Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhi in Kannada

Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhanam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪೀಠಪೂಜಾ –
ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ವರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ದಿಗ್ಗಜೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಪತ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಕೇಸರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಕರ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಪ್ರಾಕಾರಂ ಚತುರ್ದ್ವಾರಕ ಸಹಿತ ಸುವರ್ಣ ಮಣ್ಡಪಂ ಪೂಜಯೇತ್ ।
ಪ್ರಾಗಾಮ್ನಾಯಮಯ ಪೂರ್ವದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಮಯ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಮಯ ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಉತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಯ ಉತ್ತರದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಧ್ಯೇ ರತ್ನದ್ವೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ರತ್ನದ್ವೀಪಮಧ್ಯೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೋಪಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಙ್ಗಿತಾಕ್ಷೀಂ
ಧೃತಪಾಶಾಙ್ಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈ-
ರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಙ್ಗೀಮ್ ।
ಸರ್ವಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ॥

ಏಹ್ಯೇಹಿ ದೇವದೇವೇಶಿ ತ್ರಿಪುರೇ ದೇವಪೂಜಿತೇ
ಪರಾಮೃತಪ್ರಿಯೇ ಶೀಘ್ರಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರು ಸಿದ್ಧಿದೇ ।
ಇತಿ ಬಿನ್ದುಪೀಠಗತ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಮತ್ಕಾಮೇಶ್ವರಾಙ್ಕೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಂ ಆವಾಹಯೇತ್ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ –
ಓಂ ಅಸು॑ನೀತೇ॒ ಪುನ॑ರ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ಚಕ್ಷು॒:
ಪುನ॑: ಪ್ರಾ॒ಣಮಿ॒ಹ ನೋ᳚ ಧೇಹಿ॒ ಭೋಗ᳚ಮ್ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪ॑ಶ್ಯೇಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮು॒ಚ್ಚರ᳚ನ್ತ॒
ಮನು॑ಮತೇ ಮೃ॒ಡಯಾ᳚ ನಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ॥
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಅ॒ಮೃತ॒ಮಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾನೇ॒ವ ಯ॑ಥಾಸ್ಥಾ॒ನಮುಪ॑ಹ್ವಯತೇ ॥

ಆವಾಹಿತಾ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಭವ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವರದೋ ಭವ ।
ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ।

ಸಕುಙ್ಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಮ್ಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮನ್ದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಮ್ ।
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಂ ಅರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ॥

