksayannavinasinyai namah | 600

om darandolitadirghaksyai namah |
om darahasojjvalanmukhyai namah |
om gurumurtyai namah |
om om gunanidhaye namah |
om gomatre namah |
om guhajanmabhuve namah |
om devesyai namah |
om dandanitisthayai namah |
om daharakasarupinyai namah |
om pratipanmukhyarakantatithimandalapujitayai namah | 610
om kalatmikayai namah |
om kalanathayai namah |
om kavyalapavimodinyai namah |
om sacamararamavanisavyadaksinasevitayai namah |
om adisaktayai namah |
om ameyayai namah |
om atmane namah |
om paramayai namah |
om pavanakrtaye namah |
om anekakoṭibrahmandajananyai namah | 620
om divyavigrahayai namah |
om klinkaryai namah |
om kevalayai namah |
om om guhyayai namah |
om kaivalyapadadayinyai namah |
om tripurayai namah |
om trijagadvandyayai namah |
om trimurtyai namah |
om tridasesvaryai namah |
om tryaksaryai namah | 630
om divyagandhadhyayai namah |
om sinduratilakancitayai namah |
om umayai namah |
om sailendratanayayai namah |
om gauryai namah |
om gandharvasevitayai namah |
om visvagarbhayai namah |
om svarnagarbhayai namah |
om avaradayai namah |
om vagadhisvaryai namah | 640
om dhyanagamyayai namah |
om aparicchedyayai namah |
om nnanadayai namah |
om nnanavigrahayai namah |
om sarvavedantasamvedyayai namah |
om om satyanandasvarupinyai namah |
om lopamudrarcitayai namah |
om lilaklrptabrahmandamandalayai namah |
om adrsyayai namah |
om drsyarahitayai namah | 650

om vinnatryai namah |
om vedyavarjitayai namah |
om yoginyai namah |
om yogadayai namah |
om yogyayai namah |
om yoganandayai namah |
om yugandharayai namah |
om icchasaktinnanasaktikriyasaktisvarupinyai namah |
om sarvadharayai namah |
om supratisṭhayai namah | 660
om sadasadrupadharinyai namah |
om asṭamurtyai namah |
om ajajaitryai namah |
om lokayatravidhayinyai namah |
om ekakinyai namah |
om om bhumarupayai namah |
om nidvaitayai namah |
om dvaitavarjitayai namah |
om annadayai namah |
om vasudayai namah | 670
om vrddhayai namah |
om brahmatmaikyasvarupinyai namah |
om brhatyai namah |
om brahmanyai namah |
om brahmayai namah |
om brahmanandayai namah |
om balipriyayai namah |
om bhasarupayai namah |
om brhatsenayai namah |
om bhavabhavavirjitayai namah | 680
om sukharadhyayai namah |
om subhakaryai namah |
om sobhanasulabhagatyai namah |
om rajarajesvaryai namah |
om rajyadayinyai namah |
om rajyavallabhayai namah |
om rajatkrpayai namah |
om om rajapiṭhanivesitanijasritayai namah |
om rajyalaksmyai namah |
om kosanathayai namah | 690
om caturangabalesvaryai namah |
om samrajyadayinyai namah |
om satyasandhayai namah |
om sagaramekhalayai namah |
om diksitayai namah |
om daityasamanyai namah |
om sarvalokavamsakaryai namah |
om sarvarthadatryai namah |
om savitryai namah |
om saccidanandarupinyai namah | 700

om desakalaparicchinnayai namah |
om sarvagayai namah |
om sarvamohinyai namah |
om sarasvatyai namah |
om sastramayyai namah |
om guhambayai namah |
om guhyarupinyai namah |
om sarvopadhivinirmuktayai namah |
om om sadasivapativratayai namah |
om sampradayesvaryai namah | 710
om sadhune namah |
om yai namah |
om gurumandalarupinyai namah |
om kulottirnayai namah |
om bhagaradhyayai namah |
om mayayai namah |
om madhumatyai namah |
om mahyai namah |
om ganambayai namah |
om guhyakaradhyayai namah | 720
om komalangyai namah |
om gurupriyayai namah |
om svatantrayai namah |
om sarvatantresyai namah |
om daksinamurtirupinyai namah |
om sanakadisamaradhyayai namah |
om sivannanapradayinyai namah |
om citkalayai namah |
om anandakalikayai namah |
om premarupayai namah | 730
om om priyankaryai namah |
om namaparayanapritayai namah |
om nandividyayai namah |
om naṭesvaryai namah |
om mithyajagadadhisṭhanayai namah |
om muktidayai namah |
om muktirupinyai namah |
om lasyapriyayai namah |
om layakaryai namah |
om lajjayai namah | 740
om rambhadivanditayai namah |
om bhavadavasudhavrsṭyai namah |
om paparanyadavanalayai namah |
om daurbhagyatulavatulayai namah |
om jaradhvantaraviprabhayai namah |
om bhagyabdhicandrikayai namah |
om bhaktacittakekighanaghanayai namah |
om rogaparvatadambholaye namah |
om mrtyudarukuṭharikayai namah |
om mahesvaryai namah | 750

om mahakalyai namah |
om mahagrasayai namah |
om mahasanayai namah |
om aparnayai namah |
om om candikayai namah |
om candamundasuranisudinyai namah |
om ksaraksaratmikayai namah |
om sarvalokesyai namah |
om visvadharinyai namah |
om trivargadatryai namah | 760
om subhagayai namah |
om tryambakayai namah |
om trigunatmikayai namah |
om svargapavargadayai namah |
om suddhayai namah |
om japapuspanibhakrtaye namah |
om ojovatyai namah |
om dyutidharayai namah |
om yannarupayai namah |
om priyavratayai namah | 770
om duraradhyayai namah |
om duradharsayai namah |
om paṭalikusumapriyayai namah |
om mahatyai namah |
om merunilayayai namah |
om mandarakusumapriyayai namah |
om om viraradhyayai namah |
om viradrupayai namah |
om virajase namah |
om visvatomukhyai namah | 780
om pratyagrupayai namah |
om parakasayai namah |
om pranadayai namah |
om pranarupinyai namah |
om martandabhairavaradhyayai namah |
om mantrininyastarajyadhure namah |
om tripuresyai namah |
om jayatsenayai namah |
om nistraigunyayai namah |
om paraparayai namah | 790
om satyannananandarupayai namah |
om samarasyaparayanayai namah |
om kapardinyai namah |
om kalamalayai namah |
om kamadughe namah |
om kamarupinyai namah |
om kalanidhaye namah |
om kavyakalayai namah |
om om rasannayai namah |
om rasasevadhaye namah | 800

om pusṭayai namah |
om puratanayai namah |
om pujyayai namah |
om puskarayai namah |
om puskareksanayai namah |
om parasmai jyotise namah |
om parasmai dhamne namah |
om paramanave namah |
om paratparayai namah |
om pasahastayai namah | 810
om pasahantryai namah |
om paramantravibhedinyai namah |
om murtayai namah |
om amurtayai namah |
om anityatrptayai namah |
om munimanasahamsikayai namah |
om satyavratayai namah |
om satyarupayai namah |
om sarvantaryaminyai namah |
om satyai namah | 820
om om brahmanyai namah |
om brahmane namah |
om jananyai namah |
om bahurupayai namah |
om budharcitayai namah |
om prasavitryai namah |
om pracandayai namah |
om annayai namah |
om pratisṭhayai namah |
om prakaṭakrtaye namah | 830
om pranesvaryai namah |
om pranadatryai namah |
om pancasatpiṭharupinyai namah |
om visrrnkhalayai namah |
om viviktasthayai namah |
om viramatre namah |
om viyatprasuve namah |
om mukundayai namah |
om muktinilayayai namah |
om mulavigraharupinyai namah | 840
om bhavannayai namah |
om bhavarogadhnyai namah |
om om bhavacakrapravartinyai namah |
om chandahsarayai namah |
om sastrasarayai namah |
om mantrasarayai namah |
om talodaryai namah |
om udarakirtaye namah |
om uddamavaibhavayai namah |
om varnarupinyai namah | 850