ಆವಾಹನಮ್ –
ಓಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಂ ಚ ಸುಮನೋಹರಾಮ್ ।
ಶಾನ್ತಾಂ ಚ ಶ್ರೀಹರೇಃ ಕಾನ್ತಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಸೂಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಸಾರಂ ಚ ನಿರ್ಮಿತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ ।
ಆಸನಂ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಚ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥
ಶುದ್ಧಗಙ್ಗೋದಕಮಿದಂ ಸರ್ವವನ್ದಿತಮೀಪ್ಸಿತಮ್ ।
ಪಾಪೇಧ್ಮವಹ್ನಿರೂಪಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑-
-ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒
ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಪುಷ್ಪಚನ್ದನದೂರ್ವಾದಿಸಮ್ಯುತಂ ಜಾಹ್ನವೀಜಲಮ್ ।
ಶಙ್ಖಗರ್ಭಸ್ಥಿತಂ ಶುದ್ಧಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನಿ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒
ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ-
-ಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥
ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಾದಿಕಂ ಚೈವ ವಿಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧಿದಂ ಸದಾ ।
ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತೇ ಚ ರಮ್ಯಮಾಚಮನೀಯಕಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಕ್ಷೀರಮ್ –
ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ ।
ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಙ್ಗ॒ಥೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ದಧಿ –
ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವ್ಣೋ॑ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನ॑: ।
ಸು॒ರ॒ಭಿ ನೋ॒ ಮುಖಾ॑ ಕರ॒ತ್ಪ್ರಾಣ॒ ಆಯೂಗ್॑ಮ್ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಆಜ್ಯಮ್ –
ಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಸಿ ದೇ॒ವೋವ॑ಸ್ಸವಿ॒ತೋತ್ಪು॑ನಾ॒ತು
ಅಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑: ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಮಧು –
ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಃ ಸ॒ನ್ತ್ವೌಷ॑ಧೀಃ ।
ಮಧು॒ ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷ॑ಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವಗ್ಂ ರಜ॑: ।
ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ।
ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶರ್ಕರಾ –
ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರಿನ್ದ್ರಾ᳚ಯ ಸು॒ಹವೀ᳚ತು ನಾಮ್ನೇ ।
ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ॒ ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಮಧು॑ಮಾಂ॒ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶರ್ಕರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಫಲೋದಕಮ್ –
ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ॑: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾನೋ॑ ಮುನ್ಚ॒ನ್ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ
ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು
ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥
ಸುಗನ್ಧಿ ವಿಷ್ಣುತೈಲಂ ಚ ಸುಗನ್ಧಾಮಲಕೀಜಲಮ್ ।
ದೇಹ ಸೌನ್ದರ್ಯ ಬೀಜಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶ್ರೀಹರಪ್ರಿಯೇ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥
ಸೌನ್ದರ್ಯಮುಖ್ಯಾಲಙ್ಕಾರಂ ಸದಾ ಶೋಭಾವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಕಾರ್ಪಾಸಜಂ ಚ ಕ್ರಿಮಿಜಂ ವಸನಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವ್ಯಜನಚಾಮರಮ್ –
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥
ಶಿವವಾಯುಪ್ರದೇ ಚೈವ ದೇಹೇ ಚ ಸುಖದೇ ವರೇ ।
ಕಮಲೇ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಚೇಮೇ ವ್ಯಜನಶ್ವೇತಚಾಮರೇ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ವ್ಯಜನಚಾಮರಾಭ್ಯಾಂ ವೀಜಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥
ಮಲಯಾಚಲಸಮ್ಭೂತಂ ವೃಕ್ಷಸಾರಂ ಮನೋಹರಮ್ ।
ಸುಗನ್ಧಯುಕ್ತಂ ಸುಖದಂ ಚನ್ದನಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗನ್ಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಙ್ಕುಮ ಕಜ್ಜಲ ಕಸ್ತೂರೀ ಗೋರೋಚನಾದಿ ಸುಗನ್ಧ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥
ರತ್ನಸ್ವರ್ಣವಿಕಾರಂ ಚ ದೇಹಾಲಙ್ಕಾರವರ್ಧನಮ್ ।
ಶೋಭಾದಾನಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಚ ಭೂಷಣಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಾಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಾಣಿ –
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥ ೧೧ ॥
ನಾನಾ ಕುಸುಮ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಬಹುಶೋಭಾಪ್ರದಂ ಪರಮ್ ।
ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಿಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಮಾಲ್ಯಂ ದೇವಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ –
ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಮ್ –
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥
ವೃಕ್ಷನಿರ್ಯಾಸರೂಪಂ ಚ ಗನ್ಧದ್ರವ್ಯಾದಿ ಸಂಯುತಮ್ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತೇ ಧೂಪಂ ಚ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥
ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಕಾರಣಮ್ ।
ಪ್ರದೀಪಂ ಶುದ್ಧರೂಪಂ ಚ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥
ನಾನೋಪಹಾರರೂಪಂ ಚ ನಾನಾರಸಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ನಾನಾಸ್ವಾದುಕರಂ ಚೈವ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಂಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚-
-ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥
ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಚ ವರಂ ರಮ್ಯಂ ಕರ್ಪೂರಾದಿ ಸುವಾಸಿತಮ್ ।
ಜಿಹ್ವಾಜಾಡ್ಯಚ್ಛೇದಕರಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ಸಂಮ್ರಾಜಂ ಚ ವಿರಾಜಞ್ಚಾಭಿಶ್ರೀರ್ಯಾಚ ನೋ ಗೃಹೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಯಾ ಮುಖೇ ತಯಾ ಮಾ ಸಂಸೃಜಾಮಸಿ ।
ಕರ್ಪೂರದೀಪತೇಜಸ್ತ್ವಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಹ ।
ದೇವೀಪ್ರೀತಿಕರಂ ಚೈವ ಮಮ ಸೌಖ್ಯಂ ವಿವರ್ಧಯ ॥
ಸನ್ತತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು ।
ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮಙ್ಗಲಾನಿ ಭವನ್ತು ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
( ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್ ವಾ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಮ್ ಪಶ್ಯತು )
ಸದ್ಭಾವಪುಷ್ಪಾಣ್ಯಾದಾಯ ಸಹಜಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೇ ।
ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ದದಾಮ್ಯದ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಙ್ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಸದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ।
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೇ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಣಾಮೋಽಷ್ಟಾಙ್ಗಮುಚ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಙ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಆನ್ದೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಅಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ।

ಯದ್ಯದ್ದ್ರವ್ಯಮಪೂರ್ವಂ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ ।
ದೇವಭೂಪಾರ್ಹಭೋಗ್ಯಂ ಚ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಞೀಯೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವ್ಯೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಕ್ಷಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಮ್ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೇ ।

ಅನಯಾ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜನೇನ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಹಣಮ್ –
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವೀ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಶೀರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।

Also Read:

Sri Lalitha Shodasopachara Pooja Vidhanam Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhi in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top