om janmamrtyujarataptajana
visrantidayinyai namah |
om sarvopanisadud ghusṭayai namah |
om santyatitakalatmikayai namah |
om gambhirayai namah |
om gaganantahsthayai namah |
om garvitayai namah |
om ganalolupayai namah |
om kalpanarahitayai namah |
om kasṭhayai namah |
om akantayai namah | 860
om kantardhavigrahayai namah |
om karyakarananirmuktayai namah |
om kamakelitarangitayai namah |
om kanatkanakataṭankayai namah |
om lilavigrahadharinyai namah |
om ajayai namah |
om ksayavinirmuktayai namah |
om mugdhayai namah |
om ksipraprasadinyai namah |
om antarmukhasamaradhyayai namah | 870
om bahirmukhasudurlabhayai namah |
om trayyai namah |
om trivarganilayayai namah |
om tristhayai namah |
om tripuramalinyai namah |
om niramayayai namah |
om niralambayai namah |
om svatmaramayai namah |
om sudhasrtyai namah |
om samsarapankanirmagna
samuddharanapanditayai namah | 880
om yannapriyayai namah |
om yannakartryai namah |
om yajamanasvarupinyai namah |
om dharmadharayai namah |
om om dhanadhyaksayai namah |
om dhanadhanyavivardhinyai namah |
om viprapriyayai namah |
om viprarupayai namah |
om visvabhramanakarinyai namah |
om visvagrasayai namah | 890
om vidrumabhayai namah |
om vaisnavyai namah |
om visnurupinyai namah |
om ayonyai namah var ayonaye
om yoninilayayai namah |
om kuṭasthayai namah |
om kularupinyai namah |
om viragosṭhipriyayai namah |
om virayai namah |
om naiskarmyayai namah | 900

om nadarupinyai namah |
om vinnanakalanayai namah |
om kalyayai namah |
om vidagdhayai namah |
om baindavasanayai namah |
om tatvadhikayai namah |
om om tatvamayyai namah |
om tatvamarthasvarupinyai namah |
om samaganapriyayai namah |
om saumyayai namah | 910
om sadasivakuṭumbinyai namah |
om savyapasavyamargasthayai namah |
om sarvapadvinivarinyai namah |
om svasthayai namah |
om svabhavamadhurayai namah |
om dhirayai namah |
om dhirasamarcitayai namah |
om caitanyarghyasamaradhyayai namah |
om caitanyakusumapriyayai namah |
om sadoditayai namah | 920
om sadatusṭhayai namah |
om tarunadityapaṭalayai namah |
om daksinadaksinaradhyayai namah |
om darasmeramukhambujayai namah |
om kaulinikevalayai namah |
om anardhya kaivalyapadadayinyai namah |
om stotrapriyayai namah |
om stutimatyai namah |
om om srutisamstutavaibhavayai namah |
om manasvinyai namah | 930
om manavatyai namah |
om mahesyai namah |
om mangalakrtye namah |
om visvamatre namah |
om jagaddhatryai namah |
om visalaksyai namah |
om viraginyai namah |
om pragalbhayai namah |
om paramodarayai namah |
om paramodayai namah | 940
om manomayyai namah |
om vyomakesyai namah |
om vimanasthayai namah |
om vajrinyai namah |
om vamakesvaryai namah |
om pancayannapriyayai namah |
om pancapretamancadhisayinyai namah |
om pancamyai namah |
om pancabhutesyai namah |
om pancasankhyopacarinyai namah | 950

om om sasvatyai namah |
om sasvataisvaryayai namah |
om sarmadayai namah |
om sambhumohinyai namah |
om dharayai namah |
om dharasutayai namah |
om dhanyayai namah |
om dharminyai namah |
om dharmavardhinyai namah |
om lokatitayai namah | 960
om gunatitayai namah |
om sarvatitayai namah |
om samatmikayai namah |
om bandhukakusumaprakhyayai namah |
om balayai namah |
om lilavinodinyai namah |
om sumangalyai namah |
om sukhakaryai namah |
om suvesadhyayai namah |
om suvasinyai namah | 970
om suvasinyarcanapritayai namah |
om asobhanayai namah |
om om suddhamanasayai nama
om bindutarpanasantusṭayai namah |
om purvajayai namah |
om tripurambikayai namah |
om dasamudrasamaradhyayai namah |
om tripurasrivasankaryai namah |
om nnanamudrayai namah |
om nnanagamyayai namah | 980
om nnananneyasvarupinyai namah |
om yonimudrayai namah |
om trikhandesyai namah |
om trigunayai namah |
om ambayai namah |
om trikonagayai namah |
om anaghayai namah |
om adbhutacaritrayai namah |
om vanchitarthapradayinyai namah |
om abhyasatisayannatayai namah | 990
om sadadhvatitarupinyai namah |
om avyajakarunamurtaye namah |
om annanadhvantadipikayai namah |
om abalagopaviditayai namah |
om om sarvanullanghyasasanayai namah |
om sricakrarajanilayayai namah |
om srimattripurasundaryai namah |
om om srisivayai namah |
om sivasaktyaikyarupinyai namah |
om lalitambikayai namah | 1000

||om tatsat brahmarpanamastu ||
||iti srilalitasahasranamavalih sampurna ||

Add Comment

Click here to post a comment